Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 25 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ Лопушна и ВЕЦ Флеш на територията на БДДР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 17.11.2016г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че подкрепяме протестите на нашите приятели от ЛРД Меляне относно реконструкцията на канала на ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста. В новобетонирания канал непрекъснато попадат диви животни, изправени пред алтернативата да се удавят или да умрат от жажда, тъй като каналът препятствва достъпа до реката. Преди той беше по-плитък, със земни, небетонирани откоси, което позволяваше достъп на дивите животни до вода за пиене.
Обявеното намерение на собствениците на ВЕЦ Лопушна - да сложат предпазна мрежа сега, е още по-лошо, защото обрича животните на бавна смърт от жажда. Каналът е дълъг 5/пет/ километра - кое животно ще го заобиколи и да стигне до реката, при положение че пред него има течаща вода и откъде изобщо ще разбере, че наблизо има друга река?
За гореописаното можете да се убедите от следния линк:

Налага се мигновена реакция за спасяване на положението.

Обръщаме внимание - решението няма да е лесно и няма да е просто, като тук ще разгледаме някои възможни мерки:
1.    Направа на мостчета от готови панели през 100-200 метра, засипани с пръст, и огради отвсякъде. Така ще може животните да стигат до реката през оградените проходи.
2.    Направата на плитки неоградени каналчета през около 200 метра, встрани от канала и хидравлично свързани с него. Дълбокият канал се огражда изцяло с мрежи. Така животните ще могат да пият вода от плитките каналчета, без да стигат до него.
3.    Направата на тесни дълбоки прорези, перпендикулярно на канала. Толкова тесни, че да не могат да падат животни, но да могат да пият вода от тях.
4.    Направа на дълбоки басейни със земни откоси с малък наклон и ограждане на канала изцяло.
5.    Комбинация от горните дейности.

Недостатък на решението по т.1 е, че диви животни няма да минат лесно по мост в търсене на вода, при положение че водата в канала /по техните критерии това е реката/ тече точно под тях

Недостатък на решението по т.2 е, че ако каналите са плитки, те ще са сухи, когато в канала тече малко вода или не тече нищо - при маловодие ВЕЦ Лопушна не трябва да работи въобще. Плитки басейнчета с неподвижна вода не вършат работа, защото зимно време ще замръзват.

Недостатъкът на решението по т.3 е същия - когато в канала има малко вода или няма никаква - те също не вършат работа и ще падат по-дребни животни.

Недостатък на решението по т.4 е, че ще замръзва, а както и по т.2 и т.3 е, че когато каналът е ограден - през него не могат да минат животни и да стигнат до реката, когато каналът е сух.

Затова повтаряме - решението няма да е лесно, ако изобщо то е възможно!
Най-правилно си остава връщането на старото положение - канал с естествени брегове и слаб наклон на откосите. Само така животните ще могат да излизат от него, когато пият вода, и ще могат да го пресичат, когато е сух, за да стигнат до реката.

Така или иначе - проектант на новите съоръжения - канала и рибния проход, от който рибите падат - както сме Ви показвали, е доц. д-р инж. Ангел Станимиров Захариев

Намираме, че е крайно време някой да вземе мерки срещу тоя "експерт". Защото сегашното му проектно решение оставя без вода за пиене дивите животни в зоната на изток от Дългоделскка Огоста, чак до притоците на река Златарица в ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан.
И като Ви припомним ВЕЦ Давидково 2, Устрем /за рибния проход/, Кимера 1, Пребойница, дето щеше да остави без вода за пиене Лакатник - този престъпник трябва да бъде спрян!!! Вземете мерки най-после!

И сега - към доклада

17.11.2016г. ВЕЦ Флеш на река Лом /Бърза/
През рибния проход преминават не повече от десетина литра в секунда,
 при минимално водно количество - 50л/сек. Тия 50л/сек от разрешителното също са неверни - най-малкото водно количество в реката е поне 100л/сек
към точката на водовземането. Рибният проход продължава да е глупав и непреодолим.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

Цялата зона на описаните ВЕЦ попада в зони по Натура 2000 както следва:

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.Накрая на този доклад - надяваме се, разбирате, че за проблема с канала на ВЕЦ Лопушна трябва да се реагира мигновено.
Ето защо молим, да ни уведомите за мерките, които ще вземете. Изказваме готовност за съдействие по всяко време.

