Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 13 ноември 2012 г.

Административно дело по ВЕЦ Карлуково

Публикувам Решение по адм. дело на АС Плевен срещу МВЕЦ Карлуково 2 на р. Искър, спечелено от СДП Балкани.

Делото се е проточило 3 години и е заведено през 2009 г. от Балкани и адвоката Татяна Георгиева.  Първоначално делото е било загубено в АС - Плевен, но след обжалване от Балкани, ВАС го въръща за ново гледане в АС - Плевен със задължително изискване на експертиза.
Последвалата експертиза е в полза на Балкани и съответно самото решението също е в полза на Балкани!

Р Е Ш Е Н И Е
№ 456
гр. Плевен, 21 Септември 2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Плевен, VII-ми състав, в открито съдебно заседание  на  четиринадесети септември две хиляди и единадесета година, в състав:
 
Председател: Ц. К.

При секретаря М.Н. и с участието на прокурора Й. А., като разгледа докладваното от съдия К. адм.д. № 981/2010г. по описа на Административен съд-Плевен, за да се произнесе взе предвид следното:

В Административен съд-Плевен е депозирана жалба от Сдружение за дива природа „Балкани” със седалище и адрес на управление гр.София против Решение по оценка на въздействието върху околната среда №ПН-1-1/2009г. на Директора на РИОСВ-Плевен. По жалбата е образувано адм.дело №587 по описа за 2009г. на Административен съд-Плевен.
В жалбата са наведени доводи, че оспореното Решение е неправилно. Твърди се, че с последното е съгласувано инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ “Карлуково ІІ” с мощност 1820 КВ в землището на село Карлуково, област Ловеч, което ще увреди значително предмета и целите на защитени зони “Карлуково ” BG 0001014 и ЗЗ “Карлуковски карст” BG 000332. Твърди се още, че инвестиционното намерение, одобрено с оспореното Решение ще повлияе негативно върху приоритетни за опазване видове и местообитания, защитени съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за биологично разнообразие и предмет на опазване в защитените зони, като последните са изчерпателно изброени. Твърди се още, че Решението е незаконосъобразно, тъй като одобрява реализацията на инвестиционното предложение, без да разгледа кумулативните ефекти, произтичащи от други подобни инвестиционни намерения, реализирани и в процес на реализация в същата защитена зона. В тази връзка се сочи, че наличието на над 35 проекта за МВЕЦ от град Своге до устието на реката било доказателство за много силен кумулативен ефект, който практически щял да доведе до унищожение на естественото речно течение по цялото продължение на река Искър. Твърди се също, че Директорът на РИОСВ - Плевен не бил взел предвид становищата и възраженията от жалбоподателя в рамките на проведеното административно производство. В заключение се моли за отмяна на оспореното Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен.
С оглед данните по депозираната от органа преписка, по делото са конституирани следните заинтересовани страни:  Еко Енергия БГ” ЕООД, град София, Община Луковит, Кметство – село Карлуково, РИОКОЗ -Ловеч, Басейнова дирекция “Дунавски район” гр.Плевен, Областна дирекция “Земеделие и гори” гр.Ловеч, РДНСК гр.Ловеч, Българско дружество за защита на птиците гр.София.
По молба за присъединяване от 11.01.2010 г. по делото е конституирано като страна и дружеството “Вец К-2” АД, град София.
С решение от 19.03.2010г. по адм.дело №587/2009г. е отхвърлена жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани” със седалище и адрес на управление гр.София.
В производство по инстанционен контрол, образувано по касационна жалба от Сдружение за дива природа „Балкани” гр.София, с решение №14502 от 29.11.2010г. по адм.дело №4971/2010г. на ВАС е отменено решение от 19.03.2010г. по адм.дело №587/2009г. на Административен съд-Плевен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. В мотивите на решението са дадени задължителни указания за назначаване на експертиза и след изслушване заключението на вещите лица и въз основа на съвкупна преценка на всички доказателства по делото да се направят крайните изводи за валидността и законосъобразността на оспореното Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен. Прието е още по делото, предвид законовата дефиниция, дадена в §1 т.30 от ДР на ЗООС на решението по ОВОС, че процесното решение е индивидуален административен акт, а не общ такъв, както е счетено от административния съд.
В Административен съд-Плевен е образувано адм.дело №981 по описа за 2010г. , преобразувано от адм.дело №587/2009г. по описа на същия съд.
