Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 31 март 2019 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени ВЕЦ на територията на БДДР - 23.03.2019

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР на 23.03.2019г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


МВЕЦ Манастирска, над Чупрене


Може да се запознаете с направеното наблюдение от снимките и видеото, качени на следния линк: https://dams.reki.bg/0171-dam/2019-03-23,


Координати на водохващането: 43.483880,22.645024


Това е второто ни посещение на това водохващане. С ужас установихме, че 4 години по-късно нищо не се е променило. И този път го посетихме в период на пролетно снеготопене, когато в двата потока над водохващането имаше достатъчно вода, а под сградата на ВЕЦ реката си беше река. Местните хора със съжаление разказват, че преди да бъде изграден ВЕЦ-а в реката е имало риби, но вече не. Няма и жаби, няма и раци.


Централата работи и отнема на практика всичката вода от реката. Между сградата на ВЕЦ и водохващането реката е на локви. Рибният проход е все така глупав, сух и непроменен. В реката се изпускат 5-6 л/с, пръскащи през яза.


Напомняне: Реката в участъка между водовземането и МВЕЦ Манастирска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.

ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.


И всичко това е с любезното съдействие на ЕБВР. Банката е добре запозната.  


Моля да извършите проверка на водохващането и да ни информирате за предприетите действия!


Моля да ни изпратите входящ номер за приложеното заявление за достъп по ЗДОИ!!!


Предварително Ви благодарим!

 

Специален доклад на сдружение Балканка относно съвместна проверка на нарушенията, извършвани по река Благоевградска Бистрица.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи с цел усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад относно проверката на Бл.Бистрица на 26.03.2019.

 

В самото начало изказваме благодарност на всички лица от компетентните органи, ВиК и инвеститора за оказаното съдействие при проверката.

 

 

Пак в самото начало обръщаме внимание, че докладът е изпратен и до ВиК Благоевград в изпълнение на поет ангажимент, а така също и до НЕК ЕАД, естествено, поради естеството на безкрайните нарушения на дружеството навсякъде.

 

И така, ще започнем с най-важното:
В хода на проверката на 26.03.2019г. се установи, че в случаите на маловодие водата в река Бл.Бистрица при водохващане Картала не е достатъчна за задоволяване на нуждите на града от питейна вода. Причината е, че водохващанията за питейния водопровод се намират на значително по-ниско ниво от деривационния канал Грънчар на НЕК ЕАД, който пресича всички притоци на реката и самата нея. В конкретния случай с Благоевградска Бистрица, в горното й течение се намира едно водохващане в района на хижа Македония за самия канал Грънчар. Ние все още не сме го снимали, но сме снимали поне 50 /петдесет/ други водохващания на НЕК за Белмекен и нито едно не изпуска ни капка вода при маловодие. В района сме снимали водохващаннето на Илийна, например, и то също не изпускаше капка вода през лятото. Следователно, ако екстраполираме наблюденията за добрата устойчива практика на НЕК ЕАД, може да се изкажат обосновани предположения, че и при хижа Македония не се изпуска капка вода и Благоевград страда заради печалбите на НЕК.

 

Ето защо настояваме, МОСВ да влезе в ролята си най-после и да накара НЕК ЕАД да спазва законите на страната, като се нареди последна на опашката на водоползвателите в съответствие с чл.50, ал.4 от ЗВ. С други думи, при маловодие НЕК ЕАД да не взима никаква вода чрез каналите си, а не да оставя безброй населени места без вода за пиене най-нахално! Например, не само Благоевград, ами Сестримо, Момина клисура, Бързия и пр.

 

ВАЖНО!!!

Във връзка с горното молим, ВиК Благоевград като останат без вода на Картала, мигновено да ни сигнализират и да ни изпратят снимки и кратки видео материали от водохващанията на НЕК ЕАД не само при хижа Македония, а и на всичките останали притоци на Бл. Бистрица, за да вземем реципрочни мерки и да заврем НЕК ЕАД там, където им е мястото!

Осигуряването на предимство на НЕК спрямо нуждите от питейна вода за населението е тежко нарушение не само на българското законодателство, но и на европейското! И без това отдавна сме приготвили материали за изпепеляваща жалба до ЕК във връзка с унищожаването на питейните водоизточници и и без това сме включили проблемите на Сестримо, Момина Клисура, Бързия и т.н. заради НЕК, и смятаме да решим проблема на Благоевград за нула време!

И въобще не можем да разберем как така всичките Вие им се навеждате на тия от НЕК! Взимайте пример от нас - решихме им проблемите с Яденица с лекота и как така ще оставят хората без вода за пиене, бе! Имат голям късмет, че ние не сме от Благоевград...

