Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 май 2019 г.

Сигнал от сдружение Балканка, гр.София за закононарушения на органи на изпълнителната власт, които са заплаха да държавността

Сигнал го главния прокурор, до председателя на ДАНС и до директора на ДНСК за допуснати тежки закононарушения от органи в състава на МОСВ, от самото МОСВ и от ДНСК, които поставят под угроза и националната сигурност.


 

До всички останали получатели сигналът е изпратен информативно и с надеждата да не допускат подобни на описаните нарушения, за да не се налага да информираме правоохранителните органи и за тях.

В този смисъл молим, от БДИБР да ни информират какво решиха за незаконните си действия по случая с ВЕЦ Четрока, за да предприемаме или не следващи стъпки и по този въпрос.

 

До:
Сотир Цацаров
Главен прокурор на РБългария
бул."Ал. Стамболийски" No18
1061 София vap@prb.bg
Димитър Георгиев,
Председател на ДАНС
бул. "Черни връх" 45
1000 София
арх.Иван Несторов
Директор на ДНСК
бул. "Христо Ботев" No 47
1606 София dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
КОПИЕ ДО:
Нено Димов,
Министър на околната среда и водите
бул. "Мария Луиза" 22
1000 София

С И Г Н А Л
От: Сдружение „Балканка", БУЛСТАТ 176566443, седалище: гр.
София, ул. „Александър Малинов" No87

Относно: Уведомление за незаконосъобразни действия на органите
на МОСВ, РИОСВ и Басейнови дирекции, а така също и на ДНСК, по
издаване на административни актове за ВЕЦ, изградени на язовири
за питейно-битови нужди в РБългария

УВАЖАЕМИ г-н Цацаров,
УВАЖАЕМИ г-н Георгиев,
УВАЖАЕМИ г-н Несторов,

Чистата питейна вода е ней-ценния обществен ресурс, а достъпът до нея е основно човешко право и най-
важния елемент на националната сигурност. От наличието на чиста питейна вода зависи здравето на

населението, а липсата й най-често води до обезлюдяване на цели райони в страната. Не на последно място,
доверието на гражданите в способността на водопреносните системи да доставят чиста вода е от
изключително значение и за околната среда, защото се предотвратява използването на бутилирана вода и се
намаляват пластмасовите отпадъци.
В последните години МОСВ и учережденията в състава на това ведомство, в лицето на повечето РИОСВ и
Басейновите Дирекции/БД/, водят целенасочена политика за унищожаването на питейните водоизточници от
повърхностни и подземни води, а така също и на питейните язовири в страната. Това се извършва абсолютно
безогледно в полза на частни икономически интереси, без значение колко местни хора ще бъдат засегнати и

лишени от достъп до чиста питейна вода, за да може да се осигурят печалби на частните "инвеститори", които
имат необходимите връзки с властта и в структурите на МОСВ, за да бъдат уредени точно и само те да печелят
за сметка на обществото.
Усилията на МОСВ да бъдат ликвидирани питейните водоизточници в тежко нарушение на относимото
законодателство и на Конституцията на РБългария, а така също и на относимите европейски директиви, са
концентрирани в две основни направления - отдаване на питейни язовири за производство на
електроенергия на частни компании и безогледно развитие на минното дело в райони с концентрация на
питейни водоизточници от подземни води.
Нещо повече - нарушенията на европейските директиви са толкова безогледни, че непрекъснато ни
принуждават да пускаме жалби до ГД Околна среда на ЕК. Това се случва въпреки изричните ни
предупреждения до МОСВ, че пак нарушават някоя директива, което правим преди да пускаме жалбите и с
надеждата да избегнем следващи наказателни процедури. Всичките тези жалби МОСВ ги изхвърлят директно
в коша!
Междинният резултат досега се изразява в две открити наказателни процедури срещу МОСВ - за нарушения
на директивите за Натура 2000 и за ниското качество на оценките за въздействие върху околната среда. В
момента тече и Пилотна процедура срещу МОСВ за нарушения на Рамковата Директива за Водите на ЕС. И
министрите и директорите на РИОСВ и БД минават и заминават, сменят се и идват нови, нарушенията
непрекъснато се увеличават и накрая глобите ще ги плаща цялото общество! Не ни стига, че състоянието на
питейните водоизточници непрекъснато се влошава и населението остава без вода за питейно битови нужди,
ами и санкциите от ЕК ще им плащаме накрая пак ние! Според нас такива "услуги" от служители в
държавните органи и най-вече от висшето ръководство на МОСВ, никога не се вършат безвъзмездно за
инвеститорите - в крайна сметка живеем в най-корумпираната страна в Европа, нали така?
Като само един конкретен пример за този сигнал, ще демонстрираме действията на Басейнова Дирекция
Дунавски Район /БДДР/ и на РИОСВ Шумен по отдаването на язовир Ястребино, област Търговище, за
изграждане на нов малък ВЕЦ на язовира, който осигурява вода за напояване и питейната вода за община
Антоново - едноименния град и 19 села в общината. Точното наименование на въпросното Инвестиционно
Предложение /ИП/ е:
"Изграждане на малка ВЕЦ с номинална мощност 0.850MW в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10
и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на село Любичево, община Антоново, област
Търговище".
БДДР е извършила брутални нарушения на действащото законодателство посредством Становището си за
допустимост No ОБ 3894(7)/22.04.2019г., като е обявила процесното ИП за допустимо, въпреки наличието на
изрични забрани в ПУРБ 2016-2021 на Дунавски Район за водовземане за ВЕЦ в зони за защита на водите за
питейно-битови цели. Самите забрани не са цитирани в становището за допустимост, повече или по-малко
сучайно, или пък не. Нещо повече - становището на БДДР не беше качено на сайта на дирекцията навреме, за
да се запознаят заинтересованите страни с него. Качиха становището чак на 13.05.2019г., след обявлението от
09.05.2019г на РИОСВ Шумен за взетото от тях решение, само след изричното ни настояване.
РИОСВ Шумен е извършила още по-брутални нарушения в решение No ШУ-17-ПР/2019г. на директора на
РИОСВ Шумен в рамките на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване необходимостта от
ОВОС за процесното ИП, като не се е съобразила с лимитите на ползваната вода, оценени в становището на
БДДР. Директорът на РИОСВ е издала решение с характер Да Не Се Извърши ОВОС при многократно завишени
лимити, за които БДДР не е давала съгласие и не е оценила в становището си за допустимост, независимо че
според действащото законодателство и според забраните в собствения й ПУРБ, БДДР не е трябвало да се
съгласява въобще, при никакви лимити.

Пълно описание на нарушенията могат да бъдат открити в жалбата на Сдружение Балканка до по-
горестоящия орган на БДДР и РИОСВ Шумен срещу решение No ШУ-17-ПР/2019г. на директора на РИОСВ

