Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 21 април 2017 г.

Доклад за територията на БД Източнобеломорски район и за действия на други структури на МОСВ

Следвайки Пътя, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДИБР на 12.04.2017г. и за неразумни действия на част от структурите на МОСВ.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че тази конкретна проверка в района на БДИБР по река Яденица е заключителна, тъй като чрез резултатите от нея най-пълно ще можем да Ви информираме какво се случва по деривационен канал Яденица през всички сезони и климатични условия.

Посещението е в края на пролетното топене на снеговете - нормални за сезона води към мястото на всяко водовземане.
Всички водохващания крадат всичката вода от реките. Освен обявените от НЕК водохващания, които имат номера, има още много, които са на пресъхнали малки дерета. Те са готови да хванат всяка капка вода, която би се появила след дъждове и снеготопене. Река Яденица е тотално обезводнена, защото всичките й притоци и малки дерета са прерязани.

Част от водохващанията са задръстени с наносни отложения. Само водохващане №15 е с вдигнат савак - вероятно за да се изчисти тинята и после савакът се е заклинил и не е могъл да се върне до долу. В останалите случаи прицърцорват по пет капки вода на час, заради недобро уплътнение на саваците, което е непростимо хабене на хидроенергиен потенциал според нас, и трябва да се вземат незабавни мерки за да се хваща всичката вода. По този начин нарушаването на ЗВ от НЕК ЕАД, с негласното Ви съгласие и съучастие, ще е най-пълно.
За гореописаното можете да се убедите от данните за посещението, качени на нашия сайт:

Обръщаме внимание - водохващанията са повече от 19 на брой, без да броим №18' и №19'. Всички малки пресъхващи дерета също са прерязани от водохващания, някои от които са без номера. Това означава, че частичната карта на НЕК за водохващанията на канала е непълна.
Става дума за картата от сайта на проекта:

Процедура до допълнен ОВОС
Приложение 9 - частична схема.

Отбелязваме този факт, защото картата е използвана и в оценката по незаконосъобразното изключение за ИП относно непостигане целите на водното тяло река Яденица, обосновано в ПУРБ 2016-2021 на ИБР. Това означава, че БДИБР са били излъгани от инвеститора, освен всичко друго. По този начин кумулативните ефекти на новия язовир, заедно със съществуващите водохващания, които не се закриват, не биха могли да се отчетат правилно. Понеже няма как да ги отчетеш, след като изобщо не знаеш за част от тях.

Още по-важно за отбелязване е, че сега всеки може да види какво представлява Юндолската река при водохващане №5, която щяла да спаси живота в река Яденица. Вижда се и водохващане №4, което е на сто метра под водохващане №5, което няма да се закрива според оценката към ПУРБ.
Допълнително Ви уведомяваме, че водата в Юндолска при водохващане №5 все още е голяма. Ето как изглеждаше Юндолска при водохв.№5 през юни миналата година:

Ето я и през ноември 2015г

През лятото тя почти пресъхва, така че нищо няма да бъде спасено от нея по река Яденица.
Надяваме се в новите ДОВОС и ДОСВ този факт - че премахването на водохв.№5 не спасява нищо - да е отчетен правилно.

Използваме възможността да отправим отново покана към БДИБР и Дирекция УВ към МОСВ за съвместна проверка на канала Яденица. Ще им покажем всичките водохващания. По този начин БДИБР ще научи къде са те, за да може сама да ги проверява за в бъдеще, и за да добият по-ясна представа за нарушенията на законодателството и за какво точно ИП те допълнително са обосновали изключение, на базата и на фалшива оценка, представена от НЕК ЕАД и залегнала в ПУРБ в нарушение на закона.

Все пак, бихме искали да изразим възхищение към БДИБР, за тяхната упоритост мълчаливо да отклоняват поканите за съвместна дейност по този общ наш проект. От своя страна, като изключителни майстори на риболова, за нас е характерно железното търпение, иначе нямаше да сме сред най-добрите в света.
Ето защо, наистина разчитаме БДИБР да разбере, че ние никога няма да се откажем и е по-добре те да приемат поканата, вместо това красноречиво мълчание, което споделят с нас, тъй като започваме да изпитваме известно неудобство и колебание дали тази дирекция въобще съществува, откакто е обосновала изключението в ПУРБ за язовир Яденица.
Но ние няма да се откажем дори и да получим официален писмен отказ от съвместна дейност. Той обаче би бил полезен за следващата ни жалба до ЕК, която предстои да изготвим в най-скоро време, защото ще го приложим за доказателство.

На второ място в този доклад Ви информираме със съжаление, че прословутата глоба от половин милион лева, наложена от РИОСВ Враца на ВЕЦ Луна заради убийството на река Ботуня и на защитена зона Билерниците, е паднала в съда, поради процедурни нарушения по налагането й.

Това е много тъжна новина, защото тя означава, че структурите на МОСВ дори не могат да наложат една глоба като хората или алтернативно, че съдът във Враца е корумпиран, което е ясен сигнал за всички останали собственици на ВЕЦ, че могат най-спокойно да продължават да нарушават законите безнаказано.

И още нещо много важно - по повод случая с питейната вода на Хасково изразяваме подкрепа за БДИБР, за която в медиите се разпространяват неверни твърдения, че е знаела за замърсяването отпреди шест месеца. Чистотата на питейните водоизточници трябва да се проверява от ВиК оператора или от РЗИ и ако има проблем - те са длъжни да информират всички останали държавни органи. Молим, в медиите да се публикува опровержение на невярната новина, че БДИБР са знаели, защото в момента ние изпадаме в ситуация да защитаваме дирекцията, малко нетрадиционно, обяснявайки в нашите среди каква е истината.

