Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 29 март 2016 г.

Становище на Националнияприродонаучен музей във връзка с проблемния ВЕЦ СводеМВЕЦ Соколна, река Габровница при с.Скобелево


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР на 20.03.2016г.  Проверката всъщност е извършена от представители на риболовно Сдружение Мухарски клуб Стримерите, гр.Русе, член на Федерацията на мухарите в България, като и двете организации са партньори в инициативата „Наблюдение на действащите ВЕЦ-ове в България
Резултатите са както следва:

МВЕЦ Соколна, река Габровница при с.Скобелево

Посещенето е при пълноводие, но в реката се изпускат не повече от 15л/сек при най-оптимистична оценка. А минималното водно количество е 150л/сек.
Рибният проход е непреодолим за рибите и другите водни организми в горния и долния си край.

За гореизложеното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

Но проблемите с рибния проход са маловажни предвид бруталното неспазване на минималното водно количество дори при пълноводие.

Във връзка с горното, бихме искали да поставим още един ключов въпрос, заради който настощият доклад е изпратен до всички БД:
Надяваме се всички да са се убедили вече във възможностите на БД на цялата територия на страната да осъществяват контрол, при работещи в момента само около 250 ВЕЦ.
И тогава въпросът е - ако се изградят всички инвестиционни планове за ВЕЦ и МВЕЦ - кой и как ще осъществява контрол, при положение че се очаква бройката да надхвърли 900 парчета? Нали не се самозаблуждавате, че ще се справите?

Надяваме се също да сте информирани, че износът на ток за първото тримесечие е намалял с над 50%, в сравнение с предходни години.
И тогава - в условията на свръхпроизводство на ток и намаляващи нужди на регионалния пазар - какво ще го правим проклетия ток?

Ето защо отново предлагаме да преосмислите политиката си по продължаващо издаване на разрешителни за нови и нови ВЕЦ, или за продължаване на действащите разрешителни. Надяваме се да разбирате до какво може да доведе това.

Ще изразим още една надежда - дано в скоро време да организирате по някакъв начин още една обща среща на всички БД със заинтересованите страни във връзка с ПУРБ 2016-2020, каквато организираха миналата година WWF и СДП Балкани.  Имаме още толкова много неща да Ви казваме, но за съжаление ние нямаме възможности да я организираме.

Надяваме се по описания случай на МВЕЦ Соколна да направите проверка и да ни информирате за резултатите от нея.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Съдът ОТКАЗА да върне на „Стройкомерс“ и второто разрешително за р. Чепинска, при РАЗРЕШЕНИ 0.9 м дружеството ИЗДЪЛБАЛО коритото й със 7 метра!!!

20:50:04 - 28/03/2016
http://www.videlinabg.com/index/fullnews/newsId/30760

Със свое решение от 23 март Административен съд – Пазарджик отхвърли оспорването на „СТРОЙКОМЕРС“ ООД на решение №РР-2456/26.06.2015г. за отнемане на разрешително № 32150088/17.03.2014г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Чепинска с цел ползване „изземване на наносни отложения“ на директора на Басейнова дирекция - Пловдив. Съгласно констатациите в съдебното решение при изземването на наносите при разрешена дълбочина 0.90 м, записана в разрешителното, е установена реална такава по различните профили съответно:„Разликата в проектната ос на профилите доказва следното продълбаване на речното корито: при профил № 1 – 4.80 м, при профил № 2 – 7 м, при профил № 5 – 5.20 м, при профил № 10 – 5.90 м и при профил № 13 - 6.90 м. Установява се несъответствие между наклона на дъното между съседните напречни профили - вместо заложения в проекта 0.017 – 0.019, е измерен наклон от 0.013 – 0.036”.
В решението на съда се казва още: „Относно допълнителното уточнение, направено от вещото лице в съдебно заседание, че дори геодезическата основата да е различна, резултатите няма да са по-различни (разликите биха били няколко сантиметра), тъй като координатната система, която се използва при изготвянето на такива геодезически замервания, е еднаква.Важно е да се отбележи, че установените от направеното гедезическо заснемане от „Кадастър - НИ" ООД несъответствия са между 4.8 м и 7 м, а не няколко сантиметра”.
Припомняме, че при старта на делото защита на „Стройкомерс” ООД оспори пред Административен съд – Пазарджик, именно заснемането от 2015 г., изразявайки несъгласие с него, защото то било извършено без присъствието на представител на дружеството. Адвокат Манчев тогава поиска от съда да определи вещо лице със специалност „Геодезия”, което да извърши собствени замервания и да отговори на въпроса „Налице ли е съществено несъответствие между котите на терена в и около р. Чепинска след изземването на материали и котите в проекта за изземване”. Той поиска също въпросното вещо лице да се произнесе дали е извършено продълбаване на речното корито до нива, различни от заложените в проекта, като се съобрази с „динамичните характеристики на водното течение, силата на последното при високи води и пълноводие, както и с речната ерозия”. Впоследствие обаче адвокатът на дружеството се отказа от собственото си искане, защото цената за тази услуга е от порядъка на 5000 лв.
Припомняме също, че с решение № РР-2456/26.06.2015г. на директора на БДИБР – Пловдив, беше отнето разрешително №32150088/17.03.2014 за изземване на наносни отложения от река Чепинска на „Стройкомерс” ООД. В административния акт е включено и разпореждане за предварителното му изпълнение, поради което решението влезе в сила веднага и вече десет месеца дружеството няма право да изземва материали от терасата и коритото на реката.
Към отнемане на разрешителното се пристъпи, след като в началото на месец май м.г. директорът на Басейнова дирекция – Пловдив, инж. Георги Семерджиев, разпореди проверка по подаден сигнал, след което възложи на външна фирма, разполагаща със специализирано за целта оборудване, да извърши геодезично заснемане на 156 подробни точки от коритото на р. Чепинска, включително и на 5 напречни профила. Констатирано бе, че изземването на наносни отложения не е извършено съгласно заложените в проекта параметри и не са спазени проектните коти на изземване и напречния профил.
По информация на „Виделина” продълбочаването на речното корито варираше от 4.70 до 7.00 м в петте замерени профила, при заложена в разрешителното средна дълбочина на изземване на речните отложения 0.90 м. Разрешителното включва участък от 7+850 до 9+550 км, който има дължина 457 м и площ 53 дка. То изтичаше през март 2016 г. Тази информация се потвърждава изцяло от съдебното решение, с което се отказва връщането на разрешителното на дружеството.
На 20 ноември 2015 г. пък състав на Административен съд – Пазарджик, председателстван от съдия Стефка Кемалова, отхвърли жалбата на „Стройкомерс“ ООД, против Решение № РР-2457/22.06.2015 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, съгласно което се отнема друго разрешително с № 32150042/14.10.2008 г., продължено с решение № РР-1809/29.10.2013 г., за ползване на повърхностен воден обект – р. Чепинска, с цел „изземване на наносни отложения“. С горецитираното разрешително „Стройкомерс“ ООД беше получил правото да изземва наносни материали от коритото на р. Чепинска между км 6+180 и км 7+850 с цел почистване на коритото на реката.

