Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 30 юли 2013 г.

ЕСО публикува данни за електроенергийния пазар през 2012 г.

public.bg
16.07.2013 г.  13:31 ч.
ЕСО публикува данни за електроенергийния пазар през 2012 г.
Физическият износ на електроенергия от България е намалял с около 12%
АВТОР: Атанас Георгиев

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) публикува годишния си доклад за 2012 г. Според данните на ЕСО, през 2012 г. инсталираните мощности в България са 13,759 MW, а разполагаемата мощност към годишния максимум е 9,719 MW. Същевременно, данните на ЕСО показват, че пиково потребление на електроенергия през 2012 г. е имало на 01.02.2012 г. в 20:00 ч. – тогава то е било 7,444 MW. Най-ниското електропотребление през 2012 г. е отчетено на 02.05. в 04:00 ч. – 2,579 MW. Същевременно, общите преносни способности по границите на България са за около 2500 MW.Общото производство на електроенергия в България за миналата година, по данни от отчета на ЕСО, е 47,195,341 MWh, от което 6,658,000 MWh е собствено потребление на електроцентралите, а брутното потребление на електроенергия – 37,510,416 MWh. За помпите на ПАВЕЦ са използвани 1103 GWh, а за миналите години стойностите са съответно 1199 GWh и 988 GWh за 2011 и 2010 г. Физическият износ е намалял от 12,111 GWh през 2011 г. на 10,660 GWh през 2012 г. Либерализираният пазар на електроенергия през 2012 г. е в размер на 5,295,563 MWh (при размер от 5,009,562 MWh през 2011 г.) или около 14% от общото потребление в България.

Според публикуваните по-горе данни, общото производство на ВЕИ в страната през миналата година (включващо ВЕЦ, но без енергията от ПАВЕЦ) е около 16% от крайното потребление на електроенергия.

ЕТИКЕТИ: ЕСО | електроенергия | НЕК | износ | мощности

петък, 12 юли 2013 г.

Природозащитници предложиха пет мерки срещу наводнения

четвъртък, 09 февруари 2012 08:36
Отдалечаване на дигите от поречията на реките, залесяване край коритата, контролирани наводнения, премахване на опасните язовири, забрана за строителство в заливните тераси на реките и създаване на карта с рисковете от наводнения, предлагат от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".


"За пореден път става ясно, че мерките срещу наводненията от последните 60 години се оказват не само неефективни, но и застрашават живота на хората", се посочва в съобщение на екоорганизацията. Според нея от ключово значение е да се въведе спешна система за уведомление на населението, с поставяне на хора, които да наблюдават нивото на реките и да сигнализират кметовете на населените места при очаквани наводнения.


Те напомнят, че след наводненията през 2006 г. 32 млн. лева от националния бюджет бяха заделени за корекции на реки, диги, изсичане на крайречната растителност, ремонт на язовири, а голяма част от тях бяха вложени именно във водосбора на река Марица, която в момента се разлива.


Тези хидротехнически мерки са ефективни срещу малките наводнения, но не и срещу големите, смятат природозащитните организации. Затова новите мерки, които се прилагат в Европа са коренно различни, а именно "повече място за реките - повече сигурност за хората". Наводненията не са проблем, проблем са щетите от тях, се казва в съобщението.


Контролираните наводнения могат да поемат високите води и така да предотвратяват наводнения надолу по течението в населените райони. Дигите в селищата трябва да са в изрядно състояние, но биха могли да се премахнат между реката и влажните зони или да се преместят на по-голямо разстояние от брега. Възстановяването на старите речни корита и крайречната растителност може да намали скоростта на течението.


Еколозите препоръчват да се изясни собствеността на всички язовири и да се премахнат тези от тях, които са рискови. Съществуват и други рискови хидротехнически съоръжения като баражи и ВЕЦ-ове, които също трябва да се премахнат, смятат те.


Важен фактор за предотвратяване на щетите е и възстановяването на старите речни корита и крайречната растителност, което ще намали скоростта на течението. Според еколозите трябва да се работи за опазване и възстановяване на естествените гори във водосборните басейни на реките, които не само намаляват повърхностния воден отток, предизвикващ наводнения, но и осигуряват значителни количества вода, даже и в периоди на суша, които ще са по-чести и продължителни в резултат на климатичните промени.

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Енергоремонт холдинг ще изгради три ВЕЦ в Македония

вторник, 24 април 2012 16:45

Енергоремонт Холдинг се споразумя с Министерството на икономиката на Република Македония за строителството на три водни централи. ВЕЦ-овете са с мощност до 2 мегавата и ще бъдат изградени в южната чааст на страната. Главният изпълнителен директор на холдинга Теодор Осиковски и председателят на директорския съвет на македонския БРАКО Холдинг Кочо Ангушев подписаха днес договор за проектиране на съоръженията, като сроковете са съответно четири месеца за идеен и три месеца за работен проект, съобщиха от Енергоремонт Холдинг.