По-важният извод обаче е, че трябва много да се внимава при разрешаването на минни дейности в опасни райони. Последствията се проявяват рано или късно, но неизбежно. Така например питейната вода на Поибрене от 2008г. не става и за миене дори. Много години след пускането на Асарел-Медет и при разстояние от 14 километра от хвостохранилището, сега водата вече не става за нищо.

Предупреждаваме Ви, че същото ще се случи и с мините в Трън, независимо какво ще доказва поредният платен от инвеститора ДОВОС, който се надяваме РИОСВ  Перник да отхвърли, а не да прегърне. Прекратете процедурата по проекта за мините в Трън навреме, за да не се харчат още средства на инвеститора, още мъчителни процедури на МОСВ и още усилия от местните хора и от нас. В Трънско мини няма да има!

За механизмите, по които се замърсяват подземните питейни водоизточници, можете да се запознаете със следното експертно мнение:

Практически може да се счита, че изразеното от проф.Павел Пенчев мнение е равностойно на оценка за бъдещото въздействие на мините в Трън върху подземните питейни водоизточници в района. Мнението е в подкрепа на нашата жалба до ЕК и така се спестяват малко пари на инвеститора, за да не продължава да се мъчи да доказва обратното.
Ето защо обръщаме внимание на БДДР, че са издали неправилно становище за допустимост на мините в Трън, в което накрая твърдят, че тези мини са допустими, ако се докажели разни неща:

Естествено че инвеститорът ще докаже всичко, защото ще си плати на мошениците-експерти да му го докажат. Обаче ние доказахме на МОСВ и на БДДР с документи, че в района има зловещи количества уран! И галериите ще преминават през водоносните хоризонти, и ще се пробива и взривява рудата, и хвостохранилищата ще изпускат отровите след всеки порой, и компетентният орган най-компетентно си измива ръцете, вместо да поеме отговорност, и след четири становища за недопустимост на същия орган, сега изведнъж мината станала допустима...
В интерес на истината отбелязваме и ескалацията на становищата на БДДР по случая.
Три последователни становища твърдят, че мината е недопустима.
Четвъртото твърди, че е недопустима, освен ако ОВОС не докаже, че няма да настъпи увреждане на повърхностни и подземни води.
Петото становище твърди, че е допустима, ако се докаже, че няма да настъпи увреждане....
Дано не ги питат шести път, защото ще докажат, че всичко е пепел и рози, за да се прекратят мъките най-после и да се отърват! И ние плащаме данъци за издръжка на компетентните органи в същото време? Пет становища за едно и също нещо, докато най-после инвеститорът чуе това, което иска да чуе!
Мини в Трън няма да има, така че си припомнете Хасково отново,  изгледайте интервюто с проф.Павел Пенчев още веднъж и прекратете мъките навреме! Той потвърждава нашето твърдение, че подземните и повърхностни води ще бъдат необратимо увредени гарантирано, а не потенциално, както БДДР твърди, че сме казали в жалбата до ЕК. Същото Ви казват и от Националния Природонаучен Музей на БАН, и кой ще е тоя, който ще докаже обратното, и кой ще му повярва след Хасково? Не сме сигурни дали осъзнавате размера на катастрофата за хората в Хасково, но сме сигурни, че тежка катастрофа за компетентния орган за опазване на водите - МОСВ и всичките му структури, тепърва предстои!


На последно място в този доклад бихме искали да изразим и отрицатено становище относно още едно положително становище на БДДР за допустимост на кариерата до язовир Сопот:

Както става ясно от самото становище, СМВТ язовир Сопот е определено като зона за опазване на стопански ценни видове риби. По-лошото е, че екологичното състояние/потенциал на СМВТ е определено като добро и по-високо в ПУРБ 2016-2021 на ДР, а химичното - като неизвестно. И като си припомним заедно с БДДР, че трябва да предотвратим влошаване на състоянието/потенциала на СМВТ, бихме искали да помолим БДДР сама да си отговори на следния най-елементарен въпрос:

При положение че концесионната площ е на ръба и даже захапва част от принадлежащите земи на водоема /заливаемата площ/, и че ямата ще бъде най-малко 17 метра дълбока - дали някога ще е възможно едновременно язовирът да се напълни и кариерата да работи? И докъде ще може да се пълни язовирът, за да не наводнява кариерата?

За да помогнем на БДДР, изясняваме, че няма да е възможно язовирът да се качва над дъното на ямата, защото тогава ямата ще се пълни с вода. Това е обяснението защо на нито един друг язовир в страната и никъде по света, не се разработват кариери на ръба на принадлежащите им земи /заливаемите площи/. И ако язовирът никога няма да може да поддържа оптимално ниво за развитието на хайвера на стопански ценните видове риби, зоната за тяхната защита се унищожава. И тогава какво изобщо значат тия зони?

Да не говорим за останалите цели, заради които язовирът е построен - напояване и производство на електроенергия! Защото собствeникът на язовира трябва да изпълнява и задълженията си спрямо останалите ползватели, което няма как да стане с вечно празен язовир.
Още по-лоша ситуация би възникнала от гледна точка на риска от наводнения, защото язовирът трябва да може да се използва и като ретензионен обем! И всеки път при такава необходимост кариерата ще се наводнява!

