Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 7 юли 2019 г.

0253 - ВЕЦ Румянцево - 2019-07-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0253 - ВЕЦ Румянцево - 2019-07-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0170 - ВЕЦ Малък Искър - 2019-07-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0170 - ВЕЦ Малък Искър - 2019-07-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0101 - ВЕЦ Етрополе - 2019-07-06Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0101 - ВЕЦ Етрополе - 2019-07-06

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.неделя, 30 юни 2019 г.

Възражение на сдружение Балканка относно обявление за издаване на разрешително по ЗВ на БДИБР за язовир Яденица

Моля от БДИБР да приемат в прикачения файл възражение от Сдружение Балканка срещу обявление за издаване на разрешително по ЗВ за водовземане/ползване на ПВО за изграждане на язовир Яденица на територията на ИБРБУ.

 

Копие от възражението изпращаме и на ИАРА, доколкото агенцията има пряко отношение към изискванията съгласно чл.44в от ЗРА, с които сме обективирали част от възражението. Надяваме се от ИАРА да потвърдят пред компетентния орган - БДИБР, че ЗРА трябва да бъде спазван винаги, а не само понякога или почти никак.

 

Моля, когато ИАРА изпрати становище до БДИБР, да ни изпратят копие и на нас на настоящия електронен адрес! Същото ще ни е необходимо за евентуални по-нататъшни процесуални действия по реда на АПК.

Специално за Министър Председателя обръщаме внимание, че тоя язовир Яденица е не само много по-глупав от Цанков Камък, но и е много рисков от гледна точка на сеизмичната сигурност и риска от наводнения. Дано да ни чуе навреме и поне да се запознае със становището на БАН по въпроса. За това становище на БАН има линк във възражението, а има и други много интересни неща.

 

 

Освен БДИБР и ИАРА, до всички останали получатели настоящата кореспонденция е изпратена само информативно, с надеждата останалите БД да потърсят и открият във възражениита евентуални основания за техни бъдещи откази за издаване или изменение на разрешителни по ЗВ тогава, когато на някоя река в техните РБУ инвеститорите искат да изградят подобни необмислени язовири, което би довело до увреждане/ликвидиране на ихтиофауната в реката, загуби за икономиката, рискове за сеизмичната сигурност и рискове от наводнения, и оттам до компрометиране постигането на целите на ЗРА, ЗВ и на РДВ на ЕС.

 

Молим, от БДИБР да ни изпратят входящ номер.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

С дълбоко уважение

Сдружение Балканка, гр.София

 


ВЪЗРАЖЕНИЕ
Против: Обявление от 17.06.2019г. на БДИБР за издаване на разрешително
за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Яденица
с цел изграждане на съоръжения - язовирна стена, съоръжения към нея и
водохранилище на язовир Яденица, малка ВЕЦ, корекция на реката в
около 500 метра участък и т.н.
Подател:  Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87  

