Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Дело ВЕЦ Караш

Р Е Ш Е Н И Е   

http://www.asvratsa.court-bg.org/img/File/Vlezli%20Aktove/01-09/0061d808/333b2708.HTM

 

гр. Враца, 20.  12.  2008 г.

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Враца, V-ти състав, в открито  заседание на  27. 11. 2008г.  / двадесет и седми ноември   две  хиляди  и  осма година/   в състав:                                                                         

                                                                            Адм. съдия: Т.  М.

 

         при секретаря Д.В., като разгледа докладваното от съдията  адм. дело № 333 по описа за 2008 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:           

 Производството е образувано по жалба на  СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА"БАЛКАНИ", със седалище гр.София, представлявано от Андрей Николаев Ковачев ПРОТИВ Решение №ВР 1-2/2007г.на Директора на РИОСВ гр.Враца, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца, по първи вариант" с възложител ЕТ"Йокрацес-2"-гр.Роман.

В жалбата се изтъкват доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му.

 Ответника по оспорването, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение, а атакуваното решение бъде потвърдено.

            Заинтересованите страни : ЕТ "Йокрацес-2"-Красимир Йотов Стоянов, със седалище и адрес на управление гр.Роман и общ.Роман, чрез процесуалните си представители оспорват жалбата и искат потвърждаване на оспореното решение.

            Съдът след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните приема за установено следното:

             Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и се разглежда след връщането му на първоинстанционния съд от ВАС по реда на касационното производство.              

             Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

             На 16.03.2006г. заинтересованата страна"Йокрацес-2", със седалище и адрес на управление гр.Роман е направила искане за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър, в землището на с.Караш, общ.Роман. С решение №ВР-7-ПР/2006, ответника по жалбата е наредил да се извърши оценка на въздействието на околната среда, включващо и оценка за въздействието върху защитени обекти за описаното по-горе инвестиционно предложение, с подробно изложени мотиви предвид обстоятелството, че зона"Бебреш" с код БГ 0000374, определена по Директива-92/43 ЕЕС за хабитатите е предложена за включване в европейската екологична мрежа-Натура 2 000, като потенциално защитена зона. На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от ЗООС е изготвен доклад за оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда, вкл. и върху потенциално защитената зона "Бебреш" от лицензирани експерти. Изготвения  доклад е  съобразен с предмета и целите на опазване на защитената зона.

               На 20.07.2007г. е проведено обществено обсъждане на доклада за ОВОС в общинската администрация Роман, представени са и положителни становища от общ.Роман и Кметство с.Караш. На 04.09.2007г. е проведено заседание  на Експертен екологичен съвет към РИОСВ–гр.Враца, на което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

            На основание чл.99, ал.2 от ЗООС и чл.19,ал.1 от Н-бата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Директора на РИОСВ-Враца  одобрява осъществяването на инвестиционното предложение със съответните указания при проектирането, съобразно изискванията на ЗБР.  Атакуваното решение № ВР 1-2/ 2007г. е оповестено чрез средствата за масова информация чрез публикация във в-к "Дневен труд" на дата 22.09.07г., чрез Интернет страницата на РИОСВ-Враца и чрез поставяне на информационното табло в сградата на същия.

             АС-Враца с решение, постановено по адм.дело №330/2007 г.е приел, че при постановяването на обжалвания АА не са допуснати съществени процесуални нарушения, решението е съобразено с материалния закон, поради което е отхвърлил жалбата, като неоснователна.

             По касационна жалба на Сдружение за дива природа "Балкани", ВАС  с решение постановено по адм.д. №5267/2008г.е отменил решението на АС-Враца, с което е отхвърлил жалбата и е върнал делото за ново разглеждане, с указание по тълкуването и прилагането на закона, включващо изясняване степента на засягане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в цялата защитена зона, съобразена ли е извършената оценка за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на потенциално защитената зона, съобр.изискванията на чл.31-33 от ЗБР.

            При новото разглеждане на делото с Разпореждане от 08.10.08г. е назначена  специализирана екологична  експертиза - в.л. ст.н.с. И.М.Р., който след задълбочена преценка дава заключение, че реализацията на ИП ще окаже известно въздействие върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване на защитената зона, но въздействието ще бъде незначително, като при изпълнение на мерките, предписани от компетентния орган в оспореното решение това въздействие ще бъде до голяма степен компенсирано.

           В мотивите към заключението си, както и устно в с.з. изяснява, че одобрения вариант на ИП не засяга растителни и животински видове от прил. № 3 от ЗБР, тъй като те не са установени на територията на площадката, избрана за МВЕЦ"Караш". Засягането на местообитанията е чрез намаляването на площите на някои от тях, а на животинските видове  чрез временното им обезпокояване. Засягането им е незначително.           

            Влиянието на ИП върху приоритетните за опазване в защитената зона  местообитания ще е незначително.Изразява се в известно намаляване площта на местообитание 91 ЕО-Алувиални гори. Намаляването на площта е вследствие залята територия от формирането на задбаражно огледало, при което от една страна: площите не са изцяло заети от местообитание 91 ЕО, а от друга страна - намаляването може да бъде компенсирано и възстановено напълно чрез засаждането на защитените видове.

           За поточния рак няма фактори, които да му пречат да обитава, както под, така и над бента, върху който ще се изгражда МВЕЦ, поради което тя няма да повлияе върху числеността на популацията му или да ограничи площите на местообитание му.Видът се повлиява негативно при химични и температурни промени, каквито не се очакват.

           Рибните популации в р.Малки Искър са детайлно разгледани в ДОВОС/стр.80-83/.Стоящите води зад бента са бавно  течащи, което ще се отрази върху балканската кротушка, балканския щипок и черната мряна. Предвидения рибен проход, където непрекъснато минават големи водни количества ще дава възможност за миграционни придвижвания по време на размножителния им период, през който миграции ще извършват и други видове

              Реализацията на обекта няма да предизвика значими въздействие върху основните елементи на защитената зона,като въздействието е само локално в частта, с която се засяга защитената зона. В останалата част зоната не се засяга  и няма въздействие върху местообитанията 91 ЕО-алувиални гори, описани в европейската директива за местообитанията. Въздействието върху околната среда като цяло е незначително, вкл. върху защитената зона.

              При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:                

              Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 от АПК от компетентността на съда е да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуално-правните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

              Предмет на настоящото производство  е  Решение № ВР 1-2/2007г.на Директора на РИОСВ гр.Враца, с което е одобрено инвестиционно предложение" Изграждане на МВЕЦ"Караш" на р.Малък Искър в землището на с.Караш, общ.гр.Роман, първи вариант", като съдът намира, че  същата  е издадена от компетентен орган в рамките  на  предоставените  му  от  закона  правомощия. Оспорването е направено от надлежна страна, в законоустановения срок.

               Разгледано по същество, оспорването е неоснователно по следните съображения:

               Съгласно р-бата на чл.32 от ЗБР, компетентния административен орган съгласува инвестиционното предложение само, когато заключението на оценката за въздействието на същото върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване на защитената зона няма да бъде значително увреден.Основния критерии и минимален такъв по който  следва да се прецени степента на увреждането е отношението на площта на местообитанията-предмет на опазване в съответната защитена зона с спрямо тяхната площ в дадената защитена зона. /чл.32, ал.2 от ЗБР/.

                 В тежест на административния орган и лицата за които оспорения административен акт е благоприятен е  да установят фактическите основания, посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.От надлежно приетата и неоспорена от страните експертиза се установява по един категоричен начин, че при издаването на оспорения административен акт не са допуснати нарушения на материалния закон.Налице са изискванията на чл.32 от ЗБР за съгласуване на инвестиционното предложение, тъй като безспорно се установи по делото, че реализирането му няма да укаже значително въздействие върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в потенциално защитената зона "Бебреш" с код БГ 0000374 по Директива 92/43/ЕС за местообитанията, предложена за включване в Европейската екологична мрежа"Натура 2000". При изпълнение на мерките за намаляване и предотвратяване  на вредните въздействия, предписани в Решение № ВР 1 -2/2007г. на Директора на РИОСВ Враца, незначителното въздействие върху тях до голяма степен ще бъде компенсирано.

