Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Дело ВЕЦ Караш

Р Е Ш Е Н И Е   

http://www.asvratsa.court-bg.org/img/File/Vlezli%20Aktove/01-09/0061d808/333b2708.HTM

 

гр. Враца, 20.  12.  2008 г.

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Враца, V-ти състав, в открито  заседание на  27. 11. 2008г.  / двадесет и седми ноември   две  хиляди  и  осма година/   в състав:                                                                         

                                                                            Адм. съдия: Т.  М.

 

         при секретаря Д.В., като разгледа докладваното от съдията  адм. дело № 333 по описа за 2008 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:           

 Производството е образувано по жалба на  СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА"БАЛКАНИ", със седалище гр.София, представлявано от Андрей Николаев Ковачев ПРОТИВ Решение №ВР 1-2/2007г.на Директора на РИОСВ гр.Враца, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца, по първи вариант" с възложител ЕТ"Йокрацес-2"-гр.Роман.

В жалбата се изтъкват доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му.

 Ответника по оспорването, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение, а атакуваното решение бъде потвърдено.

            Заинтересованите страни : ЕТ "Йокрацес-2"-Красимир Йотов Стоянов, със седалище и адрес на управление гр.Роман и общ.Роман, чрез процесуалните си представители оспорват жалбата и искат потвърждаване на оспореното решение.

            Съдът след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните приема за установено следното:

             Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и се разглежда след връщането му на първоинстанционния съд от ВАС по реда на касационното производство.              

             Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

             На 16.03.2006г. заинтересованата страна"Йокрацес-2", със седалище и адрес на управление гр.Роман е направила искане за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър, в землището на с.Караш, общ.Роман. С решение №ВР-7-ПР/2006, ответника по жалбата е наредил да се извърши оценка на въздействието на околната среда, включващо и оценка за въздействието върху защитени обекти за описаното по-горе инвестиционно предложение, с подробно изложени мотиви предвид обстоятелството, че зона"Бебреш" с код БГ 0000374, определена по Директива-92/43 ЕЕС за хабитатите е предложена за включване в европейската екологична мрежа-Натура 2 000, като потенциално защитена зона. На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от ЗООС е изготвен доклад за оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда, вкл. и върху потенциално защитената зона "Бебреш" от лицензирани експерти. Изготвения  доклад е  съобразен с предмета и целите на опазване на защитената зона.

               На 20.07.2007г. е проведено обществено обсъждане на доклада за ОВОС в общинската администрация Роман, представени са и положителни становища от общ.Роман и Кметство с.Караш. На 04.09.2007г. е проведено заседание  на Експертен екологичен съвет към РИОСВ–гр.Враца, на което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

            На основание чл.99, ал.2 от ЗООС и чл.19,ал.1 от Н-бата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Директора на РИОСВ-Враца  одобрява осъществяването на инвестиционното предложение със съответните указания при проектирането, съобразно изискванията на ЗБР.  Атакуваното решение № ВР 1-2/ 2007г. е оповестено чрез средствата за масова информация чрез публикация във в-к "Дневен труд" на дата 22.09.07г., чрез Интернет страницата на РИОСВ-Враца и чрез поставяне на информационното табло в сградата на същия.

             АС-Враца с решение, постановено по адм.дело №330/2007 г.е приел, че при постановяването на обжалвания АА не са допуснати съществени процесуални нарушения, решението е съобразено с материалния закон, поради което е отхвърлил жалбата, като неоснователна.

             По касационна жалба на Сдружение за дива природа "Балкани", ВАС  с решение постановено по адм.д. №5267/2008г.е отменил решението на АС-Враца, с което е отхвърлил жалбата и е върнал делото за ново разглеждане, с указание по тълкуването и прилагането на закона, включващо изясняване степента на засягане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в цялата защитена зона, съобразена ли е извършената оценка за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на потенциално защитената зона, съобр.изискванията на чл.31-33 от ЗБР.

            При новото разглеждане на делото с Разпореждане от 08.10.08г. е назначена  специализирана екологична  експертиза - в.л. ст.н.с. И.М.Р., който след задълбочена преценка дава заключение, че реализацията на ИП ще окаже известно въздействие върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване на защитената зона, но въздействието ще бъде незначително, като при изпълнение на мерките, предписани от компетентния орган в оспореното решение това въздействие ще бъде до голяма степен компенсирано.

           В мотивите към заключението си, както и устно в с.з. изяснява, че одобрения вариант на ИП не засяга растителни и животински видове от прил. № 3 от ЗБР, тъй като те не са установени на територията на площадката, избрана за МВЕЦ"Караш". Засягането на местообитанията е чрез намаляването на площите на някои от тях, а на животинските видове  чрез временното им обезпокояване. Засягането им е незначително.           

            Влиянието на ИП върху приоритетните за опазване в защитената зона  местообитания ще е незначително.Изразява се в известно намаляване площта на местообитание 91 ЕО-Алувиални гори. Намаляването на площта е вследствие залята територия от формирането на задбаражно огледало, при което от една страна: площите не са изцяло заети от местообитание 91 ЕО, а от друга страна - намаляването може да бъде компенсирано и възстановено напълно чрез засаждането на защитените видове.