събота, 12 март 2016 г.

Рибари излизат на протест срещу изграждането на ВЕЦ на река Златна Панега

Сборният пункт е в 9 ч в неделя пред сградата на кметството в с. Румянцево
 
Рибари организират протест срещу изграждането на ВЕЦ Румянцево II на река Златна Панега. Защитниците на реката ще се съберат в 9 ч тази неделя пред сградата на кметството в Румянцево, община Луковит.
 
Според инициаторите, ако проектът бъде осъществен, резултатът ще е унищожаване на един от най-богатите на риба участъци от реката и прекъсване на сезонната миграция на рибите, което ще е пагубно за цялата екосистема.
 
WWF България приветства инициативата на заинтересовани групи да се самоорганизират в опит да защитят природата на важно за тях място. Гражданската активност често е единствената възможност да се опазят естествени зони, които са важни не само за биоразнообразието, но и за много хора, които изкарват прехраната си или упражняват хобито си в тях.
 
Организатори на протеста са спининг клуб „Стари видри“, мухарски клуб „Стари видри“, риболовен клуб „Балканка“ и Федерация на мухарите в България.
 
WWF активно си партнира с риболовните клубове и по-специално, с риболовен клуб "Балканка", включително и по отношение проблемите с ВЕЦ Румянцево I и II.
 
Случаят с ВЕЦ Румянцево II е изключително проблемен и там наблюдаваме сериозни нарушения. Освен чисто принципния проблем, че този ВЕЦ не би следвало да бъде допускан в подобна защитена зона от Натура 2000 и факта, че това инвестиционно намерение застрашава една изключителна река, в административната преписка по този случай има необясними разминавания. Обстоятелството, че в решението на РИОСВ Плевен са допуснати груби противоречия, дава основания да се мисли, че може би в конкретния случай има нещо повече от опит за заобикаляне на закона. Искрено се надяваме компетентните органи да предприемат необходимите действия по този въпрос.
 
За съжаление, случаят не е изолиран. През тази седмица рибари и жители на село Своде, община Правец, остро се противопоставиха на намерението в селото им да бъде изградена водноелектрическа централа на река Малък Искър. Недоволните изразиха възражения, показващи, че проектът е в противоречие с плана за управление на реките в дунавския район.
 
Нещо повече, ако разгледаме над 160-те водноелектрически централи, построени след 2000 г., бихме стигнали до извода, че вероятно повечето са изградени с известни нарушения на законите. Основното е допускането им без адекватни оценки и в нарушение на европейските директиви. Въпреки че от формална гледна точка повечето ВЕЦ имат разрешителни, от гледна точна задълженията на държавата ни по отношение на европейските директиви, повечето ВЕЦ са допуснати, построени и оперирани в нарушение на общностното право. Поради тази причина WWF България изпрати миналата година жалба до Европейската комисия за нарушение на три директиви.
 
WWF България безусловно вярва, че възобновяемите енергоизточници трябва да бъдат развивани и ползвани. Тяхното изграждане и експлоатиране обаче не бива да става за сметка на биологичното разнообразие или да уврежда по какъвто и да било начин природата. Нуждата ни от чиста енергия не бива да бъде противопоставяно на опазването на природата.
 
Повече за протеста в Румянцево, можете да научите от страницата на събитието във Фейсбук.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