              Решението, с което е одобрено ИП е съобразено с предмета на защитената зона-въздействието на ИП няма да укаже значително въздействие върху опазването и разпространението на намиращите се там местообитания и видове, предмет на специална защита  в зона "Бебреш", както и е съобразено с целта на закона,  прокламирана в чл.6 от ЗБР.            

              Реализирането на ИП, няма да  укаже значително въздействие върху защитените природни местообитания и местообитанията на застрашените, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на РБ, не само с оглед на малкия участък с който се засяга площта 0.128%, но и незначителното въздействие върху тях и компенсирането на последното чрез мерките, които трябва да осъществи възложителя при изпълнението.Установи се по категоричен начин, че в останалата част природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване на зоната няма да бъдат засегнати.           

               Предвид изложеното, неоснователен е довода в жалбата, че не е извършена оценка по реда на чл.31-33 от ЗБР

               Неснователен е довода в жалбата, че значително ще бъдат засегнати съществуващите в района на инвестиционното предложени  хабитати-съобщества-местообитание 91 ЕО Алувиални гори, които са приоритетни за потенциално защитената зона.От една страна, тъй като се засяга само 0.128% от същата, а от друга страна, тъй като въздействието върху тях в тази зона е незначително, а върху  останалата територия от зоната не се отразява. Същото се отнася, както за поточния рак, така и рибите, предмет на приоритетно опазване в защитената зона. Незначителното въздействие върху тях ще бъде почти напълно компенсирано с мерките предвидени в оспорваното решение.          

  По гореизложените съображения, съдът намира обжалваното решение правилно и законосъобразно.Същото е издадено в предписаната от закона форма, при спазване на материалноправните и административно производствените  норми, и е  съобразено с целта на закона.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2  от АПК, Съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА "БАЛКАНИ", със с-ще и адрес на у-ние: гр.София, ул."Ц.Церковски" №67, вх."В", ет.2, представлявано от Андрей Николаев Ковачев против Решение № ВР 1-2/2007г. на Директора на РИОСВ-Враца, с което е одобрено инвестиционно предложение:Изграждане на малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър в землището на с.Караш, община Роман, област Враца по първи вариант", като неоснователна.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на акта,  чрез  А С - Враца,  пред  Върховен  Административен съд.

                                                            

                                                                          Адм. съдия :

Дело 2 МВЕЦ Ели Дере

о п р е д е л е н и е

№ 62/26.1.2011г.

С оглед на това, съдът

Определи:

Одобрява споразумение между страните по делото директора на РИОСВ – гр. Пазарджик и "Енергия" ЕООД, със следното съдържание:

Чл. 1. Предмет на настоящото споразумение е постигането на съгласие между АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН и ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА относно действията,   които  трябва  да  предприеме   ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА   СТРАНА  за

отстраняване на констатираните с Решение № ПК-004/17.09.20 г. пречки за продължаване на откритото административно производство по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Малка водно-електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик" и прекратяване на производството по оспорването на същия административен акт по адм. д. № 636/20Юг. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав.

Чл. 2. ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА се задължава да отстрани всички непълноти и несъответствия в подадената информация и документация, констатирани и описани в мотивите на Решение № ПК-004/17.09.20Юг., в пълно съответствие с указанията на административния орган, както следва:

1. Да уведоми АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН подробно и в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството за промяната в инвестиционното предложение, което да бъде разгледано от

последния по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

2.     Да уведоми АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН подробно и в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството за промяната в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), съгласно § 1 от ДР на същата;

3.     Да промени подадената информация във внесения Доклад за оценка на степента на въздействие (вх. № КД-01-1770/01.09.2010г.), по-конкретно стр. 4, т. 1.2. „Анотация на инвестиционното предложение", така че тя да бъде в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството;

4.     Да спре извършването на всякакви строителни и монтажни работи по осъществяването на инвестиционното предложение „Малка водно­електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик" (извън неотложните такива, свързани с обезопасяването на строежа) като предприеме мерки за възстановяване на околната среда, до провеждане на необходимите процедури по ЗООС, ЗБР и съответните подзаконови нормативни актове.

Чл. 3. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН се задължава да продължи и завърши откритото административно производство - процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от ЗБР на обект: „Малка водно-електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик", образувано с подаване на уведомление с вх. № КД-01-1770/14.06.2010г., с възложител ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА.

Чл. 4. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН и ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА

поемат разноските по делото до сключване на настоящото споразумение така, както са ги направили, като взаимно не си дължат такива.

Чл. 5. За неуредените в настоящото споразумение случаи се прилагат разпоредбите на чл. 178 във връзка с чл. 20 от АПК и другото приложимо към предмета на споразумението действащо българско законодателство.

 

Обезсилва Решение № ПК-004/17.09.2010 г. за прекратяване на административното производство по оценка за съвместимост, издадено от директора на РИОСВ – Пазарджик.

Прекратява административно дело № 636, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2010 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

За жалбоподател "Енергия" ЕООД – адвокат Б. Н. с изрично пълномощно:

 

За директора на РИОСВ – Пазарджик – юрисконсулт Г. Ч. с изрично пълномощно:

        

Съдия: /П/

 

Дело 1 ВЕЦ Ели дере

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

................

 

гр. Пловдив,  ..................... 2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на седми март през две хиляди и единадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 2218 по описа на съда за 2010год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на Глава Х от АПК, във връзка с чл. 71 от Закона за водите.

2. Образувано е по жалба на "Енергия" ЕООД, със седалище и адрес на управление, №2, ул. "39-та", с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик срещу Мълчалив отказ на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, да издаде Решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г.  на същата Басейнова дерекция, гр.Пловдив, както и да издаде Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере".

3. С Определение  № 2746 от 09.12.2010г., постановено по настоящото дело, Съдът, след като е намерил жалбата с която е сезиран за недопустима е прекратил производството по делото.

С Определение №1511 от 01.02.2011г., постановено по адм. дело № 1131, по описа на Върховния административен съд е отменено прежде посоченото определение на Административен съд Пловдив, в частта му с която е оставена без разглеждане жалбата на "Енергия" ЕООД, срещу мълчалив отказ на Директора на БДУВИИБР, Пловдив да се произнесе по Заявление № ПВО-55 от 05.08.2010г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере", като делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

При това положение, предмет на настоящото производство е именно мълчаливият отказ на административния орган да издаде индивидуален административен акт по повод на Заявление № ПВО-55 от 05.08.2010г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере"

4. Според жалбоподателя, срокът за произнасяне от страна на административния орган, по направеното от него искане за издаване на Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере" е изтекъл на 18.09.2010г.  Поддържа се също така, че дори в случая да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 57, ал.7 от АПК, то крайният срок за произнасяне от страна на административния орган е изтекъл на 04.10.2010г. След като и в този срок, липсва произнасяне, според жалбоподателя е налице мълчалив отказ от страна на сезирания административен орган, по направените пред него искания за издаване на индивидуален административен акт.

Твърди се също така, че в случая са били налице всички установени в закона изисквания за издаване на исканите административни актове, включително и с оглед приложението на чл. 53 от АПК.

Във връзка с представеното по делото Писмо изх. № ПВО-55 от 15.11.2010г. на Директора на БДУВИИБР, Пловдив, становището на жалбоподателя е че не е възможно да бъде спряно административно производство, което е приключило с мълчалив отказ.

5. Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, чрез процесуалният си представител Ю.Б. е на становище, че в случая не е налице мълчалив отказ от страна на административния орган. Съображенията в тази насока се свеждат до твърдението, че с оглед започналата процедура пред Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик към Министерство на околната среда и водите по оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, в случая е налице хипотезата по чл. 76, ал.2 от Закона за водите, т.е. срока за произнасяне е спрял да тече.  