Уважаема г-жо Кънева,
Във връзка с качена на  17.06.2019г.  в  обявленията  на сайта на БДИБР
информация  за  издаване на разрешително за водовземане/ползване за  горното
инвестиционно предложение  /ИП/, в качеството си на представляващ сдружение
Балканка:
Ви уведомявам,  че възразяваме най-категорично  в  законооустановения  срок
срещу предстоящото издаване на  разрешителното за за  водовземане и  ползване на
ПВО със следните мотиви:
1. Сеизмичен риск.
Във връзка с  предпазването на живота, здравето и имуществото на
населението от вредното въздействие  на водите и риска от наводнения,  Ви
уведомявам, че сеизмичният риск, който се поражда от новия язовир, е огромен.
Реализацията на  ИП  пряко застрашава живота  и здравето на гражданите,
живеещи в поречието на р. Яденица до вливането й в р. Марица, а така също и на
гражданите, пътуващи по пътя Белово  -  Юндола, както  и сигурността на самия път.
Съгласно геоложкия профил от Приложение № 6 към ДОСВ  на ИП, по трасето на
реверсивния тунел от новия язовир Яденица, до стария язовир Чаира, скалният
масив е раздран от тектонски нарушения, пукнатини и разломи. Разломите са десет,
а  според  геоложките данни,  представени  в  ДОВОС,  известният Яденишки разлом,
широк  30  метра, преминава по левия бряг покрай стената на язовира, в зоната на
енергогасителя. Разломът е подробно описан в геоложката литература (цитирана на
стр. 138 от ДОВОС) Районът на новото строителство попада в зона с най-високия
сеизмичен риск за България, съгласно картата на сеизмичното райониране от
Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони - приложима задължително за новия язовир и за новия тунел.
Разпоредбите на чл. 171 и чл. 172 от горната  Наредба допускат
строителството на язовири в скални масиви, само ако са отдалечени от
разломи, заради сеизмичната сигурност.  Причината е, че се добавя огромно тегло
2
от едната страна на разлома, формирано от теглото на язовирната стена /2.5
милиона м3 каменно насипна/ и от теглото на водата в язовира  -  около 14 милиона
м3. Това означава, че пропадналата част на разлома ще баде натоварена с нови 20
милиона тона, които не ги е имало досега.
А стената на яз. Яденица се планира именно в скален масив и
непосредствено върху самия 30 метра широк Яденишки разлом. Водихме служители
на БДИБР там, например началника на отдел ПУРБ, и те видяха самия разлом със
собствените си очи, и следователно могат да потвърдят.
Реализацията на  ИП  обаче,  обуславя  допълнителни сеизмични рискове при
експлоатацията си.  Описаните в  ДОВОС  параметри сочат, че 9.2 млн. куб. метра
вода ще се появяват за 20 часа  при работа на ПАВЕЦ Чаира в генераторен режим  и
ще изчезват за 22.5  часа от  язовира при работа в помпен режим. Това означава
пулсиращо натоварване върху нестабилната геоложка основа, което ще увеличи
риска  от  земетресение. И най-малкото движение в разломите  ще доведе до
разкъсване на облицовката на тунела и/или на стената на язовира, както и до теч на
вода през геоложките пукнатини под налягане от 30  тона/м2 в тунела и над 100
тона/м2  при язовирната стена. Ако това стане в Яденишкия разлом, нищо не може
да спре водата в речното корито  и тогава  гр. Белово и с. Малко Белово и вилната
зона под язовирната стена, а така също и пътят ще бъдат отнесени в Марица!.
Повишен риск поставя и самото изпълнение на инвестиционното предложение
(ИП)  по време на  строително-монтажните  работи (СМР) по смисъла на ЗУТ.
Съгласно описанието на ИП до МОСВ, стената на язовира е каменно насипна, с
обем 2.5 млн. m3. В доклада по  ОВОС и ОС е посочено, че материал за каменно
насипната стена ще се осигури от изкопаната маса за реверсивния тунел (само 0.27
млн. куб.  метра) и основната част се предвижда  да се вземе  от ложето на
водохранилището. За целта ще са необходими огромни количества взрив,  които
увеличават рисковете.
Като се отчете, че язовирът и тунелът ще се изграждат в контактната зона
между Рила и Родопите, което само налива масло в огъня, Ви предупреждаваме, че
при евентуално земетресение, дори такова със среден магнитуд, опасността от
пропукване  на стената  и/или тунела, от теч или преливане (при свличане на земни
маси във водата) не може да се игнорира. Вие не можете да издавате разрешително
за водовземане/ползване за  подобно ИП,  при описаните рискове от наводнение, за
предпазването от които БДИБР отговаря!
ВАЖНО:
За да Ви помогнем да осъзнаете отговорността, която поемате, молим, да се
запознаете със становището на ИГГГ  -  БАН, което напълно потвърждава нашите
предупреждения:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/STATEMENT_BAS_GEOPHISICS_YADENIT
SA.pdf
Ето Ви и още едно становище от главния проектант на ПАВЕЦ Чаира по темата:
http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/iadenica-skara-proektantite-na-pavec-chaira
Обърнете  сега  внимание,  че дори Японската Банка за Международно
Сътрудничество, която е проверявала процесното ИП по покана на НЕК  да го
финансира, е избягала като дявол от тамян, като е разбрала за какво става дума! А
японците доста разбират от сеизмични рискове, ако не знаете!
3
Най-важно:
Знаем  много добре, че за предупреждението за риска може да бъдат
спасявани остатъците от нечия  съвест,  като се посочи  фактът, че тричленен състав
на ВАС е отхвърлил горните основания.  Ето Ви линк, за да прочетете  решението на
ВАС:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c3f
48e40e647a955c225821a004d374c?OpenDocument
Решението на ВАС е абсурдно по следните причини:
1.  Административните съдии не разбират НИЩО от сеизмичен хазарт  и не  могат да
отхвърлят становища на Балканка и ИГГГ БАН по темата.  Мотивът, че
становището на ИГГГ БАН било "много кратко"  е абсурден, защото от БАН
просто казват - Балканка са прави за рисковете!
2.  В потвърждение на горното е и смешният опит на тричленния състав мотивите
им да прозвучат що годе експертно, като за целта са цитирали Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
Само дето са цитирали тези членове от Наредбата, които се отнасят до оценка
на сеизмичната сигурност на съществуващи сгради, а не на бъдещи язовири.
3.  Над  обединената експертиза  на ИГГГ  -  БАН  и сдружение Балканка в страната
няма никой, който да опонира на експертно ниво  по въпроса за сеизмичните
рискове.
4.  Между другото, становището на БАН е поръчано от МОСВ, а не от Балканка и
ние  не сме имали никакъв начин да влияем на изводите  на БАН. Защо МОСВ са
го поискали, а после са го изхвърлили в коша, трябва да бъдат попитани и ние
ще го направим през медиите, когато му дойде времето.
5.  Нещо повече  -  в хода на делото НЕК ЕАД биха могли поне да изкарат  някой
професор по хидротехника, който да заяви, че няма никакви рискове. Независимо
какви големи мошеници са професорите по ХТС и независимо, че НЕК ЕАД
непрекъснато  им е основен работодател, нито един от тях не се  е  наел  да
излъже, че няма риск!  И причината е, че тогава щяха да поемат лична
отговорност, която всички прехвърлят в момента на директора на БДИБР.
Съвсем между другото отбелязваме и факта, че проектантите през цялото
време твърдяха, че Яденишкият разлом не бил активен. Нормите не коментират
дали разломите са активни или не са, а забраняват строителството върху каквито и
да било разломи. То оставаше и да е активен Яденишкият разлом, тоест да има
движения в основата докато се строи, което е съвсем абсурдно.
Поначало никой разлом не е активен, докато не се размърда и не ни разтресе,
което очевидно не е известно на проектантите. Рискът даден разлом да се
активизира се оценява и съгласно картата на опасността от активни разломи в
България, Яденишкият разлом и останалите разломи в тази зона са със средна
опасност - ето Ви линк да се убедите:
http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril_3-HAZARD/3.1-AF-hazard.pdf
От изключително значение в случая обаче и геоложкият риск, доколкото ИП
попада в контактната зона между Рила и Родопите. Този геоложки риск за зоната е
оценен с много високо ниво, съгласно следната карта:
http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Risk.pdf
И, разбира се, не по-маловажна е общата геоложка опасност за района на
строежа, която оценява комбинацията от значимите фактори. В случая общата
4
геоложка опасност е оценена като най-високата възможна, както се вижда от
следната карта:
http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02%20maps/Pril_2/Pril.2.2.pdf
В заключение на тази точка отново Ви обръщаме внимание, че сигурността на
язовирната стена е в пряка  връзка с риска от наводнения, за който  БДИБР е
компетентния  орган. Издавайки разрешителното за водовземане/ползване  на реката
да се изгради това безумно съоръжение  -  и особено след като сте предупредена  -отговорността  оттук натам  ще бъде изцяло и лично Ваша,  а от МОСВ  ще са си
измили ръцете с некадърния ДОВОС и с решението на тричленен състав на ВАС.
Предлагаме Ви решение  -  накарайте НЕК да намери поне един експерт в
тая държава, който, след като се запознае с настоящото изложение,
официално да напише,  че предупрежденията ни за сеизмичния риск са
фалшиви. Така бихте могли и Вие да си поизмиете ръцете поне криво ляво.
2. Язовирът няма да задържа вода!
На второ място отбелязваме, че съгласно ДОВОС и геоложките профили,
ложето на бъдещия в минало време  язовир е съдрано от тектонски нарушения и
пукнатини. Ситуацията е по-лоша, отколкото е на другия провал на
хидротехническата мисъл у нас  -  Цанков камък!  Единствената разлика е, че при
Цанков камък загубите са в карстовата геоложка основа, а тук водата ще  бяга през
пукнатините. Ситуацията е неудържима, защото никой тампон не може да издържи
100 тона/м2 налягане!
Яденица, също както  и  Цанков камък, не е построен при социализма и има
важна причина за това!  Тази причина  освен рисковете  е, че и Яденица  няма да
задържа вода!  Ако се построи, тогава в ИБРБУ ще имате двата най-тъпи язовира в
света, също както имате и най-тъпите рибни проходи в галактиката  -  пример
Давидковска Малка Арда. Припомняме, че Цанков камък след многократни
бетонирания, тампонирания и пр. мъки на НЕК продължава да тече и ще тече вечно!
3. Икономически абсурд.
Никой  пик или спад в електропотреблението  не трае повече от осем часа.
Увеличаването на времето за генераторен режим от 8.5 на 20.0 часа, и в помпен
режим от 10.7 на 22.0 часа не решава нищо. Ако се появи необходимост  да се
покрие спирането на някоя базова мощност, тогава наистина ПАВЕЦ ще може да
генерира 20 часа, но за да може да генерира отново, ще трябва да изпомпва 22.5
часа в условия на липса на ток. А вместо първите  допълнителни  11.5 часа в