Шумен, както и в допълнението към основната жалба от следните линкове:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/JALBA_YASTREBINO_MOSW_DRAFT4.pdf - основната жалба.
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/JALBA_YASTREBINO_MOSW_DOP1.pdf - допълнението към жалбата.
Тук само ще обърнем внимание, че и БДДР, и РИОСВ Шумен са се съгласили да се монтира тръба ф1600 към
шахта на съществуващия канал под язовира, която да отклонява водите към новия ВЕЦ. Язовирът е с полезен
обем от 63 милиона кубически метра и тая тръба ф1600 може да го източи за не повече от една седмица, ако
язовирът е пълен догоре! С това са се съгласили БДДР и РИОСВ Шумен и населените места от община
Антоново са оставени на милостта на инвеститора.
Тук ще обърнем основно внимание на допълнението към жалбата от втория линк, за да се добие представа за
размера на нарушенията. Комплексните и значими язовири, какъвто е язовир Ястребино, както и всичките му
прилежащи съоръжения, са публична държавна собственост по смисъла на чл.13 от Закона за водите.
От друга страна, съгласно ДР на ЗООС:
§ 1. По смисъла на този закон:
..........................................................................
20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо
или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права
да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.
И сега обръщаме внимание върху факта, че в Решението на РИОСВ Шумен са описани документите, на които
се базира то - становища на РЗИ, БДДР, договор за доставка на вода с НС ЕАД, заключение на хидробиолог,
писмо на МОСВ и т.н., НО никъде не става ясно по какъв ред ще се отдаде публичната държавна собственост в
лицето на язовира и което и да е от прилежащите му съоръжения като: стена, водовземна кула, изпускател,
канал с шахти към него и т.н. и т.н.
Нещо повече - за да се реализира процесното ИП е необходимо да се извърши реконструкция на
съоръженията на язовира - присъединяване на тръбата ф1600 към шахта на канала под язовира. По смисъла
на чл.137 от ЗУТ всяка реконструкция на съществуващо съоръжение представлява строеж от същата категория
/в случая - първа/, за което е необходимо изрично съгласие на собственика - в случая на държавата.
Инвеститорът не е представил никакви документи в БДДР и РИОСВ Шумен, удостоверяващи подобни права -
да използва публичната държавна собственост - съоръженията към язовира, нито е доказал и няма права да
ги реконструира.
Въз основа на гореизложеното става кристално ясно, че "Възложителят" не е представил пред РИОСВ Шумен
и няма доказателства, че притежава права да инициира процесното ИП и процедурата по реда на глава шеста
от ЗООС за преценка необходимостта от ОВОС не е трябвало да стартира въобще!
Община Антоново от своя страна, е издала решение за отдаване на два нейни парцела за изграждане на
сградите на два ВЕЦ-а, а не на един - както се води в името на процесното ИП, и също е нарушила закона, пак
поради липсата на съгласие от собственика на язовира и съоръженията му в лицето на държавата. И ако им
беше минал номерът на МОСВ в съучастие с РИОСВ и БДДР, община Антоново щеше да издаде и разрешение
за строеж, без да й мигне окото!
От гореизложеното произлиза, че язовирът е подарен на инвеститора от органите на МОСВ и на община
Антоново без търг, конкурс или каквато и да е форма на състезание за използване на публичната държавна
собственост, и без каквато и да е форма на заплащане към държавата за ползването на собствеността. Нито
МОСВ, нито която и да е община, имат права да извършат такова нещо!
Надяваме се това престъпление да бъде разследвано от ПРБ, иначе ние сами ще се справим с отмяната на
незаконните административни актове на органите на МОСВ по случая с лекота.

Подобни нарушения по безплатно отдаване на комплексни и значими язовири публична държавна
собственост без търг са извършени и на язовир Пчелина - община Ковачевци и язовир Тракиец - община
Хасково. ВЕЦ Пчелина е действащ и нанесе невъобразими щети на природата, за което сме сигнализирали
ПРБ без никакъв резултат досега, но тук представяме доказателства за още едно нарушение на
законодателството - инвеститорите нямат права да използват и реконструират съоръженията на комплексните
и значими язовири без съответното разрешение на държавата и издадените разрешения за строеж са
нищожни. И за двата язовира има положителни становища на съответните Басейнови Дирекции - Благоевград
и Пловдив, и решения на съответните РИОСВ - Перник и Хасково - с характер Да Не Се Извършва ОВОС.
Следователно органите на МОСВ раздават безплатно язовирите най-спокойно, без да имат права за това.
Нарушения са извършени и от съответните общини посредством издадените разрешения за строеж от
некомпетентен орган и без съгласието на собственика /държавата/ за реконструкция на съоръженията.
Да не говорим как с лека ръка се раздават като подаръци язовири за питейно-битови цели!

Според нас няма начин подобни неща да се случват без подходящи стимули за администрацията в най-
корумпираната държава в Европа.

В обхвата на същите нарушения попадат още язовирите Бебреш /с построен, действащ ВЕЦ/ и Домлян/с ВЕЦ в
процес на изграждане/. Тези два язовира не са от комплексните и значими язовири и собственикът на
съоръженията не ни е известен - община, Напоителни системи или ВиК оператор, но при всички положения те
са обекти от регионално значение и пак трябва да са отдадени с търг и заплащане, а не са. През 2016г язовир
Бебреш беше изотчен до дъно и остави община Ботевград без вода за пиене, без да може да бъде открит
виновник! Ето линк към снимки и видеоклипове, за да се убедите:
https://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

Идентични нарушения от същия характер са извършени и на напоителните канали под каскадата Въча /ВЕЦ-
ове Лозята 1 и Лозята 2/, на ВЕЦ Лесичово - на напоителния канал под бент Лесичово. Всичките тия