 

ІІ. За процедурата :

 

6. С молба вх. № РЯ-01-64 от 27.07.2010г., "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, да издаде решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г./с последващи изменения/, като са посочени конкретните параметри на исканите изменения.

Към същото е приложено Решение № ПК-135-ПР/2005г. на РИОСВ, гр. Пазарджик, за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, с което е преценено да не се извършва такава оценка на въздействието.

7. Със Заявление вх. № ПВО-55 от 05.08.2010г., "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере". Към заявлението е приложено същото Решение № ПК-135-ПР/2005г. на РИОСВ, гр. Пазарджик.

8. С Писмо изх. № ПВО-55 от 16.08.2010г., до Кмета на Община Септември е изпратено Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите.

С Писма вх. № ПВО-55 от 24.08.2010г и вх. № ПВО-55 от 07.09.2010г., БДУВИИБР е уведомена, че Съобщението е обявено публично на 18.08.2010г. в сградата на Община Септември, като във връзка със същото не са постъпили възражения.

9. С Писмо вх. № ПВО-55 от 17.09.2010г., РИОСВ гр. Пазарджик уведомява Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, че по отношение на МВЕЦ "Ели дере" е започнала процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Приложено е Решение № 014 ОС/2010г. на РИОСВ гр. Пазарджик за оценка степента на въздействие с което е определено, такава оценка да бъде извършена по отношение на инвестиционно предложение МВЕЦ "Ели дере".

10. В хода на настоящото производство се представиха :

Съдебно удостоверение изх. № 1062 от 10.11.2010г. на Административен съд Пазарджик, за това че в съда има образувано адм. дело № 636/2010г., по жалба на "Енергия" ЕООД, представлявано от Т.И.М., против Решение № 014 ОС/2010г. на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик.

Писмо изх. № ПВО-55 от 15.11.2010г. на Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, с което търговското дружество е уведомено, че на основание чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, във връзка с процедурата по оценка на съвместимостта по реда на чл. 31 от ЗБР, образувана пред  РИОСВ гр. Пазарджик, административното производство по издаване на исканите разрешителни се спира, до приключване на производството по Закона за биологичното разнообразие.

 

ІІІ. За допустимостта :

 

11. Според разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗВ – "В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 издава разрешително, когато са спазени предвидените в този закон изисквания.". В случая няма съмнение и спор, че обявяването по реда на чл. 62а от ЗВ е извършено на 18.08.2010г. и съответно на 01.09.2010г., срока за възражения по чл. 64, ал. 1 от ЗВ е изтекъл. За това обстоятелство, Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив е бил уведомен с писмо от Община Септември, постъпило в дирекцията на 07.09.2010

Няма съмнение и спор обаче, че на 17.09.2010г, Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив е бил уведомен от РИОСВ гр. Пазарджик, че пред инспекцията е сложена в ход процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

12. Несъмнено е също така, че преценката за необходимостта от подлагане на инвестиционното предложение на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона е от правомощията изцяло на РИОСВ гр. Пазарджик. Казано с други думи, разрешаването на този въпрос е извън компетентността на БДУВИИБР, гр. Пловдив.

13.  С оглед така сложилите се правоотношения, необходимо е да се отбележи следното :

Глава ІV, Раздел ІІ от Закона за водите регламентира, обществените отношения свързани с издаване на разрешения за водовземане и ползване, а съответно Глава ІV, Раздел ІІІ, условията и редът за изменение на вече издадени такива разрешения. Ясно е че правната уредба в двата прежде посочени раздела от ЗВ е различна, както са различни обществените отношения които те уреждат. Очевидно е например, че в Глава ІV, Раздел ІІ от ЗВ, не се съдържа нормативна разпоредба, аналогична на чл. 76, ал. 2 от Раздел ІІІ. Ето защо в конкретния казус, вместо да се позовава на тази разпоредба, административния орган, изрично е постановил спиране на производството и по двете искания с които е сезиран – Молба вх. № РЯ-01-64 от 27.07.2010г., с която "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, да издаде решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г. и Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което е поискано от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере",  до окончателно приключване но административното производство, образувано пред РИОСВ Пазарджик  

14. В прежде цитираното определение на Върховния административен съд е посочено, че неправилно низшият административен съд е приел, че Директора на  БДУВИИБР, гр. Пловдив е  спрял производството по издаване на исканите от него решения, доколкото липсват доказателства, спирането на административната процедура да е влязло в сила и съответно да е породило правни последици.

15. Такива доказателства впрочем, не се представени и понастоящем. Това обаче е без значение за разрешаването на текущият правен спор. Съображенията в тази насока са следните :

С оглед конкретиката на текущият казус, трябва да се посочи, че за разрешаването на административно правния спор, от съществено значение се явява наличието, като позитивно проявен юридически факт на властническо волеизявление за спиране на административната процедура по Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере", а не обстоятелството дали това волеизявление е влезнало в сила.

Волеизявлението на административния орган за спиране на производствените действия, означава, че той отлага във времето /включително извън определения в закона срок/, разрешаването по същество на административния въпрос с който е сезиран. Казано с други думи, административния орган нито удовлетворява искането, нито пък изрично или мълчаливо отказва да стори това. Въз основа на твърдените от него факти, в случая – наличието на друго, преюдициално административно производство, административния орган, на практика е заявил, че ще разреши поставения пред него административен въпрос, след като въпросното друго административно завърши, доколкото издаването на исканият акт не може да стане преди неговото приключване. Ето защо в случая не е налице нито изричен, нито пък мълчалив отказ по Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере"

16. Следва разбира се да се посочи, че законосъобразността на постановеното от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, спиране на административната процедура по Заявление вх. № ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере"е въпрос, стоящ извън предмета на настоящото производство и не следва да бъде разглеждан и обсъждан. Това може да стане единствено в рамките на отделно съдебно производство, в което този въпрос да бъзе възведен като самостоятелен предмет.

17. Крайният извод при това положение е че в случая не се констатира наличие на твърдения от жалбоподателя мълчалив отказ на административния орган по направеното от него искане за издаване на индивидуален административен актове. Липсата на годен за оспорване административен акт, налага извод за недопустимост на жалбата по повод на която е образувано настоящото производство.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И    :

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Енергия" ЕООД, със седалище и адрес на управление, №2, ул. "39-та", с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик срещу Мълчалив отказ на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, да издаде Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере".

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2218 по описа на административен съд Пловдив за 2010г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Разрешителният режим при изграждане на ВЕЦ

Разрешителният режим при изграждане на ВЕЦ


ww.legaconsulting.org

В България хидроенергийният потенциал все още не е оползотворен напълно, а това създава благоприятни предпоставки за реализацията на инвестиционни проекти в областта на строителството на водноенергийни обекти, и най-вече на малки вецове. Този въпрос следва да се разглежда и в по-широкия контекст на необходимостта от подобряването и развитието на регулаторния механизъм в сферата на т.нар. екоенергетика, свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (вода, слънце, вятър, геотермалната енергия и други). Особеното при водите е, че по традиция в европейските законодателства на тях се гледа като на

общонационален и жизненоважен неделим природен ресурс

който трябва да се опазва и защитава, а режимът на собственост и управление на водите, както и на водностопанските системи и съоръжения представлява предмет на специални законови регулации. Използването на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на водния обект, като използването може да бъде или общо, или индивидуално според това дали титулярите на правото са неограничен брой лица или индивидуално определени лица. Използването още може да бъде или с разрешение, или без разрешение според това дали законът предвижда издаване на индивидуален административен акт като предпоставка за пораждане на правото на използване, или правото на използване се поражда по силата на друг юридически факт.

По принцип при водовземане за енергийни цели се изисква разрешително, което се урежда от Закона за водите (ЗВ).

Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата. За преобразуване на енергията на водата без отклоняването й от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата не се изисква разрешително.