В която и да е от горните ситуации, когато язовирът се напълни не догоре, а малко над нивото на дъното на кариерата, собственикът й ще може да съди Напоителни системи, точно както това се случва сега с язовир Бебреш! Кой ще му плаща обезщетенията всеки път, когато язовирът наводни кариерата?

Разбира се, трябва да се докаже и устойчивостта на откоса на ямата откъм язовира, за да може да издържа на 17 метра хидростатичен натиск.

В този смисъл намираме, че с неуместното си становище БДДР е предпоставила на собственика на язовира - Напоителни системи, клон Среден Дунав, невъзможност да спазва условията на чл.44в от ЗРА и по този начин БДДР сама е нарушила закона. Предпоставила е и невъзможност язовирът да се използва по предназначенията, за които е построен, най-важното от които е борбата с риска от наводнения!
Ама нямали мерки в ПУРБ и ПУРН? Ами Вие нямате и мерки срещу взривяване на атомни бомби, но това не значи, че трябва да ги разрешите, уважаеми от БДДР! И трябва ли всяко безумие на гордите инвеститори у нас да бъде предположено, за да се записват предварително мерки против него в същите планове? Тогава те трябва да станат безкрайни!

Дори и социализмът не е разрешавал кариери на брега на язовирите, понеже тяхната реализация е точно толкова смислена, колкото е и новият ВЕЦ на язовир Бебреш! То не е въпрос на мерки в ПУРБ или ПУРН, въпрос е на здрав разум. Толкова ли не може такива кариери да се правят далече от населени места и от водни обекти?
По този повод сме прикачили и възражението на Напоителни системи, клон Среден Дунав срещу кариерата, с надеждата да е полезно на МОСВ, на БДДР и на директора на РИОСВ Плевен - Рени Атанасова, която ударно е преценила да се изготви ДОВОС, вместо да прекрати процедурата - при положение че е получила възражения от кмета на община Троян, от кмета на с.Голяма Желязна, от Ловно-рибарско дружество Троян, от Клуб по военен туризъм Троян и от Напоителни системи ЕАД, клон Среден Дунав. И как тази госпожа си въобразява, че ще преминат обществените обсъждания със заинтересованите страни?

Ето защо настояваме г-жа Рени Атанасова незабавно да бъде уволнена, като уточняваме, че това трябваше да стане още след решението й по казуса с ВЕЦ Румянцево 2, където собственият и принципал - министърът на ОСВ, се принуди да  сезира прокуратурата за незаконните й действия!

И така, по повод всичко гореописано, Ви информираме, че на 22.04.2017г предстои голям общонационален протест на риболовци от цялата страна на магистралата при Стара Загора и в гр.Монтана. Причина за протеста са непрекъснатото обезрибяване на реки и водоеми, вследствие на беззаконията, които се вършат, и вследствие бездействието или съдействието на държавните органи. Става дума за бракониери, ВЕЦ-ове, замърсявания на реки и на подземни и питейни води, изпускане на хвостохранилища, нови мини и кариери, които убиват реките, и пр. - такова чудо никога не е било досега, такова беззаконие - също!

Взели сме и решение всички риболовни организации и сдружения да се обединим за съвместни действия. По този повод отправяме покана до всички структури на МОСВ да дойдат на протеста, за да могат да обещаят, че ще започнат да работят в правилната посока, тоест да спазват законите и здравия разум. В противен случай напрежението е възможно да ескалира.

Надяваме се да приемете и тази покана.
Предварително благодарим за разбирането и съдействието.  

четвъртък, 20 април 2017 г.

Mr.Trash Wheel - водно колело в Балтимор, което премахва боклука от реката.

Това е "Mr.Trash Wheel" - водно колело в Балтимор, което премахва боклука от реката.

Водното колело се задвижва от силата на течащата в реката вода, който изхвърля боклука и отломките от водата и я депозира в сметище.

Когато няма достатъчно вода, има слънчев панел, закрепен към водното колело, за да осигури допълнителна мощност. Mr.Trash се използва от 2014 г. насам, отстранявайки почти половин милион тона боклук от вътрешното пристанище на Балтимор.

Тези боклуци съдържат 8,9 милиона цигари и половин милион контейнери от полистирол. Фирмата, зад г-н Траш, в момента набира средства за второ колело.