Обръщаме Ви внимание, че същият проблем, като с необезопасения канал на Лопушна, го има и на други места. Само три примера - ВЕЦ Румянцево, ВЕЦ Лозята, където всяка година загиват деца, ВЕЦ Ленища - там каналът е дълбок повече от метър, със земни откоси, но почти отвесни - обръщали сме внимание на БДЗБР, без ефект... Надяваме се да вземете мерки сега и за тях.
Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

вторник, 22 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ Бебреш, ВЕЦ Румянцево и ВЕЦ Бързи вир.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 10 и 14.11.2016г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че поздравяваме БДДР заради адекватното прилагане на закона във връзка с прекратяване на разрешително за ВЕЦ, който все още не е построен.  Става въпрос за една от трийсетте и пет централи по река Искър – ВЕЦ Надежда край  с. Зверино в Искърското дефиле. Поздравяваме местните хора, които се вдигнаха на протест!

Поздравяваме и Басейнова дирекция Плевен за адекватното решение да прекрати порочната практика да удължава на разрешителни, които не са реализирани в срок. Доколкото ни е известно така постъпват и от БДИБР, които също ги поздравяваме. Ако и от БДЗБР постъпват така, което не ни е известно, молим, да ни информират, за да поздравим и тях.

 

И сега, към доклада:

 

10.11.2016г. - река Златна Панега, ВЕЦ Румянцево

Посещението е след обилни дъждове във водосбора на реката. През рибния проход протичаха около 50-тина л/сек, при минимално водно количество от 380л/сек по разешително. В разрешителното има груба грешка, доколкото минималният средномесечен отток на реката с 95% обезпеченост към точката на водовземането е поне 5 пъти по-голям..

Не сме качвали данните на сайта, за да не го пълним с едно и също, но се надяваме да ни повярвате.

 

10.11.2016г. - река Бебреш, ВЕЦ Бебреш на едноименния язовир.

При посещението язовирът го няма. Стената е оголена чак до тинестите наноси в основата й. В реката под язовира тече някакво полуекологично водно количество. В коритото на реката е вкопана тръба, а отделно се извършва още едно водовземане, което се чува от шахта покрай пътя.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

 

След справка с регистъра на АУЕР се установява, че ВЕЦ Бебреш е работил на пълна пара до месец юли включително. Август и септември не е работил, а за октомври няма данни все още - когато те се появят, ще Ви информираме своевременно.

Така или иначе, намираме съществуването на тази ВЕЦ за абсолютно незаконосъобразно, доколкото водните количества за питейни нужди следва да се осигуряват приоритетно според ЗВ. А историята на язовира, която познаваме отлично, показва, че, преди да го има новия ВЕЦ, язовирът успяваше да се напълни само за кратко пролетно време, а в останалата част от годината се източваше до половината от височината на стената.

 

И ако даден нов ВЕЦ източва сега и пролетните води - тогава язовирът и другите му ползватели ще остават на сухо в останалата част от годината гарантирано.

Ето защо намираме, че съществуването и работата на този ВЕЦ следва да се преосмислят от органа, който го е разрешил, а от самия орган трябва да се потърси отговорност!

 

10.11.2016г. - река Искър - бентът под Писарово.

Този бент сме споменавали нееднократно, във връзка с мисията на сдружението относно подобряване на биологичната свързаност на реките у нас. Той няма връзка с ВЕЦ-овете, но е пример за полуразрушен бент, който е и много опасен и подлежи на премахване. Надяваме се да обърнете внимание как реката си е намерила път отстрани преди десетина години и как продължава да откопава десния бряг.

Можете да го направите от следните видеоклипове:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZecXArh8jiI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Qh5rKrBQjVg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dEbE8yrhjxs&feature=youtu.be

 

 

14.11.2016г. - река Бърза, ВЕЦ Бързи вир

След проливни дъждове, накрая обърнати в сняг, водохващането на Бърза река изпуска около 15-20л/сек - просто защото не може да хване и тях през решетките. Рибният проход е сух като барут, в период на миграция на пъстървите. Първата снимка на сайта за посещението показва водохващането на ВЕЦ Ерт 3 - каскадно свързана с ВЕЦ Бързи вир. Тя не работи засега.

http://dams.reki.bg/0037-dam/2016-11-14

 

Тук бихме искали да Ви обърнем внимание на следното:

Нямаме данни от БДДР за минималните водни количества на ВЕЦ Бързи вир за реките Бърза и Покълска. Познавайки реките отлично, твърдим уверено, че водното количество, изпускано под водохващането на Бърза, в момента на посещението е много по малко от минималното количество вода в реката, което сме виждали и в най-сухите месеци.

