Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 2 април 2021 г.

Eксплоатацията на мината за злато Ада тепе, Крумовград, както и за бъдещите планове за развитие на добива на злато в община Крумовград.

За пореден пример на екологичен проблем алармират от риболовно сдружение
Балканка гр. София.


Поредица от проверки от октомври и ноември 2020 година и от януари 2021
година, извършени поотделно от сдружение Балканка, РИОСВ Хасково и
Басейнова Дирекция Пловдив, показват нарушения на действащото
законодателство и на разрешителния режим, при който оперира мината Ада
Тепе над Крумовград.

Докладите на Балканка /на английски/ са налични на следните линкове

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ADA_Tepe_HydroMorphoReport_Krumovitsa_FINAL2.pdf

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Hydrobiological_%20report_Krumovitsa.pdf

Ефектите се изразяват в неразрешено заустване в река Крумовица на
непречистени повърхностни води от минната зона, формирани извън
основните минни съоръжения, което е довело до задръстването на коритото
на река Крумовица с токсична тиня. За доказателство са прикачени снимки
от коритото на реката.

Предвид факта, че питейните кладенци на Крумовград се намират в терасите
на реката под мината, заустването на каквито и да било отпадъчни води от
минната зона поставя под риск питейните води в района.

Въпросът е още по-актуален заради чудовищните размери на бъдещите
намерения за нови минни дейности с цел добив на злато, предвидени за
района на община Крумовград.

Характерно за проверките на сдружение Балканка е, че се констатира
необичайна тиня точно под мината, каквато не се наблюдава нагоре по
реката.  Най-общо това е свидетелство за изтичане на повърхностни
ерозионни води още при строителството на индустриалната зона Ада тепе.

Изследванията на тинята в лицензирана лаборатория показаха съдържание на
силно токсичните арсен и никел над стандартите за качество на речни
седименти, възприети в някои европейски страни, каквито у нас не
случайно все още няма, въпреки че седиментите са най-сигурния индикатор
за чести замърсявания.  Наличието на арсен и никел в седиментите
заплашват живота в реката и подземните водоизточници на община
Крумовград, разположени в речните тераси под мината, тъй като водите в
реката са в пряк контакт с подземните води.

Добрата новина е, че засега изследванията на качествата на водата в
питейните кладенци са в допустимите граници.

След подаден от „Балканка" сигнал, проверка на РИОСВ Хасково показва
следи от директно заустване без пречистване на част от повърхностните
дъждовни води, формирани на територията на мината извън основните минни
съоръжения.

От Басейновата Дирекция в Пловдив /БДИБР/ реагират мудно на сигналите на
риболовците и правят проверка едва 3 месеца по късно - през януари, т.е.
чак след като наводнението от 10-12 януари отмива голяма част от тинята
в коритото на реката.  Все пак и БДИБР установяват, че нерегламентирано
се заустват дъждовни води от площадката на мината, което е в нарушение
на разрешителното и на ОВОС, а съдържанието на токсичен никел в тинята
пак е два пъти над препоръчителния стандарт за качество.

Тези факти са в противоречие със задължителните условия от доклада по
ОВОС и решението на МОСВ, с което е одобрена мината Ада тепе.  Според
него всички дъждовни води от индустриалната зона ще бъдат улавяни,
пречиствани и утаявани, за да се използват в оборотен цикъл, а излишните
води ще се заустват в реката пак пречистени и утаени, но далеч под
Крумовград, за да се избегне риска за подземните водоизточници.

Докладът от проверката на БДИБР е много интересен. Той е наличен на
следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ADA_TEPE_EARBD_REPORT.pdf

От Балканка са на мнение, че инвеститорът подценява проблема и в плана
си за собствен мониторинг не обръща внимание на биологичните елементи за
качество, а именно на живите организми в реката.  От разменената
кореспонденция с Дънди и ЕБВР, сдружението констатира, че и проблемът
със седиментите и заустването на отпадъчни води от минната територия се
отрича от концесионера, който твърди точно обратното на държавните
органи - че не изхвърлял никакви дъждовни води в реката въобще.

Дънди не предвиждат  допълнителни мерки и вместо това намират дейността
си в Ада тепе и бъдещите си планове за новите мини в района за
съгласувани от компетентните държавни органи по околна среда.

Засега проблемите не се подценяват от Европейската Банка за
Възстановяване и Развитие, финансирала проекта в Крумовград.  Според
вътрешните правила на банката, тя вече е поела ангажимент пред Балканка
да извърши собствена проверка по случая.

Констатираните проблеми са особено тревожни, тъй като около 70% от
територията на община Крумовград вече допълнително е отдадена за търсене
и проучване на метални полезни изкопаеми от Министерство на
Енергетиката, илюстрирано на тази карта:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/ADA_TEPE_KRU_MAP_2.jpg

Това е станало без действащ ОУП на община Крумовград, без Екологична
оценка и Оценка за съвместимост с Натура 2000 зоните.  На този фон
особено странно е, че през януари 2021 МОСВ решава, че няма нужда от
Оценка на съвместимостта за проучването на голяма част от тези площи,
въпреки че два месеца по-рано изисква такива.  Така самото министерство
нарушава европейски директиви - за хабитатите, за стратегическите
екологични оценки, както и на Рамковата Директива за Водите.