нннн нн
Mr. Trash Wheel--Baltimore MD.jpg
By Dicklyon - Own work, CC BY-SA 4.0, Link
Инсталиран през май 2014 г., водохващане на отпадъците от водни колела, известно като "Място за боклук", е първото задържащо устройство за боклук на водни колела в света. [1] Той седи в устието на река Джоунс Фолс в вътрешното пристанище на Балтимор. Споразумението от февруари 2015 г. с местно предприятие за производство на отпадъци до енергия се смята, че прави Балтимор първият град, който използва регенерирани отпадъци от водни пътища за генериране на електроенергия. [2]Разтоварването на река Джоунс водопади изтича петдесет и осем квадратни километра земя извън Балтимор и е значителен източник на боклук, който влиза в пристанището. Боклукът, събран от г-н Trash Wheel, може да дойде откъдето и да е в района на Jones Falls Watershed. Колелото се движи непрекъснато, отстранявайки боклука и го изхвърля в прикачен контейнер, използвайки само възобновяема енергия от водна и слънчева енергия, за да запази колелото си. Той има способността да събира 50 000 паунда дневно и е извадил повече от 350 тона отпадъци от забележителността и туристическата атракция на Балтимор през първите 18 месеца, които се изчисляват на приблизително 200 000 бутилки, 173 000 чаши от картофи и 6,7 милиона цигари [4] [5] Водното колело е много успешно при отстраняване на боклука, като видимо намалява количеството боклук, което се събира в пристанището, особено след валежи. [6]След успеха на Mr. Trash Wheel, Waterfront Partnership събра пари, за да построи второ водно колело в края на Харис Крийк - изцяло потопен поток, който тече под квартала на Кантон в Балтимор и се влива в Пристанище Балтимор. Харис Крийк е известно, че всяка година носи тон боклук. [7] [8] Планираното ново водно колело бе открито през декември 2016 г. и наречено "професорно колело". [9] Професорът за боклук предотвратява изхвърлянето на отпадъци от пристанището и влизането в залива Чесапийк и Атлантическия океан.
Mr. Trash Wheel at Pier Six Pavilion.jpg
By Dicklyon - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

сряда, 19 април 2017 г.

Река Струма потече оранжева в Перник

Обновена: 15.04.2017 20:16
Река Струма в Перник потече оранжева. За замърсяването сигнализира зрител на bTV, който изпрати кадри в рубриката „Аз, репортерът”.
Водата започна да тече в оранжев цвят този следобед и прогони рибарите. Замърсяването тръгва в кв. „Мошино” след ТЕЦ-а.
От еко-инспекцията започнаха проверка.
Възможно е замърсяването да идва от стар рудник.
Преди 6 години след авария на площадката на Стомана – Перник реката отново беше оранжева и се установи, че е замърсена с цинк, олово и желязо.

четвъртък, 13 април 2017 г.

Престъпления против околната среда

Едно ръководство на прокуратурата за разследване на престъпления против природата


понеделник, 10 април 2017 г.

Доклад за ВЕЦ на територията на БД Дунавски район - Река Дългоделска Огоста, ВЕЦ Лопушна и Река Видима, ВЕЦ Дебнево и покана към БДИБР и Дирекция УВ към МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДДР на 05.04.2017г. и 06.04.2017г.

Посещенията и резултатите от проверката са както следва:

 

1. 05.04.2017г. - Река Дългоделска Огоста, ВЕЦ Лопушна

Проверката е при пролетно пълноводие. Водното количество, което се изпуска в реката е повече от минималното, както то е определено от БДДР - 990л/сек. Но, както вече ссме имали възможност неезнократно да уведомим БДДР, те имат груба грешка с тия само 90л/сек, по причина че към мястото на водовземането реката е с много по-голям минимален средномесеченн отток с 95% обезпеченост. При посещението около рибния проход няма паднали риби, но все още размножителната миграция на рибите в района не е започнала.

Не сме качвали резултатите от проверката на сайта, за да не го пълним с едно и също, но се надяваме да ни повярвате. Ако има и най-малко съмнение, моля, да разгледате следния видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=3_wYd0e0WdY

 

Ще продължим да наблюдаваме неуспешния опит на доц. д-р инж.Ангел Захариев да направи най-после един работещ рибен проход в богатата си практика на неуспешни такива.

 

И още нещо много важно - по сигнал на местните хора, Ви уведомяваме, че камъните в и покрай коритото на цялата река Копиловска Огоста и Дългоделска Огоста под вливането на Копиловска, са покрити с някакъв бял прах. Подобен на вар по израза на местните хора. Имало е и умряла риба, но при нашата проверка не се откриха екземпляри, защото са отнесени от водата. Белият прах си личи на видеоклипа, като се сравни цвета на бетона преди блоковете на енергогасителя, с цвета на същия бетон от предишни наши посещения. По непотвърдени сведения явлението се дължи на нещо, което се е случило в пречиствателната станция за отпадни води на село Копиловци, която е почти чисто нова.  Изказваме съжаление, че е имало умрели риби, защото сме зарибявали реките в района с наши средства в предходни години.

А защо местни хора все по-често се обръщат към нас, а не към компетентните органи, въобще не ни е ясно.

 

2. 06.04.2017г. - Река Видима, ВЕЦ Дебнево

Проверката е при пролетно пълноводие -- първа проверка за тази ВЕЦ. Водното количество, което се изпуска в реката през рибния проход, е не повече от 60л/сек, при минимално водно количество по разрешително от най-малко 435л/сек.

Ние нямаме коректни данни за минималното водно количество, но средномногогодишното към точката на водовземането е 4.35 м3/сек, като допускаме, че минималното седномесечно с 95% обезпеченост е доста по-голямо от 435л/сек.

Реката под водохващането е само на локви, въпреки пълноводието. Рибният проход отново е неуспешен, защото над най-горния басейн има излята бетонова преграда и рибите трябва да се промушват под нея а входът му долу е недостижим за риби, поради малкото вода и лошото ситуиране на прохода. Проектант отново е доц. д-р. инж. Ангел Захариев, което не учудва никого.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0071-dam/2017-04-06

 

Обръщаме внимание на БДДР, че водохващането е старо, но за новия ВЕЦ стената му е надлята с около 40-50см., което се надяваме да е станало с разрешение на БДДР, въпреки че ние го намираме за неправилно.