генераторен режим, които са единствената полза  спрямо сегашното положение,
можем да си купим малко ток, вместо да строим цял язовир, заради ситуация, която
никога досега не се е случвала и в най-лошия случай ще се случва  веднъж на десет
години или много по-рядко.
А иначе,  по показателите за отношението между полезен и общ обем  на
водата,  и между обем на стената спрямо полезен, използваем  обем  на водата,
язовир Яденица отново е  най-тъпия  язовир на света.  Само за пример  -  при язовир
Искър да речем, тези показатели са хиляди пъти по-ефективни.
Това са другите причини, заради  които  всяка международна финансова
институция е бягала досега като дявол от тамян от този проект.
5
4. Неясна корекция на реката под новата язовирна стена.
В разрешителното за водовземане/ползване е описано, че корекцията на
реката под стената на язовира ще е от "около" 500 метра. Какви са тия "около", само
на Вас Ви е ясно. В описанието на ИП пише "до смесието на Яденица и Юндолска" и
бъдете така любезна да осъзнаете, че само това е оценено в ДОВОС и ДОСВ.
5. Липса на учредено възмездно право на строеж в коритото на реката .
Съгласно чл.11 от ЗВ, принадлежащите земи на реките са публична държавна
собственост. Съгласно § 1. (1), т.27 от ДР на ЗВ принадлежащите земи на реките са:
"земите от леглата на реките, които се заливат при ниво на средните води".
Съгласно чл.62, ал.1 от ЗЕ,  понастоящем  строителството на
хидротехнически  съоръжения за производство на електрическа енергия или на
части от тях се допуска САМО с учредено от компетентния държавен орган /в случая
Министерски съвет/ възмездно право на строеж върху  публичната държавна
собственост по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.
НЕК ЕАД не притежава такова учредено възмездно право на строеж на
язовир /който безспорно е хидротехническо съоръжение/ в коритото на река
Яденица!
Следователно, издавайки разрешителното за водовземане, БДИБР нарушава
чл.60, ал.3, т.4 от ЗВ,  във връзка с  чл.32, ал.3 от Наредбата за ползване на
повърхностните води, тъй като се изисква документ за съгласието на собственика на
земите от леглото на реката, какъвто НЕК ЕАД няма издаден от Министерски Съвет.
6. Неотчитане на нововъзникнали обстоятелства!
Докладите по ОВОС/ОСВ са изготвени през 2016г. В тях изобщо не е отчетено
наличието и не е оценено въздействието на процесното ИП срямо Защитени Зони от
мрежата Натура 2000  Рила Буфер  по директивата за птиците и по директивата за
местообитанията. По същество това беше порок на процедурата още тогава, защото
тези зони са предложени много преди докладите да бъдат изготвени. Понастоящем
защитените зони  са определени с решение на МС от 27. 03.2019г.  и поради това
нововъзникнало обстоятелство  по процедурата,  преди да бъде издадено
разрешително за водовземане/ползване, въздействието на ИП трябва да бъде
оценено  по реда на  ЗООС и на  ЗБР, на Наредбата за ОВОС  и Наредбата за ОС.
Така например, съгласно ДР на Нардбата за ОС:
§ 1. При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10,
или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението за
оценка на съвместимостта, възложителят/новият възложител уведомява
компетентния орган за промените в срок 14 дни от настъпването им.
Тази разпоредба възложителят я е нарушил и не е уведомил компетентните
органи.
Нарушено е и изискването на чл.11, ал.1 от Наредбата за ОВОС, че трябва да
се отчитат актуалните данни, съвременните познания и методи на оценка
От съществено значение тук е и че не са проведени консултации със
заинтересованата общественост относно въздействието на ИП върху ЗЗ Рила
Буфер и по двете директиви.
На основание чл.4а, ал.3 от Наредбата за ОВОС,  така се  поражда
необходимост и от изцяло ново становище за допустимост на процесното ИП в
рамките на нова процедура по ОСВ спрямо предмета и целите на опазване в
ЗЗ Рила Буфер и по двете директиви на ЕС.
6
8.  Извършен е брутален опит за заобикаляне на материално правните
разпоредби и на административно производствените правила.
Всички данни и публикации за новия язовир, декларациите на гордия
инвеститор НЕК ЕАД, докладите по ОВОС И ОСВ и т.н. и т.н. ни обясняват, че
новият язовир се прави за да се увеличи обемът на долния изравнител на ПАВЕЦ
Чаира!!!
В ДОВОС на процесното ИП много ясно е обозначено, че от река Яденица ще
се отнема значителен обем вода и следователно водовземането е не само за
малката ВЕЦ на язовира, но много повече е заради ПАВЕЦ Чаира. А никъде в
разрешителното не е описано, че  ПАВЕЦ Чаира  ще  отнема и  отклонява  води чрез
новия язовир, тоест че ще извършва  водовземане  и от река Яденица. Иначе, ако
беше само за малката ВЕЦ, нямаше  нужда от 110 метра висока язовирна стена, а
само да се използва водохващане №18 на деривация Яденица.
ВАЖНО!
Както е известно от  ДОВОС  и ДОСВ, язовир Яденица ще се пълни  през
тунела към язовир Чаира за 20 часа при работа в генераторен режим на ПАВЕЦ
Чаира, когато ПАВЕЦ извършва водовземане от язовир Белмекен.
Водата  ще  идва от Белмекен през язовир Чаира.  И двата  язовира  са от
комплексните и значими язовири и  водовземането на малката ВЕЦ  ще се извършва
от води, отклонени и от тях.
Максималният напор за новия МВЕЦ се реализира при пълен  догоре язовир и
тогава енергията на водата се оползотворява най-ефикасно.
От друга страна, съгласно чл.44, ал.2  от ЗВ водовземането включва и
използването на енергията на водата, а освен това очевидно МВЕЦ ще използва и
води от язовир Белмекен и деривационните канали към този язовир. Следователно,
на основание чл.52, ал.1, т.1 от ЗВ, компетентен орган за издаване на разрешително
за водовземане  от тези водностопански системи  е  Министърът на ОСВ, а не
директорът на басейновата дирекция.
Освен това,  чрез имитиране на разрешително само за малката ВЕЦ под
язовир Яденица, се заобикаля  необходимостта от разрешително за  много по-голямото водовземане за ПАВЕЦ Чаира.
Освен това, в  разрешителното за водовземане е описано и кои водохващания
на СД Яденица да се закрият, а те са част  от  водностопанската система на
комплексните и значими язовири, тъй като през Станкови бараки и ПАВЕЦ Белмекен
водата от деривация Яденица пак отива в язовир Белмекен, и директорът на БДИБР
Няма Права и Не Може да се разпорежда с деривация Яденица!
Както става очевидно от горното,  в случая  на теория  би трябвало да се
издадат две разрешителни за водовземане - от БДИБР и от министъра на ОСВ -съобразно тяхната компетентност.  Проблемът тогава е, че такъв случай не е
описан в относимата правна рамка и тогава всяко отделно такова разрешително  ще
бъде нищожно по смисъла на АПК. Освен това, в случая директорът на БДИБР си е
присвоил права  да закрива части от деривации към комплексните и значими
язовири, с каквито не разполага съобразно законодателството.
9. Липса на изискване за поддържане оптимално ниво на водата в язовира.
Съгласно  чл.  44в  от ЗРА,  собствениците  и лицата, стопанисващи
водноелектрически съоръжения, бентове и прагове  и собствениците на водните
обекти по чл. 3, ал. 1, т.  2  са длъжни  да поддържат оптимално ниво на водата през
размножителния период на рибите с цел опазване на хвърления хайвер, освен
7
когато се налага аварийно изпускане на водата. В работен режим  на ПАВЕЦ Чаира
новият язовир се качва и спада с 30 метра на всеки цикъл от  генераторен режим  с
продължителност 20.0 часа и помпен режим с продължителност 22.5 часа.
Доколкото  е безспорно, че  компетентен орган за поддържането на  нивото на
водата  в новия язовир трябва да бъде органът, който е издал разрешителното за
водовземане чрез него за някаква си мижава малка ВЕЦ,  тогава е очевидно, че
същият орган трябва да е заложил и специфичните  изисквания за водното ниво в
същия язовир.
В конкретния случай това означава,  че най-малко е необходимо водното ниво
да се запази такова, каквото е в началото на размножителния период, който в случая
е от  01 октомври всяка година, до 31 януари на следващата, в съответствие с
приложение №1 на ЗРА, защото язовирът попада в пъстървовата зона, както е
изяснено кристално в ДОВОС и ДОСВ.
Поначало рибите в пъстървовата зона  си хвърлят хайвера в плитки води.
Затова още в началото на размножителния период нивото на водата  трябва да спре
да играе нагоре,  надолу. Впоследствие хвърленият хайвер не трябва да остане на
сухо или пък да бъде подложен на  налягане от  30 метра  воден стълб, защото ще
бъде унищожен. И двете ситуации са възможни, ако нивото на водата играе.
Изискването на чл.44в  изобщо не е включено в  разрешителното за
водовземане, а би трябвало, защото никой друг не може да наложи това изискване
на закона, освен компетентния орган, издал разрешителното.
И всичко от горното означава,  че в  разрешителното  за водовземане
трябва да се включи условие нивото на водата в язовира да не се променя
през периода от 01 октомври всяка година, до 31 януари на следващата! И за да
не се допусне никаква грешка, може да се добави, че при работа на  новия  МВЕЦ
Яденица това може и да е постижимо, но  за  работата на ПАВЕЦ Чаира  язовир
Яденица не трябва да се използва в упоменатия период. В противен случай
хайверът на рибите в размножителния период ту ще  остава на сухо, ту ще бъде
подложен на огромно налягане.
Изпълнението на това условие е напълно възможно  и много лесно, защото от
страната  на язовир Чаира е предвидена савачна шахта в  реверсивния  напорен
тунел.  Нейното преднаначение е съвсем друго  -  да може при авария в стената на
язовир Яденица, която ще отнесе Големо и малко Белово в Егейско море, все пак
работата на ПАВЕЦ да не бъде спряна завинаги. Сега тази савачна шахта ще може
да бъде използвана и за нещо полезно, а ние обещаваме да следим най-внимателно
изпълнението на  описаното  изискване на закона, ако случайно незаконното
разрешително за водовземане мине.
Уважаема инженер Кънева,
Въз основа на гореизложеното, настояваме  да не се издава разрешително  за
водовземане/ползване на повърхностен воден  съгласно  Обявление  от  17.06.2019г.
на БДИБР  /без  изходящ  номер/  за  издаване  на  разрешително за  водовземане и
ползване на  повърхностен воден обект  река Яденица  с цел  изграждане на
съоръжения  -  язовирна стена,  съоръжения към нея и водохранилище на язовир
Яденица, малка ВЕЦ, корекция на реката в около 500 метра участък и т.н.
Отново настояваме да осъзнаете огромния сеизмичен риск и Вашата
отговорност!  Настояваме също така да проявите и гражданска доблест, защото
знаем на какъв натиск е подложена  БДИБР, но от друга страна знаем също така, че
дори и ако земетресение не се случи веднага, то поне няма да има по-безсмислено