съоръжения Са публична държавна собственост и елементи от техническата инфраструктура с регионално
значение, като само се поддържат и стопанисват от Напоителни Системи ЕАД.
И, разбира се, съществува вероятност същите нарушения да са извършени на всички ВЕЦ-ове на питейни
водопроводи. Тези, за които ние знаем, са - Каскада Благоевградска Бистрица на питейния водопровод на
Благоевград и ВЕЦ-ове Пирин Ват 1 и 2 на питейния водопровод на река Туфча на територията на БДЗБР.
Собствеността на водопроводите тук вероятно е на съответната община, обаче водохващанията са построени
в коритата на реките, които също са публична държавна собственост.
Всичките описани съоръжения са отдадени Без търг и конкурс. Като следствие са нанесени невъобразими
щети на държавата и/или на общините, защото не е имало състезание за отдаване на собствеността и се
плащат такси само за доставената вода, но не и за използването на съоръженията, чието изграждане е
струвало навремето много пари, платени от цялото общество.
И от трета страна, главните архитекти на общините са издавали разрешения за строеж във всичките
описани случаи. Те обаче са имали право да издават разрешенията само що се отнася до новите съоръжения
- сгради и/или тръбопроводи, но в никакъв случай не и за реконструкцията на съоръжения публична
държавна собственост, без необходимите условия за това. Нещо повече - главните архитекти на общините не
са компетентни да издават разрешения за строеж в случаите на строежи, включващи реконструкции на
обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално
значение по смисъла на чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ, каквито са всичките засегнати язовири описани тук!
А накрая, органите на ДНСК са одобрявали построените нови строежи за ВЕЦ, включително
реконструкциите на съществуващи съоръжения публична държавна събственост, в нарушение на
относимото законодателство и са разрешавали пускането им в екплоатация!
Ето защо:УВАЖАЕМИ г-н Цацаров,
Обръщаме се към Вас с искане да извършите проверка по реда на чл.16 (1) т.1 АПК относно
незаконосъобразността на всички процедури по издаване на разрешения за строеж, извършени от главните
архитекти на общини, и на разрешения за ползване от ДНСК за изградените ВЕЦ на съществуващи
съоръжения - язовири, напоителни канали и питейни водопроводи на територията на страната от 2000г. до
настоящия момент. Разрешенията за строеж са издавани в нарушение на чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ от
некомпетентен орган, което обуславя и тяхната нищожност!
Също така да проверите за незаконосъобразност и всички процедури на МОСВ, вкючително издадени
разрешения за водовземане от язовири, канали и питейни водопроводи публична държавна собственост, и
на всички процедури на РИОСВ в страната по преценка за необходимостта от ОВОС, процедури по ОВОС и
Оценка на Степента на Въздействие, и така също и на всички процедури на Басейновите Дирекции /БД/ по
издаване на становища за допустимост и на разрешителни за водовземане и за ползване на повърхностен
воден обект за същите ВЕЦ.
Считаме всички упоменати документи и административни актове за издадени при съществени и
непреодолими нарушения на административно-производствените правила и материално правните
разпоредби, издадени от некомпетентни органи, които обуславят тяхната нищожност по смисъла на чл. 149
(5) от АПК. Нещо повече - действията на изброените държавни учереждения са извършени при ясно
съзнание, че се нарушава законодателството на страната, което няма вероятност да е извършвано от
държавни или общински служители под давление на техните началници безвъзмездно, а са произлезли
значителни щети за държавата и общините.
И най-важното, разбира се, в случаите като ВЕЦ Бебреш и ВЕЦ Ястребино са налице предпоставки за лишаване
на населението от основно негово право - достъп до чиста питейна вода, което създава проблем за здравния
статус на населението и за националната сигурност!
УВАЖАЕМИ арх. Никифоров,
Моля, да предприемете мерки за защита на държавния и на обществения интерес, като извършите проверка
на описаните от нас закононарушения и предприемете мерки по реда на чл. 149 (5) от АПК, както и всички
други неотложно необходими мерки, които се налагат от Вашите задължения. Всички разрешения за строеж,
засягащи реконструкция на съоръжения на язовири дори само от регионално значение, издадени от главните
архитекти на общините, са издадени от некомпетентен орган и при липса на официално съгласие на
собственика на съоръженията!
Моля също така, на всички виновни лица, допуснали описаните нарушения, да бъде потърсена
административна или наказателна отговорност, съобразно деянието.
Следва да се има предвид и че на язовирите Ястребино, Тракиец и Домлян строежите не са готови и са на
различен етап на реализация. Следователно Вашите действия трябва да се извършат незабавно, като се
изясни кристално на инвеститорите и общините, че строежите на мижавите им ВЕЦ Не Могат Да Бъдат
Пуснати в Експлоатация, белким не си харчат парите напразно!
УВАЖАЕМИ г-н Георгиев,
Осигуряването на питейна вода е стратегическа дейност съгласно Заключителни разпоредби
към ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 12 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 181
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И
ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Засега само за питейната вода на София органите на МОСВ не са посмели да приложат същата грабителска
тактика. Просто не смеят все още, а не че не им е минало през акъла. Имаше един неумел опит на БДДР за
ликвидиране на питейния водоизточник за София на река Черни Искър при разклона за хижа Вада над
Говедарци, но ние се саморазправихме с лекота с този конкретен проблем. Имаше и опит да се отдаде
питейният водоровод на София от язовир Искър за строителството на осем ВЕЦ-а, но и той се провали.
Както се изясни, освен рисковете за здравния статус на населението, загубата на питейните водоизточници
непрекъснато води до преселение на хората от местата без вода за пиене към големите градове. За големите
градове, и особено за София, това води допълнителни проблеми - презастрояване, презаселване,
пренатоварване на инженерната инфраструктура и на транспортните системи на града, неизменно
увеличаващо се замърсяване на въздуха, за което Също имаме наказателна процедура от ЕК срещу МОСВ и
също ще плащаме глоби.
Надяваме се в описаните нарушения на закона и последващите ефекти да откриете рисковете за
националната сигурност, които са много по-значими от липсата на съвременни изтребитали, да речем.
Когато от МОСВ успеят да ликвидират и последния източник на питейна вода, тогава нацията ще спре да
съществува на практика! А парите не стават за пиене, ама няма кой да им го обясни това на МОСВ?
В заключение се обръщаме отново към г-н Цацаров с още една молба. При предишен наш сигнал относно
незаконосъобразност на всички ВЕЦ-ове заради липсата на учредено възмездно право на строеж в коритата
на реките, които също са публична държавна собственост, ВАП ни отговори, че имало било създадена
държавна комисия и че предстои решение на проблема. Последното заседание на тази комисия е от април
2017 и никакво решение не беше намерено!
И при предходния ни сигнал за увреждането на ЗЗ Земен от Директивата за хабитатите на ЕС от ВЕЦ Пчелина
на едноименния язовир, ВАП препрати сигнала за становище от самия престъпник - МОСВ?! Въпреки че ние
представихме доказателства за увреждането на защитената зона във вид на специален доклад от
Националния Природонаучен Музей /НПМ/ на БАН. И засега МОСВ търсят нов екип от експерти, който да
направи нова оценка на въздействието на ВЕЦ Пчелина, която да отмени доклада на НПМ и да докаже, че в
река Струма под язовир Пчелина има живот. МОСВ разполага с такива "експертни" екипи и те могат да
докажат живот и на тъмната страна на Луната или даже на Марс, стига да се намери някой да им плати. В
конкретния случай това единствено ще доведе до малко нов корупционен натиск върху собственика на ВЕЦ
Пчелина... Обаче живот в увредената река Струма от язовир Пчелина, до гр.Земен няма и няма начин да има.
Наблюдавайки описаните действия на ВАП, ние се убеждаваме, че ръководените от Вас ведомства имат
навика да питат самия престъпник дали е престъпил закона, което намираме за несъвместимо с целите на
правораздавателните органи за гарантиране върховенството на закона в правовата държава.
Надяваме се да Ви просветли съзнанието, че подобни бездействия на ръководеното от Вас учереждение
вдъхновяват нарушителите от МОСВ да извършват все повече нарушения, с все по-голям, нестихващ
ентусиазъм. Включените в настоящото уведомление нарушения са безспорно доказателство за това!
Ето защо сега настояваме действията на съответната прокуратура да бъдат насочвани лично от Вас, за да не
успеят да заметат и този случай под килима, както успяха да направят с предходните ни сигнали. Иначе за
какво взимат заплати от нашите данъци и тия хора, абсолютно не ни е ясно!
Нарушителите на законите НЕ могат да проверяват сами себе си!
И все пак, още нещо по-важно накрая. Всичко казано дотук по отношение на нарушенията на МОСВ в
стремежа им целенасочено да ликвидират питейните водоизточници от повърхностни водни обекти заради
далаверите на поредния мижав собственик на ВЕЦ, важи с още по-голяма сила за опитите им да се
ликвидират източниците на вода за питейно битови цели от подземни води, заради печалбите на
инвеститорите в минната индустрия.
В момента цари тотална вакханалия по издаване на разрешения за търсене и проучване на подземни
богатства от страна на МЕ, като се раздават по близо 200 квадратни километра за проучване на всеки, който
ги пожелае, стига да има необходимите връзки. Е не съвсем на всеки, естествено, обаче във всички случаи
разрешителните за търсене въобще не се съобразяват с наличието на питейни водоизточници от подземни и
повърхностни води в отдадените площи, нито с ограниченията на ПУРБ 2016-2021 за такива дейности, криещи
риск от замърсяване, да не говорим за мерките от Националния Каталог от мерки към ПУРБ.
И МОСВ съгласува ли, съгласува подобни разрешителни за търсене и проучване, отново без да налага
изискваните ограничения в съответствие с ПУРБ и закона.
В момента в страната обявените от МЕ площи за търсене и проучване за добив на подземни богатства в
съучастие с МОСВ общо са достигнали 10 000 квадратни километра, а това представлява 9% от цялата

вторник, 21 май 2019 г.

Доклад на сдружение Балканка по въпроса за каквито и да било изменения на чл.118ж от ЗВ, този път искани от БСК

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание становище на сдружението по въпроса от заглавието:

 

Преди доклада изразявам дълбоко съжаление, че премиерът не прие онзи ден хората от Босилеград, защото всички ние сме убедени, че проблемите там могат да се решат само след междудържавни контакти на най-високо ниво. Съзнаваме огромната заетост на премиера, например за организиране на Междугалактически първенства и олимпиади заедно със сърбите, но все пак към 2030г. вероятно районът на Босилеград ще бъде напълно обезлюден, а ние от своя страна обещаваме за тогава или насетне, а и преди това, тоест още сега разтърсващи събития по време на всяко първенство, организирано съвместно с РСърбия.

 

И понеже в деня на протеста медиите ни дадоха много кратко време, можете да се запознаете с цялата ситуация в Кюстендилското краище от пресконференцията в БТА на следния линк.

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_t54u7ckz

 

Също така информираме, че вече сме изпратили нотификация до гръцкото МОСВ, до управата на парк Керкини и до още няколко приятелски екооргонизации в Гърция.

 

И тъй като намираме, че в случая с Босилеград и бъдещата в минало време мина мина Злогош и ВЕЦ Пчелина е извършено престъпление срещу националната сигурност, в най-скоро време ще изпратим сигнал и до ДАНС. Как е застрашена националната сигурност ще разберете след като Ви препратим сигнала.

 

Обръщаме внимание върху тези неща, защото министър Димов информира по време на протеста, че ще се среща с министър Горан Триван в скоро време. Надяваме се българският министър да преосмисли и преформулира досегашните си твърдения пред медиите у нас, че нямало било проблем и че имало двегодишен гратисен период за пилотни инсталации и технологии преди пристъпване към процедура за трансгранична ОВОС. Каквото и да каже оттук нататък, министърът трябва много ясно да осъзнава, че сръбската пропаганда ще го използва срещу нашите хора в Босилеградско, внушавайки че те лъжат.

 

И още нещо - на срещата с министър Триван ще бъде развивана глинената теория на негово къдраво сиятелство - кметчо на Босилеград, тоест че замърсяване няма, че всичко се дължи на глина и други естествени процеси. Правилният отговор е, че ние и две телевизии у нас, независимо една от друга, взеха проби и ги изследваха в сертифицирани лаборатории и резултатите са потресаващи.