Проектът ще се финансира по кредитна линия от над 4 млн. евро на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, която се реализира през македонски банки. Строителството ще започне през септември т.г. и ще продължи три години.

Енергоремонт Холдинг разширява международната си дейност с новия проект в Македония. Компанията има над 40-годишен опит в инженеринговите дейности и в проектирането на големи енергийни проекти както в България, така и зад граница. Холдингът отдавна присъства на македонския пазар след като участва в две приватизационни процедури и извърши рехабилитация на ТЕЦ "Битоля", припомнят от компанията.

Инсталирането на нови мощности от възобновяеми източници ще бъде ограничено до 2016 г.

понеделник, 20 август 2012 16:03

Към момента инсталираните мощности от ВЕИ в електропреносната мрежа и разпределителните мрежи на България възлизат на около 3588 МВт, съобщиха за 3e-news.net от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От тях присъединените мощности от Фотоволтаични централи е 810 МВтр, от Вятърни – 654 МВт, централи на биомаса – 21 МВт и ВЕЦ без помпено-акумулиращи агрегати – 2103 МВт.

Електроенергията, произведена от ВЕИ в България за първите 7 месеца на годината възлиза на 3010 ГВтч, в т.ч. и ВЕИ в разпределителната мрежа – 985 ГВтч и ВЕЦ без оборотна вода от ПАВЕЦ. Като цяло делът от общото производство на възобновяеми източници в страната е 10,88%.
Според предоставените данни и тези за възможностите на електропреносната система става ясно, че инсталирането на нови мощности от възобновяеми източници в България няма да бъде възможно не само през тази година, която беше обявена за нулева от ДКЕВР по искане на ЕСО, но и през следващите. От десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа също става ясно, че заради голямата й натовареност, въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) в района на енергийния пръстен Балчик-Каварна-Шабла-Генерал Тошево ще е възможно в периода между 01.06.2017 г. и 30.06.2019 г.

Заради предварително сключените договори инталирането на нови мощности от ВЕИ няма да бъде спряно напълно, но ще бъде значително ограничено, смятат от НЕК, без обаче да се ангажират с възможностите на електроразпределителните дружества.

Разпределението на ВЕИ в електропроизводството към 2012

 3010 GWh е произведената електроенергия от Възобновяеми източници за първите 7 месеца на годината. От тях 985 GWh в разпределителната мрежа. Делът им в общото производство в страната е 10,88%. Инсталираните мощности в електропреносната и разпределителните мрежи възлизат на 3588 MV, от които ФЕЦ – 810 MWp, ВяЕЦ – 654 MW, централи на биомаса – 21 MW и ВЕЦ (без помпено-акумулиращи агрегати) – 2103 MW. -

Заради свито потребление електросистемата е в колапс, изключват централи

Четвъртък, 04 април 2013 11:53

Това, което за което енергийните експерти предупреждаваха отдавна, се случи. Електроенергийната система колабира заради спадналото потребление на ток. Според енергийни експерти вътрешното потребление в страната е спаднало на 2 000 мегавата, което никога не се е случвало досега.
При практически липсващ износ това се оказа фатално за системата.

България стигна до момент, когато Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/не може да балансира мощностите и има реална опрасност от повреди. АЕЦ "Козлодуй" е принудена да работи само с ограничена мощност от съображения за сигурност. Ниското потребление, почти спрелият износ на ток и пълните язовири наложиха драстични мерки за ограничаване на електропроизводството и в ТЕЦ-овете на въглища, както и на голяма част от вятърните и фотоволтаичните централи.Много производство vs. свито потребление и липсващ износ


От ЕСО официално съобщиха, че, че ограничението се налага във връзка със "задължението за поддържане на баланса между производство и потребление в системата и след изчерпване на всички други възможности, предприети досега". Към 10 часа на 4 април товарът в системата бе 4300 мегавата, а износът само 250 мегавата.

За първото тримесечие на тази година вътрешното потребление на еленергия е със 7 на сто по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, а износът е с около 30 на сто по-малко. Основното намаление на потреблението идва от свитото индустриално производство, обясни  пред журналисти инж. Митю Христозов, ръководител на ЦДУ.  Според него обаче, основният проблем в енергийната система в момента се е появил през март, когато започна интензивното топене на снегове, имаше и голямото количество дъждове, а заради повишените температури и битовото потребление започва да пада.