 

 

И сега - към резултатите от проверката, която беше при топене на снегове, но без да е прекалено голяма реката:

 

ВЕЦ Бистрица А не работеше, за което ги поздравяваме.

 

Под ВЕЦ 8 на Бл.Бистрица, който работеше, се изхвърляха големи количества отработена вода. Проверихме и някои от другите ВЕЦ-ове /но не всички/ и те също работеха.

На водохващането на ВиК за каскадата на Славова река се изпускаха някакви количества вода от порядък 15-18л/сек, но по никакъв начин не могат да бъдат измерени точно.

 

ВЕЦ Славова също работеше и връщаше вода в реката, а не във водопровода, каквато техническа въможност има. Всъщност се оказва, че ВЕЦ Славова си е на практика част от каскадата.

 

На водохващанията Картала и Кривия олук се изпускаха по около пет капки вода на час, но в протокола от проверката правилно е записано, че се изпускат води за оводяване на коритата на реките, понеже не можем да ги измерим, а и защото имаше доста сняг. И тогава всеки акт в съда ще падне, защото ВиК ще се защитят, че може и под снега да тече нещо, не че течеше, де. Самите ВиК Благоевград, засрамени от себе си, повдигнаха малко савака на Картала, за да протече нещо като полуотток за времето на проверката и после най-вероятно са пуснали савака до долу пак.

 

 

Установи се също така, че от ВЕЦ №8 отработените води наистина отиват в облекчителна шахта №9, а изхвърляната вода в реката идва от самата шахта, защото тя е отработвана от горните седем ВЕЦ-а.

С други думи, наистина се взима много повече вода за каскадата, отколкото са 

питейните нужди на града в момента на посещението. При маловодие е възможно цялата отработена вода от горните седем ВЕЦ-а на каскадата да отива за питейни нужди, но ние сме били и при маловодие и пак се изхвърляше вода под ВЕЦ №8.

ВиК Благоевград подкрепиха изводите ни с факта, че годишният лимит за водоснабдяване на града е 9 милиона м3, а за каскадата е 25 милиона м3. За да сме сигурни, за бъдещите ни действия по проблема сме поискали по ЗДОИ информацията от БДЗБР.

 

За всичко гореописано можете да се убедите от следния линк:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2019-03-26

 

Вследствие на гореизложеното се установиха следните по-крупни нарушения на компетентните органи през годините:

1.       За всички ВЕЦ-ове на Каскадата Бл.Бистрица, заедно с ВЕЦ Славова, са проведени отделни процедури по глава шеста от ЗООС един по един и за всичките до един е преценено, че не са необходими ОВОС/ОСВ. По този начин не са оценени кумулативните ефекти и е нарушено законодателството. Оценка на съвместимостта също е била задължителна, доколкото за каскадата се отнема много повече вода от реката в ЗЗ Рила, отколкото е била отнемана преди каскадата за нуждите на града.

2.      Поне пет-шест други ВЕЦ-а на същата река са били оценявани пак поотделно, преди каскадата. Тоест, за каскадата с отделни преценки на компететните органи да не се провежда ОВОС не са били отчетени и кумулативните ефекти заедно с всички други вече разрешени подобни ИП, които са били известни с всички данни за тях.

3.      За самите други ВЕЦ също е преценено, че не е необходима ОВОС, тоест не са били оценявани каквито и да било кумулативни ефекти.

4.      Никъде в информацията за преценяване не става и дума, че за каскадата ще се отнемат почти три пъти по-големи водни количества от реката, отколкото са питейните нужди на града. Въздействието върху екосистемите не е оценено въобще. Участъкът за пресушаване на реката е многократно по-дълъг, отколкото би бил само за един ВЕЦ.

5.      Следователно, чрез прикриването на факта, че за каскадата ще се отнема много повече вода от реката и заинтересованата общественост е била заблудена да вярва, че по реката нищо няма да се промени и затова не е възразила срещу преценката да не се прави ОВОС/ОСВ мотивирано.

6.      Нарушени са правата на други водоползватели - например на ВЕЦ Бистрица А, който е тотално прецакан, защото е разчитал на водата, която остава в реката при черпене от ВиК само за питейни нужди, а впоследствие каскадата му взима почти всичката вода и той почти не работи. Същото важи и за останалите ВЕЦ, ако инвеститорите решат да ги построят сега.

7.      Разбира се, ВиК Благоевград непрекъснато не пуска никаква вода от Кривия Олук и почти никаква от Картала. Приканваме ги да спазват законите, защото тази година ще ги проверяваме безброй пъти.