 

Последно по тази тема информираме, че в момента непосредствено под мината Караманица тече бурно почистване на коритото на реката и ако иска някой да хване замърсяването, трябва ние да го заведем и да му покажем откъде да вземе проби от водата и от дънните утайки.

 

И сега - по темата за чл.118ж от ЗВ

            Българската Стопанска Камара е изпратила възвание до МОСВ и до КОСВ на НС с искания, които ние намираме за крайно неуместни най-меко казано.

Ето защо моля, в прикачения файл да откриете становище на сдружението против каквито и да било промени на ч.118ж от ЗВ, придружено от мотиви, обосновка и искания.

 

Моля, от МОСВ и от КОСВ на НС да ни изпратят входящи номера.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието

 ДО:
Министъра на околната среда и водите
др. Нено Димов
Председателя на КОСВ към 44 НС
г-жа Ивелина Василева
СТАНОВИЩЕ
Против: Възвание на БСК за изменение на чл.118ж от ЗВ
Подател: Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87


Уважаеми доктор Димов,
Уважаема госпожо Василева,
До нас достигна информация във връзка с възванието на БСК относно
Проблеми, произтичащи от обхвата на приложението на чл. 118ж от Закона за
водите.
Възванието можете да откриете на следния линк:
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/24910/
В горния документ се описват проблемите на инвеститорите, породени от
изискването на чл.118ж, ал.1, т.4. БСК намира казуса с отказите за продължаване на
разрешителни за водовземане/ползване за бъдещи ВЕЦ-ове за проблемен, въпреки
нарушенията на условията на разрешителните /например за крайния срок на
изграждане и реализиране на водовземането/, като настоява за следното:
"Поради това се обръщаме към Вас, с молба да инициирате разрешаване на
проблемния казус, по начин, по който легитимните интереси на инвеститорите
ще бъдат защитени в пълна степен."
Ето защо, отчитайки много по-висшите интереси на обществото, с
настоящото становище ние Ви информираме за следното:
1. В края на 2016г. беше направен първи несръчен опит за промяна на чл.118ж от
ЗВ в посоката, за която настояват сега и от БСК. Беше внесено предложение за
измененение на ЗВ, което после беше оттеглено.
2. Малко след това беше направен втори опит, като същото изменение беше
внесено чрез изменение на ЗВ през ПЗР на ЗИД на друг закон в стила и добрата
практика на 43 и 44 НС. Тогава КОСВ отхвърли предложението напълно
правилно, въз основа на здравия разум, на обществения интерес и на нашите
възражения.
3. В края на 2017г. отново беше направен такъв опит и отново КОСВ отхвърли
предложението за изменение на чл.118ж от ЗВ, пак след наши възражения и пак
напълно правилно.
2
Сега, надяваме се на тези опити най-после да се сложи край веднъж завинаги,
като се имат предвид следните наши съображения:
1. Оттокът на българските реки се характеризира с ясно изразена неравномерност -
постоянен висок максимум през пролетта, когато не може да бъде оползотворен
пълно, фрагментация на оттока през лятото според валежите или сушата и ясно
изразен минимум през есента и зимата. От тази гледна точка:
2. Така наречената малка хидроенергетика у нас е напълно безмислена. Ако бяха
въведени и спазвани строгите правила за осигуряване на минималния допустим
отток, малките ВЕЦ-ове у нас щяха да работят през само пролетта, когато на
никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане. Произвеждайки
никому ненужен ток с гарантирано изкупуване и не стига че им го плащаме на
преференциални цени, на всичко отгоре трябва и да го балансираме, тоест да им
харчим скъпата енергия само за сметка на обществото.
3. На годишна база малките ВЕЦ-ове произвеждат около 2% от общото
производство, като постоянно пресушават реките в тежко нарушение на закона.
Ако изпускат минималните водни количества постоянно, тогава ще произвеждат
по-малко от един процент.
4. Нещо повече, въпреки че все още няма Методиката за минималния допустим
отток и все още, в 21-ви век, МОСВ не влага никакви усилия нито за измерването
на изпусканите водни количества под водохващанията, нито за тяхното
постоянно наблюдение онлайн, Това Няма Да Продължава Вечно. Не и в 21-ви
век, не и в държава член на ЕС. Тогава условията за "инвеститорите" истински
ще се влошат и ще се окаже, че инвестицията им е хипер неизгодна и не се
изплаща. А това просто значи, че държавата прави услуга на инвеститорите, като
ги предпазва от толкова неразумна инвестиция.
5. Фраментацията на речната ни система отдавна е преминала допустимите
граници, а породената загуба на биоразнообразие е чудовищна. Вярваме, че
всички сте се убедили в това от редовните ни доклади.
6. Вкарването на все повече и повече реки в тръби при деривационните ВЕЦ или в
блата при русловите ВЕЦ, влошава значително качествата на водата в реките,
тъй като се елиминира самопречистващата им функция и/или се увеличава
еутрофикацията. А почти всички руслови ВЕЦ са изградени на повече или по-
малко замърсени води, както и повечето от деривационните нисконапорни ВЕЦ.
7. Ако беше разумна, тази стратегия за малките ВЕЦ-ове щеше да е осъществена
още при социализма, който беше свръх активен по темата и щеше да победи
капиталзима, но не успя по друга причина. Дори социализмът прояви повече
разум по темата, просто защото малките ВЕЦ са икономически абсурдни.
8. Както Ви е много добре известно, в момента сме на фаза Пилотна процедура на
ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура по жалбите ни дотук,
заради досега изградените ВЕЦ. Глобите ще ги плаща цялото общество, заради
нарушенията на "инвеститорите" и на държавните органи, позволили реките да се
унищожат.
9. До 2027г трябва да сме изпълнили целите на РДВ за постигане на добро
състояние на реките и потенциал на СМВТ, което налага не нови ВЕЦ-ове, а
мерки за възстановяване на увредените ни реки.
10. Рискът от наводнения е най-важното нещо. Идете и вижте какво става на река
Искър например, въпреки че БДДР започна да прилага най-после разумните
мерки според закона. Пет-шестнайсет парчета някой ден ще им се задръстят
задбаражните езера с тиня догоре и тогава ще се кръстим да не дойде висока
вълна, нали?
3
И какво излиза накрая - под благосклонния поглед на законодателя и на
МОСВ, обществото им плаща високата цена на тока, те крадат водата, която е най-
ценния обществен ресурс и им плащаме с убитите ни реки, ще платим санкциите по
наказателната процедура и накрая ще им платим удоволствието със санкции за
непостиганне целите на РДВ до 2027г., при увеличен риск от наводнения? И си
позволяват да искат още?
Ето защо ние считаме, че "инвеститорите" искат прекалено много от цялото
общество. Всъщност, ние настояваме за точно обратното - за да спазим
изискванията на РДВ на ЕС и да постигнем целите й до 2027г., трябва незабавно да
се пристъпи към подобряване на нормативната рамка по поставените от нас
проблеми. С тази цел представяме следните предложения:
1. Незабавно изготвяне на Методиката за минималния допустим отток, включваща и
забрана за водовземане при водни количества в реките под допустимия отток..
2. Изготвяне на Наредба за измерване и национален мониторинг на изпусканите
водни количества под всички водохващания, включително денонощно онлайн
наблюдение, публично достъпно по всяко време. Все пак живеем в 21-ви век,
нали?
3. Изготвяне на Наредбата за рибните проходи. Гордите легитимни "инвеститори -
жертви" са построили у нас най-глупавите рибни проходи на планетата и това е
доказан, вече световно признат факт.
4. Въвеждане на тежки санкции за нарушителите, защото сега санкциите са смешни
и ГД Околна среда на ЕК много добре знае за проблема, и е задала въпроси в
рамките на Пилотната процедура, и Вие все още нищо не правите по въпроса.
5. Преди издаване или удължаване на което и да било разрешително за ВЕЦ, който
не е изграден - провеждане на пълно биологично и химическо изследване на
състоянието на реката-жертва. Като имаме тези данни, впоследствие
проверяваме периодично и като се установи влошаване - Замърсителят Трябва
Да Плаща!
6. Най-важното - провеждане на Национална Оценка ва Въздействието на досега
изградените ВЕЦ-ове, за да се установи какви са ползите и какви са вредите
дотук. Ползите за обществото са ясни и са равни на кръгла задраскана нула, а
вредите също са ясни, но засега държавата не прави нищо за да ги установи, а
трябва.
7. До изпълнение на предходните точки, настояваме да се въведат пълна забрана
за издаване или удължаване/изменение на разрешителни за
водовземане/ползване и временен мораториум за издаване на нови
разрешения за строеж за нови ВЕЦ. Подчертаваме временен, поне докато не се
поправи нормативната база, не се проведе Националната Оценка на
Въздействието и не се гарантират наистина минималните водни количества под
водохващанията, а така също и миграцията на рибите!
8. И най-важното - за реките с установено влошено състояние трябва да се
премахват ВЕЦ-овете, които са го причинили, и да се търси отговорност на
екпертите по ОВОС/ОС, които са обещавали, гледайки в тавана, че няма да има
отрицателно въздействие. Отговорността на "експертите" и как тя да се търси е
ясно регламентирана в относимото законодателство и то трябва да се приложи!
Идете и вижте какво става на река Лом над Горни Лом или на Благоевградска
Бистрица, или на Давидковска Малка Арда, или на Ретиже и т.н. и т.н. - тук
списъкът е безкраен. Виновниците за това, което ще видите там, Трябва Да
Понесат Отговорност! Част от отговорността трябва да бъде поета във връзка с
мерките за възстановяване на реките, както се изисква от относимотоПроект на Закон за Изменение и Допълнение на Закона за водите, внесен от група народни представители под № 954-01-3/25.01.2019