 

Накрая на този доклад отново отправяме покана към БДИБР за съвместна проверка на водохващанията на деривационен кана Яденица, която спешно се налага да извършим заедно. Причината е, че се очаква в скоро време да бъдат публикувани за обществено обсъждане ДОВОС и ДОСВ на бъдещия в минало време язовир Яденица. Проверката би доказала пред БДИБР някои наши тези, които успешно ще залегнат в бъдещото ни възражение и после БДИБР ще може да ги потвърди пред одобряващия орган.  

Дори вече не настояваме да бъде глобен нарушителят НЕК ЕАД при проверката, за да може по-лесно БДИБР да се съгласи.

 

От друга страна, понеже нямаме увереност, че БДИБР ще приеме поканата, сега я отправяме и към Дирекция Управление на Водите към МОСВ, отдел Контрол. По този начин ще разберем заедно и какви функции изпълнява този отдел. Надяваме се някои от изброените държавни органи, които трябва да контролират устойчивото ползване на водите у нас, да приеме поканата най-после.

Има и още една причина, разбира се. При проверката ще успеем да докажем пред компетентния орган, че реката се обитава от някои приоритетни видове водни животни и приютява приоритетни местообитания и местообитания на приоритетни видове, които налагат определени действия, свързани с евентуалното допускане на увреждането на местообитанията и на ликвидирането на самите водни животни в рамките на ЗЗ Яденица, вследствие на което се обуславя непостигането на целите, заради които зоната е определена. За такива случаи самите действия са описани най-подробно в ЗБР и който иска, може да се запознае с тях без проблем.

 

Молим, по този доклад да не се извършват проверки в района на БДДР, които да докажат, че всичко е наред. И се надяваме БДИБР и ДУВ към МОСВ да приемат поканата за съвместна проверка по река Яденица.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

петък, 7 април 2017 г.

Belarus


21st meeting of the Working Group of the Parties to the Aarhus Convention
Geneva, 4-6 April 2017
European ECO Forum Statement concerning situation on persecution of activists in Belarus

Since 17 February 2017, a new wave of widespread political repression has been taking place in Belarus - more than 1,000 people were detained and arrested, many with use of brute force, some of them were fined and
several searches and seizes of property took place, some people were wounded and hospitalized.
While these repressive measures have affected Belarusian civil society very broadly, representatives of environmental NGOs are among those who have been subjected to this persecution. Indeed, as further elaborated below, individuals from the very same organization that submitted Communication
ACCC/C/2014/102 to the Aarhus Convention Compliance Committee alleging non-compliance with article 3, paragraph 8, of the Convention were arrested and detained by the Belarusian authorities in this latest crackdown. The fact that the peaceful protests that gave rise to the actions of the Belarusian authorities were not specifically about an environmental topic and that protestors without an environmental motivation were similarly arrested and detained does not alter the fact that in such a political climate it is virtually impossible for environmental NGOs and individuals to freely exercise their rights under the Convention without fear of reprisal. Thus these latest events point to a violation of article 3, paragraph 8, of the Convention, which states
that 'Each Party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this Convention shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their involvement.' The background to the current situation was as follows. Although after the release of political prisoners in
August 2015 the situation with human and civil rights in Belarus was relatively calm, there were no systemic changes or reforms to prevent further repressions and violations of human rights and freedoms. As a result, the peaceful but mass protests of Belarusian citizens against the President's Decree on "preventing parasitism" – but in fact posing a special tax on unemployed people - in February-March 2017 resulted again in wide repression and mass human rights abuses by the Belarusian authorities. The organizers expressed the opinion that the State should rather invest in the creation of jobs. The events were peaceful on the side of the protestors and in Minsk the number of participants was between 1,500 and 2,500 people.
But not only were participants of the demonstrations arrested – the government went back to the repression of civil society activists, bloggers, independent journalists, human rights defenders1 and observers.
On 25-26 March, the repression escalated when over 1,000 people across Belarus were detained including over 700 people at a peaceful demonstration on Liberty Day2
.
On 28 March, the UN Special Rapporteur on Human Rights in Belarus, Miklós Haraszti, expressed3 dismay over the Government's open return to a policy of violent mass repression against peaceful demonstrators, nongovernmental
organizations, journalists and political opponents, and called on the authorities of Belarus to stop harassment and violence.
The EaP CSF Belarusian National Platform (BNP) released a statement4 calling on the responsible EU officials to objectively assess the situation in the country and consider the opportunities, as well as the conditions and
limitations for any further development of the EU-Belarus dialogue. According to the Platform's members,
relations between the Republic of Belarus and the European Union cannot be maintained under the current conditions.
2 Human Rights Situation in Belarus: March 2017 https://spring96.org/en/news/86596
Among others affected, environmental activists from the NGO Ecohome were persecuted. Marina Dubina, the director of Ecohome as well as Xenia Maljukova, a member of the same organization, were detained prior to an
approved peaceful demonstration on 15 March by police in plain clothes using brute force, who neither identified themselves properly nor explained the reason for the arrest. Alena Dubovik, another member of EcoHome, was arrested after the event in public transport on her way home. Trials were held the day after the arrests, and Marina Dubina was sentenced to 14 days in jail, Xenia Maljukova received 13 days and Alena Dubovik 12 days. 'Green Network', the green NGO network of Belarus, emphasizes that all court cases were accompanied by false testimonies of witnesses who were members of OMON – special police units. Not only did they give incorrect information about the time and place of and the reason for the arrests, but neither did
they explain why they were in plain clothes at the time when they were supposedly carrying out their duties and why they found it necessary to use brute force. By 25 March among hundreds of arrested people were other environmental activists of Ecohome, including Evgeniy Mihasuk, Vladimir Volodin and Christina Cherniavskaya.
The law enforcement staff refused to provide information about the place of the detention and on the state of health of their colleagues during several hours. The judges refused to consider the arguments of the defense, ignoring as well the video recordings made by the witnesses of the detentions. The reasons for the arrest were later declared as a "public order violation by using brutal language on the street".
A similar situation took place in Belarus also concerning environmental activists from Ecohome exercising
rights under Aarhus Convention when they were blamed for a "public order violation by using brutal language on the street" as described in a Communication pending before Compliance Committee of the Aarhus Convention (case ACCC/C/2014/102).
Respect for the fundamental rights and freedoms, including of expression, association and assembly, needs to be upheld.
Considering that:
● the Belarusian authorities' brutal crackdowns on peaceful demonstrations, and their use of force, illegal detention and fabricated evidence to intimidate citizens, is not acceptable;
● these recent repressions in Belarus are occurring in the context of the resumption of political dialogue between Belarus and the EU following the release of political prisoners in August 2015, and the lifting of economic sanctions; and
● the decision to hold in Belarus the 26th annual session of the OSCE Parliamentary Assembly in July 2017, and the Espoo Convention Meeting of Parties in June 2017. 
We call on the Belarusian authorities to:
● immediately and unconditionally release all those still in custody following their detention during or in connection with peaceful demonstrations, or in the course of their lawful daily activity;
● end the persecution of social activists, human rights defenders, journalists and activists;
● conduct a thorough investigation into the use of violence against protesters and detainees, in compliance with the country's international commitments;
● allow full access by the UN Special Rapporteur on human rights in Belarus to all relevant information; and 
● commit to concrete and systematic human rights reforms in consultation with the public.
We call on EU institutions, EU Member States and international organisations to:
● make future cooperation with the Belarusian government conditional on progress in the field of human rights;
● provide support to civil society in Belarus to document human rights violations and provide assistance to the victims of illegal persecution; and
● call for the forthcoming Espoo Convention Meeting of Parties scheduled to take place in Minsk in June
2017, to be held elsewhere because the current situation in Belarus contradicts the spirit of fundamental human rights and freedoms, does not correspond to the democratic principles and spirit of the Espoo and the Aarhus Conventions.