Специален доклад на сдружение Балканка до БДДР - почистване и зарибяване на река Ерма и притоци

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям на Вашето внимание следващия доклад относно почистване и зарибяване на реките Ерма и Ябланица на територията на БДДР.

 

Преди доклада уведомяваме министър Димов, че сдружение Балканка се присъединява към настояването на един депутат в деня за парламентарен контрол от миналата седмица, че директорът на РИОСВ Перник трябва да бъде уволнен мигновено. Искането беше отправено във връзка с бездействието на РИОСВ Перник, когато под носа им Струма беше отровена, а и по други причини.

 

Извън темата на доклада уведомяваме БДДР и РИОСВ София, че престъпленията на проф. дтн, инж. ктн и т.н и т.н. Цоло Вутов по река Малък Искър продължават. За описаното можете да се убедите от следващия видеоматериал:

https://www.facebook.com/ndbg.bg/videos/466994380743760/

 

Става съвсем очевидно, освен може би за РИОСВ София и БДДР, че ситуацията по река Малък Искър е много по-лоша, отколкото беше преди новата пречиствателна станция на Елаците. Очевидно събраните отрови се трупат свободно по насипищата и при всеки дъжд отиват залпово в реката, причинявайки много по-големи щети по цялото поречие на реката.

 

Ето защо сега обръщаме внимание на министър председателя - Уважаеми, Вашите благородни намерения да обърнете страната на разоран лунно-минен пейзаж биват минирани и саботирани от органите на МОСВ непрестанно.

Причината е, че, прикривайки отравянето на реките във всеки един такъв случай, както това правят БДДР и РИОСВ София в случая с Малък Искър, РИОСВ Перник в случая със Струма, БДИБР в случая с отравянето на Тунджа в Ямбол и пр. общественото недоволство расте експоненциално, расте и съпротивата на населението срещу всяка мина, където и да било.

 

Така се саботира и легитимният минен бизнес, който спазва правилата и не изтравя повърхностните и подземни води, включително и питейните водоизточници, ако изобщо някъде има такъв.

 

Поради бездействието на МОСВ, случаите на отравяне на реки непрекъснато се увеличават, хората все повече се ядосват и са приготвили гьостериците за всяка следваща мина, кариера и пр. съоръжения за добив на подземни богатства, която би се появила в техния регион!

В случая, като не го санкционират държавните органи за замърсяването на Малък Искър, печели единствено лауреатът на орден Стара Планиня Цоло Вутов, а всички останали минни компании страдат и тепърва ще страдат все повече!

 

Друг пресен пример е кариера Езерото, Пак на територията на БДДР. Вече два месеца чакаме отговор от БДДР от проверка, че цялата територия на кариерата е под забрана за голи сечи съгласно ПУРБ, и БДДР нещо си траят.

Тогава очевидно се налага предположението, че влагат размисли как да докажат, че на територията на кариерата няма повърхностни водни обекти, при положение, че тези реки са отбелязани на всяка карта, има си ги на самото място, съдебно техническа експертиза ги е установила, има решение на съда и т.н.

Очевиден е стремежат на БДДР да е в угода на само един мижав местен връзкар, който иска да троши камъни директно връз главите на село Мартиново и да потроши всички къщи в Чипровци по пътя на камионите от кариерата.

По този начин, всяка следваща кариера където и да било, ще среща все по-безмилостна съпротива!

Така не се помага на бизнеса, а му се нанасят непоправими щети!

 

И сега към доклада:

НА 29.06.2019г., събота, сдружение Балканка, в съучастие в условята на рецидив с ЛИДЛ България, почисти и зариби реките Ябланица и Ерма на територията на БДДР. Изборът не беше случаен, а беше във връзка с Международния Ден на Река Дунав, с който поздравяваме БДДР.

Бяха дошли служители на ЛИДЛ с децата си и събитието се превърна в истински празник в полза на природата.

Ето първия линк от събитието, но в скоро време ще Ви изпратим подробен видео репортаж:

https://www.facebook.com/balkanka.bg/photos/a.2416678878412625/2416679208412592/?type=3&theater

 

Припомняме Ви, че с първата такава акция преди около пет години, ЛИДЛ България спечелиха най-значимата награда в света за природозащитно ориентиран бизнес на EVENTEX AWARDS в категорията Best Cause Event и второ място в в категорията Best Sustainable Event.

http://9academy.com/a3-bulgarski-proekta-s-otlichie-za-nai-dobri-subitiia-ot-2015-godina/

 

Отбелязваме този факт, за да се убедите, че ние разбираме от бизнес и, както се вижда, помагаме за издигане на авторитета на българските компании навсякъде по света.

И когато установим наличието на зловещ репутационен риск /както е в случая с минното  дело и услужливото бездействие на МОСВ/, не би било зле, след като Вие не разбирате нищо от материята, да ни повярвате.

И ако няма да помагате на бизнеса, то поне да не му пречите!

 

Не настояваме по този доклад БДДР и РИОСВ София да извършат проверка по река Малък Искър, защото пак няма да хванат Елаците, че тровят реката.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

С дълбоко уважение

Сдружение Балканка, гр.София

 

четвъртък, 27 юни 2019 г.

Поздравителен адрес от сдружение Балканка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, от името на сдружението:

 

Ви поздравявам със Световния ден на Риболова и Ви пожелавам много повече успехи в преследването на общата ни цел по опазване на водните обекти и тела и рибното богатство на страната, което е доста поизтъняло не без Вашите задълбочени усилия.

 

По този повод, а и по някои наболели проблеми, а така също и във връзка с предстоящия Международен ден на река Дунав, с който също Ви поздравяваме, представям на Вашето внимание и едно изявление в национален ефир от днес.

Приятно слушане:

http://bnr.bg/hristobotev/post/101137582?fbclid=IwAR0i0oKRMgMclzKkP0BWT_T1LNHzAFRF6KVpEupHmr2cMcehyMGVSY7nobw

 

И само между другото изказваме огромна благодарност на БДЗБР за мълниеносната реакция, при която са хванали нарушителите, дето копаеха баластра покрай Места.

 

По този повод отново обръщаме внимание и на случая с добива на злато покрай Драговищица в землището на Копиловци.

 

Очакваме РИОСВ Перник да ни информира докъде стигнаха и дали информираха компетентните власти за този добив, защото освен нарушенията по ЗООС и ЗБР, този добив на злато без разрешение и концесия представлява и кражба от обществото. Надяваме се това да стане в разумен срок, но не повече от десет дена, защото иначе ще се обърнем отново към ПРБ, колкото и да не ни  се иска.