Ограничения за вятърни генератори и фотоволтаци

Като първа стъпка за намаляване на натиска над системата  Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор е разпоредило на доставчиците на ток - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго -Про, да започнат да спират вятърните и фотоволтаични мощности. 

Ограничителната мярка стартира днес от 10:00 ч. и е в сила до 17:00 часа, като поетапно и временно ще бъдат изключвани 40% от общо инсталираните ВЕИ-мощности по определен часови график.

От ЧЕЗ съобщиха, че от 10:00 часа се спират всички вятърни и фотоволтаични централи на териториите на областите София, Перник, Кюстендил и Монтана. EVN България също започна дейности по временни ограничения на произведената електроенергия от ВЕИ, присъединени към мрежата на Югоизточна България.

От ЧЕЗ и ЕВН съобщават, че при последващо разпореждане от страна на ЕСО за промяна или продължаване на ограничителния режим, са в готовност да продължат с прилагането на тези действия.

До второ разпореждане ЕСО всеки ден до 16 ч ще съобщава на трите ЕРП-та кои зелени централи да спират.


АЕЦ "Козлодуй"
свива мощностите почти наполовина

Втората стъпка е намаляването на производството на АЕЦ "Козлодуй". От вчера, 3 април,  е намалена мощността на 5 блок на АЕЦ "Козлодуй" на 750 мегавата, а 6 бок работи на 550 мегавата. "По цени от регулиран пазар загубите за АЕЦ "Козлодуй" ще е 16 млн. лв., а по себестойност – около 19-20 млн. лв. заради ограниченията" ,съобщи изпълнителният директор на централата Валентин Николов, цитиран от Агенция Фокус Николов. Той допълни, че  очакват тези мерки да продължи поне до 20 април, когато пети блок трябва да спре напълно за планов ремонт.

"Не е приятно, защото технологично е разчетено блоковете на централата да работят на максимална мощност. Това са критични мощности, но трябва да се съобразим с разпоредбите", заяви Николов. "Технологично това не е най-оптималната мощност и поради това системите са подложени на свръх натоварване. В момента се държат много добре", каза  Валентин Николов. По думите му "безопасността на АЕЦ "Козлодуй" при тази обстановка е категорично гарантирана.


ТЕЦ-овете работят на санитарния минимум


От днес е наредено на топлофикационните и заводски централи електрическият товар да бъде намален до необходимия топлинен товар. Поддържа се необходимият минимум от конвенционални централи, които работят на въглища, за да има т. нар. стабилност в електрическата система. Решенията за това – кои точно централи да бъдат спрени, се взимат и на финансов принцип, обясни зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Божан Стоянов, цитиран от Дарик.

 Ако се наложи като крайна мярка, ще бъдат спирани и нови енергийни източници със слънце и вятър, каза още Божан Стоянов. "Изборите, които прави Централно диспечерско управление, са избори, които те са правили много години поред. Те са с много голям опит в управлението на системата. Въпреки че в момента сме в ситуация, в която има по-ниско потребление от когато и да било друг път, те взимат правилните решения. Решения, които са продиктувани първо от съображения за национална сигурност, второ – от съображения за електрическата система и трето – от съображения за икономическия и финансов ефект върху потребителя и държавата като цяло", каза Божан Стоянов.

Намаленото производство на термичните централи обаче остави миньорите от въгледобива без работа. Ннад 1 500 от работещите в "Мини Марицца изток" в мамента са в принудителен отпуск, още 2 000 в други райони на страната също почиват принудително. Това засили напрежението в бранша и синдикатите заплашват с протести.


Повече ток от ВЕЦ


Следващата стъпка е да се използва повече ток от ВЕЦ. Така ще се постигне двоен ефект - намалява се водата в застрашително препълнените язовири и се ползва по-евтин ток от хидроцентралите.

 "В момента много от язовирите са пълни и ще продължават да се пълнят. Тази вода трябва да се отработи, за да не предизвика наводнения. Това не дава друга алтернатива, освен да се ограничи производството от други източници – атомна енергия, енергия от въглища и енергия от възобновяеми енергийни източници". За сметка на енергията от АЕЦ, в момента имаме практически безплатна енергия от водните централи, коментира той.


Кризата в сектора - дълбока и тежка


"Енергийната система на страната е в изключително трудно положение, защото потреблението е изключително свито. Имаме задължителни ангажименти за изкупуване на скъпа енергия, която, общо взето, не ни трябва. В момента също така имаме много водна енергия. И имаме ангажименти да изкупуваме скъпа енергия от нови възобновяеми енергийни източници. Това са оперативните проблеми, а в същото време – финансовото състояние е лошо", смята Божан Стоянов.