Жители на Куртово Конаре протестират срещу дейността на мраморната кариера край селото

06.04.2017
Брой прочитания: 16

ВИДЕО

Жители от пловдивското село Куртово Конаре излязоха днес на пореден протест срещу дейността на мраморната кариера край селото. Недоволните блокираха за няколко минути главния път Пловдив-Кричим. Според хората от добивната площадка постоянно се вдига прах и така се замърсява въздухът в района. От фирмата-концесионер обаче заявиха, че обвиненията към тях са неоснователни.

Хората от Куртово Конаре вече трета година недоволстват срещу дейността на кариерата в селото.

„Не Европа да ни съди за мръсен въздух. Ние искаме да дишаме чист въздух – без прах", каза Иванка Ковачева.

Селскостопанските производители от селото, прочуто с екологичночистата си земеделска продукция, се опасяват, че може да претърпят сериозни загуби.

„Тук е опитното поле на различните институти. Тук са защитени много научни дисертации и са селектирани много селскостопански сортове", каза Емил Маринов.

Хората от селото са подавали многобройни сигнали до министерсвото на околната среда и до прокуратурата.

Според протестиращите българските институции бездействат, затова те ще се обърнат за съдействие към председателя на европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

„От Жан-Клод Юнкер искаме да накара българското правителство да прекрати тази концесия веднъж завинаги. Тя и без това е незаконна тази концесия", каза Стоян Кънев, председател на анициативния комитет на протестиращите.

„Като се повтори една лъжа 100 пъти става истина. Министерството били си позволило да ни разреши да работим и кариерата да е незаконна. Ние отстранихме всичките недостатъци, които ги имаше. Направихме си оросителна система.

Както виждате, в момента се оросяват пътищата. Прах, смятам, че не виждате", каза Никола Гърнев, управител на кариерата в Куртово Конаре.

Концесията на кариерата е за 35 години и е сключена през 2012-а година. От фирмата-концесионер бяха категорични, че разполагат с абосолютно всички разрешителни за работа. Средно на ден от добивната площадка излизат над 800 тона мрамор.


http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/kurtovo-konare-otnovo-protestira-sreshtu-mramornata-mina.html


http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/zhiteli-na-kurtovo-konare-protestirat-sreshtu-dejnostta-na-mramornata-kariera-kraj-seloto


https://nova.bg/news/view/2017/04/06/178621/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5/


http://www.bgonair.bg/bulgaria/2017-04-06/kurtovo-konare-na-bunt-zaradi-vzrivove-v-mramorna-kariera


http://www.marica.bg/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-news722537.html


https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/protest-v-kurtovo-konare-i-otkrito-pismo-do-iunker-za-nezakonna-kariera-2015011


http://focus-news.net/news/2017/04/06/2382279/plovdiv-zhitelite-na-kurtovo-konare-protestiraha-sreshtu-deynostta-na-karierata-za-dobiv-na-mramori-v-zemlishteto-na-seloto.html


