Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 31 януари 2018 г.

Паметна записка от среща в МОСВ от 30.01.2018г.


Вчера бяхме на поредна среща в МОСВ, на която ни поканиха, защото имахме протест (повече за причините за протеста тук).  Поканата дойде от ПР (!?!?!) на министерството и ни прие ресорният зам. министър Атанаска Николова.  На срещата присъства и новият директор дирекция управление на водите, на която пожелахме успех в общата ни работа.  След последната ни среща, на която г-жа Николова ни изкатерина джанката, че имало подписано споразумение между НЕК и МОСВ да не се изкупуваелектроенергия от ВЕЦ в периода на маловодие, нивото на доверие от наша странабеше ниско.  

В началото на срещата подарихме на г-жа Николова украсено с панделка издание на Нормите за проектиране с акцент на нуждата МОСВ да се запознаят лично със забраните да се строят язовири близо до разломи (камо ли директно върху тях).  То беше предназначено за т.нар. министър Димов, но него го нямаше на работа така или иначе.  Показахме на домакините ни няколкото килограма монети, с които по-късно заплатихме разноските, на които бяхме осъдени във връзка с обжалването ни на Решението на МОСВ за яз. Яденица.

В началото на срещата отново припомнихме проблемите около яз. Яденциа, като наблегнахме на сеизмичния риск и този язовир ще протече като Цанков Камък.  Обърнахме внимание, че няма как да се прави оценка и да не се анализира от къде идва водата за злополучния язовир, а именно от деривациите на кота 1900 м в Национален парк Рила, където причиняват истинско екологично бедствие.  На опитите да ни опонират, че се пишели предписания и че всичко на хартия било пепел и рози, опонирахме, че сме пращали на МОСВ красноречиво сърцераздирателни снимки и че не бива да си затварят очите за тези факти.  Наблегнахме, че след като ще се дават около 300 млн. за язовир, трябва да могат да се заделят средства за привеждането на тези водохващания на НЕК поне малко във вид, отговарящ на законовите изисквания.  Изразиха се надежди, че това, което предлагаме е разумно и може да бъде взето под внимание, на което отвърнахме, че това е трябвало да стане чрез Решението на министъра, с което се одобрява доклада, а не сега да се надяваме на добрата воля на НЕК, за която знаем че е оскъдна и дебело подчертахме, че след като МОСВ вече са се лишили от законовия инструмент, всичко е в сферата на фантастиката.  Домакините лансираха тезата, че язовирът се прави за хората, тъй като бил дейност, предвидена по ПУРН, на което ние изразихме обосновано колебание, че е лицемерно да се пренасят водите от един водосбор в друг и това да бъде представяно като защита от наводнения.  Отново споделихме проблемите относно минималния воден отток, като дадохме конкретен пример, по който могат да се задействат, а именно разрешителните на каскада Пиринска Бистрица в Национален парк Пирин, където водохващанията изпускат по-малко от законовото изискване от 10%.  Не дочакахме жарки обещания, че нещо ще се направи по този въпрос.

След това зам. министърът изнесе няколко политически слова, които вероятно най-добре могат да бъдат отразени от техния ПР, ние не се наемаме.  По-притеснителното е, че имат намерение да пишат нов Закон за водите.  Не че сегашния го харесваме, но след опита ни по промени на наредби от последно време и след като видяхме как по Наредбата за рибните проходи представителите на гражданското общество бяха напълно изолирани и вече не се канят на срещи, само можем да си представим как ще протича процесът по промени в Закон за водите и какви неща ще се случат.  За дейността на това Народно събрание дори не се наемаме да коментираме, тъй като трагедията е налична.

Поставихме отново и темата за санитарно охранителните зони около питейните водоизточници и че забавянето в тяхното обявяване е предпоставка за пробутване на увреждащи природата инвестиционни предложения, като дадохме и конкретни примери от Велинград и Трън, че даже и от любимия ни ВЕЦ над Говедарци на Вальо Златев.  Информираха ни, че се подготвят промени, така че да се отговори на изискванията на Рамковата директива за водите и СОЗ да бъдат класифицирани като зони за защита на водите.  В отговор на наше питане уточниха, че редът за обявяването няма коренно да се промени, така че надали ще видим предпоставки за нов и по-бърз режим на обявяване.  От друга страна за пореден път ни информираха, че има график, че са сформирали вътрешен екип, че се следят срокове и тн.  На същото ние колебливо отвърнахме, че вече един срок така си изтече.