Представянето на документа е необходимо условие за одобряване на инвестиционния проект и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Когато естеството на дейността, за която се иска разрешителното, включва едновременно водовземане и ползване на водния обект, какъвто е случаят с изграждането на вецове, следва да се издава едно общо разрешително, съдържащо условията за ползване на водния обект. Именно това императивно правило на ЗВ често се нарушава от басейновите дирекции поради съображения за административна целесъобразност. Така се установява трайна порочна практика, при която компетентните органи незаконосъобразно изискват първо да се подаде заявление за разрешително за водовземане и чак след неговото получаване да се кандидатства и за разрешително за ползване на воден обект.

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели

2. за лечение и профилактика - само за минерални води

3. за земеделски цели

4. за други цели, включително промишлени, отдих и хидроенергетика

Разрешително се издава от министъра на околната среда и водите при изрично изброените в ЗВ значими случаи или от директора на съответната басейнова дирекция за всички останали случаи за водовземане и ползване на води и водни обекти - публична държавна собственост. Разрешителното се издава при точно определени условия и срок.

Към заявлението се прилагат още и документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията в случаите, когато съоръженията не са изградени; съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати; сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда.

Порочна е и практиката на басейновите дирекции

да изискват предпроектни проучвания и работни проекти като приложения към заявлението. ЗВ никъде не изисква представянето на такива документи в процедурата по получаването на разрешителното за водовземане и ползване на воден обект. Предпроектни проучвания и работни проекти са предпоставки чак за реализацията на по-нататъшната фаза по получаването на разрешението за строеж по Закона за устройство на територията.

Заявлението се подава до компетентния орган (министъра на околната среда и водите или директора на съответната басейнова дирекция), който в едномесечен срок проверява дали съдържанието на заявлението и на приложените документи отговарят на изискванията на закона. Когато не са изпълнени изискванията, органът уведомява заявителя да отстрани недостатъците в 14-дневен срок. При неотстраняване на недостатъците в срока документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Органът преценява искането, като съобразява предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни; съвместимостта с обществените интереси, в това число нуждите на населението от района на водовземането; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество и други.

Ако не са налице основания за отказ, органът изготвя съобщение, което съдържа: целта на заявеното използване на водите; водното тяло, в което се предвижда използване на водите; системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването; мястото на използване на водите (включително и котите на водохващането и на сградата на централата), местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване и други.

В случаите, когато компетентен да издаде разрешително е министърът на околната среда и водите, съобщението се обнародва и в Държавен вестник. След изтичането на законоустановения срок органът издава разрешително, когато са спазени предвидените в закона изисквания. Решението на органа подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Необходими документи

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление, към което се прилагат:

- документ за платена такса за издаване на разрешителното

- заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние

- влязло в сила решение за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва такава оценка в определени случаи

- актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

- документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането или ползването на обекта е свързано с използването на съществуващи съоръжения.

сряда, 21 ноември 2012 г.

Стари Видри

http://starividri.org/

Придошлите води на река Искър са активирали свлачищен процес

Придошлите води на река Искър са активирали свлачищен процес

Придошлите води на река Искър в района на новостроящия се ВЕЦ „ Черепиш“ са активирали свлачищен процес. Има опасност част от пътя да пропадне, затова движението е пренасочено само в едното платно. По пътя към Мездра, след полицейския пункт на Ребърково, разливите на реката са достигнали на метри от главен път Е- 79.
Гледай видео

Гледай снимки 

Изтичането на гориво от потъналия кораб в Русе може да има сериозни последици за екосистемата на Дунав

Международната природозащитна организация WWF предупреждава, че изтичането на гориво от аварирал преди десет дни кораб в Русе, за което става ясно от местната преса, може да има сериозни последици за екосистемата на река Дунав.

"Разливите представляват особена опасност за екосистемите на речните брегове и крайречните влажни зони със стояща вода. В момента Дунав е висок и навлиза в крайречните заливни територии, което е сериозна предпоставка за замърсяването им. Нефтопродуктите се разграждат бавно и веществата от тяхното разграждане често са по-токсични от самите нефтопродукти", коментира експертът "Води" на WWF Стоян Михов.

От Русе надолу по течението са разположени някои от най-ценните крайречни влажни зони в България и в Долен Дунав като цяло – Калимок-Бръшлен и Сребърна. При евентуалното прикриване на такова замърсяване от десет дни вече може да е късно да се вземат мерки за защитата на тези зони.

Нефтопродуктите се разпръскват по повърхността на водата и образуват много тънък мономолекулен слой. Една капка нефтопродукт може да замърси един милион капки чиста вода. Този тънък слой прекъсва достъпа на кислород до водата и предизвикват задушаване на рибите и всички водни организми, особено в стоящи водоеми. Освен това при досег с хрилете на водните животни те предизвикват директно задушаване и смърт.

Особено опасни са нефтените петна за водоплаващите птици, при които се слепват перата, в резултат на което перушината престава да бъде водоустойчива и птиците умират от премръзване или просто се удавят, тъй като перушината се напоява с вода и нефтопродукти и натежава. Токсичността на нефтопродуктите убива птиците впоследствие, дори ако успеят по някакъв начин да избегнат първите ефекти.

WWF продължава да следи развитието на случая и справянето с последствията от него.

понеделник, 19 ноември 2012 г.

Колко много може да направи един съдия

БРАЗИЛИЯ - Бразилски съдия блокира осъществяването на грандиозен проект за строеж на язовир по поречието на Амазонка, който бе поддържан от новия президент Дилма Русеф, съобщи Ройтерс.

Основният мотив на съдия Роналдо Дестеро е, че строежът на съоръжението не отговаря на екологичните норми. Дестеро подчертава още, че той застрашава района, както и живота на местните индиански племена.

Проектът бе един от важните акценти в програмата на Русеф, която обеща да направи решителни стъпки за значително по-големи от досегашните инвестиции в инфраструктурни проекти в Бразилия.

По проект язовирът "Бело Оризонте" трябваше да стане третият по големина в света за производство на електричество.

Решението на съдията постановява още забрана националната банка за развитие на страната BNDES да финансира проекта.

Държавната поръчка за строителството на язовира бе два пъти спирана през април миналата година заради нарушения.

В крайна сметка бе направен консорциум, наречен "Норте енергия", начело на който застана държавното бразилско енергийно дружество "Елетробрас".

По-рано този месец френската фирма "Алстом" съобщи, че е спечелила договор на стойност 500 милиона евро с "Норте енергия" за доставка на оборудване за язовира. От бразилския консорциум отказаха коментар с мотива, че още не са получили по официален път решението на съда.

Казусът стигна до правосъдието след протести на еколози, които представиха своите мотиви.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=798115

27.02.11 автор(и): Труд, прочитания: 1171, коментари: 1

Коментари (1)

обиден коментар pitarpan 03:01 Понеделник 28 февруари 2011

Такова нещо в България дали може някога да се случи ?!

Малко повече за този спорен Проект

http://en.wikipedia.org/wiki/Belo_Monte_Dam


вторник, 13 ноември 2012 г.

Административно дело по ВЕЦ Карлуково

Публикувам Решение по адм. дело на АС Плевен срещу МВЕЦ Карлуково 2 на р. Искър, спечелено от СДП Балкани.

Делото се е проточило 3 години и е заведено през 2009 г. от Балкани и адвоката Татяна Георгиева.  Първоначално делото е било загубено в АС - Плевен, но след обжалване от Балкани, ВАС го въръща за ново гледане в АС - Плевен със задължително изискване на експертиза.
Последвалата експертиза е в полза на Балкани и съответно самото решението също е в полза на Балкани!

Р Е Ш Е Н И Е
№ 456
гр. Плевен, 21 Септември 2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Плевен, VII-ми състав, в открито съдебно заседание  на  четиринадесети септември две хиляди и единадесета година, в състав:
 
Председател: Ц. К.