8.     Водовземане за производство на електроенергия при каскадно изграждане е забранено от ЗВ, а каскадата не представлява обект, за който да се направи изключение по 156е на ЗВ, нито такова изключение е обосновано и отразено в ПУРБ 2016-2021 на ЗБР, нито в предишния ПУРБ. А това просто значи, че каскадата би могла да отработва САМО водите за питейните нужди на града и нито капка повече, при най-благоприятно тълкуване на законите за самата нея. При буквално тълкуване на закона, тя не трябва да съществува и работи въобще.

 

Както може би вече знаете, хората от Благоевград си искат реката обратно и неизбежно ще си я върнат. Предстои да ги запознаем тях и ГД Околна Среда на ЕК за нарушенията, на които дължат пресушената си река, за да знаят на кого да благодарят.

 

Разбира се, ние намираме, че при проверката собственикът на каскадата на практика не нарушава условията на разрешителните си. Виновни за цялата работа са БДЗБР и РИОСВ Благоевград, а ВиК Благоевград е съучастник, като никога не изпуска минималните водни количества в условията на рецидив. Самият собственик на каскадата обаче трябва да знае, че всичките му процедури и разрешителни са в нарушение на относимото законодателство.

Вината на БДЗБР е най-голяма естествено, защото не е трябвало да разрешават годишен лимит за каскадата, който не е оценен през процедурите по ЗООС и ЗБР. Приканваме ги да спазят закона веднага!

 

При така описаните нарушения на компетентните органи се надяваме също така Инспекторатът на МОСВ да вземе подходящите мерки за спазване на законноста и привеждане на компетентните органи, каскадата, реката и т.н. в ред.

 

На последно място Ви уведомяваме, че съставеният протокол от проверката коректно съдържа и констатацията, че на нито едно водохващане на ВиК от проверените не са създадени каквито и да било условия за измерване на водните количества, които се изпускат в реката. Измерване на практика е невъзможно, а това представлява още едно тежко нарушение на ЗВ и на куп директиви на ЕС.

 

Накрая отново изказваме благодарност на всички лица от компетентните органи, ВиК и инвеститора за оказаното съдействие при проверката.

 

С дълбоко уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

 

P.S.

Моля, в следващия линк да се запознаете с един доста интересен документ, свързан с мини в района на Струмица, поречието на Струмешница, на територията на РСеверна Македония в южната нейна част.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/SRUMESHNICA_SEA-report.pdf

 

Получихме документа непосредствено преди редакционното приключване на доклада и още не сме се запознали с него. Надяваме се, обаче, да не допуснете същите нарушения на Конвенцията от ЕСПОО, както при братята сърби, когато братята македонци тръгнат да тровят Струмешница, освен ако не сте ги допуснали вече...

събота, 30 март 2019 г.

0358 - ВЕЦ Благоевградска Бистрица - 1 - 2019-03-26Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0358 - ВЕЦ Благоевградска Бистрица - 1 - 2019-03-26

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.петък, 29 март 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка до Министър Председателя на РБългария и до МОСВ.


В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад.

 

Докладът е адресиран до министър председателя, за да добие и Той представа какво се случва на територията, която управлява изтощително дълго, много повече или по-малко успешно.

 

А това, което се случва на територията, е, че явно под Неговото мъдро ръководство сме на път да превърнем навсякъде процесната територия в Разоран Лунен Пейзаж. Повод за това наблюдение е поредното отдаване на поредните двеста квадратни километра за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в новата площ "Гърбино", с решението на МЕ, с което можете да се запознаете от следния линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135909&fbclid=IwAR09Ub2n1bO3mElwCNiC6hlMHOIqLNe7Crpjr3wcqq6chS_RZ9mirc07nqQ

 

Характерна особеност е, че тази площ Пак попада на територията на общини Трекляно и Кюстендил, както предишната площ "Злогош", за която тепърва ще се разправяме. В уверение на това, можете да се запознаете с картата на процесните общини, засегнати от площи "Злогош" и "Гърбино", които на практика се сливат:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/DRINKING_MAP_Garbino.pdf

 

В новата площ "Гърбино" влизат Земенския пролом, Гълъбинските скали, Сарая, Полскоскакавишкия водопад, Шегава, основният водоизточник на Кюстендил и обширни територии от билото на Риша до границата със Сърбия. В това число и селата Гърбино, Горановци, Олтоманци, Ломница, Гурбановци и Церовица, заедно с безброй махали. Картата показва и защитените зани от мрежата Натура 2000 за Ваше улеснение.