За да има някаква полза от срещата отново повторихме, че сме на разположение и силно заинтересовани от провеждането на срещи, на които да обсъдим, заедно с всички Басейнови дирекции и РИОСВ, какви ги вършат.  Едно време правихме такива и доста им показахме, а 3 години по-късно нещата не са се променили коренно.  За разлика от миналия път, когато това ни предложение поне бе посрещнато с някакъв ентусиазъм, този път всичко остана в мълчаливи кимания с протоколна усмивка и „ще видим“.

Поставихме и въпроса как ще процедира министерството при прилагането на §10 от ПЗР на Закона за концесиите от (ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), според който разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не се прилага за водовземане за водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.  Интимният въпрос, както разбирате, е дали министерството ще прекратява разрешителни на ВЕЦ, които са въведени в експлоатация след заветната августовска дата от 2010г., тъй като тази промяна реално потвърждава на 100% всичките ни тези от нашата жалба от Европейската комисия.  На този въпрос получихме толкова витиеват и общ отговор, на който би завидял и най-добрият лобист, завършил право в Харвард, така че дори не бихме си помислил да го пресъздадем.  Вероятно думата „нищо“ подхожда за край на това изложение.

Лесотехническия университет кани на кръгла маса на тема „Влажните зони: биоразнообразие и устойчивост“

Факултетът по „ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА“ 
към ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Ви кани да вземете участие в 
кръгла маса на тема „Влажните зони: биоразнообразие и устойчивост“, 
която ще се проведе на 02.02.2018 г. Световния ден на влажните зони 
във Витоша парк хотел, гр. София, ул. Росарио № 1.

Разчитаме на вашето активно участие!


За повече информация:
Елена Цветкова 
КРЪГЛА МАСА
на тема „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ: БИОРАЗНООБРАЗИЕ И УСТОЙЧИВОСТ“
2. февруари. 2018 г. СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
ПРОГРАМА
10.30 – 11.00 часа
Регистрация на участниците и кафе-пауза
11.00 – 11.10 часа
Откриване на кръглата маса и представяне на факултета по
“ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА”
11.10 – 11.30 часа
Лекция на тема: Влажните зони в България и Европа
11.30 – 11.50 часа
Представяне на проект Improving the Conservation Effectiveness of Wetlands, финансиран от програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“
11.50 – 12.10 часа
Дискусия
12.10 – 12.30 часа
Лекция на тема: „Значение, проблеми, перспективи пред влажните зони на Балканите и в Европа“
12.30 – 12.50 часа
Дискусия
12.50 – 13.10 часа
Лекция на тема: „Инвазивните видове – реална заплаха за влажните зони на Балканите и в Европа“
13.10 – 13.20 часа
2 февруари 2018 година
„Влажните зони за устойчиво градско бъдеще“
13.20 – 13.30 часа
Дискусия
13.30 – 14.00 часа
Кафе-пауза и закриване на кръглата маса


Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Сдружение Балканка - София, проведе финансов хепънинг,

  На 30.01.2018г. - вторник, от 8.30 часа пред сградата на МОСВ на бул.Мария Луиза 22, сдружение Балканка - София, проведе финансов хепънинг, комбиниран със сайънс-пърформънс и харт. инсталация, под стария надслов:

  Язовир Яденица ли? Не щеме още един Цанков камък на шиите ни!

  Събитието си бе протест. То се организира за отбелязване на решение на Върховен Административен Съд /ВАС/, с което е отхвърлена жалбата на Сдружение Балканка срещу решението на министър Нено Димов да одобри докладите по ОВОС/ОСВ за язовир Яденица. С това решение на ВАС можете да се запознаете от следния линк:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c3f48e40e647a955c225821a004d374c?OpenDocument

  То е наистина уникално и доказва, че у нас мафията не само си има изпълнителна и законодателна власт, а че притежава и съдебната власт. Тоест у нас МАФИЯТА СИ ИМА ДЪРЖАВА.

  Ето само един от малките, но знакови примери в решението на ВАС:
Законът за Рибарство и Аквакултури /ЗРА/ в чл.44б казва, че собствениците на нови инженерни съоръжения, затрудняващи естествените миграции на рибата, са длъжни да изградят до пускане на обекта в експлоатация рибни проходи, позволяващи осъществяване на миграции на рибите.

