Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Как ВЕЦ-овете в България се оказаха вредни

Как ВЕЦ-овете в България се оказаха вредни

Страната ни е единствената, забранила изграждането на малки хидросъоръженияДружеството "Еко-хидроват" влага сериозни средства за проектиране и подготовка на изгражднаето на малка водноелектрическа централа (МВЕЦ). Въпреки че има издадени разрешителни и одобрен подробен устройствен план (ПУП) фирмата е възпрепятствана да завърши проекта си поради абсолютна забрана за изгражане на МВЕЦ по цялото поречие на река Марица.

Подобни истории всъщност могат да се разкажат за повечето проекти за изграждането на ВЕЦ в България, и то не само за река Марица, а за почти всички реки в страната.

Как започна всичко?

Всичко започва през пролетта на 2010 г., когато Министерството на околната среда и водите (МОСВ) утвърждава със своя заповед плановете за устройство на речните басейни на четирите басейнови дирекции в Пловдив, Благоевград, Плевен и Варна. Основната цел на тези планове е всички водни тела да достигнат добро екологично състояние преди края на 2015 г. чрез прилагането на специални мерки. Част от тези мерки предвиждат и въвеждането на ограничителен или забранителен режим за изграждането на малки ВЕЦ в зоните от "Натура 2000". Мотивите за налагане на посочената забрана се базират на експертни оценки, според които малките ВЕЦ влияят отрицателно върху количеството и качеството на повърхностните води, тъй като осушават речното корито,  нарушават хидроморфологичните, химичните и биологичните процеси на реките.

Всъщност причината за тази забрана е и безразборното раздаване на разрешителни до 2010 г., когато плановете за управление на реките още не са приети. Според експерти от МОСВ тези разрешителни са се раздавали, без да бъде преценен капацитетът на реките за изграждането на ВЕЦ. Така до началото на 2010 г. само за река Марица са издадени над 200 разрешителни, за Струма - над 100, а за Места - над 80. Най-малко са издадени за река Искър, където са над 20. Според справка на МОСВ обаче става ясно, че реално изградените ВЕЦ до 10 мегавата са много по-малко (виж картата). След приемането на плановете естествено намаляват и самите заявления за изграждане на ВЕЦ. Новите правила дават право на басейновите дирекции да преразгледат вече издадените разрешителни за ВЕЦ и на тези, които влизат в зоните на "Натура 2000", да бъде отказано изграждане. Според директора на басейнова дирекция - Пловдив, Атанаска Тунтова в Източнобеломорският район са отказани половината от подадените заявления за изграждане на ВЕЦ.

През есента на 2010 г. забраната за изграждането на ВЕЦ в зоните под "Натура 2000" (които обхващат 60% от реките в страната) влиза и в Закона за водите. Според текстовете "не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия при каскадно изграждане на деривационен и руслов тип водноелектрически централи", с което изграждането на подобни съоръжения напълно се блокира.

http://www.capital.bg/shimg/oo_1810317.jpg

Порой от жалби

Наложените забрани водят до завеждането на съдебно дело във Върховния административен съд срещу Министерството на околната среда и водите. Жалбоподатели са 15 дружества и една неправителствена организация с вече стартирани проекти за изграждане на ВЕЦ в Източнобеломорския район. Делото започва през 2010 г., но едва в началото на януари 2012 г. смесената технико-екологична експертизата на вещите лица е готова и на делото се дава ход.

Според вещите лица, изготвили експертизата, заключенията, въз основа на които е определена забраната за изграждане на ВЕЦ, са направени без ясна методика, неаргументирано и без оценка на отрицателното въздействие на тези съоръжения. "Тези становища трябва да бъдат аргументирани, което не е направено", твърдят експертите. Според едното вещо лице – Росица Дафовска, която е хидролог, няма друга страна в света, която да е забранила използването на реките за хидроенергетика. "Чрез забраната за изграждане на каскади от руслов или деривационен тип централи се забранява изграждането въобще на хидроенергийни обекти", коментира тя по време на съдебното заседание.