http://focus-news.bg/news/2017/04/06/2382293/manol-genov-bsp-horata-v-kurtovo-konare-ne-sa-zapoznati-s-usloviyata-na-kontsesiyata-na-karierata-za-dobiv-na-mramor-koeto-e-zadalzhenie-na-mestnata-vlast.html


http://www.glas.bg/561580/protestirashi-ot-kurtovo-konare-blokiraha-ptya-za-plovdiv


http://m.dnes.bg/obshtestvo/2017/04/06/prah-mrysotiia-i-med-kato-gips-zaradi-kariera-krai-plovdiv.337348


http://bnr.bg/plovdiv/post/100816782/kurtovo-konare-na-protest-sreshtu-kariera-za-dobiv-na-mramor


https://trud.bg/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82/


http://1den.bg/wp/?p=90471


http://pik.bg/%D1%85%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-news646805.html


http://www.desant.net/show-news/39086


http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2017-04-06&article=280080


http://www.novinite.bg/articles/141710/Otnovo-bunt-sreshtu-mramornata-mina-v-Kurtovo-Konare

 

вторник, 4 април 2017 г.

Доклад от сдружение Балканка гр.София до МОСВ, БДИБР и БДЗБР - Грузия и Пчелина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно участието на наш представител в световната конференция в Грузия -  RIVERGATHERING 28-31,2017, Tbilisi- Georgia.

 

В конференцията взеха участие представители на организации като нашата от целия свят - такива, които се борят да спасяват реките си. Пълна информация за конференцията можете да добиете от съответната тема от долния линк:

 

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=144&sid=38ac8ebcf5a14176de1a278065256769  

Моля, да имате предвид, че темата ще бъде допълвана, с още много информация, която би могла да бъде полезна за работата на органите по управление на водите.

 

Тук само ще обърнем внимание, че на конференцията имаше представители и от целия Балкански полуостров. Всеки от тях сподели, че в техните държави усилено се развиват енергийни проекти, включително хидроенергийни, с тайната надежда електричеството да бъде продавано на Турция. Тя пък, от своя страна, също развива енергийни проекти, с надеждата да продава ток на съседните държави, Грузия също ще прави ток за да го продава на Турция и т.н.

Въобще, всеки ще продава ток на всеки, което създава една доста приятна картина за енергийната сигурност на района, обуславяща ситуация, в която няма начин да останем без ток...

 

На второ място, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че през последните две години, и особено през последните месеци, следим много внимателно развитието на проекта за бъдещия в минало време язовир Яденица.  

 

Източниците ни на информация са - сайт на проекта, регистър на МОСВ за процедурите по ОВОС/ОС, както и ПУРБ 2010-2015 и ПУРБ 2016-2021 на ИБР. Запознати сме с решението на министъра на ОСВ да отхвърли докладите, както и с основанията за това. По всичко личи, че са внесени преработени доклади на 28.02.2017г. Във връзка с това, бихме искали да споделим, че, съобразно цитираните източници на информация, за този проект са извършени страшно много нарушения на действащата нормативна уредба. Съвсем малка част от нарушенията са описани в решението на министъра на ОСВ да отхвърли докладите по ОВОС/ОС, но има още множество други нарушения, които не са описани. Само три примера:

-          Директорът на БДИБР неправилно е изготвил становище през 2015г., че ИП е съвместимо с ПУРБ 2010-2015г. Причината е, че минималното водно количество, както то е определено в проекта - 10% от средномногогодишното, но не по-малко от минималното средно месечно водно количество с 95% обезпеченост..., не отговаря на ЕО и ОСВ на ПУРБ 2010-2015, както и на становището по ЕО на министъра на ОСВ, които изискват в защитените зони, в които опазването на водите е важен фактор за... да се изпускат най-малко 70% от средномногогодишното водно количество, а не 10%.

-          В ПУРБ 2016-2021 на ИБР неправилно е обосновано изключение за непостигане целите на водното тяло. Причината е, че водното тяло е в неизвестно химично състояние /виж чл.4 от Методиката за обосноваване на изключения/, както и че процедурата по ОВОС/ОС не е изпълнена в рамките на предходния ПУРБ, и дори до момента не е изпълнена /виж чл.41 от Методиката/. Считаме, че трябва да се прави разлика между внесени за оценка доклади по ОВОС/ОС и изпълнена процедура за същите в периода на действие на предходния ПУРБ. Обяснението е, че докладите подлежат на отхвърляне, промени и/или допълнения и така те няма да отговарят на включените в тях причини за обосноваване на изключения, които вече са залегнали в ПУРБ. Напротив - дори процедурата би могла да бъде прекратена и тогава изключението изобщо не би могло да залегне в ПУРБ.

 

Сигурни сме, че останалите БД, до които е изпратен този доклад, могат да потвърдят пред БДИБР истинността на горното, защото и те са обосновавали изключения и знаят каква е процедурата по-добре от нас.

 

Разбира се, молим, компетентният орган да има предвид и че има множество още по тежки нарушения на законодателството, които нямаме място да изложим тук напълно - само по данните от цитираните източници, възражението вече е 53 страници, а като се запознаем с окончателните доклади - кой знае докъде ще стигнем. Затова молим, този път компетентният орган да извърши наистина задълбочена проверка за съвместимост на докладите по ОВОС/ОС за бъдещия в минало време язовир с действащото законодателство в неговата цялост, защото тогава ще установи, че язовирът всъщност е недопустим с оглед целите на водното тяло и целите на защитената зона и поради противоречие с някои други закони, освен ЗВ, ЗООС и ЗБР.