Производството на електроенергия в сравнение със същия период на миналата година е с 13 % по-малко, вътрешното потребление на електроенергия за първите три месеца на настоящата 2013 година е със 7% по-ниско, в сравнение със същия период за изминалата 2012 година. Спадът на потреблението при бизнеса е с 31%. С 30% е намалял износът на електроенергия.

В същото време, ВЕИ са произвели 84% повече електроенергия, въпреки че общото им участие в електроенергийния микс е само 5%, а при ВЕЦ производството е с 41% повече. Производството на ТЕЦ-овете пък е с 2% по-малко, станя ясно от изнесените данни от директора на Централното диспечерско управление Митю Христозов. Виждайки, че това създава проблеми за системата, още вчера взехме мерки, заяви той.

Най-спешната мярка, която ще подпомогне за стабилизирането на сектора, е да се възстанови износът на електроенергия, смятат от бранша. Това заяви експертът на КТ "Подкрепа" Ангел Божилов на заседание на браншовия съвет в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. "Износът на електроенергия обаче е "обвързан с "пазара", който България упорито отказваше да приеме през последните години", каза Божилов и допълни: "Другите страни не се нуждаят от нашата енергия, но ние се нуждаем от нашия износ". "Националната електрическа компания (НЕК) трябва да преразгледа резервите от енергия и този износ трябва да бъде отпушен", призова Божилов. Според него – "пазар на електроенергия има, той е на турската борса и е под носа ни".

"За цялата електро енергийна система е необходимо потребление, нужен е износ. Трябва да се търсят варианти в тази посока. Потреблението трудно ще бъде увеличено с мерки, но може с мерки да бъде насърчен износът", смята и Валентин  Николов.

ДКЕВР трябва да реши какви ще са мерките за увеличаване на износа на електроенергия. Мярката, която беше посочена като работеща и включена в спешния списък на новия икономически министър, е намаляването на тарифата за пренос на електроенергия, така че цената на българския ток да стане конкурентна на международния пазар. До момента по този въпрос не е направено нищо. "В момента в Европа е католическия Великден, което означава, че доста предприятия не работят и цената е паднала драстично. В момента дори без такса пренос не може да се продава", коментира Николов

Около 50 мегавата е делът на малките ВЕЦ

http://3e-news.net/show/33093_anjela%20toneva%20poevtinyavaneto%20na%20zelenata%20energiya%20nyama%20da%20namali%20cenata%20na%20toka%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_bg/

В момента ДКЕВР няма възможност да преустанови изкупуването на енергия по вече инсталираните мощности, заяви Тонева. Съгласно закона за възобновяемите източници инсталациите, които имат акт 16 към определена дата - в случая 1 юли 2013 г., работят до края на периода на изкупуването си - 20 г.,  със съответната цена. Към днешна дата са инсталирани 1000 мегавата мощности от фотоволтаици, 600 мегавата от вятърни централи, 29 мегавата - от биомаса, от малки ВЕЦ - максимум 50 мегавата, по данни на Еленко Божков, който е член на ДКЕВР. Токът от тях ще продължи да се изкипива по цените в подписаните договори.

вторник, 9 юли 2013 г.

Още изказвания за офшорки и ВЕИ проекти

Трябва да е ясно кой стои зад ВЕИ проектите, обяви Стойнев

Последна промяна в 15:52 на 09 юли 2013, 256 прочитания, 12 коментара
Дневник

Трябва да е ясно кой точно стои зад големите проекти за възобновяемите енергийни източници. Това заяви пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от агенция "Фокус".

Той подчерта, че е подготвил доклад за сектора енергетика, в който ще обърне внимание на големите проекти, които се отнасят за ВЕИ и ще го представи в парламента. Такова задължение всъщност му вмени Народното събрание.

Енергийният министър определи доклада на ДАНС в частта му за зелената енергия като доста притеснително. В него се казва, че една от новите тенденции при прането на пари е използването на компании от сектора на възобновяемите енергийни източници. Основната причина за това, е че диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и ЕС, което предполага създаването на дружества с такава дейност." 

Цената на въглищата ще бъде увеличена до края на настоящата 2013 година, съобщи още Стойнев. Той лично поемал ангажимента в периода септември–декември 2013 година въглищата да поскъпнат.

Според министъра това е възможно след като ДКЕВР обяви новите цени на електроенергия, падне такса "пренос" и се отпуши износът на електроенергия.

"В продължение на три години, цената на въглищата не е увеличавана, като даже е била намалявана. Цената, на която в момента работят "Мини Марица Изток", не е нормална и е изкуствено ниска. Така самото предприятие работи на загуба", коментира Драгомир Стойнев и обеща да бъдат предприети необходимите мерки.

По данни на Националния статистически институт производството на въглища през май е спаднало с 58 на сто на годишна база.


ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