Сдружение Балканка, гр.София, в продължение на предходната ни кореспонденция по Проект на Закон за Изменение и Допълнение на Закона за водите, внесен от група народни представители под № 954-01-3/25.01.2019, и след подробно запознаване с допълнителните основания, изложени в многобройните писма в подкрепа на предлаганите изменения, Ви уведомявам, че подкрепяме становището на МОСВ /прикачено/, но държим да отбележим следното по повод предложените от МОСВ нови заместващи текстове:

 

1. В предложеното от МОСВ изменение на чл.194а, алинея 2 намираме дълбок смисъл, тъй като по този начин се поправя една празнота в закона. Това важи само в случай, че си остане срокът по чл.194а, алинея 3.

 

2. В предложеното от МОСВ изменение на чл.194а, алинея 4 не намираме дълбок смисъл, а по-скоро обратното, тъй като компетентният орган, издаващ разрешителното, е лишен от правна рамка и основания, на които да се опре при налагането на условия, при които да се осъществява правото на използване на водите. В такъв случай, всеки административен акт на компетентния орган, в който се налагат условия при несъществуваща правна рамка, ще бъде обявен за нищожен от всеки административен съд в страната. Освен това, при липса на правна рамка Директорът на Басейновата Дирекция ще трябва да гледа в тавана и да предписва условия наляво, надясно, а това създава условия за корупционен натиск както върху производителите, така и върху компетентните органи.

 

 

По отношение на мотивите на вносителите сме длъжни да отбележим още едно важно обстоятелство, което изникна при обсъждането в Комисията по земеделие в НС.

Съгласно мотивите на вносителите, годишните такси за водовземане, които се събират, са от порядък 200 000 - 250 000 лева. На заседанието на Комисията по земеделие директорът на ИАРА обяви, че са налице общо около 7000 регистрирани  производители на аквакултури, от които около 3700 са действащи. Ако приемем, че половината от тях са на реки, това означава, че с промените в ЗВ те ще бъдат освободени от средна такса - най-много 135 лева годишно.

Ето защо ние не считаме, че си заслужава да се нарушава Рамковата Директива за Водите, при такава нищожна полза. Намерете някой друг начин да стимулирате това производство и нека той да бъде много по-сериозен и ефективен. Предложили сме такива решения в предходното ни писмо, например чрез прекратяване на чудовищното явно и скрито бракониерство, включително и държавните стимули за него.

 

В хода на разговорите и обсъжданията също така се установи, че според производителите и ИАРА: те не извършвали водовземане, както например ВЕЦ-овете, защото рибите били използвали само кислорода във водата, но не и нейната енергия. Тук цитираме директора на ИАРА и производителите съвсем точно.

            При положение че се извършва отнемане и отклоняване на води от реките, то пак си е водовземане, но изглежда не е известно, че един от най-основните елементи за качество при оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела е съдържанието на разтворим кислород във водата и изчезването или намаляването на кислорода, само по себе си, представлява замърсяване, защото води до намаляване на оценката на химичното състояние директно. Липсата на кислород без съмнение влошава и екологичното състояние на повърхностните водни тела, защото се влошава средата за останалите водни организми.

 

Сега, длъжни сме да отбележим и още нещо, този път в подкрепа на производителите на аквакултури от крайречни проточни рибарници, което не сме отбелязали в предходното ни възражение. Според нас, ефектът от тяхното замърсяване е по-малък, отколкото е ефектът от производството на аквакултури в садки в язовирите. Причината е, че замърсената вода, върната обратно в реката, се пречиства и се обогатява с кислород след преминаване на известен участък от реката, тъй като реките имат самопречистващи функции. Те са толкова по-ефективни, колкото е по-запазен естественият облик на реката, например: не са изсичани безконтролно крайречни гори, не са унищожени безмилостно крайречните съобщества от влаголюбиви растения /Riparan communities/, не са пресушавани влажни зони, не са изгребвани безконтролно наносни материали и пр., в каквато посока е целенасочената политика на МОСВ напоследък, за която обаче производителите нямат вина.

 

В този  смисъл ние намираме за редно производителите в проточнни рибарници да плащат по-малка такса за замърсяване, отколкото производителите в садки из язовирите. Този въпрос, обаче, трябва да се разреши в Тарифата за таксите за водовземане/ползване, а не в закона, но в никакъв случай не може някой замърсител да бъде освободен напълно от такса. С други думи - отново трябва да е спазен принципът Замърсителят Плаща, обаче по-справедливо, като по-малкият замърсител плаща по-малко.

 

По отношение на твърденията на рибопроизводителите, че Рамковата Директива за Водите не била преведена точно, сме длъжни да отбележим усилията на Европейската Комисия, която подлага транспонирането на директивите на ЕС в българското законодателство на непрекъснат контрол. Преводът наистина не е буквален, но смислово е много точен. Така например, текстът на английски "the polluter should pay" не е преведен буквално "замърсителят трябва да плаща", а е преведен "замърсителят плаща", което и на нас ни звучи много по-добре.

 

Разбира се, в хода на кореспонденцията ни с ГД Околна среда ние също сме подложили транспонирането на РДВ на изключително детайлен анализ, за да открием несъответствията, обуславящи тежките нарушения, пресушените и отровените ни реки, на които сме свидетели.

И сме открили засега едно единствено много тежко нарушение, но то е свързано с глобите за нарушенията съгласно чл. 23 на РДВ, който изисква наказанията да са "ефективни, пропорционални /на щетите/  и обезкуражаващи" за нарушителите.

А глобите за нарушителите са направо смешни в нашия Закон за водите и не обезкуражават никого. Въпросът се разглежда в момента от ГД Околна среда в рамките на Пилотната процедура, която предхожда неизбежната наказателна процедура по нашите жалби. От МОСВ е изискана информация за ниските глоби, които налагат, и ситуацията се оценява в момента в контекста на чл.23 от РДВ. Ето това е въпрос, който трябва да буди тревога в държавните органи.

 

Накрая ще изкажем дълбокото си разочарование от факта, че Комисията по земеделие прие почти единодушно предложените промени в директно нарушение на РДВ на ЕС. Изказваме и поздравления, защото имаше и един член на комисията, който гласува "въздържал се", тоест не наруши директивата. Не я спази напълно, но поне не я наруши. Това ни дава надежда разумът накрая да победи. Алтернативата е много ясна - наказателна процедура наистина предстои, новото нарушение само ще даде силен тласък на процеса и тогава цялото общество ще плаща глобите.