 

По същия начин очакваме и РИОСВ Благоевград сега да ни информират какво те ще свършат за незаконния добив на инертни материали покрай Струма и кога ще информират компетентните органи за кражбата на обществен ресурс!

 

 

 

Поздравяваме отново БДЗБР за мълниеносната реакция и ги даваме за пример на останалите БД. Така се прави!

 

Сдружение Балканка, гр.София

вторник, 25 юни 2019 г.

Филм за реките на Балканите

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям на Вашето внимание вече достъпния в интернет филм на Patagonia - BLUE HEART.

 

Филмът е посветен на реките в Западните Балкани, но важи с пълна сила и за нашите реки, а голяма част от героите са наши приятели. Наистина е прекрасен и се надяваме да предизвика трепване на някоя струна във вкаменените Ви сърца.

 

Можете да изберете субтитри на български от Settings на видеото.

Приятно гледане:

https://www.youtube.com/watch?v=OhmHByZ0Xd8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1v0npwUHmQ8cpo-F4N26FLP6HlUhRHggAVXFzcvuRQEzZO9broOFgaJ28

 

Извън темата, изразяваме категорична подкрепа за промените в ЗВ, с които можете да се запознаете от тук:

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157045

 

Надяваме се да окажете съпротива, ако някой внесе тайно някое предложение между първо и второ гласуване, което да намали допълнително и без това изтънялата защита на рекичките ни. Ние също ще Ви следим.

 

Предварително благодарим на всички, които изгледат филма!

Доколкото ние сме превели филма на български и имаме правата за разпространение у нас, и ако някоя струна наистина затрепти, ще се радваме, ако го качите на сайтовете си, с което ще демонстрирате добра воля и надежда за бъдещето.

 

 

Сдружение Балканка, гр.София

петък, 14 юни 2019 г.

Пореден доклад на сдружение Балканка до МОСВ относно ВЕЦ Лопушна на територията на БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям а Вашето внимание следващия доклад.

 

За пореден път става дума за ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста и за реконструкцията на канала към него. Преди около две години Ви занимавахме с този канал и как дивите животни се давят в него в опити да пият вода.

Самият канал и понастоящем продължава да препятства достъпа на всички видове животни до реката и очевидно трябва да се намери решение на проблема.

 

След предишния ни сигнал беше направена ограда, която не представлява решение, а само пречи в голямата част от протежението на канала  да падат животни в него и да се давят. Обаче няма възможност животните да пият вода.

 

Обръщаме се към Вас, защото сме получили писмо от ЛРД Меляне, с молба за помощ. Разбира се, очевидно трябва каналът да се преработи, като се вземат мерки за достъп на всички видове животни до вода за пиене от самия канал, включително и за достъп до реката, когато каналът не работи и е празен.

 

От друга страна е необходимо да се потърси отговорност от проектантите и от РИОСВ Монтана, защото те са допуснали реконструкцията на канала най-безотговорно. Съгласно Решение № 303/14.02.2014 /прикачено/, "компетентната" РИОСВ Монтана е преценила, че при реализацията на ИП "няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони по Натура 2000".

 

Отрицателно въздействие има и още как! Припомняме Ви го, за да му се насладите:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/incidenti/napoitelen-kanal-kraj-montana-se-prevarna-v-smartonosen-kapan-za-divi-zhivotni.html

 

В този смисъл ние намираме, че е необходима Вашата спешна реакция.

 

Ние, от своя страна, обещаваме да Ви помогнем. Молим, не се колебайте да влезете във връзка с нас в разумен срок, но не повече от един месец, за да обсъдим съвместно възможните решения. Това трябва да стане с участието на експерти и от останалите организации, до които ЛРД Меляне е изпратило молбата за помощ.

 

От друга страна, както сами знаете, един от начините да Ви помагаме е напълно ясен и много лесен - нова жалба до ГД Околна среда на ЕК за най-безотговорно увреждане на ЗЗ от мрежата Натура 2000 и нулева реакция на компетентните държавни органи вече повече от две години, а така също и уведомление до прокуратурата за престъпление от страна на РИОСВ Монтана и на инвеститора по чл.278в от НК.

 

Надяваме се да не се стигне дотам. За пореден път молим, вземете мерки!

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София


https://www.youtube.com/watch?v=fJ8cGdPtqbM


През 2014 година беше завършена реконструкция на канала към ВЕЦ Лопушна.
Този канал е изграден покрай река Дългоделска Огоста и отделя реката от голяма
територия, в която няма други водоизточници в горещите летни месеци и е местообитание на
много животни в защитена зона от мрежата Натура 2000 Западна Стара планина и Предбалкан
BG0001040 по директивата за местообитанията на ЕС. Преди реконструкцията каналът беше по-плитък, със земни, небетонирани откоси, което позволяваше достъп на дивите животни до
вода за пиене и лесен излаз от него. След реконструкцията в канала непрекъснато попадат
диви животни, изправени пред атернативата да умрат от жажда, тъй като каналът
възпрепятства достъпа до реката или подгонени от хищници или млади животни по
невнимание. В каналът са попаднали и не са успели да излязат най-вероятно десетки диви
животни, най-вече сърни. При високо ниво на водата животните не успяват да излязат от
канала, поради бетонното дъно и отвестните стени физически е нвъзможно животното да
излезе само.
Бяха изградени на няколко места възможни изходи от канала, но при високо ниво на
водата животните няма как да достигнат до тях.
Беше направена препоръка на собствениците на ВЕЦ Лопушна да сложат предпазна
мрежа, която да предпазва животните от падане в канала, но най-вероятно продължават да
умират животни в него , защото мрежата е прекъсната и не е по цялото му протежение.
Поставяне на непрекъсната мрежа няма да реши проблема, защото това обрича
животните на бавна смърт от жажда.

четвъртък, 13 юни 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка до МОСВ относно ВЕЦ Петрово и малко за БДДР

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям а Вашето внимание следващия доклад.

 

За пореден път става дума за ВЕЦ Петрово на територията на БДЗБР! Случващото се с тази ВЕЦ проължава да е тежко нарушение на законодателството в условията на рецидив, със специалното съучастие на БДЗБР.

 

Посещението е при високи води, които са нормални за сезона в района на карстов извор Бистрец, от който се захранва Петровската река.

Изпусканата вода в реката е по-малко от предишните ни посещения. Изглежда някой е постеснил отвора в савака, който отвор и без това е много малък.
 
Изпусканото водно количество в реката е точно 4 /четири/ литра в секунда, при изискване от 50л/сек.  по разрешителното, което е също е незаконно.
 

За този ВЕЦ разрешителното за водовземане от БДЗБР продължава да Нарушава закона зловещо - минималното водно количество е 10 пъти по-малко, отколкото е определил законът, тъй като не са отчетени данните за минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането, което е около 500л/сек - пращали сме такива официални данни на БДЗБР, само за да ги изхвърлят в коша веднага.

И БДЗБР си живее най-спокойно, и въобще няма жива сила на земята, която да ги накара да изпълнят предписанията на закона и това си е.

 

Изглежда цари някаква споделена любов между инвеститора и БДЗБР, за да му се позволяват подобни неща, или само на нас така ни се струва?

 

Миграцията на риби продължава да е невъзможна, защото няма как да минат през дребната дупка в савака, но това е дребен проблем на фона на останалото, за който БДЗБР не бива да се тревожи въобще, да не би да си развалят отношенията с инвеститора.

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0210-dam/2019-06-08

 

 

Що се отнася до БДДР, получихме писмо, в което споделят, че са хванали ВЕЦ-овете по Малък Искър в нарушения, за което писмо изразяваме благодарност. Така междинният резултат в благородната надпревара за хващане на ВЕЦ Малък Искър в нарушения стана 4:1 за нас срещу БДДР, за което ги поздравяваме.