 

На второ място - намираме ВЕЦ ЕРТ 3, а също и Ерт 1 и Ерт 2, а също и всички останали ВЕЦ по Река Лом за абсолютно неуместни от гледна точка на ЗВ.

Цялата зона на описаните ВЕЦ попада в зони по Натура 2000 както следва:

 

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 

На всичко отгоре ВЕЦ Ерт 3 очевидно е каскадно свързан с ВЕЦ Бързи вир, което представлява друго нарушение на ЗВ, независимо от факта, че в ЗВ все още няма определение за каскадно изградени ВЕЦ, поради незаинтересоваността на МОСВ по въпроса/или обратното/ и въпреки нашите упорити настоявания.

Причината е, че долната вада на горния ВЕЦ зауства директно в задбаражното езеро на долния ВЕЦ - просто те няма как да бъдат направени по.близо един от друг. Тоест - по-каскадно от това не може да съществува.

 

Накрая на този доклад ще изразим нашето удовлетворение от адекваната защита на акта, който БДДР друсна на най-големия престъпник по реките у нас - НЕК ЕАД, заради тежките нарушения на законодателството. Поздравяваме БДДР за това и ги даваме за пример на останалите БД, надявайки се и те да направят постъпки за вкарване на нарушителя НЕК ЕАД в лоното на закона.

 

Едновременно с това, уведомяваме МОСВ, че тяхното писмо до директора на НЕК ЕАД, с което МОСВ директно наруши АПК и договора за функциониране на ЕС, беше размахвано от НЕК ЕАД като единствено оправдание пред съда. Както много добре знаете - това писмо беше в основата на четвъртата ни жалба до Дирекция Околна среда на ЕС и Ви гарантираме, че дирекцията ще го има предвид.

Дано все пак това писмо да не бъде взето предвид и при присъдата срещу НЕК ЕАД, която те напълно си заслужават. В противен случай, прогнозата ни /също описана в жалбата/ ще стане факт.

 

Молим, по този доклад, да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

четвъртък, 17 ноември 2016 г.

Наши отявлени любимци

14 500 лв. от санкции събра Басейнова дирекция за месец, извършени 182 проверки, 11 наказани

        17 ноември 2016 14:21

        182 проверки 41 предписания и 11 наказателни постановления издадоха служителите на Басейнова дирекция в Благоевград за месец октомври. Това съобщи на редовната си пресконференция пред медиите директорът Вангелия Иванова, Издадени са 11 наказателни и постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции по Закона за водите в общ размер на 14 500 лв.

        Наказателни постановления са за: Заустване на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите; водовземане в отклонение от условията вписани в издаденото разрешителното; неизпълнения на предписания дадени от контролния орган и нарушаване на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане. Наложените индивидуални санкции са в размер от 500 лв. до 3000 лв.

        Общо събраните суми от БД „ЗБР" през м. октомври, по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 4 650 лв.

        От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 87 567, 66 лв. и трансферирани в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Събраните през месеца суми по влезли в сила НП са в размер на 3 650 лв.

        През изминалия месец от БД „ЗБР" са издадени 15 разрешителни по реда на Закона за водите и 6 удостоверения за регистрация на кладенци за собствени нужди.

        През октомври са изготвени и 58 становища за съгласуване на инвестиционни предложения по реда на чл. 155 от ЗВ.

        През изминалия месец са предприети действия по общо 9 бр. сигнали и жалби.

        Сигналите се отнасят за:

        Депониране на земни маси на брега на р. Струма, след дигата под с. Дворище, на левия бряг на реката и извършване на изкопни дейности с тежка механизация. Полученият сигнал е изпратен на РИОСВ-Перник за предприемане на действия по компетентност;

        Скъсана дига на р. Места и съществуваща опасност от получилото се завиряване и връщане на водите обратно да се залее моста при с. Борово. При извършената проверка съвместно с представител на „Напоителни системи", клон Струма - Места е установено, че се извършват дейности по пробутване на материал от наносни острови образувани във водното течение, с цел изграждане на временна защитна дига в резултат на което е преустановено преминаването на водите на р. Места зад дигата;

        Наличие на затрупан със земна маса канал преминаващ през село Дрен, общ. Радомир и съществуващ риск от наводнение. Установено е, че канала – земно насипен профил е обрасъл с дребна храстовидна растителност, както и натрупани земни маси във водното течение. В резултат са направени необходимите предписания;