 

Вече имахме възможност да споделим с МОСВ геоложки данни за зловещи съдържания на арсен и живак в засегнатия район. Ако сте ги загубили, ще Ви ги предоставим пак.

Ето защо бихме искали да обърнем внимание на министър председателя, че дори Тодор Живков не беше се осмелил да разработва мини в тия райони, заради гарантираното отравяне на водите, въздуха и почвите. В този смисъл Той /министър председателят/влиза в историята там, където Му е мястото, и никога няма да бъде забравен, обещаваме Му това!

 

Разбира се, склонни сме да проявим разбиране, че безброй малки земеделски производители или туристически дружества не могат да отчисляват така, както една голяма минна компания би могла, а ни трябват апартаменти и прочее ползи за обществото, но все пак изпитваме колебание, че всички Вие сте загубили реална представа за действителността и за възможните последствия за цялото Кюстендилско Краище. И нямате ни най-малка представа какво ще Ви се случи, ако случайно всичките тия мини, дето ги сънувате, започнат работа...

 

Обръщаме внимание и на МОСВ, че, за разлика от историята с площ "Злогош", сега очакваме от тях адекватни действия - не да изписват ония мижави две условия: "1. при проучването да не се засягали води, водни обекти и дъра бъра" и "2. да се докажело, че при добива нямало да се създава риск от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води ", които ще съборим в съда с лекота, а директно да откажат съгласуване на процесното ИП! 

Разгледайте картата пак, вижте къде са питейните водоизточници на Кюстендил, припомнете си, че има едно нещо, дето му викат "кумулативни ефекти" и се откажете навреме!

 

Съгласни сме, че при липса на съвест апартаментите са си важно нещо, което си струва всяко усилие и колкото повече - толкова по-добре, но от друга страна се страхуваме, че разораването на територията може би крие в себе си и извествен репутационен риск, ако населението на територията реши, че няма да даде тя да се разорава.

 

От друга страна намираме, че изглежда на никого не е известно наличието на Рамковата Директива за Водите на ЕС и че тя има едни там цели, които Той си мисли, че може да нарушава или не постига. Има и Директива за питейните води, за хабитатите, за отпадните води от минното дело, за птиците и прочее документи, пред които целите за все повече апартаменти и това онова не важат.

 

Във връзка с горното, Ви уведомяваме също така за радостната новина, че от днес, 29.03.2019г. пристъпваме към създаването на Сайт за Наблюдение на Минното Дело.

Молим, да споделите новината с всички Ваши приятелски минни компании. Оставяме на Вас да прецените дали да ги просветлите какви ще бъдат ефектите, а така също и че от днес нататък Вяка Съществуваща Мина е Страшно Заинтересована Да Не Се Пускат В Експлоатация Нови -- после да не реват, че не са предупредени! И ако не Ви повярват, препоръчайте им да питат Асоциация Хидроенергия какво им се случи, след като и те не повярваха и защо сега те реват!

 

Надяваме се да вземете правилното решение, преди да е станало късно. Одобри ли МС търсенето и проучването, връщане назад няма да има.

 

А, и между другото идват избори все пак, ако сте забравили, а населението на територията не е никак щастливо с Вашите номера... Споменаваме го просто за всеки случай, на принципа "бий тъпаните, за да се сещат магаретата" ли беше поговорката или нещо такова.

Освен това, на Ваше място ние бихме изчакали да видим какво ще се случи в Трън и дали там ще ни минат хитрите номера, преди да пробваме на безброй други места в страната същите номера.

 

С дълбоко уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

 

P.S.

Настоящият доклад е извънреден, заради извънредна ситуация.

Очаквайте с интерес доклада за съвместната ни успешна проверка по Благоевградска Бистрица съвсем скоро.

 

сряда, 27 март 2019 г.

0171 - МВЕЦ Манастирска - 2019-03-23Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0171 - МВЕЦ Манастирска - 2019-03-23

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.вторник, 26 март 2019 г.

Доклад за поредното нарушение на Закона за водите и на ПУРБ от страна на БДИБР


В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад, посветен на поредното тежко закононарушение на БДИБР.

 

При регулярната ни проверка на становищата за допустимост и обявленията за издаване на разрешителни на трите БД, с които работим заедно по изправяне на техни съществени пропуски при спазване на законодателството, установихме днес, 24.03.2019г., поредното тежко нарушение на законодателството от страна на БДИБР.