                                       

За съжаление, за ВЕЦ Румянцево резултатът вече стана 12:0 за нас срещу БДДР, защото пак не са успели да го хванат. Там също има нарушение на закона в разрешителното им за водовземане от същия характер, както на ВЕЦ Петрово и БДЗБР, от което биха могли да се наведат изводи за силни чувства и между БДДР и ВЕЦ Румянцево, в което не виждаме нищо лошо.

 

Ето защо ние смятаме скоро да повдигнем нашия резултат срещу БДДР с нови проверки в района.

 

Накрая на този доклад Ви съобщаваме, че коментирахме в положителна светлина по още една телевизия проблемите, които създавате във връзка с риска от наводнения и как не си спазвате собствените ПУРБ и ПУРН, а също и някои други наболели проблеми.

С предаването можете да се запознаете от прикачения линк.

Доста е интересно

0210 - ВЕЦ Петрово - 2019-06-08Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0210 - ВЕЦ Петрово - 2019-06-08

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 27 май 2019 г.

Сигнал от сдружение Балканка, гр.София за закононарушения на органи на изпълнителната власт, които са заплаха да държавността

Сигнал го главния прокурор, до председателя на ДАНС и до директора на ДНСК за допуснати тежки закононарушения от органи в състава на МОСВ, от самото МОСВ и от ДНСК, които поставят под угроза и националната сигурност.


 

До всички останали получатели сигналът е изпратен информативно и с надеждата да не допускат подобни на описаните нарушения, за да не се налага да информираме правоохранителните органи и за тях.

В този смисъл молим, от БДИБР да ни информират какво решиха за незаконните си действия по случая с ВЕЦ Четрока, за да предприемаме или не следващи стъпки и по този въпрос.

 

До:
Сотир Цацаров
Главен прокурор на РБългария
бул."Ал. Стамболийски" No18
1061 София vap@prb.bg
Димитър Георгиев,
Председател на ДАНС
бул. "Черни връх" 45
1000 София
арх.Иван Несторов
Директор на ДНСК
бул. "Христо Ботев" No 47
1606 София dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
КОПИЕ ДО:
Нено Димов,
Министър на околната среда и водите
бул. "Мария Луиза" 22
1000 София

С И Г Н А Л
От: Сдружение „Балканка", БУЛСТАТ 176566443, седалище: гр.
София, ул. „Александър Малинов" No87

Относно: Уведомление за незаконосъобразни действия на органите
на МОСВ, РИОСВ и Басейнови дирекции, а така също и на ДНСК, по
издаване на административни актове за ВЕЦ, изградени на язовири
за питейно-битови нужди в РБългария

УВАЖАЕМИ г-н Цацаров,
УВАЖАЕМИ г-н Георгиев,
УВАЖАЕМИ г-н Несторов,

Чистата питейна вода е ней-ценния обществен ресурс, а достъпът до нея е основно човешко право и най-
важния елемент на националната сигурност. От наличието на чиста питейна вода зависи здравето на

населението, а липсата й най-често води до обезлюдяване на цели райони в страната. Не на последно място,
доверието на гражданите в способността на водопреносните системи да доставят чиста вода е от
изключително значение и за околната среда, защото се предотвратява използването на бутилирана вода и се
намаляват пластмасовите отпадъци.
В последните години МОСВ и учережденията в състава на това ведомство, в лицето на повечето РИОСВ и
Басейновите Дирекции/БД/, водят целенасочена политика за унищожаването на питейните водоизточници от
повърхностни и подземни води, а така също и на питейните язовири в страната. Това се извършва абсолютно
безогледно в полза на частни икономически интереси, без значение колко местни хора ще бъдат засегнати и

лишени от достъп до чиста питейна вода, за да може да се осигурят печалби на частните "инвеститори", които
имат необходимите връзки с властта и в структурите на МОСВ, за да бъдат уредени точно и само те да печелят
за сметка на обществото.
Усилията на МОСВ да бъдат ликвидирани питейните водоизточници в тежко нарушение на относимото
законодателство и на Конституцията на РБългария, а така също и на относимите европейски директиви, са
концентрирани в две основни направления - отдаване на питейни язовири за производство на
електроенергия на частни компании и безогледно развитие на минното дело в райони с концентрация на
питейни водоизточници от подземни води.
Нещо повече - нарушенията на европейските директиви са толкова безогледни, че непрекъснато ни
принуждават да пускаме жалби до ГД Околна среда на ЕК. Това се случва въпреки изричните ни
предупреждения до МОСВ, че пак нарушават някоя директива, което правим преди да пускаме жалбите и с
надеждата да избегнем следващи наказателни процедури. Всичките тези жалби МОСВ ги изхвърлят директно
в коша!
Междинният резултат досега се изразява в две открити наказателни процедури срещу МОСВ - за нарушения
на директивите за Натура 2000 и за ниското качество на оценките за въздействие върху околната среда. В
момента тече и Пилотна процедура срещу МОСВ за нарушения на Рамковата Директива за Водите на ЕС. И
министрите и директорите на РИОСВ и БД минават и заминават, сменят се и идват нови, нарушенията
непрекъснато се увеличават и накрая глобите ще ги плаща цялото общество! Не ни стига, че състоянието на
питейните водоизточници непрекъснато се влошава и населението остава без вода за питейно битови нужди,
ами и санкциите от ЕК ще им плащаме накрая пак ние! Според нас такива "услуги" от служители в
държавните органи и най-вече от висшето ръководство на МОСВ, никога не се вършат безвъзмездно за
инвеститорите - в крайна сметка живеем в най-корумпираната страна в Европа, нали така?
Като само един конкретен пример за този сигнал, ще демонстрираме действията на Басейнова Дирекция
Дунавски Район /БДДР/ и на РИОСВ Шумен по отдаването на язовир Ястребино, област Търговище, за
изграждане на нов малък ВЕЦ на язовира, който осигурява вода за напояване и питейната вода за община
Антоново - едноименния град и 19 села в общината. Точното наименование на въпросното Инвестиционно
Предложение /ИП/ е:
"Изграждане на малка ВЕЦ с номинална мощност 0.850MW в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10
и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на село Любичево, община Антоново, област
Търговище".
БДДР е извършила брутални нарушения на действащото законодателство посредством Становището си за
допустимост No ОБ 3894(7)/22.04.2019г., като е обявила процесното ИП за допустимо, въпреки наличието на
изрични забрани в ПУРБ 2016-2021 на Дунавски Район за водовземане за ВЕЦ в зони за защита на водите за
питейно-битови цели. Самите забрани не са цитирани в становището за допустимост, повече или по-малко
сучайно, или пък не. Нещо повече - становището на БДДР не беше качено на сайта на дирекцията навреме, за
да се запознаят заинтересованите страни с него. Качиха становището чак на 13.05.2019г., след обявлението от
09.05.2019г на РИОСВ Шумен за взетото от тях решение, само след изричното ни настояване.
РИОСВ Шумен е извършила още по-брутални нарушения в решение No ШУ-17-ПР/2019г. на директора на
РИОСВ Шумен в рамките на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване необходимостта от
ОВОС за процесното ИП, като не се е съобразила с лимитите на ползваната вода, оценени в становището на
БДДР. Директорът на РИОСВ е издала решение с характер Да Не Се Извърши ОВОС при многократно завишени
лимити, за които БДДР не е давала съгласие и не е оценила в становището си за допустимост, независимо че
според действащото законодателство и според забраните в собствения й ПУРБ, БДДР не е трябвало да се
съгласява въобще, при никакви лимити.