        Наличие на изграден мост на р. Струма между с. Борнарево и кв. Върба, общ. Радомир. Установено е, че над водното течение на река Струма е изграден пешеходен мост, строителството на който е приключило. За съоръжението няма издадено разрешение за строеж от Община Радомир, както и документи за съществуването на моста. В резултат е отправена молба за съдействие до РО НСК - Перник за предоставяне на наличната информация по отношение на новоизградения мост;

        Извършване на дейности по изземване на наносни отложения от речното легло на р. Места в землището на с. Балдево, общ. Гърмен. Не е установен извършител. При повторна проверка не е констатирано извършване на ново изземване;

        Извършване на дейности по изземване на наносни отложения от речните легла над мерилни створове на хмс №51880 на река Струма, с. Марино поле и № 52850 река Места, с. Хаджидимово. Не са установени пресни следи от изземване на наноси.

        Иво Костов

 

сряда, 16 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на БДУВИБР - Батак

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките изнемогва (там където изобщо е останал). Резултатите са както следва:

 

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

ВЕЦ Батак - Водохващане №12

 

Посещението е след валежи в района. Както е видно от снимките по-долу, отново се натъкнахме на убийствено съоръжение собственост на НЕК ЕАД.

 

Важно!!!: 

 

Водохващането попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

ЗЗ „Родопи Западни" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

ЗЗ „Западни Родопи" BG0002063 - по директивата за опазване на птици.

 

Водохващането е старо, част от Баташкия водносилов път, като водите се отклоняват директно към язовир Батак. 

За съжаление, валежите в района не са донесли очакваната вода в реката и то при сравнително нормално и повишено ниво на за сезона. Може да се каже, че на практика се взема всичката вода на река Чепинска (Рибна). Единствената вода, която остава да тече в коритото на реката и след водохващането се процежда през неуплътнени процепи в савака. 

За рибен проход и дума не може да става в досегашната практика!!!

Координатите на водовземането са:

N41.915456, E023.926840 

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт, както и видео клипа:

 

http://dams.reki.bg/0483-dam/2016-11-13

 

Моля, за това водохващане да ни изпратите данни за разрешеното минално водно количесто по разрешително.

 

Предварително Ви благодарим!

 

 

 

вторник, 15 ноември 2016 г.

Доклад ВЕЦ Малуша

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

!!! В началото отправям молба към МОСВ да ни изпратят най-после доклада на БДЗБР за случаят с река Джерман, за което от БДЗБР ни информираха, че е при вас. 

Информацията е поискана по реда на ЗДОИ с ваш вх. № ЗДОИО-44 от 25.10.2016 г. 

 

Срокът отново изтича !!!

 

Настоящия доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията и да подобрим информираността и контрола над ползвателите на вода, защото явно, те не могат да се самоконтролират.

 

МВЕЦ Малуша

 

Съгласно разрешителното от БДДР, издадено през 2011г., МВЕЦ Малуша работи с две водохващания.

 

Координатите на водовземанията са:

Водохващане 1 - N42.766364, E025.300506

Водохващане 2 - N42.766836, E025.301531

 

Важно!!!: 

 

Водохващането попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000:

 

ЗЗ „Българка" BG0000399 - по директивата за опазване на хабитати

ЗЗ „Българка" BG0000399 - по директивата за опазване на птици

 

И двете водохващания попадат в защитена територия по ЗЗТ :

ПП "Българка"

 

Водохващане 1:

 

Посещението е при маловодие, въпреки че през седмицата са паднали малко дъждове.

Водохващането функционира и на практика не изпуска нищо в реката. Както е видно от снимките, тук всичко е нарушено. Няма река, няма рибен проход.

 

 

Водохващане 2:

 

Посещението е при маловодие, въпреки че през седмицата са паднали малко дъждове.

Водохващането функционира и на практика не изпуска нищо в реката. Както е видно от снимките, тук всичко е нарушено. Няма река, няма рибен проход.