 

Става дума за обявление за издаване на разрешително за водовземане от река Манастирска за прословутия МВЕЦ Четрока, без който БДИБР явно не може да диша и изпада в безпаметен Мрак, поради липса на светлина, породена от прахосването на хидроенергиен потенциал за производство на електрическа енергия в ИБРБУ!

 

Обявлението е качено на сайта на БДИБР на 07.03.2019г. под № RR-03-31-2018 и можете да го откриете на предпоследния ред от Тук:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=304&elem_id=1638

За всеки случай сме го прикачили това обявление.

Сега, обръщаме внимание на БДИБР, че река Манастирска към точката на водовземане попада в ЗОНА ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ за опазване на стопански ценните видове риби, където в ПУРБ 2016-2021 на ИБР има Забрана за водовземане и изграждане на ВЕЦ, тоест за недопускане на нови негативни промени в състоянието на ПВТ, за което предупредихме преди около една година БДИБР, когато направиха неумел опит да издадат фалшиво становище за допустимост на същото ИП и впоследствие БДИБР си коригираха злощастното становище!

 

И как сега са я докарали дотам, че Пак да нарушат закона и собствения си ПУРБ, абсолютно не ни е ясно! За какво ги писахте тия ПУРБ-ове, бе, уважаеми, след като най-нахално не ги спазвате???

 

И Пак става дума за същата БДИБР, която дори не знае компетентен орган ли е за издаване на разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти в населените места или не е!

Всички други БД знаят, че са компетентни, което си личи от становищата им за допустимост и разрешителните им за водовземане/ползване, Само БДИБР Не Знае!

 

Във връзка с гореизложеното настояваме за:

1.       Незабавно уволнение на настоящия директор на БДИБР поради тежка некомпетентност и преследване на частни интереси в нарушение на закона и на собствения на БДИБР ПУРБ 2016-2021, в противоречие с обществения интерес от спазване на законодателството и на стратегическите планови документи! 

2.      Незабавно назначаване на нов директор, който или която да започне да спазва закона и първото нещо, което трябва да направи, е да НЕ издаде въпросното разрешително за водовземане на ВЕЦ Четрока в зона за защита на водите, с наложена забрана на подобно ИП в ПУРБ!

3.     Ако все пак въпросното разрешително бъде издадено или е издадено вече, незабавно да бъдем уведомени, за да го направим на прах, сезирайки висшестоящия на директора на БДИБР орган, а така също и прокуратурата.

4.      Инспекторатът на МОСВ да вземе да извърши проверка относно нарушението и също да сезира прокуратурата на РБългария за тежко нарушение на законодателството! Интересен въпрос е как след корекцията на становището за допустимост на БДИБР, компетентната РИОСВ е провела процедуата по ЗООС и са я докарали работата до издаване на разрешително за водовземане??? Иначе за какво точно ни е този инспекторат, след като на практика ние изпълняваме неговата роля и функции. Дайте ни да налагаме и административни наказания и тогава ще видите Вие какво се нарича Ред!

 

И понеже БДИБР непрекъснато са заети да нарушават закона, поради което изобщо не им остава време да следят какво става в техния РБУ, ето Ви още един сигнал за зловещо замърсяване на река Тунджа в района на гр.Ямбол под носа на БДИБР. Всеки си прави каквото си иска в района на тая БД и очевидно има защо. Приятно гледане:

https://www.facebook.com/nikolai.ivanov.58726/videos/pcb.2564659306896608/2564659150229957/?type=3&theater&hc_location=ufi

 

Сега, ако се върнем на процесното разрешително за ВЕЦ Четрока, имаме удоволствието да Ви предупредим също така, че това нарушение ще стане крайъгълен камък на следващата ни жалба до ЕК и воденичен камък за всички останали БД. В зона на защита на водите от ПУРБ, със забрана за ВЕЦ, да го разреши БДИБР, ще даде най-после повод на ГД Околна среда да се поразмърда - разправяхме се с тях по въпроса миналата седмица. Ясно доказателство за продължаващи в рецидив нарушения на РДВ, въпреки пилотната процедура и въпреки оправданията на всички БД и обещанията и т.н., непрекъснато унищожаване на още и още реки - просто Няма Начин да Ви се размине!

И нещо повече - няма да е никак зле някой разумен човек от БДИБР в приятелски разговор с гордия инвеститор да го предупреди да не си харчи парите напразно за това нещо, защото ще го събаряме някой ден и после да не реве, че бизнесът му бил легитимен! Легитимен е ама друг път.

 

Призоваваме останалите БД да ни подкрепят, защото БДИБР обезсмисля усилията на всички до момента да се отървем заедно от наказателна процедура за нарушенията на РДВ.