  В доклада по ОВОС е написано, че рибният проход за новия язовир бил много скъп и неефективен и затова нямало да го правят.

  Едно от основанията на Сдружение Балканка да обжалва решението на Нено Димов е точно на базата, че в проекта за язовира няма рибен проход. И ВАС отхвърля жалбата без нито дума по този въпрос, тоест игнорира нарушение на закона от страна на министъра.

  Има още поне пет нарушения на ЗРА, ЗООС, Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/, Закона за Държавната собственост и на Закона за Водите/ЗВ/ от такъв характер в решението на министър Димов, които ВАС игнорира по същия начин.

  Но най-важното обстоятелство в случая е огромният сеизмичен риск, който ще се породи от новия язовир.

  Известният Яденишки разлом минава покрай ръба на язовирната стена, в зоната на енергогасителя. В такава ситуация Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони забраняват строителството на язовири. Защото огромното тегло на водата в язовира и на неговата каменно-насипна стена - в случая общо около 20 милиона тона, добавени от едната страна на огромен тектонски разлом /цели 30 метра широка пукнатина в скалите, запълнена с глина и натрошени камъни /, могат да предизвикат ново разместване в разлома, а това разместване може да породи земетресение в един от районите на България с най-висок сеизмичен риск. И въобще няма значение дали разломът е активен или не е. В България е пълно с тектонски разломи и много малко от тях са оценявани като активни, до момента, в който не се раздвижат и не ни разтресат.

  На всичко отгоре, при работата на ПАВЕЦ Чаира в генераторен или в помпен режим, 9 /девет/ милиона тона вода от полезния обем на язовира се появяват в него за 20 часа и се изпомпват обратно за 22.5 часа. Това означава пулсиращо натоварване от едната страна на титаничен тектонски разлом, с което си търсим белята. Да му мислят хората от Големо Белово и град Белово, когато стане беля, защото за съжаление Нено Димов и тричленният състав на ВАС, които одобриха цялата работа, няма да са в района за да му мислят и те.

  Всичко това, а и още много други неща, бяха описани и приложени към делото във ВАС. Нещо повече - от Института по Геофизика, Геодезия и География към БАН потвърдиха в официално писмо до Нено Димов, че възраженията на сдружение Балканка, засягащи сеизмичните характеристики на площадката, са основателни! Становището на ИГГГ-БАН е в следния линк - вижте последното изречение:

  https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/STATEMENT_BAS_GEOPHISICS_YADENITSA.pdf

  И какво решава уважаемият тричленен състав на ВАС - че становището на БАН било много "кратко" и министър Димов правилно го е игнорирал? Това значи ли, че на ИГГГ-БАН не може да се има доверие, когато става дума за тектонски явления и процеси? И колко страници биха приели уважаемите съдии за достатъчни - 50, 100, 1000? После пък да не се окажат прекалено много? И колко пъти трябва да е написано в тях, че възраженията са основателни, за да се напълни необходимият брой хартии?

  Нещо повече - в решението на ВАС тричленният състав е положил безутешни усилия да звучи компетентно, като е преписал едно към едно частта от нормите, в които става дума за оценка на сеизмичната осигуреност на съществуващи сгради и съоръжения, а не на проектите за бъдещи язовири. Сякаш по този начин съдиите опровергават становището на БАН, тоест те са по-компетентни от Института по Геофизика по въпроси относно сеизмичния риск.

  При положение че чл.171 и чл.172 на нормите за проектиране в земетръсни райони категорично забраняват строителството на язовир по ръба на тектонски разлом, излиза, че ВАС преценява не само дали да се спазват законите, а кои от тях да се спазват и как, в област, в която почитаемите съдии въобще не са компетентни. Същата беше позицията и на проектанта - СВЕКО Енергопроект, на общественото обсъждане в Белово - че нормите били "прекалено консервативни", тоест можело и да не се спазват. Същото важи и за останалите нарушени закони.

  И все пак, Сдружение Балканка, като национално отговорно сдружение, признава върховенството на закона и решенията на правораздавателните органи безусловно. Решението на ВАС е окончателно, защото като национален обект, язовир Яденица вече минава само на една инстанция - той е една от причините за промяната на закона от миналата година. В тази връзка сдружението е осъдено от ВАС да плати на МОСВ разноски по делото, което ще направим с радост, за да подпомогнем малко финансите на учереждението.

