Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Водоползване за електродобив на река Тунджа

Водоползване за електродобив

Видовете хидроенергиен потенциал на поречие "Тунджа" (в мWh) са:

- теоретичен потенциал на повърхностния отток - 1985,0;

- теоретичен потенциал на речния отток - 1103,0;

- технически използваем потенциал - 254,1;

- застроен потенциал 141,9;

- незастроен потенциал - 112,2.

Частта на застроения потенциал от теоретичния потенционал на речния отток и от технически използваемия потенциал е съответно 12,86% и 55,84%. Тези проценти показват, че в поречието са налице значителни възможности за изграждане на нови хидроенергийни и комплексни обекти.

Основните технически и режимни показатели на изградените язовири и централи в поречието са дадени в таблица 11. ВЕЦ "Копринка" и ВЕЦ "Жребчево" са подязовирни, ВЕЦ "Ст. Загора " - деривационна, ВЕЦ "Тъжа" - на р.Тъжа, ВЕЦ "Енина" - на р.Енинска. От поречието при пункт Ханово се прехвърлят средногодишно 2,5 m3/s към яз."Овчарица", изграден за нуждите на ТЕЦ от района "Марица - Изток".

В таблицата са включени и прeоценeните стойности на проектното електропроизводство и на проектния преработен воден обем. Въз основа на преизчислените в нея хидроложки данни, тези две проектни величини са преоценени за всички изградени ВЕЦ в страната.

Разпределението на полезния разход от яз."Копринка" за ВЕЦ "Копринка", напояване и водоснабдяване, със съответни годишни проценти, в т.ч. и за сумарния полезен разход (за периода 1984 - 1998 г.), са дадени в таблица 12. Средномногогодишните проценти са:

а)подадена вода за ВЕЦ "Копринка" - 80,60%;

б)подадена вода за напояване и водоснабдяване по байпасната връзка на ВЕЦ "Копринка" - 12,91%;

в)сумарен полезен разход - 88,14%.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