 

С дълбоко уважение към всички останали,

Сдружение Балканка, гр.София

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

   За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Предвижда  се водовземане от повърхностен воден обект за производство на електроенергия чрез съществуващи съоръжения както следва:

 

Техническите параметри на хидровъзела:

· Съществуващото водохващане се намира на р. Манастирска на кота 890,55 м с географски координати N41° 46'14.62"; Е24° 51'45.30". Изградено е от стоманобетон и представлява алпийски тип водовземане с дънна водовземна траншея с размери: дължина - 5,00 м , широчина - 1,00 м и дълбочина - 0,80 м . На водовземаната траншея е монтирана стоманена решетка за предпазване от навлизане в тръбопровода на клони храсти и листа, които плуват в реката. Котата на преливният ръб на водовземаната траншея позволява постоянно преминаване на водни количества през водовземната траншея. След яза водата се насочва в средната част на естественото речното корито и преминава през водопада. В лявата част на водовземаната траншея е монтиран стоманен затвор (савак) с ръчно задвижване с размери: широчина - 1,0 м и височина - 1,2 м. Той служи за затваряне на водовземната траншея и преустановяване на подаването на вода по тръбопровода с цел извършване на ремонтни работи по съоръженията след него. Със савака се извършва и регулиране на водното количество, което се подава по водопровода с цел гарантиране на минималното екологично водно количество, което е необходимо да се осигурява в реката след водовземното съоръжение. След савака започва тръбопровода, който се включва във утаечна камера, която служи за утаяване на наносите, които се транспортират от водата на р. Манастирска. Изградена е от стомана с размери: дължина - 5.0 м и средна широчина - 2,0 м. В края на утаечната камера е разположен спирателен кран за периодично промиване на натрупаните наносни отложения в камерата. След утаечната камера започва напорния тръбопровод.

 

· Тръбопровода за МВЕЦ „Четрока" започва от водохващането на р. Манастирска на кота 890,55 и завършва в сградата на централата на кота 770,00 м. Дължината на тръбопровода е 3124 м. Тръбопровода преминава през водна камера с размери 5,00/2,00м, която служи за утайник към водохващането. Водната камера има дънен отвор, който отвежда утаените неразтворени вещества обратно в р. Манастирска. Тръбопровода е изграден от стоманени тръби Dy 426 мм и Dy 530 мм и минава успоредно на пътя Лъки - с. Манастир вкопан в траншея или окачен по подпорните стени и мостове. При преминаването на тръбопровода под пътя Лъки - с. Манастир е защитен в стоманобетонов кожух.

 

· Сградата на МВЕЦ „Четрока" се намира в бивша сграда на ЦРП (Централен разпределителен пункт) на рудник „Четрока". Част от сградата е преустроена в машинна зала на МВЕЦ „Четрока". Общата площ на сградата е 122 кв.м. Намира се в имот №000159 в землището на с. Лъкавица, община Лъки. Имота е собственост на МЗХ, но сградата на МВЕЦ „Четрока" е собственост на „Четрока" ООД. Сградата на МВЕЦ се намира на десния бряг на реката на кота 770,00 м непосредствено до пътя гр. Лъки - с. Манастир. В сградата се разполага машинното и електротехническото оборудване на МВЕЦ. Преработената през МВЕЦ вода посредством долната вада постъпва обратно в р. Манастирска. Частта от сградата на ЦРП, в която е обособена машинната зала на МВЕЦ „Четрока е с размери 6,50 м на 6,00 м. Височината на сградата е 5,70 м. Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонова с плосък покрив. Сградата ще бъде оборудвана с един хидроагрегат, комплектован с турбина и трифазен синхронен хидрогенератор. Параметрите на МВЕЦ „Четрока" са Qзастр. = 400л/сек и съответно застроена мощност Рзастр.=240кВт.

 

 

· Координати на мястото на водохващането :

N 41° 46'14.62"    Е24° 51'45.30"      H= 890,55 м

 

· Координати на мястото на водоползване  - МВЕЦ „Четрока" (имот №000159 в землището на с. Лъкавица, община Лъки) :

N 41° 47'39.36"    Е24° 51'42.41"      H= 770,00 м

 

· Координати на мястото на заустване – р.Манастирска:

N 41° 47'39.20"    Е24° 51'41.98"      H= 767,00м

 

 

·                Условия, при които ще бъде издаден административния акт:

 

1. В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящият административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за осигуряване и измерване на общия екологичен отток след водовземането при водохващане на р. Манастирска на кота 890,55 м и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното.