При секретаря М.Н. и с участието на прокурора Й. А., като разгледа докладваното от съдия К. адм.д. № 981/2010г. по описа на Административен съд-Плевен, за да се произнесе взе предвид следното:

В Административен съд-Плевен е депозирана жалба от Сдружение за дива природа „Балкани” със седалище и адрес на управление гр.София против Решение по оценка на въздействието върху околната среда №ПН-1-1/2009г. на Директора на РИОСВ-Плевен. По жалбата е образувано адм.дело №587 по описа за 2009г. на Административен съд-Плевен.
В жалбата са наведени доводи, че оспореното Решение е неправилно. Твърди се, че с последното е съгласувано инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ “Карлуково ІІ” с мощност 1820 КВ в землището на село Карлуково, област Ловеч, което ще увреди значително предмета и целите на защитени зони “Карлуково ” BG 0001014 и ЗЗ “Карлуковски карст” BG 000332. Твърди се още, че инвестиционното намерение, одобрено с оспореното Решение ще повлияе негативно върху приоритетни за опазване видове и местообитания, защитени съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за биологично разнообразие и предмет на опазване в защитените зони, като последните са изчерпателно изброени. Твърди се още, че Решението е незаконосъобразно, тъй като одобрява реализацията на инвестиционното предложение, без да разгледа кумулативните ефекти, произтичащи от други подобни инвестиционни намерения, реализирани и в процес на реализация в същата защитена зона. В тази връзка се сочи, че наличието на над 35 проекта за МВЕЦ от град Своге до устието на реката било доказателство за много силен кумулативен ефект, който практически щял да доведе до унищожение на естественото речно течение по цялото продължение на река Искър. Твърди се също, че Директорът на РИОСВ - Плевен не бил взел предвид становищата и възраженията от жалбоподателя в рамките на проведеното административно производство. В заключение се моли за отмяна на оспореното Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен.
С оглед данните по депозираната от органа преписка, по делото са конституирани следните заинтересовани страни:  Еко Енергия БГ” ЕООД, град София, Община Луковит, Кметство – село Карлуково, РИОКОЗ -Ловеч, Басейнова дирекция “Дунавски район” гр.Плевен, Областна дирекция “Земеделие и гори” гр.Ловеч, РДНСК гр.Ловеч, Българско дружество за защита на птиците гр.София.
По молба за присъединяване от 11.01.2010 г. по делото е конституирано като страна и дружеството “Вец К-2” АД, град София.
С решение от 19.03.2010г. по адм.дело №587/2009г. е отхвърлена жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани” със седалище и адрес на управление гр.София.
В производство по инстанционен контрол, образувано по касационна жалба от Сдружение за дива природа „Балкани” гр.София, с решение №14502 от 29.11.2010г. по адм.дело №4971/2010г. на ВАС е отменено решение от 19.03.2010г. по адм.дело №587/2009г. на Административен съд-Плевен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. В мотивите на решението са дадени задължителни указания за назначаване на експертиза и след изслушване заключението на вещите лица и въз основа на съвкупна преценка на всички доказателства по делото да се направят крайните изводи за валидността и законосъобразността на оспореното Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен. Прието е още по делото, предвид законовата дефиниция, дадена в §1 т.30 от ДР на ЗООС на решението по ОВОС, че процесното решение е индивидуален административен акт, а не общ такъв, както е счетено от административния съд.
В Административен съд-Плевен е образувано адм.дело №981 по описа за 2010г. , преобразувано от адм.дело №587/2009г. по описа на същия съд.
В съдебно заседание по съществото на спора, оспорващият, редовно призован, се представлява от адв.Т.Г. с надлежно пълномощно, която поддържа депозираната жалба срещу решението по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен. Счита, че безспорно по делото е установено, че инвестиционното предложение попада в защитена зона „Карлуково” и защитена зона „Карлуковски карст”, като от заключението на вещите лица е видно, че то ще окаже значително отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на защитените зони. Счита още, че това е основания спорен въпрос по делото и той е изяснен чрез назначаване на съдебна експертиза, която безспорно е установила, че реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до увреждане на околната среда. В заключение моли за отмяна на Решението по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен и претендира направените по делото разноски съгласно списък по чл.80 ал.1 от ГПК, който представя.
От ответника по делото –Директорът на РИОСВ-Плевен не е депозиран  писмен отговор по жалбата.
В съдебно заседание по съществото на спора, ответникът, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт П. с надлежно пълномощно, която счита жалбата за неоснователна. Навежда доводи, че основният критерий за законосъобразност на процесното решение е съблюдаването на направения Доклад по ОВОС и Доклад по оценка за съвместимост. Счита, че Директорът на РИОСВ не може да се произнесе относно правилността на изложените в доклада изводи, тъй като последният е изготвен от лица със специални знания и необходимата компетентност. Моли жалбата да бъде отхвърлена, с произтичащите от това последици. Представя писмени бележки, в които навежда доводи аналогични на изложените в пледоарията по същество. Допълнително е посочено, след проследяване на процедурата предхождаща и съпровождаща издаването на процесното решение, че същата е проведена при съобразяване законовите изисквания, регламентирани в  ЗООС, НУРИОВОС и НОС.
Заинтересованите страни в производството, редовно призовани, в съдебно заседание по съществото на спора не се представляват и не изразяват становище по жалбата. В хода на производството по адм.дело №981/2010г. са депозирани писмени бележки от заинтересованата страна „Еко Енергия БГ” ЕООД гр.София, чрез юрисконсулт Н., в които са изложени подробни съображения за неоснователност на жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани” гр.София. Моли се същата да бъде отхвърлена.
Представителят на Окръжна прокуратура Плевен дава заключение, че жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани” е основателна. Счита, че осъществяването на инвестиционното намерение ще допринесе до значителни отрицателни въздействия върху растителния и животински свят в двете защитени зони, като се позовава на заключението на вещите лица. Счита още, че е недопустимо осъществяването  на инвестиционното намерение и с оглед енергийния ефект от наличието в съседство на други малки ВЕЦ-ове по реката. Моли, въз основа на всички доказателства и безпристрастно и компетентно изготвената експертиза, да бъде постановено решение, с което да бъде отменено оспореното решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен.
Административен съд-Плевен, седми състав, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази доводите на страните и  извърши проверка на оспорения акт във връзка с правомощията си по чл.168 от АПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
С оспорения акт – Решение № ПН-1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ - Плевен е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ - Карлуково ІІ”, ползваща хидроенергийния потенциал на река Искър на км 130+000 от устието на река Искър в землището на село Карлуково, община Луковит, област Ловеч. Със същото е изразено положително становище относно въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение по реда на глава VІ-та, раздел 3-ти от Закона за опазване на околната среда и водите /ЗООС/. Съгласно чл. 99, ал. 7 от ЗООС, решенията от рода на оспореното в настоящето могат да бъдат оспорени по реда на АПК в 14-дневен срок от научаването им от заинтересованите лица. Законодателят не е дал легална дефиниция на понятието “заинтересовани лица” в тази глава, такава се съдържа в ДР на ЗООС. Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗООС т. 24 "Общественост" е едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство, съгласно т. 25. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Засегната общественост" е обществеността по т. 24, която е засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на този закон или на условията в разрешителното, включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство.
Жалбата е подадена от Сдружение за дива природа „Балкани”, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Драган Цанков” № 8. Последното представлява юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и за постигане на следните цели: извършване на научни изследвания и практически действия по опазване на растителния и животински свят, изготвяне на обосновани и научно мотивирани предложения за усъвършенстване на природозащитното законодателство, формирането на природозащитна и екологична култура сред населението, пропагандиране на идеите на сдружението с оглед утвърждаването му като популярна организация., осъществяване на обществен контрол за съблюдаване на природозащитните закони, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на природозащитните закони или търсене на съответната отговорност при констатиране на такива.