Пълно описание на нарушенията могат да бъдат открити в жалбата на Сдружение Балканка до по-
горестоящия орган на БДДР и РИОСВ Шумен срещу решение No ШУ-17-ПР/2019г. на директора на РИОСВ

Шумен, както и в допълнението към основната жалба от следните линкове:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/JALBA_YASTREBINO_MOSW_DRAFT4.pdf - основната жалба.
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/JALBA_YASTREBINO_MOSW_DOP1.pdf - допълнението към жалбата.
Тук само ще обърнем внимание, че и БДДР, и РИОСВ Шумен са се съгласили да се монтира тръба ф1600 към
шахта на съществуващия канал под язовира, която да отклонява водите към новия ВЕЦ. Язовирът е с полезен
обем от 63 милиона кубически метра и тая тръба ф1600 може да го източи за не повече от една седмица, ако
язовирът е пълен догоре! С това са се съгласили БДДР и РИОСВ Шумен и населените места от община
Антоново са оставени на милостта на инвеститора.
Тук ще обърнем основно внимание на допълнението към жалбата от втория линк, за да се добие представа за
размера на нарушенията. Комплексните и значими язовири, какъвто е язовир Ястребино, както и всичките му
прилежащи съоръжения, са публична държавна собственост по смисъла на чл.13 от Закона за водите.
От друга страна, съгласно ДР на ЗООС:
§ 1. По смисъла на този закон:
..........................................................................
20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо
или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права
да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.
И сега обръщаме внимание върху факта, че в Решението на РИОСВ Шумен са описани документите, на които
се базира то - становища на РЗИ, БДДР, договор за доставка на вода с НС ЕАД, заключение на хидробиолог,
писмо на МОСВ и т.н., НО никъде не става ясно по какъв ред ще се отдаде публичната държавна собственост в
лицето на язовира и което и да е от прилежащите му съоръжения като: стена, водовземна кула, изпускател,
канал с шахти към него и т.н. и т.н.
Нещо повече - за да се реализира процесното ИП е необходимо да се извърши реконструкция на
съоръженията на язовира - присъединяване на тръбата ф1600 към шахта на канала под язовира. По смисъла
на чл.137 от ЗУТ всяка реконструкция на съществуващо съоръжение представлява строеж от същата категория
/в случая - първа/, за което е необходимо изрично съгласие на собственика - в случая на държавата.
Инвеститорът не е представил никакви документи в БДДР и РИОСВ Шумен, удостоверяващи подобни права -
да използва публичната държавна собственост - съоръженията към язовира, нито е доказал и няма права да
ги реконструира.
Въз основа на гореизложеното става кристално ясно, че "Възложителят" не е представил пред РИОСВ Шумен
и няма доказателства, че притежава права да инициира процесното ИП и процедурата по реда на глава шеста
от ЗООС за преценка необходимостта от ОВОС не е трябвало да стартира въобще!
Община Антоново от своя страна, е издала решение за отдаване на два нейни парцела за изграждане на
сградите на два ВЕЦ-а, а не на един - както се води в името на процесното ИП, и също е нарушила закона, пак
поради липсата на съгласие от собственика на язовира и съоръженията му в лицето на държавата. И ако им
беше минал номерът на МОСВ в съучастие с РИОСВ и БДДР, община Антоново щеше да издаде и разрешение
за строеж, без да й мигне окото!
От гореизложеното произлиза, че язовирът е подарен на инвеститора от органите на МОСВ и на община
Антоново без търг, конкурс или каквато и да е форма на състезание за използване на публичната държавна
собственост, и без каквато и да е форма на заплащане към държавата за ползването на собствеността. Нито
МОСВ, нито която и да е община, имат права да извършат такова нещо!
Надяваме се това престъпление да бъде разследвано от ПРБ, иначе ние сами ще се справим с отмяната на
незаконните административни актове на органите на МОСВ по случая с лекота.

Подобни нарушения по безплатно отдаване на комплексни и значими язовири публична държавна
собственост без търг са извършени и на язовир Пчелина - община Ковачевци и язовир Тракиец - община
Хасково. ВЕЦ Пчелина е действащ и нанесе невъобразими щети на природата, за което сме сигнализирали
ПРБ без никакъв резултат досега, но тук представяме доказателства за още едно нарушение на
законодателството - инвеститорите нямат права да използват и реконструират съоръженията на комплексните
и значими язовири без съответното разрешение на държавата и издадените разрешения за строеж са
нищожни. И за двата язовира има положителни становища на съответните Басейнови Дирекции - Благоевград
и Пловдив, и решения на съответните РИОСВ - Перник и Хасково - с характер Да Не Се Извършва ОВОС.
Следователно органите на МОСВ раздават безплатно язовирите най-спокойно, без да имат права за това.
Нарушения са извършени и от съответните общини посредством издадените разрешения за строеж от
некомпетентен орган и без съгласието на собственика /държавата/ за реконструкция на съоръженията.
Да не говорим как с лека ръка се раздават като подаръци язовири за питейно-битови цели!

Според нас няма начин подобни неща да се случват без подходящи стимули за администрацията в най-
корумпираната държава в Европа.

В обхвата на същите нарушения попадат още язовирите Бебреш /с построен, действащ ВЕЦ/ и Домлян/с ВЕЦ в
процес на изграждане/. Тези два язовира не са от комплексните и значими язовири и собственикът на
съоръженията не ни е известен - община, Напоителни системи или ВиК оператор, но при всички положения те
са обекти от регионално значение и пак трябва да са отдадени с търг и заплащане, а не са. През 2016г язовир
Бебреш беше изотчен до дъно и остави община Ботевград без вода за пиене, без да може да бъде открит
виновник! Ето линк към снимки и видеоклипове, за да се убедите:
https://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

Идентични нарушения от същия характер са извършени и на напоителните канали под каскадата Въча /ВЕЦ-
ове Лозята 1 и Лозята 2/, на ВЕЦ Лесичово - на напоителния канал под бент Лесичово. Всичките тия