Риболовците припомнят, че при одобряването на проекта за мината Ада
тепе, екологичните доклади изрично подчертават, че само мината Ада тепе
и то с намалена площ от 85 хектара, няма да причини значително увреждане
на ниво защитена зона от Натура 2000. Докладът по Оценка на
съвместимостта на Ада тепе недвусмислено доказва, че всяка друга подобна
минна дейност, допусната в района на Крумовград, ще доведе до значително
отрицателно въздействие върху защитената зона.

Трябва да се отчита и че водите на река Крумовица се вливат в Арда, а
оттам заминават в Гърция, поради което е приложима задължително
Конвенцията от Еспоо за оценките за въздействие в трансграничен
контекст.  Гръцките власти досега са дали съгласие за реализацията само
на мината Ада тепе, при това само с двойно намалена площ от
първоначалния вариант.  И то, само при условие, че не се допуска пренос
на каквито и да било отпадъчни води от минната зона Ада тепе в река
Крумовица.

Нарушавайки непрекъснато европейските директиви, МОСВ и неговите
структури застрашават природата и живота на хората, а накрая санкциите
за нарушенията им ще ги плати цялото общество.

Обществото ще плати и с унищожената си природа, и с изгубените си водни
ресурси, а златото ще бъде изнесено от страната единствено в частна
полза на приближените до властта фирми, имайки предвид нищожните
концесионни такси.

В момента предстои Главна Дирекция Околна Среда на ЕС да внесе в
Европейския Съд извършените през годините досега безбройни нарушения на
директивите на Съюза от страна на МОСВ.   В този смисъл, участието на
ЕБВР във финансирането на мините е още по-неприемливо.

Общ изглед на цялата площадка и разорания хълм на Ада тепе през ноември
2020 може да се види на следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=pEvCHLi846c

Тъй като ситуацията с бъдещите планове за ликвидиране на ЗЗ Родопи
Източни по Директивата за местообитанията по начина, показан на видеото,
се развива много бързо и там няма да остане нито един здрав, неразоран
хълм в района на община Крумовград, сдружение Балканка ще информира ГД
Околна среда на ЕС за описаните дотук нови нарушения на директивите на
Съюза, както и засегнатата гръцка страна, и Изпълнителния Комитет на
Конвенцията от Еспоо.

И тук става дума за прононсираната като най-модерна мина у нас...
А какво ли се случва при останалите?!?


Сдружение "Балканка"

вторник, 30 март 2021 г.

0487 - ВЕЦ Момина Клисура - 2021-03-27Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0487 - ВЕЦ Момина Клисура - 2021-03-27

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0257 - ВЕЦ Света Петка - 2021-03-27Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0257 - ВЕЦ Света Петка - 2021-03-27

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.неделя, 7 март 2021 г.

0181 - ВЕЦ Милина - 2021-03-05Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0181 - ВЕЦ Милина - 2021-03-05

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 1 март 2021 г.

0181 - ВЕЦ Милина - 2021-03-01Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0181 - ВЕЦ Милина - 2021-03-01

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.Медиен мониторинг
1 март 2021
Да плащаш за отрова: ВЕЦ е замърсил с манган водата в Брестовица
Мини ВЕЦ е причинил замърсяването с манган на питейната вода в село Брестовица. В населеното място от вчера е обявено извънредно ...Китай ще изгради гигантски язовир в Тибет
... има повече от два пъти капацитета на "Три клисури" ("Three Gorges") - най-голямата ВЕЦ в момента с мощност 22 500 MW, също китайски.

неделя, 28 февруари 2021 г.

0485 - ПАВЕЦ Белмекен - 2021-02-28Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0485 - ПАВЕЦ Белмекен - 2021-02-28

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.неделя, 21 февруари 2021 г.

0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-02-20Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-02-20

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0499 - МВЕЦ Баба Цвета - 2021-02-21Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0499 - МВЕЦ Баба Цвета - 2021-02-21

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Медиен мониторинг


8 февруари 2021Бум на тока от водни централи през януари, спад при производството от въглища
Пониженото производство на ТЕЦ и бумът на ВЕЦ всъщност са взаимосвързани и са резултат от дъждовете през януари. Ако нямаше ...Климатичните промени свиват капацитета на водните централи в Южна Америка
Но именно климатичните промени оказват сериозно влияние върху производството на електроенергия от ВЕЦ, отчитат експертите.Изпускат язовири заради повишени води
От снощи язовир "Ивайловград" прелива през преливниците, турбините на ВЕЦ-а работят и към момента службите вече отчитат, че нивото ...Зрелищно ВИДЕО: Дъждове и бури сътвориха Родопската „Ниагара"
Реките повишиха чувствително нивата си, а водохващането на ВЕЦ "Бял извор" заприлича на умален вариант на известния водопад.понеделник, 1 февруари 2021 г.