Съдът приема, че жалбата е допустима и ще следва да бъде разгледана по същество, тъй като е подадена от юридическо лице, което е регистрирано в съответствие с националното законодателство и съобразно предмета си на дейност представлява “екологична” организация, с оглед което последното се явява заинтересовано лице по смисъла на ЗООС. Извън това, целта на проведената процедура по реда на Глава VI-та от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), финализирана с атакувания акт - решение по ОВОС, е да се конкретизират необходимите мерки за осигуряване на допустимото въздействие върху околната среда, поради което постановеното решение може да бъде обжалвано от всеки субект, чийто правен интерес се обуславя от конституционно гарантираното с разпоредбата на чл. 55 от Конституцията право на здравословна околна среда.
Няма данни оспореният акт да е връчван на оспорващия, като същият е оповестен на интернет-страницата на РИОСВ-Плевен на 12.06.2009г. С оглед датата на издаване на акта – 12.06.2009г. и датата на депозиране на жалбата при органа – 24.06.2009 г., съдът приема, че последната е подадена в законоустановения срок.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Оспореното Решение е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия по чл.94 ал.1 т.2 от ЗООС, съобразно разпоредбата на чл.93, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 – предвид характера на инвестиционното предложение от ЗООС – инвестиционно предложение, свързано с ново строителство на водно-електрическа централа, т.е. попадащо в Приложение №2, позиция 3, б. “з”.
Актът съдържа предписаните от ЗООС и Наредбата за ОВОС реквизити: последният е в изискуемата се писмена форма и формално притежава необходимите реквизити по чл.99, ал.3 от Закона: наименование на органа - т.1; име на инвеститора и седалището му - т.2; правни и фактически основания за постановяването му - т.3; мотиви - т.4; разпоредителна част и условия за изпълнение - т.5 и т.6; органа и срока, в който може да се обжалва - т.7; отговорност при неизпълнение на условията - т.8, във връзка с чл.166, т.2 ЗООС, както и дата на издаване и подпис - чл.99, ал.3, т.9 ЗООС.
Относно спазването на процедурата, съдът съобрази следното:
Съгласно нормативната уредба, в частност чл.2 от НУРИОВОС предписва следната последователност на действията и актовете, обуславящи законосъобразно протичане на процедурата по издаване на Решение по ОВОС: Необходимо е: 1. Уведомление от страна на инвеститора до компетентния орган и засегнатото население относно конкретното инвестиционно намерение; 2. Компетентният орган следва да извърши преценка относно необходимостта от ОВОС за инвестиционното намерение, което се изразява в определяне относно това дали последното е включено в приложение 1 и 2 към чл.81, ал.1, т.2 от ЗООС, като в 14-дневен срок от подаване на заявлението писмено информира възложителя относно действията, които следва да предприеме. Същият изпраща копие от писмото по ал.1 до Кмета на Общината, в която се ситуира обекта, предмет на ИП, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в Интернет; 3. Компетентният орган определя извършването на консултации, както и обхвата и съдържанието на Доклада по ОВОС; 4. Извършва се оценка на качеството на ДОВОС; 5. Организира се обществено обсъждане на ДОВОС; 6. Взема се решение по ОВОС.
Съгласно нормата на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НОС), когато компетентният орган прецени, че има вероятност плановете, програмите и проектите (инвестиционните предложения) да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона, същият издава решение да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете, програмите и проектите (инвестиционните предложения) върху защитените зони съгласно раздел IV. В срок 7 дни от издаването на решението по ал.1 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на Интернет страницата си. След постановяване на това решение инвестиционното предложение се подлага на оценка за степента на въздействие върху защитените зони, която включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона. Оценката се представя под формата на доклад, чието качество се оценява от компетентния орган. При положителна оценка на качеството на доклада административният орган провежда консултации с обществеността, като публикува на Интернет страницата си информация относно плана, програмата и проекта /инвестиционното предложение, включително графичен материал, и доклада/. В законоустановения срок всички заинтересовани лица могат да депозират пред компетентния орган писмени мотивирани становища по плана, програмата, проекта или по инвестиционното предложение и доклада. Решението се постановява въз основа на събраната от компетентния орган информация относно предмета и целите на защитената зона, очакваната степен на увреждане на зоната, доклада, резултатите от проведените консултации с обществеността и критериите по чл.22. Постановеното решение подлежи на обжалване по реда на АПК (чл.31, ал.18 от ЗБР).
Съгласно приложените към адм.дело 587/2009г., от което е преобразувано настоящето дело, доказателства се установява, че процедурата по издаване на процесното Решение, постановено след съвместно провеждане на двете процедури, при съблюдаване на гореописаните нормативно установени правила, които са детайлно разписани в Наредбата за ОВОС, респ. в НОС, е протекла в следната последователност:
Инвеститорът “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София е депозирал писмено искане рег. № 640 от 08.02.2007 г., (приложено на лист 180 по адм.дело 587/2009г.) до компетентния орган - Директора на РИОСВ - Плевен за издаване на решение за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за “МВЕЦ Карлуково ІІ” на река Искър в землището на село Карлуково, община Луковит, към което са приложени уведомление и публична обява за уведомяване на всички заинтересовани лица за инвестиционното предложение, приложени на лист 567 и 568 по адм.дело 587/2009г., както и уведомление до община Луковит от 30.11.2006 г. с писма вх. №№ 02-6540 и 02-6542 до същия орган. По повод последното община Луковит е изпратила писмо от 19.01.2007 г. до РИОСВ – Плевен, придружено от положително становище за реализиране на инвестиционното предложение. С писмо изх. № 640/20.02.2007 г. Директорът на РИОСВ – Плевен е уведомил инвеститора за необходимостта от допълнителна информация относно определени компоненти на ИП, като му е указано, че при неизпълнение на горното в посочен срок, процедурата по разглеждане на искането ще бъде прекратена. С писмо № 640/12.04.2007 г. инвеститорът е представил исканата допълнителна информация за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на потенциално защитените зони. Изготвено е становище от младши експерт при РИОСВ – Плевен от 16.04.2007 г., в което е прието, че е необходимо изготвяне на ДОВОС. Издадено е Решение № ПН-43-ПР/24.04.2007 г., с което е постановено да се извърши ОВОС по отношение на така заявеното инвестиционното предложение на “Еко Енергия” ЕООД – гр.София, приложено на лист 165, 166 по адм.дело 587/2009г. С писмо от 24.04.2007 г. същото решение е изпратено от РИОСВ – Плевен до община Луковит, кметство Карлуково и до инвеститора, като със същото цитираните лица са уведомени за по-нататъшното процедиране на преписката, разписано в чл. 8 от НУРИОВОС, в това число – оповестяване на Решението по съответния ред - чрез качването му в Интернет-страницата на Общината и на общодостъпно място в сградата на Общинската администрация за срок от минимум 14 дни, както че и въпросното Решение е оповестено чрез поставянето му на таблото на РИОСВ - Плевен. Последното е обявено от Община Луковит, съгласно съобщение от 03.07.2007 г., приложено по адм.дело 587/2009г. на лист 573. С Писмо от 23.07.2007 г. РИОСВ – Плевен е уведомена, че решението е поставено на информационното табло на първия етаж в общината като до 18.07.2007 г. искания и възражения по същото не са постъпвали. Възложителят е уведомен, че на основание чл. 95 от ЗООС следва да изготви задание на доклад за ОВОС /ДОВОС/, след консултации с компетентния орган, други специализирани ведомства и засегнатата общественост. Същият е уведомен и за изискуемите, съгласно чл.10, ал.3 от НУРИОВОС реквизити на заданието. Уведомен е и, че след изготвяне на заданието и получаване на писмено становище от РИОСВ по същото, следва да бъде възложено изготвянето на доклад по ОВОС, който да бъде съобразен с дадените препоръки и бележки и изискванията на чл.96, ал.1 от ЗООС. С оглед последното, с писмо, рег. № 640/09.08.2007 г., приложено на лист 136 по адм.дело 587/2009г., при РИОСВ - Плевен “Еко Енергия” ЕООД, град София е депозирало подготвения доклад по ОВОС.