съоръжения Са публична държавна собственост и елементи от техническата инфраструктура с регионално
значение, като само се поддържат и стопанисват от Напоителни Системи ЕАД.
И, разбира се, съществува вероятност същите нарушения да са извършени на всички ВЕЦ-ове на питейни
водопроводи. Тези, за които ние знаем, са - Каскада Благоевградска Бистрица на питейния водопровод на
Благоевград и ВЕЦ-ове Пирин Ват 1 и 2 на питейния водопровод на река Туфча на територията на БДЗБР.
Собствеността на водопроводите тук вероятно е на съответната община, обаче водохващанията са построени
в коритата на реките, които също са публична държавна собственост.
Всичките описани съоръжения са отдадени Без търг и конкурс. Като следствие са нанесени невъобразими
щети на държавата и/или на общините, защото не е имало състезание за отдаване на собствеността и се
плащат такси само за доставената вода, но не и за използването на съоръженията, чието изграждане е
струвало навремето много пари, платени от цялото общество.
И от трета страна, главните архитекти на общините са издавали разрешения за строеж във всичките
описани случаи. Те обаче са имали право да издават разрешенията само що се отнася до новите съоръжения
- сгради и/или тръбопроводи, но в никакъв случай не и за реконструкцията на съоръжения публична
държавна собственост, без необходимите условия за това. Нещо повече - главните архитекти на общините не
са компетентни да издават разрешения за строеж в случаите на строежи, включващи реконструкции на
обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално
значение по смисъла на чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ, каквито са всичките засегнати язовири описани тук!
А накрая, органите на ДНСК са одобрявали построените нови строежи за ВЕЦ, включително
реконструкциите на съществуващи съоръжения публична държавна събственост, в нарушение на
относимото законодателство и са разрешавали пускането им в екплоатация!
Ето защо:УВАЖАЕМИ г-н Цацаров,
Обръщаме се към Вас с искане да извършите проверка по реда на чл.16 (1) т.1 АПК относно
незаконосъобразността на всички процедури по издаване на разрешения за строеж, извършени от главните
архитекти на общини, и на разрешения за ползване от ДНСК за изградените ВЕЦ на съществуващи
съоръжения - язовири, напоителни канали и питейни водопроводи на територията на страната от 2000г. до
настоящия момент. Разрешенията за строеж са издавани в нарушение на чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ от
некомпетентен орган, което обуславя и тяхната нищожност!
Също така да проверите за незаконосъобразност и всички процедури на МОСВ, вкючително издадени
разрешения за водовземане от язовири, канали и питейни водопроводи публична държавна собственост, и
на всички процедури на РИОСВ в страната по преценка за необходимостта от ОВОС, процедури по ОВОС и
Оценка на Степента на Въздействие, и така също и на всички процедури на Басейновите Дирекции /БД/ по
издаване на становища за допустимост и на разрешителни за водовземане и за ползване на повърхностен
воден обект за същите ВЕЦ.
Считаме всички упоменати документи и административни актове за издадени при съществени и
непреодолими нарушения на административно-производствените правила и материално правните
разпоредби, издадени от некомпетентни органи, които обуславят тяхната нищожност по смисъла на чл. 149
(5) от АПК. Нещо повече - действията на изброените държавни учереждения са извършени при ясно
съзнание, че се нарушава законодателството на страната, което няма вероятност да е извършвано от
държавни или общински служители под давление на техните началници безвъзмездно, а са произлезли
значителни щети за държавата и общините.
И най-важното, разбира се, в случаите като ВЕЦ Бебреш и ВЕЦ Ястребино са налице предпоставки за лишаване
на населението от основно негово право - достъп до чиста питейна вода, което създава проблем за здравния
статус на населението и за националната сигурност!
УВАЖАЕМИ арх. Никифоров,
Моля, да предприемете мерки за защита на държавния и на обществения интерес, като извършите проверка
на описаните от нас закононарушения и предприемете мерки по реда на чл. 149 (5) от АПК, както и всички
други неотложно необходими мерки, които се налагат от Вашите задължения. Всички разрешения за строеж,
засягащи реконструкция на съоръжения на язовири дори само от регионално значение, издадени от главните
архитекти на общините, са издадени от некомпетентен орган и при липса на официално съгласие на
собственика на съоръженията!
Моля също така, на всички виновни лица, допуснали описаните нарушения, да бъде потърсена
административна или наказателна отговорност, съобразно деянието.
Следва да се има предвид и че на язовирите Ястребино, Тракиец и Домлян строежите не са готови и са на
различен етап на реализация. Следователно Вашите действия трябва да се извършат незабавно, като се
изясни кристално на инвеститорите и общините, че строежите на мижавите им ВЕЦ Не Могат Да Бъдат
Пуснати в Експлоатация, белким не си харчат парите напразно!
УВАЖАЕМИ г-н Георгиев,
Осигуряването на питейна вода е стратегическа дейност съгласно Заключителни разпоредби
към ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 12 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 181
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И
ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Засега само за питейната вода на София органите на МОСВ не са посмели да приложат същата грабителска
тактика. Просто не смеят все още, а не че не им е минало през акъла. Имаше един неумел опит на БДДР за
ликвидиране на питейния водоизточник за София на река Черни Искър при разклона за хижа Вада над
Говедарци, но ние се саморазправихме с лекота с този конкретен проблем. Имаше и опит да се отдаде
питейният водоровод на София от язовир Искър за строителството на осем ВЕЦ-а, но и той се провали.
Както се изясни, освен рисковете за здравния статус на населението, загубата на питейните водоизточници
непрекъснато води до преселение на хората от местата без вода за пиене към големите градове. За големите
градове, и особено за София, това води допълнителни проблеми - презастрояване, презаселване,
пренатоварване на инженерната инфраструктура и на транспортните системи на града, неизменно
увеличаващо се замърсяване на въздуха, за което Също имаме наказателна процедура от ЕК срещу МОСВ и
също ще плащаме глоби.
Надяваме се в описаните нарушения на закона и последващите ефекти да откриете рисковете за
националната сигурност, които са много по-значими от липсата на съвременни изтребитали, да речем.
Когато от МОСВ успеят да ликвидират и последния източник на питейна вода, тогава нацията ще спре да
съществува на практика! А парите не стават за пиене, ама няма кой да им го обясни това на МОСВ?
В заключение се обръщаме отново към г-н Цацаров с още една молба. При предишен наш сигнал относно
незаконосъобразност на всички ВЕЦ-ове заради липсата на учредено възмездно право на строеж в коритата
на реките, които също са публична държавна собственост, ВАП ни отговори, че имало било създадена
държавна комисия и че предстои решение на проблема. Последното заседание на тази комисия е от април
2017 и никакво решение не беше намерено!
И при предходния ни сигнал за увреждането на ЗЗ Земен от Директивата за хабитатите на ЕС от ВЕЦ Пчелина
на едноименния язовир, ВАП препрати сигнала за становище от самия престъпник - МОСВ?! Въпреки че ние
представихме доказателства за увреждането на защитената зона във вид на специален доклад от
Националния Природонаучен Музей /НПМ/ на БАН. И засега МОСВ търсят нов екип от експерти, който да
направи нова оценка на въздействието на ВЕЦ Пчелина, която да отмени доклада на НПМ и да докаже, че в
река Струма под язовир Пчелина има живот. МОСВ разполага с такива "експертни" екипи и те могат да
докажат живот и на тъмната страна на Луната или даже на Марс, стига да се намери някой да им плати. В
конкретния случай това единствено ще доведе до малко нов корупционен натиск върху собственика на ВЕЦ
Пчелина... Обаче живот в увредената река Струма от язовир Пчелина, до гр.Земен няма и няма начин да има.
Наблюдавайки описаните действия на ВАП, ние се убеждаваме, че ръководените от Вас ведомства имат
навика да питат самия престъпник дали е престъпил закона, което намираме за несъвместимо с целите на
правораздавателните органи за гарантиране върховенството на закона в правовата държава.
Надяваме се да Ви просветли съзнанието, че подобни бездействия на ръководеното от Вас учереждение
вдъхновяват нарушителите от МОСВ да извършват все повече нарушения, с все по-голям, нестихващ
ентусиазъм. Включените в настоящото уведомление нарушения са безспорно доказателство за това!
Ето защо сега настояваме действията на съответната прокуратура да бъдат насочвани лично от Вас, за да не
успеят да заметат и този случай под килима, както успяха да направят с предходните ни сигнали. Иначе за
какво взимат заплати от нашите данъци и тия хора, абсолютно не ни е ясно!
Нарушителите на законите НЕ могат да проверяват сами себе си!
И все пак, още нещо по-важно накрая. Всичко казано дотук по отношение на нарушенията на МОСВ в
стремежа им целенасочено да ликвидират питейните водоизточници от повърхностни водни обекти заради
далаверите на поредния мижав собственик на ВЕЦ, важи с още по-голяма сила за опитите им да се
ликвидират източниците на вода за питейно битови цели от подземни води, заради печалбите на
инвеститорите в минната индустрия.
В момента цари тотална вакханалия по издаване на разрешения за търсене и проучване на подземни
богатства от страна на МЕ, като се раздават по близо 200 квадратни километра за проучване на всеки, който
ги пожелае, стига да има необходимите връзки. Е не съвсем на всеки, естествено, обаче във всички случаи
разрешителните за търсене въобще не се съобразяват с наличието на питейни водоизточници от подземни и
повърхностни води в отдадените площи, нито с ограниченията на ПУРБ 2016-2021 за такива дейности, криещи
риск от замърсяване, да не говорим за мерките от Националния Каталог от мерки към ПУРБ.
И МОСВ съгласува ли, съгласува подобни разрешителни за търсене и проучване, отново без да налага
изискваните ограничения в съответствие с ПУРБ и закона.
В момента в страната обявените от МЕ площи за търсене и проучване за добив на подземни богатства в
съучастие с МОСВ общо са достигнали 10 000 квадратни километра, а това представлява 9% от цялата

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