 

2. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в река Манастирска, по-малки или равни на определения минимално допустим отток в размер на 0.120м3.

 

3.  Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70  от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

-                        Да се предвидят 3 пункта за собствен мониторинг – на 100 м под изграденото водохващане, 100 м над мястото на водовземане и 100 метра след заустване на отработените  води  от МВЕЦ.

-                        В тези пунктове да се извършва мониторинг по биологичен елемент за качество  (БЕК) – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) и макрофити  - един път на три години.

-                        Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.

-                        Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

4. В срок от два месеца от влизане в сила на настоящият административен акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

  

„Производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Четрока"

·           Водно тяло с код BG3MA500R108 - "Река Манастирска и река Джурковска до Белишка".

Воден обект – река Манастирска

 

·           Землище с.Манастир   ЕКАТТЕ 46 989

община Лъки, област Пловдив

·           Землище с.Лъкавица   ЕКАТТЕ 44 447

община Лъки, област Пловдив

 

 

Гр. Пловдив

Ул. "Янко Сакъзов" № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив

 


неделя, 17 март 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка относно продължаващите ни мъчителни съвместни действия с МОСВ, ИАОС и КОСВ по случая Босилеград - Кюстендил и малко за Пилотната процедура.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад, посветен основно на новините от Босилеград и малко за Пилотната процедура.

 

На първо място Ви уведомяваме, че най-после открихме кратко видео от Кръглата маса, проведена в началото на януари в Босилеград. На тази маса бяхте поканени и Вие, но не дойдохте, което ни постави в много неудобно положение за пореден път.

Все пак, можете да се запознаете с част от изказването на отговорника по екосистемни проблеми в сдружението от следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=PZvw63Ddo84

 

Бихме искали да заострим вниманието Ви върху факта, че записът не е пълен. Частта, в която става дума за надвесената над Босилеград нова мина Злогош и за съдържанието на арсен и живак в района на проучването е изрязана неизвестно защо. Напомняме Ви, да се откажете навреме от тази мина, за да ни спестите малко усилия.

 

 

На второ място молим, да се запознаете с благодарствените публикации на местното население от Босилеград относно положените от Вас усилия в последните месеци, които съдържат и нова информация. Приятно четене:

https://www.liveleak.com/view?t=CA3Jj_1549463429&fbclid=IwAR0D8f5DyuMOz0-DhBtiKnmrvtaGCJwBMlCZQ7rAMbBW0EbIQ2BlEBAc6KY

 

И на трето място Ви уведомяваме, че Вашите действия стават все по-популярни в социалните мрежи. Можете да се запознаете с малко мнения например от Тук:

http://voinaimir.info/2019/03/bosilegrad-mine-pollution/?fbclid=IwAR3ViHHDY4--9jD_6Q2h5CAq4GQrgCEGYI0OqwTmlxFB5lfqP438VHpho9w

 

... и от първия пост и от коментарите Тук:

https://www.facebook.com/Microtribuna/

 

По повод коментарите в последния линк се сещаме да попитаме ИАОС: Какво направихте с токсичния отпадък в Едно Гише на МОСВ, уважаеми?

Вече поне двайсет дена изминаха, два пъти ни уверявахте, че работите нещо и т.н., но досега няма никакъв резултат. Отпадъкът е много силно токсичен и ще вземе да разтвори пластмасовото шише накрая и да залее Едно Гише...

 

И като стана дума за резултат, проверихме какви дейности сте извършили Вие в рамките на процедурата по ОВОС в трансграничен контекст в последните месеци от Тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

За съжаление не успяваме да открием напомнителните писма на министър Димов, които той пое ангажимент пред КОСВ да изпрати? Моля, да ги качите там, където им е мястото, за да се запознаем заедно с КОСВ. Вероятно има дълбок смисъл от напомнителните писма, който на нас ще ни убягва, докато не се запознаем с тях.

 

На четвърто място, по повод Световния Ден на Реките и Световния Ден на Водата, Ви уведомявам, че ние планираме някои нови съвместни действия с Вас.

Някои от тях ще са изненада, но засега поне може да изслушате едно интервю по БНР, програма Христо Ботев, във вторник, някъде от около 7:20 часа сутринта. Ще бъде изключително интересно.

 

На пето място, напомняме на КОСВ, че сме планирали заедно представяне на случая Босилеград - Кюстендил пред Комисията, за да се запознаят  депутатите с пълната картина, доколкото министър Димов представя ситуацията едностранчиво и крайно непълно. Както сме се разбрали, ще ни трябва мултимедия и един час, за да опишем пълната картина. Моля, да бъде отчетено, че тази седмица няма да можем, но следващата сме напълно готови по всяко време.