Медиен мониторинг


01.02.2021


Френската Akuo Energy подготвя покупката на ВЕЦ "Своге"
Френската Akuo Energy, която има четири водноелектрически централи в България, подготвя придобиването на ВЕЦ "Своге", която от своя ...Производството от ВЕЦ е с ръст от над 200% след дъжда и студеното време
Вместо това допълнителната електроенергия е произведена от ВЕЦ-овете на НЕК - има почти 230% ръст в дейността им за 1-17 януари ...Скок с 228.89% на ВЕЦ в енергийния баланс на България за първите 17 дни на годината
Впечатляващо е нарастването на дела ВЕЦ-овете, според данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс ...Повече от половината боклук край ВЕЦ-Своге е изчистен
Вече шести ден продължава чистенето на ВЕЦ Своге. Заради ниските температури тежка техника вчера трябваше да разбива замръзналите ...
Мощности от всички ТЕЦ и ВЕЦ компенсират спирането на 5-и блок в АЕЦ „Козлодуй"
Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ активира заместващи мощности от всички ТЕЦ и ВЕЦ в страната за компенсиране на ...

Повреден уред на „Камчия" отчитал 1 млн. кубика по-малко разходвана вода на месец, ВЕЦ ...
"Този ВЕЦ след пет години става на ВиК! Вие нали разбирате, че там няма никаква драма", казва екоминистърът Емил Димитров. Ключови ...

понеделник, 25 януари 2021 г.

Медиен мониторинг


25.01.2021ВЕЦ "Своге" в хватката на боклука
ВЕЦ "Своге" в хватката на боклука ... което се образува тази седмица при ВЕЦ преди град Своге. Снимка: [Капитал] "Моля, софиянци, елате да ...

Илия Богданов: Важно е да спрем замърсяването по река Искър
... по почистване на водното огледало до стената на ВЕЦ "Прокопаник" в река Искър от натрупаните боклуци, чиято площ бе около 12 дка.Боклуци затлачиха и Струма край Невестино, прокуратурата пак ще проверява (видео)
В същото време продължава разчистването на огромното сметище във ВЕЦ-а на река Искър край Своге. Очаква се то да бъде разчистено до ...Още поне седмица ще чистят плаващото сметище край Своге
Плаващото сметище при стената на ВЕЦ "Своге", образувало се заради проливните дъждове, ще се чисти около десетина дни, заяви зам.Вода има, вода няма - природни ресурси и управленски парадокси
През почивните дни започна почистването на плаващото сметище край ВЕЦ Своге. То се появи след проливните дъждове през изминалата ...понеделник, 18 януари 2021 г.

Медиен мониториг
18.01.2020
Инж. Димитър Куманов: Замърсяването на р. Искър до ВЕЦ „Своге" не е прецедент
Искър до ВЕЦ „Своге" не е прецедент, това се е случвало и до яз. „Въча". Това заяви в „Тази събота" инж. Димитър Куманов от риболовен клуб ...На "острова" от боклуци в Искър екозащитници питат: МОСВ, кълве ли?
... които придошлата река Искър струпа при ВЕЦ-а край Своге, станаха поредният повод природозащитници да попитат как Министерството ...Теменужка Петкова: 26 населени места във високопланински райони са без ток
"В 24-часов режим е въведен ВЕЦ "Батак", целта е неизпускане за енергийно преработване обеми, на 68,9 % е пълен, няма опасност от ...


Струма вдигна нивото си с 1.5 метра
Река Рилска също приижда, преливникът на ВЕЦ "Рила" е пълен и изпуска водата през шлюза. Баражът над Благоевград на р. Бистрица ...

понеделник, 11 януари 2021 г.

Медиен мониторинг

11.01.2021
ВЕЦ "Батак" е първата българска подземна електроцентрала
На днешния ден през 1958 г. влиза в действие първата българска подземна водноелектрическа централа - ВЕЦ "Батак". Разположена е близо ...Защо Ревизоро не казва кой е частният ВЕЦ, за който имало вода, а за Пловдивско нямало?
"Не може да си представите, че цялата каскада Белмекен работи, за да захрани един частен ВЕЦ с 9 кубика. И въпросът е от тези 9 кубика ...
Тригодишният бизнес план на EPBiH предвижда 850 млн. евро инвестиции
Неретвица през 2021 г., продължаване на строителството на ВЕЦ Врандук и създаване на условия за по-нататъшна работа по вятърната ...четвъртък, 7 януари 2021 г.

Медиен мониторинг04.01.2021ВЕЦ-ът и пречиствателната станция на „Камчия" отчитат различен разход на вода, Ревизоро ...
Обследвана е "възможност за монтиране на ново измервателно устройство в началото на водопровода". Ключови думи: Камчия, ВЕЦ, Емил ...

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус в края на годината
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също остава положителен. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния ...Владислав Панев: Язовир „Камчия" е източван и прокуратурата трябва да направи проверка
Големият въпрос е именно в тази разлика от 2-3 милиона кубически метра. Интерес от отпускането на повече вода без съмнение има ВЕЦ-ът ...
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