Другото вещо лице - Елена Арнаудова, която е еколог, е на същото мнение. Според нея при анализа на плановете  експертите са имали предвид по-скоро големите каскади. Освен това, пак според Арнаудова, река Марица е с достатъчно голям дебит, за да има възможност да се изградят такива съоръжения, и освен това мярката "забрана" е твърде крайна, твърди тя. По думите й Планът за управление на речните басейни освен това не е съобразен с енергийната политика на страната. 

Според вещите лица промяната на параметрите на водното тяло чрез изграждане на ВЕЦ не може да повлияе и на местообитанията на защитените видове.

Все пак те не отричат, че заради изграждането на каскади по Марица реката има седемкратно намаление на наносите. Според вещите лица обаче това е въпрос на добро управление, а българската хидроенергетика има голям опит с изграждането на руслови централи. Те също така посочват и опита на Германия, където през 1970 г. са действали 3000 малки ВЕЦ, а сега имат 7300.

Според вещите лица неясно е и откъде идва ограничението за използване максимум на 30% от капацитета на реката, което е записано в плановете за упралвние. Това изискване на практика блокира и вече изградените централи, тъй като ограничава тяхната дейност. Според Пламен Дилков, който е управител на част от фирмите, завели делото срещу МОСВ, изискването за ползване на 30% от годишния отток на реката, касае деривационните ВЕЦ, които отклоняват водата от речното корито." С това изискване обаче въведените в експлоатация малки ВЕЦ няма да могат да работят", посочи той. На същото мнение е и председателят на Националния съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" Стоян Тенчев, който също е жалбоподател по делото. По думите му тази забрана е абсурдна.

Представената експертиза, направена от вещите лица, е оспорена от МОСВ и техните юрисконсулти искат да бъде направена нова тройна експертиза. Въпреки това съдът отхвърля искането като неоснователно и счита, че представените заключения са подробни и изчерпателни и съдът следва да се произнесе с решение по делото. Три месеца по-късно обаче съдът излиза с ново становище, според което допълнителна експертиза все пак ще бъде назначена, за да се проследи произходът на забраната за изграждане на малък ВЕЦ. Така вместо решение жалбоподателите получават ново отлагане за началото на юни.

Предложение, на което не може да откажеш

Интересно е, че забраната за изграждане на ВЕЦ всъщност влиза в плановете за управление на речните басейни в последния момент по препоръка на Сдружение за дивата природа "Балкани". За нея не е направено обществено обсъждане, тъй като то е било проведено още през юни 2009 г. На 18 декември 2009 г. обаче Сдружение за дивата природа "Балкани" изпраща писмо до министъра на околната среда и водите, с което препоръчва въвеждането на забрана за изграждането на ВЕЦ в определени зони от реките, което месец по късно е отразено в плановете. Според председателят на сдружение "Балкани" Андрей Ковачев мотивите за това предложение са, че ВЕЦ-овете унищожават реките. По думите му над 100 проекта вече са одобрени в зоните на "Натура 2000", което е накарало организацията да иска налагането на забраната. Ковачев също допълни, че становищата на вещите лица по делото са "откровени лъжи" и че забрана за изграждане на ВЕЦ има дори в страни извън ЕС, като например Норвегия.  

Това, че забраната е по предложение на сдружение "Балкани", става ясно и от писмо на басейнова дирекция - Пловдив, до МОСВ, в което се посочва, че предложенията на сдружението почти без промяна са отразени в плановете. В тази връзка дирекцията препоръчва да се спре изграждането само на тези ВЕЦ, които нямат разрешение за строеж, тъй като в противен случай могат да се очакват много жалби, по които би било трудно да се платят обезщетения за пропуснати ползи. Въпреки това предложението на дирекцията не е уважено от министерството, което одобрява плановете за управление на речните басейни.

Зелената енергия понякога може да вреди на природата. Крайности като идеите в бившия СССР за отклоняване на реки в Сибир, които вместо към Северния ледовит океан да текат към пустините на Средна Азия, е могло да доведе до глобална екологична катастрофа. В България очевидно не става въпрос за това, но по-добрата регулация за ВЕЦ е очевидно необходима - пълното блокиране на проектите е абсурдно. Към 2020 г. България трябва да осигурява 16% от крайното си енергийно потребление от възобновяема енергия, а всяческото ограничаване на ВЕИ проектите ще попречи на това.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