  Сдружение Балканка няма външни източници на финансиране и поддържа дейностите си само от членски внос. Средствата се харчат за почистване на речни корита, зарибяване, детски речни училища и борба за спасяване на реките. Помощ от външни източници сме получавали само във вид на закупени от тях рибки за зарибяване.

  Ето защо сдружението събра последните си пари и на членовете си, за да изплати задължението. Ще го направим под формата на финансов хепънинг в сградата на МОСВ. Самият хепънинг ще е доста интересен, но засега неговата форма е тайна, за да е изненада.

  Подготвили сме и подарък на министъра и кратка лекция за служащите от министерството в рамките на научната част на събитието под надслов:
30 метра широк разцепен разлом е Звяр, който не трябва бъде събуждан. Не го дърпайте за опашката!
Ако ведомството осигури зала - на лекцията са поканени и журналистите.

  Предвижда се и харт. инсталация със заглавие "Lasciate ogne Speranza, voi ch'entrare"
/ Надежда всяка тука оставете Вие, що пристъпвате тук /, в търсене на подходящо място под слънцето на ведомството и на неговия министър.

  Надяваме се да се разбере, че след като изпробвахме всичко възможно, иронията е последното ни останало средство, оттам е и връзката с Божествената Комедия.

  Но все пак, въпросът е прекалено сериозен. Първоначалният главен проектант на ПАВЕЦ Чаира - инж. Манол Тимов - е бил против строежа на новия язовир заради сеизмичния риск и защото ще се строи в контактната зона между две планини, което увеличава риска. Японската Банка за Международно Сътрудничество /JBIC/ е правила анализ в началото на века дали да не го финансира и се е отказала, а японците са доста добри в сеизмичното инженерство. От БАН също потвърждават опасността.

  Колко доказателства още трябват, че този язовир е руска рулетка от гледна точка на сеизмичния риск? И на делото пред ВАС МОСВ не представи нито едно становище в обратния смисъл от независим орган или експерт, и въпреки това потвърждението на БАН е отхвърлено, само защото било много "кратко"?

  Накрая се обръщаме към всички медии:

  Събитието във вторник пред сградата на МОСВ не е протест, то е последен опит за предупреждение на обществото относно рисковете от новия язовир.

  Като се строеше язовир Цанков камък нямаше кой да предупреди, че това е най-глупавия язовир на света. Само един милиард за цели 80 мегавата инсталирана мощност и язовирът тече като сито. Бетонираха дъното веднъж и той пак течеше. Това лято го бетонираха пак и пресушиха реката, но той ПАК ще тече. На всичко отгоре сега, за да стигнеш до Девин, обикаляш бадева из баирите, докато забравиш накъде си тръгнал! За едната гордост на съвременната българска хидроенергетика...

  Обаче язовир Яденица бил много важен за енергийната система? Ами като е толкова важен - ЗАЩО тогава построиха първо Цанков камък? При положение че тогава можеха да започнат Яденица без проблем. Защо не го построиха, ами чакаха да му изтече разрешението за строеж?

 Отговорът е много прост - Цанков камък ни струваше много повече пари и имаше много повече да се отчислява и раздели. Затова беше построен пръв!

  Сега Сдружение Балканка предупреждава, че язовир Яденица не само е още по-глупав, но е и много опасен заради сеизмичния риск. И ще ни струва около 350 милиона по предварителни данни, което значи поне половин милиард лева крайна цена, за да може и сега управляващите да се облажат, точно както от Цанков камък. Както се казва - на всяка власт - язовир, на всеки язовир - "консултанти" доксан-докуз. То затова все още съществува и НЕК ЕАД, и за случаи като АЕЦ Белене, докато има кой да плаща масрафа.

  С това предупреждение Сдружение Балканка изпълнява задълженията си към обществото. Да му мислят Големо Белово и град Белово, които ще трябва да се ослушват докато съществуват, дали не идва катастрофалната вълна в дефилето над тях. А за всички останали - по възможност избягвайте пътя Белово - Юндола, че дефилето е много дълго и тясно и в него няма накъде да се бяга, ако се изправи стена от дървета, камъни и вода.

  И в крайна сметка ще бъдат похарчени за цялата работа огромни обществени средства. После никой да не се чуди и никой да не реве за цените на тока!

  Предупредени сте. Не забравяйте кой ще е отговорен.

Сдружение Балканка

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