 

И на последно място в този доклад Ви уведомяваме, че сме в процес на изготвяне на една уникална таблица в Рамките на кореспонденцията ни с ГД Околна среда в Рамките на Пилотната Процедура по Рамковата Директива за Водите. ГД Околна среда изиска от нас да опишем за всеки ВЕЦ следните данни:

1.       Воден обект на който е ВЕЦ-ът и поречие.

2.      Попада ли или не, и в кои защитени зони от мрежата Натура 2000 попада.

3.      В рамките на зоната, реката приютява ли видове и местообитания от приложения №1 и №2 на директивата за Хабитати.

4.      В рамките на зоната, реката приютява ли приоритетни видове и местообитания.

5.      За птиците - кои воднозависими видове, обект на защита от Директивата за птиците, приютява реката и зоната.

6.      Какво е било природозащитното състояние в рамките на съответната зона на местообитанията, видовете и птиците през 2007 при създаването на мрежата.

7.      Какво е било състоянието през 2013 година

8.     Дата на първото разрешително за водовземане/ползване и дата на първото изменение/удължаване.

9.      Проведена ли е първоначална процедура по ЗООС и ЗБР и какво е преценил компетентният орган - да се прави ОВОС/ОСВ или да не се прави.

10.  За случаите, за които не е проведена ОВОС/ОСВ първоначално, поискани ли са такива оценки при удължаването/изменението на разрешителното за водовземане/ползване, включително в защитените зони, след създаването на мрежата през 2007г.

11.   Какво ние сме установили при първата си проверка на съответния ВЕЦ.

12.  Каква е била реакцията Ви на сигнала, който сме пуснали, и какъв е резултатът в момента.

 

Имаше още неща, обаче те са подробности. Важното е, че бяхме безкрайно затруднени от регистрите Ви. Регистърът на МОСВ за процедурите по ОВОС е безкрайно непълен и ще искаме по ЗДОИ от всяка РИОСВ съответните данни.

С регистрите на БД за издадените разрешителни също много трудно се работи, като, както винаги, най-трагичен е регистърът на БДИБР.

Щяхме да похвалим БДЗБР за това, че с техния регистър се работи най-лесно, обаче те не са написали ясно за кои ВЕЦ-ове става дума, а само инвеститорите, които са се сменяли по десет пъти в някои случаи

 

 

Ето защо, моля, в прикачения файл да се запознаете с работния вариант на таблицата ни и Моля, всяка БД да провери данните за нейните ВЕЦ-ове - дата на първото разрешително за ВЕЦ-а и датата на първото изменение/удължаване.

Така ще ни помогнете много, за представим заедно пред ГД Околна среда една по-вярна картина на безобразията.

 

Обръщам внимание, че данните за ЗЗ липсват в изпратения Ви работен вариант, а така също и че окончателният вариант има още доста графи, но за момента ни интересуват само разрешителните на БД. Всички данни се разработват от съответни експерти и таблицата ще се сглоби накрая, след което ще я споделим с Вас и с ГД Околна среда.

 

Разбира се, след оценката на природозащитното състояние от тази година, ще допълним таблицата още веднъж.

Цялото усилие е по молба на ГД Околна среда, тъй като те отчитат, че пропуснали да поискат от Вас данните за ефектите върху природозащитното състояние в рамките на Пилотната процедура, пък и надали щяха да научат истината точно от Вас. Въпросът е също така относим към намеренията Ви да ликвидирате мрежата Натура 2000.

 

С други думи - целта е да се установи как неправилно проведените процедури по ЗООС, ЗБР и ЗВ и несъществените Ви реакции на сигналите за нарушения /с едно изключение/ са се отразили на биоразнообразието в реките ни. Тоест, настъпило ли е допълнително влошаване на елементите на околната среда, увреждане и/или унищожение на ЗЗ и негативно изменение на състоянието на повърхностните водни тела след 2015г и какви са шансовете да постигнем добро състояние/потенциал на ПВТ/СМВТ до 2027?

 

Между другото - регистърът на процедурите по ОСВ на сайта на Натура 2000 пък въобще не става за работа, защото нито го има името на ВЕЦ-а, нито името на инвеститора. А ние откъде да знаем дори годината, че да търсим по нея? Ако не вярвате - пробвайте да откриете който и да е ВЕЦ или инвеститор!

 

Надявайки се да си оправите регистрите и да ни помогнете малко с данните таблицата - за което напомняме, че обещахте през март 2015г. - предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