           За поточния рак няма фактори, които да му пречат да обитава, както под, така и над бента, върху който ще се изгражда МВЕЦ, поради което тя няма да повлияе върху числеността на популацията му или да ограничи площите на местообитание му.Видът се повлиява негативно при химични и температурни промени, каквито не се очакват.

           Рибните популации в р.Малки Искър са детайлно разгледани в ДОВОС/стр.80-83/.Стоящите води зад бента са бавно  течащи, което ще се отрази върху балканската кротушка, балканския щипок и черната мряна. Предвидения рибен проход, където непрекъснато минават големи водни количества ще дава възможност за миграционни придвижвания по време на размножителния им период, през който миграции ще извършват и други видове

              Реализацията на обекта няма да предизвика значими въздействие върху основните елементи на защитената зона,като въздействието е само локално в частта, с която се засяга защитената зона. В останалата част зоната не се засяга  и няма въздействие върху местообитанията 91 ЕО-алувиални гори, описани в европейската директива за местообитанията. Въздействието върху околната среда като цяло е незначително, вкл. върху защитената зона.

              При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:                

              Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 от АПК от компетентността на съда е да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуално-правните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

              Предмет на настоящото производство  е  Решение № ВР 1-2/2007г.на Директора на РИОСВ гр.Враца, с което е одобрено инвестиционно предложение" Изграждане на МВЕЦ"Караш" на р.Малък Искър в землището на с.Караш, общ.гр.Роман, първи вариант", като съдът намира, че  същата  е издадена от компетентен орган в рамките  на  предоставените  му  от  закона  правомощия. Оспорването е направено от надлежна страна, в законоустановения срок.

               Разгледано по същество, оспорването е неоснователно по следните съображения:

               Съгласно р-бата на чл.32 от ЗБР, компетентния административен орган съгласува инвестиционното предложение само, когато заключението на оценката за въздействието на същото върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване на защитената зона няма да бъде значително увреден.Основния критерии и минимален такъв по който  следва да се прецени степента на увреждането е отношението на площта на местообитанията-предмет на опазване в съответната защитена зона с спрямо тяхната площ в дадената защитена зона. /чл.32, ал.2 от ЗБР/.

                 В тежест на административния орган и лицата за които оспорения административен акт е благоприятен е  да установят фактическите основания, посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.От надлежно приетата и неоспорена от страните експертиза се установява по един категоричен начин, че при издаването на оспорения административен акт не са допуснати нарушения на материалния закон.Налице са изискванията на чл.32 от ЗБР за съгласуване на инвестиционното предложение, тъй като безспорно се установи по делото, че реализирането му няма да укаже значително въздействие върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в потенциално защитената зона "Бебреш" с код БГ 0000374 по Директива 92/43/ЕС за местообитанията, предложена за включване в Европейската екологична мрежа"Натура 2000". При изпълнение на мерките за намаляване и предотвратяване  на вредните въздействия, предписани в Решение № ВР 1 -2/2007г. на Директора на РИОСВ Враца, незначителното въздействие върху тях до голяма степен ще бъде компенсирано.

              Решението, с което е одобрено ИП е съобразено с предмета на защитената зона-въздействието на ИП няма да укаже значително въздействие върху опазването и разпространението на намиращите се там местообитания и видове, предмет на специална защита  в зона "Бебреш", както и е съобразено с целта на закона,  прокламирана в чл.6 от ЗБР.            

              Реализирането на ИП, няма да  укаже значително въздействие върху защитените природни местообитания и местообитанията на застрашените, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на РБ, не само с оглед на малкия участък с който се засяга площта 0.128%, но и незначителното въздействие върху тях и компенсирането на последното чрез мерките, които трябва да осъществи възложителя при изпълнението.Установи се по категоричен начин, че в останалата част природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване на зоната няма да бъдат засегнати.           

               Предвид изложеното, неоснователен е довода в жалбата, че не е извършена оценка по реда на чл.31-33 от ЗБР

               Неснователен е довода в жалбата, че значително ще бъдат засегнати съществуващите в района на инвестиционното предложени  хабитати-съобщества-местообитание 91 ЕО Алувиални гори, които са приоритетни за потенциално защитената зона.От една страна, тъй като се засяга само 0.128% от същата, а от друга страна, тъй като въздействието върху тях в тази зона е незначително, а върху  останалата територия от зоната не се отразява. Същото се отнася, както за поточния рак, така и рибите, предмет на приоритетно опазване в защитената зона. Незначителното въздействие върху тях ще бъде почти напълно компенсирано с мерките предвидени в оспорваното решение.          

  По гореизложените съображения, съдът намира обжалваното решение правилно и законосъобразно.Същото е издадено в предписаната от закона форма, при спазване на материалноправните и административно производствените  норми, и е  съобразено с целта на закона.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2  от АПК, Съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА "БАЛКАНИ", със с-ще и адрес на у-ние: гр.София, ул."Ц.Церковски" №67, вх."В", ет.2, представлявано от Андрей Николаев Ковачев против Решение № ВР 1-2/2007г. на Директора на РИОСВ-Враца, с което е одобрено инвестиционно предложение:Изграждане на малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър в землището на с.Караш, община Роман, област Враца по първи вариант", като неоснователна.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на акта,  чрез  А С - Враца,  пред  Върховен  Административен съд.

                                                            

                                                                          Адм. съдия :

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