В съдебно заседание по съществото на спора, оспорващият, редовно призован, се представлява от адв.Т.Г. с надлежно пълномощно, която поддържа депозираната жалба срещу решението по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен. Счита, че безспорно по делото е установено, че инвестиционното предложение попада в защитена зона „Карлуково” и защитена зона „Карлуковски карст”, като от заключението на вещите лица е видно, че то ще окаже значително отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на защитените зони. Счита още, че това е основания спорен въпрос по делото и той е изяснен чрез назначаване на съдебна експертиза, която безспорно е установила, че реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до увреждане на околната среда. В заключение моли за отмяна на Решението по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен и претендира направените по делото разноски съгласно списък по чл.80 ал.1 от ГПК, който представя.
От ответника по делото –Директорът на РИОСВ-Плевен не е депозиран  писмен отговор по жалбата.
В съдебно заседание по съществото на спора, ответникът, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт П. с надлежно пълномощно, която счита жалбата за неоснователна. Навежда доводи, че основният критерий за законосъобразност на процесното решение е съблюдаването на направения Доклад по ОВОС и Доклад по оценка за съвместимост. Счита, че Директорът на РИОСВ не може да се произнесе относно правилността на изложените в доклада изводи, тъй като последният е изготвен от лица със специални знания и необходимата компетентност. Моли жалбата да бъде отхвърлена, с произтичащите от това последици. Представя писмени бележки, в които навежда доводи аналогични на изложените в пледоарията по същество. Допълнително е посочено, след проследяване на процедурата предхождаща и съпровождаща издаването на процесното решение, че същата е проведена при съобразяване законовите изисквания, регламентирани в  ЗООС, НУРИОВОС и НОС.
Заинтересованите страни в производството, редовно призовани, в съдебно заседание по съществото на спора не се представляват и не изразяват становище по жалбата. В хода на производството по адм.дело №981/2010г. са депозирани писмени бележки от заинтересованата страна „Еко Енергия БГ” ЕООД гр.София, чрез юрисконсулт Н., в които са изложени подробни съображения за неоснователност на жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани” гр.София. Моли се същата да бъде отхвърлена.
Представителят на Окръжна прокуратура Плевен дава заключение, че жалбата на Сдружение за дива природа „Балкани” е основателна. Счита, че осъществяването на инвестиционното намерение ще допринесе до значителни отрицателни въздействия върху растителния и животински свят в двете защитени зони, като се позовава на заключението на вещите лица. Счита още, че е недопустимо осъществяването  на инвестиционното намерение и с оглед енергийния ефект от наличието в съседство на други малки ВЕЦ-ове по реката. Моли, въз основа на всички доказателства и безпристрастно и компетентно изготвената експертиза, да бъде постановено решение, с което да бъде отменено оспореното решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен.
Административен съд-Плевен, седми състав, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази доводите на страните и  извърши проверка на оспорения акт във връзка с правомощията си по чл.168 от АПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
С оспорения акт – Решение № ПН-1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ - Плевен е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ - Карлуково ІІ”, ползваща хидроенергийния потенциал на река Искър на км 130+000 от устието на река Искър в землището на село Карлуково, община Луковит, област Ловеч. Със същото е изразено положително становище относно въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение по реда на глава VІ-та, раздел 3-ти от Закона за опазване на околната среда и водите /ЗООС/. Съгласно чл. 99, ал. 7 от ЗООС, решенията от рода на оспореното в настоящето могат да бъдат оспорени по реда на АПК в 14-дневен срок от научаването им от заинтересованите лица. Законодателят не е дал легална дефиниция на понятието “заинтересовани лица” в тази глава, такава се съдържа в ДР на ЗООС. Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗООС т. 24 "Общественост" е едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, създадени в съответствие с националното законодателство, съгласно т. 25. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Засегната общественост" е обществеността по т. 24, която е засегната или с вероятност да бъде засегната, или която има интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на този закон или на условията в разрешителното, включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство.