От РИОСВ - Плевен е подготвено писмо, депозирано на лист 129 по адм.дело 587/2009г., в което е указана необходимостта от конкретизиране на посочени точки от доклада, в това число преценка на степента на въздействие на проекта върху видовете и местообитанията им в защитените зони “Карлуково” и “Карлуковски карст”. С писмо от 12.12.2007 г. “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София иска становище относно необходимостта от представяне на допълнителни документи във връзка с междувременно приетата Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост – ДВ, бр.73/2007 година. Изготвена е преценка по чл.40 от НОС, депозирана на листи 126, 127 по адм.дело 587/2009г., от която е видно, че има вероятност ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.  С писмо от 12.12.2007 г. РИОСВ - Плевен е уведомил възложителя, че следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие върху защитените зони (ОС) по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии (НОС), с оглед предмета и целите на опазване на защитените зони BG 0001014 “Карлуково” и BG 000332 “Карлуковски карст”, както и че процедурите по ОВОС и ОС се съвместяват по реда на раздел ІІІ от Наредбата за ОС. Така подготвената оценка (ОС) е депозирана в компетентния орган на 05.03.2008 г. с писмо вх. № 887 на лист 123 по адм.дело 587/2009г. С писмо, рег. № 887 от 14.03.2008 г. Директорът на РИОСВ - Плевен е уведомил възложителя за направената отрицателна оценка на качеството на доклада, като същият е върнат за преработване, (листи 120, 121 и 122 от адм.дело 587/2009г.). Преработеният от възложителя доклад за ОС е входиран при административния орган с писмо, рег. № 887 от 10.04.2008 година. За изготвената положителна оценка инвеститорът е уведомен с писмо № 887/24.04.2008 г., като качеството на доклада е оценено под степен “Б” по смисъла на чл.14, ал.2, т.2 от НУРИОВОС. Със същото възложителят е уведомен, че засегната по смисъла на чл.16 от НУРИОВОС е Община Луковит, както и че следва да бъде организирано обществено обсъждане на доклада и приложението към него (ДОВОС и ДОС), датата и часът за провеждане на които следва да бъде оповестена чрез средствата за масово осведомяване в минимум 30-дневен срок преди провеждането му. Изготвена е обява за обществено обсъждане на ДОВОС, заедно с приложения към него ДОС, която е публикувана в бр.282 от 16.05.2008 г. във вестник “Луковитски новини” от която е видно, че общественото обсъждане на докладите е насрочено за 19.06.2008 г., т.е. в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. За датата на обществено обсъждане инвеститорът е уведомил и Общината на 09.05.2008 година. Изготвени и депозирани са становища от “Българско дружество за защита на птиците” от 18.06.2008 г., гл. ас. д-р Р. Ц., н.с. І ст., д-р П. Ш., н.с. І ст., Г. С., относно изготвената ОС.
Проведено е обществено обсъждане на доклада, за което е съставен Протокол, приложен на листи 96, 97 на адм.дело 587/2009г. Последният, заедно с присъствения списък е изпратен на компетентния орган – РИОСВ - Плевен. Възложителят е изготвил и депозирал до РИОСВ свое ответно становище, вх. № 887 от 26.06.2008 г. при РИОСВ, по повод становището на БДЗП, на основание чл.17, ал.5 от НУРИОВОС.
С писмо от 25.07.2008 г. РИОСВ – Плевен е изискал от инвеститора допълнителна информация за координатите на задбаражното езеро. Такава е подадена от дружеството инвеститор на 06.08.2008 година. От страна на органа е изискана информация и от “Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен” относно местоположението на МВЕЦ “Карлуково ІІ” и МВЕЦ “К2”. Изискана е информация и от МОСВ – Дирекция “Превантивна дейност” относно местоположението на инвестиционното предложение с оглед това, че същото засяга територията на две РИОСВ. Последното представлява въпрос, поставен на проведеното обществено обсъждане. По този повод с декларация вх. № 26-00-3329/01.10.2008 г. “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София декларира, че част от техническите параметри на ИП ще бъдат променени, като заявената височина ще бъде намалена, при което ИП за изграждането на МВЕЦ “Карлуково ІІ” и опашката на задбаражното езеро ще попадат изцяло в територията на РИОСВ – Плевен и в неговата компетентност ще бъде произнасянето на решение по ОВОС. С писмо от 26.01.2009 г. МОСВ е уведомило РИОСВ, с копие до инвеститора, “Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен”, Община Луковит и Кметство село Карлуково, че с оглед декларираните изменения, компетентен за произнасяне и за вземане на съответно решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ – Плевен. Изготвена е оценка на качеството на приложенията по чл.34 от НОС, която е положителна. С писмо от 14.04.2009 г. “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София е уведомено, че следва да представи всички параметри, характеризиращи МВЕЦ пред органа, с оглед приключване процедурата на ИП. С писмо от 18.05.2009 г. с № 2188 са изпълнени указанията на органа, като параметрите на МВЕЦ “Карлуково” са съобразени с промяната с височината на водопреградните съоръжения.
Със Заповед № РД0195 от 25.05.2009 г., издадена на основание чл.9, ал.1 от Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ, Директорът на РИОСВ е назначил Експертен екологичен съвет със задача - същият да се събере на 08.06.2009 г. от 10.30 часа и да разгледа доклада по ОВОС за конкретното ИП. За така проведеното събрание на Експертния съвет е съставен Протокол № 1 от 08.06.2009 година. Видно от последния,  проекторешението по ОВОС за същото ИП е прието с 9 гласа “за”, 0 “въздържали се” и  0 “против”.
С оглед така описаното е издадено процесното Решение № ПН 1-1 от 2009 г., с което е одобрено осъществяването на ИП за изграждане на МВЕЦ “Карлуково ІІ” на река Искър.
Съобразно изложеното, настоящият състав приема, че приложимата процедура, предхождаща Решението не страда от съществени пороци, които да обосноват отмяна на същото на това основание. Спазени са изискванията на чл.95 от ЗООС, във връзка с чл.9 от НУРИОВОС, като на най-ранния етап на инвестиционното намерение са информирани компетентните органи и засегнатата общественост, организирани и проведени са консултации, изработен е доклад с указан обхват съдържание на ОВОС, като с оглед указания от органа, докладът за ОВОС е представен за оценяване на качеството му съгласно изискването на чл.13 от НУРИОВОС. Докладът е оценен със степен Б (по смисъла на чл.14 от НУРИОВОС), а от събраните по делото доказателства е установено по несъмнен начин изпълнението на процедурата по чл.97 от ЗООС, вр. чл.17 от НУРИОВОС, по силата на която, след положителна оценка от компетентния орган на доклада за ОВОС, инвеститорът е задължен да организира съвместно с определените от административния орган засегнати общини, кметства и райони, обществено обсъждане. В изпълнение на чл.99 от ЗООС възложителят е внесъл в РИОСВ резултатите, становищата и протоколите от проведените обществени обсъждания на 19.06.2008 г., депозиран в седмодневен срок – 20.06.2008 г., съобразно чл.17, ал.4 от НУРИОВОС. Приложени са становищата на субектите, взели участие в общественото обсъждане и отговор на възложителя. Проведена е процедура по задание и изменение на параметрите на инвестиционното предложение, именно с оглед внесено предложение на проведеното обществено обсъждане, което води до извод, че общественото обсъждане не е проведено формално. Екологичният експертен съвет (ЕЕС) е одобрил осъществяването на инвестиционното предложение. Фактът, че Директорът на РИОСВ-Плевен е преценил, че решението в тази му част следва да бъде разгледано от ЕЕС, не представлява нарушение на правилата, тъй като последното представлява суверенно право на преценка на органа – дали да вземе решението еднолично при съблюдаване на процедурата, разписана в ЗБР и Наредбата, или да направи повече от вмененото му задължение, както е в конкретния случай – да възложи на помощния си орган, състоящ се от експерти, да вземе предварително отношение по въпроса, преди органът да се произнесе с решението си. Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите е взел решението за ОВОС, въз основа на резултатите от обществените обсъждания, писменото становище на възложителя, заключението на експертите изготвили доклада за ОВОС и приложения доклад за оценка на съвместимостта на проекта за изграждане на МВЕЦ “Карлуково ІІ” с предмета и целите на защитените зони.
По отношение на материалния закон, съдът съобрази следното:
Предмет на съдебен контрол е Решението на Директора на РИОСВ-Плевен по оценка на въздействието върху околната среда, което следва да бъде преценено на всички основания по чл.146 от АПК, включително и съответствието с материалния закон. Фактическите основания за издаването на процесното решение са непосредствено свързани с изготвянето, обсъждането и приемането на доклад за оценка на въздействие върху околната среда на предложеното инвестиционно намерение и съобразно скалата на оценяване, въз основа на които административният орган мотивира в конкретния случай извод за одобряване на инвестиционното предложение. Съобразно мотивите на отменителното решение на ВАС, оспорването на решението на Директора на РИОСВ-Плевен не отрича допускането и събирането на допустими по реда на ГПК доказателства, включително и съдебни експертизи, които да анализират съдържанието на доклада за ОВОС.
В изпълнение на дадените с решение №14502 от 29.11.2010г. по адм.дело №4971/2010г. на ВАС указания, които са задължителни за настоящата инстанция, е назначена съдебно-биологична експертиза със задачи, поставени от оспорващия, ответника и представителя на Окръжна прокуратура Плевен. По делото е представено заключение по назначената СБЕ, която като неоспорена от страните, съдът кредитира като обективно, безпристрастно и компетентно изготвена. Съгласно последната, подробно в осем точки е дадено заключение, че изграждането на инвестиционното предложение за МВЕЦ Карлуково ІІ ще има значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на Защитена зона „Карлуково” и Защитена зона „Кралуковски карст” с изброяване на местообитанията по видове, които ще бъдат значително увредени, както и ще доведе до унищожаване и увреждане на площи от местообитания, предмет на опазване на защитените зони по Директива 92/43 и 79/409. Установено е още, че инвестиционното предложение към момента на изготвяне на доклада по ОВОС и неговото одобряване е попадало в двете защитени зони, като значителното отрицателно въздействие се изразява в пряко заливане и загуба на площ за местообитания, промяна на параметрите на речното течение, на грунта на реката, на бреговата ивица и кумулативния ефект, в следствие на евентуална реализация на други МВЕЦ в съседство с процесния. Установено е също, че за някои видове, негативното въздействие е недопустимо, поради уникалността на местообитанието им в защитената зона (напр. египетски лешояд). Отразено е в заключението още, че в доклада по ОВОС и приложенията към него не е обсъдено влиянието на инвестиционното предложение върху защитените територии в района, като е счетено, че формираните изводи не съответстват на обективните данни, доколкото не е обсъдено в доклада по ОВОС влиянието на инвестиционното предложение върху 2 вида риби, 4 вида безгръбначни животни и 13 вида птици от Приложения №2, които са предмет на опазване на защитените зони и които са свързани с речни, крайречни или скални местообитания и са могли да бъдат засегнати от него. Установено е също от вещите лица, че в доклада по ОВОС и приложенията към него не е обсъден кумулативния ефект от реализирането на два МВЕЦ в съседство с МВЕЦ Карлуково 2, т.е. не са отчетени кумулативните ефекти, произтичащи от реализацията на други подобни инвестиционни намерения в защитени зони „Карлуково” и „Карлуковски карст”.
Изложеното в заключението по назначената СБЕ се потвърждава и при разпита на вещите лица, които в съдебно заседание заявяват, че инвестиционното предложение ще нанесе значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, и е несъвместимо с предмета и целите на опазване на двете защитени зони за птици и хабитати.
Съобразно разпоредбата на чл.3 т.7 от ЗООС, един от принципите, които следва да се съблюдават при опазване на околната среда е съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, като целите на закона се постигат и чрез извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл.2 т.5 от ЗООС).
В оспореното решение е направен извод, че осъществяването на инвестиционното намерение на „Еко Енергия БГ” ЕООД гр.София няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони „Карлуково”  и „Карлувоски карст”.
Като съобрази съдържанието на процесното решение  и в контекста на горното, съдът намира, че в оспорения административен акт липсват мотиви относно конкретните въздействия на инвестиционното предложение върху отделните типове природни местообитания и отделните видове-предмет на опазване в засегнатите защитени зони. В нарушение на чл.32 ал.2 и ал.3 от ЗБР в решението е отчетена  площта на инвестиционното предложение спрямо общата площ на защитените зони.
Следва да се отбележи още, че административният орган следва да мотивира и спазването на Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици и на Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна, което в конкретния случай не е сторено. Двете Директиви регламентират задължението на държавите членки по отношение на защитените територии. Посочените директиви са транспонирани в ЗБР, като промените в последния са обнародвани в ДВ, бр. 94/2007 г., нормите на чл. 4, ал. 5, вр. чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна са възпроизведени в чл. 31 и сл. от ЗБР. Съгласно чл. 6, т. 2 от Директива 92/43/ЕИО държавите - членки вземат подходящи мерки за предотвратяване специалните защитени територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете, за които за определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително въздействие с оглед на целите на настоящата директива. Понятието "състояние на запазване на естествените местообитания" е дадено в чл. 1, б."д" от Директивата и то "означава съвкупността от въздействия върху естественото местообитание и характерните за него видове и които могат да повлияят дългосрочно на естественото му разпространение, структура и функции и на дългосрочното оцеляване на характерните видове в рамките на територията, посочена в чл. 2, като състоянието на запазване се счита за "благоприятно", ако естественият район на разпространение на този вид нито намалява, нито е вероятно да намалее в обозримо бъдеще". Съгласно посочената нормативна уредба административният орган е следвало да изложи мотиви в решението си спазени ли са изискванията на посочената Директива, и какви мерки следва да бъдат взети с оглед благоприятното запазване на естествените местообитания. Същото се отнася и за Директива 79/409/ЕИО/ за опазване на дивите птици/.
Съдът, като съобрази заключението по назначената съдебно-биологична експертиза, а именно че изграждането на инвестиционното предложение за МВЕЦ Карлуково ІІ ще има значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на Защитена зона „Карлуково” и Защитена зона „Карлуковски карст” с изброяване на местообитанията по видове, които ще бъдат значително увредени, като за някои видове негативното въздействие е недопустимо, поради уникалността на местообитанието им в защитената зона, счита, че извода за липса на вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания , популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не съответства на действителните данни, поради което процесното решение е издадено в противоречие с материалния закон и не съответства на целите на закона.
За пълнота следва да се отбележи, че необсъждането на кумулативния ефект в Доклада за ОВОС по принцип представлява съществено процедурно нарушение, но предвид заключението по назначената СБЕ, според което самото реализиране на инвестиционното намерение на „Еко Енергия БГ” ЕООД гр.София ще доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони „Карлуково” и „Карлуковски карст”, последното се явява без значение.
Ето защо, оспореното решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен като издадено в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона, а именно съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообрази следва да бъде отменено.
При този изход на делото и направено искане от пълномощника на оспорващия с представяне на списък по чл.80 ал.1 от ГПК следва в полза на Сдружение за дива природа „Балкани” –София да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 700лв., представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 150лв. (съгласно представен списък за разноски-л.208 по адм.дело 981/2010г.) и 550лв. депозит за вещи лица.

Водим от горното и на основание чл. 172 ал.1 и ал.2 предл. второ от АПК и чл.143 ал.1 от АПК, Административен съд – Плевен
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Решение по оценка на въздействието върху околната среда №ПН-1-1/2009г. на Директора на РИОСВ-Плевен, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ - Карлуково ІІ”, ползваща хидроенергийния потенциал на река Искър на км 130+000 от устието на река Искър в землището на село Карлуково, община Луковит, област Ловеч.
ОСЪЖДА РИОСВ-Плевен да заплати в полза на Сдружение за дива природа „Балкани” със седалище и адрес на управление гр.София направените по делото разноски в размер на 700лв. (седемстотин лева).
Решението  подлежи на обжалване пред Върховен административен съд  в 14- дневен срок от съобщаването му.
Преписи от решението да се изпратят на страните.
                                                                                                             Съдия:
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