 

Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

Водохващане 1: http://dams.reki.bg/0169-dam/2016-11-03-1

 

Водохващане 2: http://dams.reki.bg/0169-dam/2016-11-03-2

 

За съжаление, отново ставаме свидетели на пълна липса на контрол и адекватно управление на водите в една защитена територия, в която една от поставените цели е опазването на изворите на реките в Габровско-Тревненския Балкан. През 2011г. има няколко издавани и променяни разрешителни за въпросната централа, с различни титуляри. Затова не знаем какво е било предишното предназначение на тези водохващания, но тъй като и двете водохващания са много стари, подозираме, че най-вероятно разрешителното е издадено под предтекст, че това са стари водохващания и няма да има увеличаване на хидроморфологичния натиск над реката ... уви, реката е пресушена. Живот отдавна няма !!!

 

От регистъра на издадените разрешителни от БДУВДР става ясно, че разрешителното за водоползване е издадено през 2011г., когато вече са били обявени и защитените зони и защитената територия !!! Бил е в сила и Закона за водите. Обаче, река няма. Следователно има нещо сбъркано.

 

Молим да не извършвате отделни проверки, освен ако не планирате такива и не решите, че защитените територии все пак трябва да се опазват.

 

Предварително Ви благодарим.

 

 

--

 

четвъртък, 10 ноември 2016 г.

Доклад за дейността на ВЕЦ Китка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 04.11.2016г.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че язовир Бебреш е източен докрай:

http://www.bnews.bg/article/218917-mist ... la_yazovir

Сега, доколкото в съобщението се споменава, че има някаква мистерия, ние считаме, че никаква мистерия няма. При маловодие ВЕЦ Бебреш изобщо не е трябвало да работи и от язовира е трябвало да се изпуска само екологичният минимум в едноименната река. По потвърдени данни има и тръба към язовирчето на Правец, откъдето се използва водата за напояване на тревата на игрището за голф. И ВЕЦ-ът, и голф игрището, са собственост на едни и същи хора - Валентин Златев и баща му.

Би трябвало да се очаква, че и за ВЕЦ-а, и за голф игрището, има водомерни устройства, които, като се проверят, много лесно може да се установи дали е източвана вода. Що се отнася до нас - ние ще проверим поне ВЕЦ-а, по данните от регистъра на АУЕР за месец октомври, когато ВЕЦ Бебреш не трябва да е работил въобще поради маловодие, и ще Ви уведомим за резултите от проверката, изпълнявайки нашите ангажименти по взаимодействието, което сме си обещали.

От друга страна намираме, че ако ВЕЦ Бебреш наистина не е работил през октомври, енергетиката е била поставена под угроза, а ако тревата за голф не се полива редовно, ще пострада икономическото развитие на страната, а и природата също така, защото тревата ще изсъхне и погине. В този смисъл, може би оставените без вода населени места Ботевградско и части от самия град, могат да се разглеждат като приемлива щета от гледна точка на органа по околна среда и води.

На второ място изказваме благодарност за писмото на МОСВ до РИОСВ София, във връзка с бъдещия ВЕЦ на язовир Огняново, копие от което получихме. Обществено обсъждане в село Огняново със сигурност е имало, понеже наш човек е присъствал, но е възможно и РИОСВ София да не е уведомена за него. Ако това е така, тогава очаквайте някой ден инж.Славка Куюмджиева да се появи в МОСВ с молба за разрешително за водовземане, нищо че язовирът не само е с неизяснена собственост в момента, но и доколкото знаем ние, не е приет с акт образец №16 от ДПК. Основание за молбата ще е, че местните хора много силно искат да си имат чисто нов ВЕЦ на язовира.

Надяваме се някой от МОСВ да не е поел известни ангажименти, когато и ако описаната ситуация се случи.

Но, за всеки случай Ви молим, в рамките на взаимно изгодното сътрудничество между нашите две организации, да ни изпратите и копие от отговора на г-жа Ирена Петкова, когато той се получи, за което предварително Ви благодарим.

И сега - към доклада до БДДР:

1. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лом

Посещението е при маловодие. При посещението в реката не се изпуска нито капка вода, което е нормално явление у нас. Рибен проход продължава да няма, и това също е нормално. Реката е само на локви под водохващането.

2. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лева

Това водохващане го снимаме за първи път.

Посещението е при маловодие. При посещението в реката не се изпуска нито капка вода, което също е нормално явление. Рибен проход също няма, но това няма значение. Реката е само на локви под водохващането.

За гореописаното можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:
>
> http://dams.reki.bg/0127-dam/2016-11-04
>
Обръщаме внимание, че първите четири снимки са от водохващането на река Лева, а останалите - от водохващането на река Лом.

И двете водохващания попадат в защитени зони по Натура 2000, както следва:

ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.

ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

За ВЕЦ Китка има още няколко водохващания. Едното го знаем със сигурност - на река Краставичка, и обещаваме да го снимаме в най-скоро време.

За останалите молим, БДДР да ни предостави координати.

Накрая, молим, по този сигнал да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

Доклад за дейността на ВЕЦ Китка


> В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 04.11.2016г.
>
> Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че язовир Бебреш е източен докрай:
>
> http://www.bnews.bg/article/218917-mist ... la_yazovir
>
> Сега, доколкото в съобщението се споменава, че има някаква мистерия, ние считаме, че никаква мистерия няма. При маловодие ВЕЦ Бебреш изобщо не е трябвало да работи и от язовира е трябвало да се изпуска само екологичният минимум в едноименната река. По потвърдени данни има и тръба към язовирчето на Правец, откъдето се използва водата за напояване на тревата на игрището за голф. И ВЕЦ-ът, и голф игрището, са собственост на едни и същи хора - Валентин Златев и баща му.
>
> Би трябвало да се очаква, че и за ВЕЦ-а, и за голф игрището, има водомерни устройства, които, като се проверят, много лесно може да се установи дали е източвана вода. Що се отнася до нас - ние ще проверим поне ВЕЦ-а, по данните от регистъра на АУЕР за месец октомври, когато ВЕЦ Бебреш не трябва да е работил въобще поради маловодие, и ще Ви уведомим за резултите от проверката, изпълнявайки нашите ангажименти по взаимодействието, което сме си обещали.
>
> От друга страна намираме, че ако ВЕЦ Бебреш наистина не е работил през октомври, енергетиката е била поставена под угроза, а ако тревата за голф не се полива редовно, ще пострада икономическото развитие на страната, а и природата също така, защото тревата ще изсъхне и погине. В този смисъл, може би оставените без вода населени места Ботевградско и части от самия град, могат да се разглеждат като приемлива щета от гледна точка на органа по околна среда и води.
>
> На второ място изказваме благодарност за писмото на МОСВ до РИОСВ София, във връзка с бъдещия ВЕЦ на язовир Огняново, копие от което получихме. Обществено обсъждане в село Огняново със сигурност е имало, понеже наш човек е присъствал, но е възможно и РИОСВ София да не е уведомена за него. Ако това е така, тогава очаквайте някой ден инж.Славка Куюмджиева да се появи в МОСВ с молба за разрешително за водовземане, нищо че язовирът не само е с неизяснена собственост в момента, но и доколкото знаем ние, не е приет с акт образец №16 от ДПК. Основание за молбата ще е, че местните хора много силно искат да си имат чисто нов ВЕЦ на язовира.
>
> Надяваме се някой от МОСВ да не е поел известни ангажименти, когато и ако описаната ситуация се случи.
>
> Но, за всеки случай Ви молим, в рамките на взаимно изгодното сътрудничество между нашите две организации, да ни изпратите и копие от отговора на г-жа Ирена Петкова, когато той се получи, за което предварително Ви благодарим.
>
> И сега - към доклада до БДДР:
>
> 1. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лом
>
> Посещението е при маловодие. При посещението в реката не се изпуска нито капка вода, което е нормално явление у нас. Рибен проход продължава да няма, и това също е нормално. Реката е само на локви под водохващането.
>
> 2. ВЕЦ Китка - водохващане на река Лева
>
> Това водохващане го снимаме за първи път.
>
> Посещението е при маловодие. При посещението в реката не се изпуска нито капка вода, което също е нормално явление. Рибен проход също няма, но това няма значение. Реката е само на локви под водохващането.
>
> За гореописаното можете да се убедите, като разгледате данните на нашия сайт:
> >
> > http://dams.reki.bg/0127-dam/2016-11-04
> >
> Обръщаме внимание, че първите четири снимки са от водохващането на река Лева, а останалите - от водохващането на река Лом.
>
> И двете водохващания попадат в защитени зони по Натура 2000, както следва:
>
> ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан" BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
>
> ЗЗ „Западен Балкан" BG0002002 - по директивата за опазване на птици.
>
> За ВЕЦ Китка има още няколко водохващания. Едното го знаем със сигурност - на река Краставичка, и обещаваме да го снимаме в най-скоро време.
>
> За останалите молим, БДДР да ни предостави координати.
>
> Накрая, молим, по този сигнал да не се извършват проверки, които да установят, че всичко е наред, освен ако не се планират такива.
>
> Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