 

Нещо повече - най-късно до 2027г. трябва да сме изпълнили целите на РДВ за достигане на най-малко добро екологично състояние на повърхностните водни тела и добър потенциал на силно модифицираните водни тела. С подобни отстъпления от опазването на реките и непрекъснатото влошаване на състоянието им досега нямаме никакъв шанс да постигнем целите и тогава всички ще трябва плащаме пак!

 

 

Иначе ние ще подкрепим всяко действие за подпомагане на производителите на аквакултури, включително и в посока на подобряване на качеството и намаляване на цената, защото пускаме обратно в реката всяка хваната риба и неизбежнно се налага да си купуваме риба само от магазините!

 

Надяваме се да вземете правилните решения

 

С уважение


СТАНОВИЩЕ относно ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

word_logo_2.jpg

Риболовен клуб

„БАЛКАНКА"
www.balkanka.bg

 

ДО:

Министъра на енергетиката

г-жа Теменужка Петкова

 

Министъра на околната среда и водитe

др. Нено Димов

 

Председателя на КОСВ към 44 НС

г-жа Ивелина Василева

 

СТАНОВИЩЕ

 

Относно:                     ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА                                                  ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подател:     Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87       

 

 

 

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаеми доктор Димов,

Уважаема госпожо Василева,

 

            След подробно запознаване с гореспоменатия план, по-натам наричан за краткост ИПОЕКРБ, и разкриване на някои дълбоки заблуди, залегнали в него, се обръщаме към Вас с цел да представим нашите бележки, които трябва да се отразят в плана, за да стане той по-реалистичен и постижим. Конкретните ни бележки се отнасят само до сферата на хидроенергетиката и нейното сияйно бъдеще, тъй като това е област, в която Сдружение Балканка притежава изключителна експертиза.

 

I. Общи бележки

            Както е много добре известно поне на МОСВ, признание за експертизата ни в хидроенергийния сектор сме получавали нееднократно през годините от страна на организации и ведомства като:

Главна Дирекция Околна среда, морско дело и рибарство на ЕК

Европейска Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/

Европейска Инвестиционна Банка /ЕИБ/

UNECE

ICOLD

Global Water Partnership

CEE Bankwatch Network

Riverwatch

International Rivers и десетки други природозащитни организации по света.

            Първите три изброени ведомства нееднократно са се обръщали към нас за преглед и оценка на техни базови документи, например за Хидроенергетика и Натура 2000, Ръководство за добри практики при развитието на хидроенергетиката, Социална Политика и Политика по Околна Среда /ESP/ и пр., и винаги са възприемалии нашите препоръки с благодарност.

 

Ето Ви само няколко примера:

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_HP_AND_NATURA2000_BALKANKA_DRAFT1.pdf

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_EIB_HYDROPOWER_GUIDELINE_DRAFT1.pdf

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Balkanka_EBRD_ESS_Notes.pdf

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_EBRD_2019_ESP_DRAFT1.pdf

 

            Между другото, съветваме всеки, който сънува някакво сияйно бъдеще за хидроенергетиката у нас, да си завие краката добре и да прочете поне прикачените документи. Няма да е лошо и да се запознае с девет поредни жалби до ГД Околна среда във връзка с ликвидирането на реките ни, за да установи, че бъдещето пред хидроенергийния сектор е само в посока на свиване и това трябва да бъде отчетено в новия ИПОЕКРБ, за да имаме един по-реалистичен сценарий за бъдещето.

 

II. Подкрепящи документи

            Необходимостта от преосмисляне на ИПОЕКРБ се налага във връзка с постигането на целите на следните базови, подкрепящи становището ни документи на ЕС:

 

- Директива 2000/60/EО на Европейския ларламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, по известна като Рамкова Директива за водите

 

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

 

- Директива 2001/42/ЕО — Директива за стратегическа екологична оценка (СЕО)

 

- Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда

 

            И не на последно място, преосмислянето на процесния ИПОЕКРБ се налага от гледна точка на здравия разум.           В следващите раздели става ясно защо.

 

 

III. По отношение на общото развитие на хидроенергийния сектор

 

1. Относно малките хидроенергийни обекти

 

            Тук ще цитираме ИПОЕКРБ, в който е записано следното:

3.1.2. Енергия от възобновяеми източници

iii. Специфични мерки за финансова подкрепа, когато е приложимо — включително подкрепа от страна на Съюза и използване на средства от фондовете на Съюза за насърчаване и използване на енергия от възобновяеми източници в електроенергетиката, отоплението и охлаждането и транспорта

По отношение на увеличаване използването на енергия от ВИ ще бъдат финансирани проекти по следните мерки:

- Ефективно използване на хидроенергийния потенциал: развитие на хидроенергийния потенциал в България чрез изграждане на малки водноелектрически централи с бенефициенти общини и предприятия;

 

            Тук ще обърнем внимание на авторите на ИПОЕКРБ, че хидроенергийният потенциал не може да бъде развиван. Той е такъв, какъвто е, тоест в случая хипер мижав, и може само да бъде оползотворяван или прахосван, а не развиван. Ние твърдим уверено, че за малките ВЕЦ-ове у нас повече Няма Място! Ето причините:

 

1.    Оттокът на българските реки се характеризира с ясно изразена неравномерност -  постоянен висок максимум през пролетта, когато не може да бъде оползотворен пълно, фрагментация на оттока през лятото според валежите или сушата и ясно изразен минимум през есента и зимата. От тази гледна точка:

2.    Така наречената малка хидроенергетика у нас е напълно безмислена. Ако бяха въведени и спазвани строгите правила за осигуряване на минималния допустим отток, малките ВЕЦ-ове у нас щяха да работят през само пролетта, когато на никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане. Произвеждайки никому ненужен ток с гарантирано изкупуване или не, и не стига че им го плащаме на преференциални цени, на всичко отгоре трябва и да го балансираме /което също струва пари/, тоест да им харчим скъпата енергия само за сметка на обществото. В този смисъл каквито и да било бъдещи преференции за нови малки ВЕЦ-ове са пълен абсурд!

3.    На годишна база малките ВЕЦ-ове произвеждат около 2% от общото производство на ток, като постоянно пресушават реките и крадат водата в тежко нарушение на закона. Засега! Когато в недалечното бъдеще започнат изпускат минималните водни количества постоянно, тогава ще произвеждат по-малко и от един процент.

4.    Нещо повече, въпреки че все още я няма Методиката за минималния допустим отток и все още, в 21-ви век, МОСВ не влага никакви усилия нито за измерването на изпусканите водни количества под водохващанията, нито за тяхното постоянно наблюдение онлайн, Това Няма Да Продължава Вечно. Не и в 21-ви век, не и в държава член на ЕС. Тогава условията за "инвеститорите" истински ще се влошат и ще се окаже, че инвестицията им е хипер неизгодна и не се изплаща. А това просто значи, че държавата ще направи услуга на инвеститорите, като ги предпази от толкова неразумна инвестиция, вместо да ги лъже, че малката хидроенергетика има бъдеще.

5.    Фраментацията на речната ни система отдавна е преминала допустимите граници, а породената загуба на биоразнообразие е чудовищна. Вярваме, че всички сте се убедили в това от редовните ни доклади. И всичко това само заради 1% от годишното производство?

6.    Вкарването на все повече и повече реки в тръби при деривационните ВЕЦ или в блата при русловите ВЕЦ, влошава значително качествата на водата в реките, тъй като се елиминира самопречистващата им функция и/или се увеличава еутрофикацията. А почти всички руслови ВЕЦ са изградени на повече или по-малко замърсени води, както и повечето от деривационните нисконапорни ВЕЦ.

7.    Ако беше разумна, тази стратегия за малките ВЕЦ-ове щеше да е осъществена още при социализма, който беше свръх активен по темата и щеше да победи капиталзима, но не успя по друга причина. Дори социализмът прояви повече разум, просто защото малките ВЕЦ са икономически абсурдни.

8.    Както Ви е много добре известно, в момента сме на фаза Пилотна процедура на ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура по жалбите ни дотук, заради досега изградените ВЕЦ. Глобите ще ги плаща цялото общество, заради нарушенията на "инвеститорите" и на държавните органи, позволили реките да се унищожат.