 

Във връзка с горното и, доколкото ние нямаме достъп до внесените наново доклади, молим, стига да е възможно, да получим електронни копия от тях, за да подготвим качествено и добре обосновано възражение навреме.

 

Молим също така, компетентният орган да отчете, че сдружението е част от заинтересованата общественост /по смисъла на Орхуската конвенция/ и да ни информира за публикуването на докладите и за условията на провеждане на обществените обсъждания навреме, за да не ги пропуснем на сайтовете на съответните общини, защото следенето им не е никак лесно. Надяваме се това да стане в рамките на сътрудничеството и помощта, които нашите организации си оказват взаимно.

 

Нещо повече - предлагаме на компетентния орган, ако ни предостави докладите и ни даде една седмица да се запознаем с тях, да представим предварителното си възражение за информация на същия компетентен орган, преди да вземе окончателното решение за допускане на докладите до консултации с обществеността. Не настояваме, а само предлагаме да помогнем, защото знаем, че официалната процедура не изисква такова нещо. Но така би могло да се избегне сложната процедура, която ще последва, ако докладите бъдат допуснати за обществено обсъждане, защото са си оправили само неточностите, отразени в решението на министъра на ОСВ да ги отхвърли. Причината е, че ние никога досега не сме имали толкова железна теза за нарушения на законодателството, както е в този случай, и би могла да се избегне опасността компетентният орган да е пропуснал някои основания, и по този начин да се принизи неговото добро име пред обществото.

Би могла да бъде избегната и ситуация, както беше с МВЕЦ Илийна, при която ЕБВР и ЕИБ да разберат, че национален обект, със статут "PCI" на ЕС, не отговаря на националното законодателство и на законодателството на общността, а също и на техните собствени условия и изисквания за финансиране...

 

На трето място молим, БДИБР да ни информира, дали предприеха някакви мерки по случая с язовир Жребчево. Може би не сме обърнали достатъчно внимание в сигнала, че случаят налага спешни мерки и продължаваме да се питаме - в БДИБР има ли дирекция или отдел Контрол и дали този отдел изобщо има някаква дейност. Ако отговорът е Да - молим БДИБР да ни информира по въпроса.

И отново предлагаме на БДИБР, нашите две организации да извършат съвместна проверка на водохващанията на деривационен канал Яденица - в случай че изобщо имат отдел Контрол, разбира се.

 

 

На четвърто място обръщаме внимание на БДЗБР, че на 23.03.2017г., ВЕЦ Пчелина отново и безмилостно е изтровил река Струма. Сигнал получихме от наши съмишленици, но не сме го изпратили навреме, защото миналата седмица бяхме заети с конференията. Молим за извинение и настояваме никой да не извършва никакви проверки, от които няма никакъв смисъл. Не настояваме и висшестоящият орган да извършва проверка кой изобщо разреши този ВЕЦ и защо той продължава да убива реката, защото и от това няма смисъл. Както сме установили още на първото обществено обсъждане на ПУРБ 2016-2021 на ЗБР заедно с много свидетели, за БДЗБР е най-важно ползвателите на водните ресурси да си плащат мижавите такси, от които в БДЗБР си взимали заплатите и пр., и останалото е не чак толкова важно!

Обаче ще продължим да Ви информираме, как една цяла прекрасна река продължава да бъде убивана пред очите Ви, без всички Вие да правите нищо! В защитена зона за опазване на приоритетни речни местообитания и приоритетни водни животни и пр.

За факта че реката е изтровена, молим да разгледате прикаченото копие от съобщение във фейсбук.

 

На последно място се връщаме отново на конференцията в Грузия. Прикачили сме и едно писмо от участниците, в което се подкрепя възражение срещу Ръководството за Добри Практики за Хидроенергетика в Натура 2000 на Дирекция Околна Среда на ЕК. Представители на МОСВ са участвали неизвестно как в консултациите и неизвестно защо са пропуснали да уведомят ЕК, че хидроенергетика в Натура 2000 у нас повече няма да се развива. Прикачили сме и оригиналното възражение, което се подкрепя от участниците в конференцията. Надяваме се тези два документа да са полезни на МОСВ, следващия път да отстоява по-качествено националната визия, относно хидроенергетиката в Натура 2000.

 

Предварително на всички благодарим за разбирането и съдействието.

 

Предварително на всички благодарим за разбирането и съдействието.

Протест в Куртово Конаре и открито писмо до Жан-Клод Юнкер

   На 6-ти април 2017 г., четвъртък, в Куртово Конаре, област Пловдив, на паркинга до кметството от 10.00 до 12.00 ч. ще се проведе пореден протест срещу незаконната кариера за добив на мрамори в землището на селото.

 

   На събранието ще бъде оповестено Открито писмо на инициативния комитет на селото до Председателя на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер във връзка с нарушенията на правото на ЕС: предоставена концесия без конкурс, замърсяване на околната среда, унищожаване на земеделието, прогонване на пчелите, увреждане здравето на хората, заграбване на общински и държавни земи, строителство в чужди имоти, незаконно водовземане, унищожаване на местообитания на защитени видове, покровителстване на незаконните действия на концесионера от служители на министерствата на околната среда и енергетиката.

 

   Ще бъдат оповестени и подадени сигнали до Окръжна прокуратура Пловдив за деяния на концесионера и на директора на Басейновата дирекция в Пловдив

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