9.    До 2027г трябва да сме изпълнили целите на РДВ за постигане на добро състояние на реките и потенциал на СМВТ, което налага не нови ВЕЦ-ове, а мерки за възстановяване на увредените ни реки. И тогава Ще Махаме най-вредните ВЕЦ-ове, вместо да строим нови - в целия свят вече махат и големи язовири даже

10. Рискът от наводнения е най-важното нещо. Идете и вижте какво става на река Искър например, въпреки че БДДР започна да прилага най-после разумните мерки според закона и да прекратява разрешителните за нови ВЕЦ, само че малко късно, за съжаление. Пет-шестнайсет действащи парчета някой ден ще им се задръстят задбаражните езера с тиня догоре и тогава ще се кръстим да не дойде висока вълна, нали?

 

            И какво излиза накрая - под благосклонния поглед на законодателя, на МЕ и на МОСВ, обществото им плаща високата цена на тока, те крадат водата, която е най-ценния обществен ресурс, плащаме им удоволствията с убитите ни реки, ще платим санкциите по наказателната процедура и накрая ще им платим удоволствието със санкции за непостиганне целите на РДВ до 2027г., при увеличен риск от наводнения? И Министерство на Енергетиката си позволява да иска да ликвидира още реки заради оставащия половин процент от годишното производство? Ще развивате още "хидроенергиен потенциал", ама друг път!

 

2. Относно големите хидроенергийни обекти

            Всяко престъпление, което сме установили при малките ВЕЦ-ове, е умножено стократно при големите хидроенергийни обекти на НЕК ЕАД. Без да броим подязовирните ВЕЦ-ове, които изпускат някаква вода, големите каскади са най-големите престъпници и не спазват абсолютно Нищо. Стотици, да не кажем хиляди, водохващания по деривационните канали, под които не тече ни капка вода в тежко нарушение на ЗВ, и от МОСВ си затварят очите и даже не ги знаят къде са тия водохващания, камо ли да ги проверяват. Пак в тежко нарушение на ЗРА, на нито едно водохващане няма рибни проходи, 90% от тях са на ручеи и бари със средномногогодишно водно количество под 100 литра в секунда и някой ден ще ги затваряме и т.н.

            Подязовирните ВЕЦ-ове също създават проблем, заради ефекта "hydropeaking" и това също няма да продължава вечно!

 

2.1. Зловещите провали на потенциала на хидротехническата мисъл у нас.

            Разработваме тази точка с ясното съзнание, че темата хидроенергетика в ИПОЕКРБ е вдъхновена именно от хидротехническата мисъл, която и в Сахара ще открие хидроенергиен потенциал, за да обосновава смисъла от своето достойно съществувание.

 

2.1.1. Цанков камък - 1.5 милиарда, за 80 мегавата инсталирана мощност?

И язовирът тече ли, тече? И непрекъснато харчим още пари да го прослушваме, тампонираме, бетонираме и т.н. и т.н.  и Той Пак Тече и ще тече Вечно! И като язовирът тече, не може да събере вода и затова ВЕЦ-ът произвежда ток, който се равнява на между 37 и 43 дена работа на пълна мощност ГОДИШНО? Това е най-тъпия ВЕЦ на планетата и някой трябваше да лежи в затвора за него и ще лежи!

 

2.1.2. Деривация Джерман Скакавица

            Тя не е толкова ориентирана към директно производство на ток, но е свързана. Даваме я за пример, като демонстрация на "потенциала" на хидротехническата мисъл у нас. Тия хора нарочно оставиха София без вода за пиене, за да докажат смисъла от Деривацията на Века и смисъла от себе си във вечността. И после то не бяха доклади, оценки, становища, експертизи, проекти и пр., и откакто е построена тая Деривация, тя не е събрала ни една капка вода и водохващанията й вече започнаха да се разпадат!  

 

2.1.3. Язовир Яденица

            Тук ще оставим настрана сеизмичните рискове, които вече сме коментирали нееднократно и за които има становище на Института по Геофизика, Геодезия и География на БАН в подкрепа на нашите предупреждения за рисковете. Не че трябва да ги оставяме настрана, защото рисковете като станат факт, те ще тежат на съвестта на органите, които одобриха това престъпление с една единствена цел - пак да се разделят огромни пари като на Цанков камък при Нулева полза за обществото. 

Та за това недоразумение на няколко места в ИПОЕКРБ е казано следното:

 

2.4.2. Електропреносна и газопреносна инфраструктура

4. Хидро-помпено акумулиращ проект в България – Яденица

Хидроенергиен комплекс Яденица е ключов за балансиране на системата. Проектът е в списъка с ПОИ.

            Ключов, колкото Цанков камък и Джерман Скакавица взети заедно, даже повече! Освен че е изключително рисков, тоя язовир е и изключително глупав. На първо място, защото и Той Ще Тече като сито - районът е разкъсан с тектонски пукнатини и разломи, които Нямат Запушване.

            Ама щял да балансира системата ли? Нищо няма да балансира!

            При наличния обем на язовир Чаира, в момента ПАВЕЦ Чаира може да работи 8.5 часа на генераторен режим и 10.7 часа на помпен.

            Като се увеличи обемът на долния изравнител, ПАВЕЦ Чаира ще може да работи 20 часа на генераторен режим и 22.5 часа на помпен. Обаче, за да може пак да генерира 20 часа, ще трябва да помпи 22.5 часа, а не 10.7 часа, бе уважаеми!

Тоест, в рамките на всеки период, по-дълъг от два дена, нито се увеличава времето на работа в генераторен режим, нито в помпен!

 

С други думи - ползата е равна на кръгла задраскана Нула, с изключение само на първите 20 - 8.5 = 11.5 часа в генераторен режим, ако се появи нужда, каквато не се е появявала никога досега. Причината е, че няма толкова дълги пикове или спадове в потреблението! Ама ако внезапно се наложи изключване на някоя от големите базови мощности, ли? Ами като се наложи, ще можем и ние веднъж на десет години, вместо да продаваме ток за да печелят само определен кръг от хора, да си купим и ние малко ток за първите 11.5 часа разлика, вместо да я строим тая рискована глупост, която ще струва поне половин милиард! Да не говорим, че ако се случи внезапен срив в базовите мощности, който да изисква по-дълго генериране на допълнителен ток, тогава средностатистически в 50% от случаите язовирът ще е пълен догоре и тогава ПАВЕЦ Чаира няма да може да генерира пак Нищо. Защото в такъв момент ПАВЕЦ Чаира няма да може да помпи 22.5 часа и да освободи обем за ново генериране, поради липса на достатъчно ток.

 

И все пак! Ако наистина се очаква такава огромна нужда от балансиране в бъдеще, тогава откъде накъде ще правим цял нов язовир, ами не се трансформират каскадите Арда и Въча така, че да могат да помпят и те?

 

И още нещо! Напълно сме наясно, че хидротехническият "потенциал" и НЕК-аджиите ще се подсмихват снизходително, обяснявайки че не сме наясно въобще, въпреки че горните изчисления са хипер елементарни и абсолютно ясни. Толкова са показателни, че Японската Банка за Международно Сътрудничество е избягала като дявол от тамян, след като се е запознала с параметрите на проекта, за който е била поканена от НЕК ЕАД да го финансира. Причината за бягството е, че няма нужда да си мозъчен хирург, за да разбереш, че язовир Яденица няма никога да се изплати - то се вижда от сто километра!

За по-доверчивите почитатели на НЕК, обаче, ще посочим само още едно, още по-елементарно основание - Язовир Яденица ни се представя сега като най-важния обект за спасяване на електроенергийната ни система, нали така?

Ами като е толкова хипер важен, защо тогава не го построиха него пръв, ами се загробиха с Цанков камък преди това? При положение че за Яденица имаше готова оценка по ОВОС и готов одобрен проект, включително и издадено разрешение за строеж и стартирало строителство? Защо не го построиха него, ами чакаха да му изтече срока на разрешителното за строеж? И какво излиза - че 80-те мегавата на Цанков камък, които работят средно 40 дена годишно, са по-важни? По-важи са, естествено, защото там имаше да се потрошат и разделят в корупционни схеми цели три пъти повече пари, затова бяха по-важни! Ето защо ще си позволим един най-приятелски съвет:

Язовир Яденица просто го забравете, иначе ще Ви направим за смях пред цялото общество!

 

 

2.1.4. Положителните неща.

            Е, има и такива в ИПОЕКРБ и те се крият във факта, че още по-големите глупости на хидротехническия ни "потенциал", като например: Никопол-Търну Магуреле, Силистра-Калъраш, ABC+De, плавателните Марица, Искър, проектът Места и прочее мокри сънища на  "потенциала" ги няма в плана и тях. То и това оставаше, де, но все пак поздравяваме МЕ, че ги няма!

 

 

3. Климатичните промени

            Тук само ще отбележим, че тия промени неизбежно водят до още по-голяма неравномерност на оттока в реките. Все по-често явление ще са периодите, в които водата в реките тече като луда и потенциалът не може да се оползотвори пълно, последвани от дълги периоди на суша, в които ВЕЦ-овете няма да работят, за да осигуряват минималните водни количества в реките. Да не говорим, че речните и крайречни екосистеми ще стават все по-чувствителни към промените и ще им трябва все по-голям отток за да оцеляват, просто защото по-топлата вода съдържа по-малко кислород и тогава водата трябва да е повече, за да осигури достатъчно кислород!

4. Устойчивото бъдеще

            През последните поне пет години прословутият ни "хидротехнически" потенциал не е приел за обучение в УАСГ нито един нов свой студент! По-зле няма накъде да става! След глупостите, които са вършили досега, какво очакват тия хора? Какво очаква държавата и как ще развива каквото и да било, след като идеолозите на "потенциала" започнат да се напикават, тоест съвсем скоро или направо сега? То няма да има хора да поддържат действащите системи, как си въобразявате, че ще проектирате и строите нови?

            А в държавата ще има много работа за хидротехници, стига да влезнат в правия път. Например - възстановяване на реките, премахване на стари съоръжения и язовири, нови рибни проходи, укрепване на брегове в населени места, възстановяване на старите речни корита, влажни зони и заливаеми площи заради риска от наводнения и т.н. и т.н. Всичко това ще иска становища, експертизи, доклади, проекти, строителни дейности и т.н.

            Ама не, те сънуват само язовири и ВЕЦ-ове и нищо друго не щат! Като не щат, няма да имат нито един студент и в скоро време на студентите Няма Да Има Кой Да Им Преподава, дори и да искат!

 

 

5. Какво трябва да се направи?

 

            Ние считаме, че с идеите за още ВЕЦ-ове "инвеститорите" и МЕ искат прекалено много от цялото общество. Всъщност, настояваме за точно обратното - за да спазим изискванията на РДВ на ЕС и да постигнем целите й до 2027г., трябва незабавно да се пристъпи към подобряване на нормативната рамка по поставените от нас проблеми. С тази цел представяме следните предложения:

 

1.    Незабавно изготвяне на Методиката за минималния допустим отток, включваща и забрана за водовземане при водни количества в реките под допустимия отток..

2.    Изготвяне на Наредба за измерване и национален мониторинг на изпусканите водни количества под всички водохващания, включително денонощно онлайн наблюдение, публично достъпно по всяко време. Все пак живеем в 21-ви век, нали?

3.    Изготвяне на Наредбата за рибните проходи. Гордите легитимни "инвеститори - жертви" са построили у нас най-глупавите рибни проходи на планетата и това е доказан, вече световно признат факт.

4.    Въвеждане на тежки санкции за нарушителите, защото сега санкциите са смешни и ГД Околна среда на ЕК много добре знае за проблема, и е задала въпроси в рамките на Пилотната процедура, и Вие все още нищо не правите по въпроса.

5.    Преди издаване или удължаване на което и да било разрешително за ВЕЦ, който не е изграден - провеждане на пълно биологично и химическо изследване на състоянието на реката-жертва. Като имаме тези данни, впоследствие проверяваме периодично и като се установи влошаване - Замърсителят Трябва Да Плаща!

6.    Най-важното - провеждане на Национална Оценка на Въздействието на досега изградените ВЕЦ-ове, за да се установи какви са ползите и какви са вредите дотук. Ползите за обществото са ясни и са равни на кръгла задраскана нула, а вредите също са ясни, но засега държавата не прави нищо за да ги установи, а трябва.

7.    До изпълнение на предходните точки, настояваме да се въведат пълна забрана за издаване или удължаване/изменение на разрешителни за водовземане/ползване и временен мораториум за издаване на нови разрешения за строеж за нови ВЕЦ. Подчертаваме временен, поне докато не се поправи нормативната база, не се проведе Националната Оценка на Въздействието и не се гарантират наистина минималните водни количества под водохващанията, а така също и миграцията на рибите!

8.    И най-важното - за реките с установено влошено състояние трябва да се премахват ВЕЦ-овете, които са го причинили, и да се търси отговорност на екпертите по ОВОС/ОС, които са обещавали, гледайки в тавана, че няма да има отрицателно въздействие. Отговорността на "експертите" и как тя да се търси е ясно регламентирана в относимото законодателство и то трябва да се приложи! Идете и вижте какво става на река Лом над Горни Лом или на Благоевградска Бистрица, или на Давидковска Малка Арда, или на Ретиже и т.н. и т.н. - тук списъкът е безкраен. Виновниците за това, което ще видите там, Трябва Да Понесат Отговорност! Част от отговорността трябва да бъде поета във връзка с мерките за възстановяване на реките, както се изисква от относимото законодателство. Държавата, която също има вина, също трябва да плати за възстановяването!

           

            Едва тогава ще се поохлади ентусиазмът на "инвеститорите" да нарушават екологичните правила, да ликвидират още реки и на всичко отгоре да се правят на невинни жертви за сметка на цялото общество!

 

            Припомняме Ви също така, че всички нови ВЕЦ-ове у нас, с изключение на само два действащи, са изградени в коритата на реките в тежко нарушение на закона, без учредено възмездно право на строеж, тоест са абсолютно незаконни, и Вие успешно заметохте и този проблем под килима. Това важи и за новите енергийни обекти на НЕК ЕАД.

 

            И все пак, още нещо още по-важно по отношение на малките ВЕЦ-ове - досега са построени повече от 170 нови мВЕЦ, при съществуващи около 90 от социализма, включително каскадите. Абсолютно всички сравнително подходящи места вече са заети от нови мВЕЦ, които както вече се видя, биха произвеждали един процент от общото годишно производство на ток, ако спазват закона. Чрез тях вече е ликвидиран животът в прекалено много реки и ако някой си мисли, че за още половин процент от годишното производство на ток ще ликвидира и останалите реки, той е изпаднал в дълбока, тежка заблуда. Просто предстои да се убеди, защото ще махаме ВЕЦ-ове, а няма да строим нови! В момента да инвестираш във ВЕЦ е по-глупаво, отколкото да инвестираш в строежи на Банско дори!

 

            Нещо повече - в рамките на наказателната процедура по жалбите ни, всички нови ВЕЦ, изградени в нарушение на РДВ на ЕС и сума ти водохващания на деривационните канали на НЕК ще бъдат премахнати, а останалите също ще спазват закона. Естествено че и язовир Яденица няма да се строи.

 

            И понеже сега виждаме как от МЕ се подсмихват като четат, нека погледнат дали от МОСВ се подсмихват и да се запитат защо и те не се смеят. Защото знаят много добре - вече имаме един цял целеничък спрян действащ ВЕЦ заради брутални нарушения на законите в разрешителното! Имаме два спряни по средата на строителството, един спрян при осигурен грант, петнайсетина спряни след възражения за незаконосъобразност, а прословутият ни "неизползван хидроенергиен потенциал" се срива напълно под непрекъснатите откази на Басейновите Дирекции да удължават сроковете на разрешителните на непостроените ВЕЦ! Защото знаят какво ще стане при накаазателна процедура, затова от МОСВ не се смеят, уважаеми от МЕ...

 

 

 

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаеми доктор Димов,

Уважаема госпожо Василева,

 

            Въз основа на гореизложеното, прогнозите в ИПОЕКРБ трябва ясно да отразят, че в 2030 година производството на ток от хидроенергетика ще се намали двойно, язовир Яденица трябва да се изтрие и трябва да отпаднат всякакви текстове за допълнително оползотворяване на неизползвания хидроенергиен потенциал, защото отдавна не съществува такъв!

 

 

 

 

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София

 

 

 

                                                                                                                     

Дата 10.02.2019г.                                      Член на УС:..........................................   

 

 

 

 

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