Жалбата е подадена от Сдружение за дива природа „Балкани”, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Драган Цанков” № 8. Последното представлява юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и за постигане на следните цели: извършване на научни изследвания и практически действия по опазване на растителния и животински свят, изготвяне на обосновани и научно мотивирани предложения за усъвършенстване на природозащитното законодателство, формирането на природозащитна и екологична култура сред населението, пропагандиране на идеите на сдружението с оглед утвърждаването му като популярна организация., осъществяване на обществен контрол за съблюдаване на природозащитните закони, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на природозащитните закони или търсене на съответната отговорност при констатиране на такива.
Съдът приема, че жалбата е допустима и ще следва да бъде разгледана по същество, тъй като е подадена от юридическо лице, което е регистрирано в съответствие с националното законодателство и съобразно предмета си на дейност представлява “екологична” организация, с оглед което последното се явява заинтересовано лице по смисъла на ЗООС. Извън това, целта на проведената процедура по реда на Глава VI-та от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), финализирана с атакувания акт - решение по ОВОС, е да се конкретизират необходимите мерки за осигуряване на допустимото въздействие върху околната среда, поради което постановеното решение може да бъде обжалвано от всеки субект, чийто правен интерес се обуславя от конституционно гарантираното с разпоредбата на чл. 55 от Конституцията право на здравословна околна среда.
Няма данни оспореният акт да е връчван на оспорващия, като същият е оповестен на интернет-страницата на РИОСВ-Плевен на 12.06.2009г. С оглед датата на издаване на акта – 12.06.2009г. и датата на депозиране на жалбата при органа – 24.06.2009 г., съдът приема, че последната е подадена в законоустановения срок.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Оспореното Решение е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия по чл.94 ал.1 т.2 от ЗООС, съобразно разпоредбата на чл.93, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 – предвид характера на инвестиционното предложение от ЗООС – инвестиционно предложение, свързано с ново строителство на водно-електрическа централа, т.е. попадащо в Приложение №2, позиция 3, б. “з”.
Актът съдържа предписаните от ЗООС и Наредбата за ОВОС реквизити: последният е в изискуемата се писмена форма и формално притежава необходимите реквизити по чл.99, ал.3 от Закона: наименование на органа - т.1; име на инвеститора и седалището му - т.2; правни и фактически основания за постановяването му - т.3; мотиви - т.4; разпоредителна част и условия за изпълнение - т.5 и т.6; органа и срока, в който може да се обжалва - т.7; отговорност при неизпълнение на условията - т.8, във връзка с чл.166, т.2 ЗООС, както и дата на издаване и подпис - чл.99, ал.3, т.9 ЗООС.
Относно спазването на процедурата, съдът съобрази следното:
Съгласно нормативната уредба, в частност чл.2 от НУРИОВОС предписва следната последователност на действията и актовете, обуславящи законосъобразно протичане на процедурата по издаване на Решение по ОВОС: Необходимо е: 1. Уведомление от страна на инвеститора до компетентния орган и засегнатото население относно конкретното инвестиционно намерение; 2. Компетентният орган следва да извърши преценка относно необходимостта от ОВОС за инвестиционното намерение, което се изразява в определяне относно това дали последното е включено в приложение 1 и 2 към чл.81, ал.1, т.2 от ЗООС, като в 14-дневен срок от подаване на заявлението писмено информира възложителя относно действията, които следва да предприеме. Същият изпраща копие от писмото по ал.1 до Кмета на Общината, в която се ситуира обекта, предмет на ИП, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в Интернет; 3. Компетентният орган определя извършването на консултации, както и обхвата и съдържанието на Доклада по ОВОС; 4. Извършва се оценка на качеството на ДОВОС; 5. Организира се обществено обсъждане на ДОВОС; 6. Взема се решение по ОВОС.
Съгласно нормата на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НОС), когато компетентният орган прецени, че има вероятност плановете, програмите и проектите (инвестиционните предложения) да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона, същият издава решение да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете, програмите и проектите (инвестиционните предложения) върху защитените зони съгласно раздел IV. В срок 7 дни от издаването на решението по ал.1 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на Интернет страницата си. След постановяване на това решение инвестиционното предложение се подлага на оценка за степента на въздействие върху защитените зони, която включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона. Оценката се представя под формата на доклад, чието качество се оценява от компетентния орган. При положителна оценка на качеството на доклада административният орган провежда консултации с обществеността, като публикува на Интернет страницата си информация относно плана, програмата и проекта /инвестиционното предложение, включително графичен материал, и доклада/. В законоустановения срок всички заинтересовани лица могат да депозират пред компетентния орган писмени мотивирани становища по плана, програмата, проекта или по инвестиционното предложение и доклада. Решението се постановява въз основа на събраната от компетентния орган информация относно предмета и целите на защитената зона, очакваната степен на увреждане на зоната, доклада, резултатите от проведените консултации с обществеността и критериите по чл.22. Постановеното решение подлежи на обжалване по реда на АПК (чл.31, ал.18 от ЗБР).
Съгласно приложените към адм.дело 587/2009г., от което е преобразувано настоящето дело, доказателства се установява, че процедурата по издаване на процесното Решение, постановено след съвместно провеждане на двете процедури, при съблюдаване на гореописаните нормативно установени правила, които са детайлно разписани в Наредбата за ОВОС, респ. в НОС, е протекла в следната последователност:
Инвеститорът “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София е депозирал писмено искане рег. № 640 от 08.02.2007 г., (приложено на лист 180 по адм.дело 587/2009г.) до компетентния орган - Директора на РИОСВ - Плевен за издаване на решение за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за “МВЕЦ Карлуково ІІ” на река Искър в землището на село Карлуково, община Луковит, към което са приложени уведомление и публична обява за уведомяване на всички заинтересовани лица за инвестиционното предложение, приложени на лист 567 и 568 по адм.дело 587/2009г., както и уведомление до община Луковит от 30.11.2006 г. с писма вх. №№ 02-6540 и 02-6542 до същия орган. По повод последното община Луковит е изпратила писмо от 19.01.2007 г. до РИОСВ – Плевен, придружено от положително становище за реализиране на инвестиционното предложение. С писмо изх. № 640/20.02.2007 г. Директорът на РИОСВ – Плевен е уведомил инвеститора за необходимостта от допълнителна информация относно определени компоненти на ИП, като му е указано, че при неизпълнение на горното в посочен срок, процедурата по разглеждане на искането ще бъде прекратена. С писмо № 640/12.04.2007 г. инвеститорът е представил исканата допълнителна информация за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на потенциално защитените зони. Изготвено е становище от младши експерт при РИОСВ – Плевен от 16.04.2007 г., в което е прието, че е необходимо изготвяне на ДОВОС. Издадено е Решение № ПН-43-ПР/24.04.2007 г., с което е постановено да се извърши ОВОС по отношение на така заявеното инвестиционното предложение на “Еко Енергия” ЕООД – гр.София, приложено на лист 165, 166 по адм.дело 587/2009г. С писмо от 24.04.2007 г. същото решение е изпратено от РИОСВ – Плевен до община Луковит, кметство Карлуково и до инвеститора, като със същото цитираните лица са уведомени за по-нататъшното процедиране на преписката, разписано в чл. 8 от НУРИОВОС, в това число – оповестяване на Решението по съответния ред - чрез качването му в Интернет-страницата на Общината и на общодостъпно място в сградата на Общинската администрация за срок от минимум 14 дни, както че и въпросното Решение е оповестено чрез поставянето му на таблото на РИОСВ - Плевен. Последното е обявено от Община Луковит, съгласно съобщение от 03.07.2007 г., приложено по адм.дело 587/2009г. на лист 573. С Писмо от 23.07.2007 г. РИОСВ – Плевен е уведомена, че решението е поставено на информационното табло на първия етаж в общината като до 18.07.2007 г. искания и възражения по същото не са постъпвали. Възложителят е уведомен, че на основание чл. 95 от ЗООС следва да изготви задание на доклад за ОВОС /ДОВОС/, след консултации с компетентния орган, други специализирани ведомства и засегнатата общественост. Същият е уведомен и за изискуемите, съгласно чл.10, ал.3 от НУРИОВОС реквизити на заданието. Уведомен е и, че след изготвяне на заданието и получаване на писмено становище от РИОСВ по същото, следва да бъде възложено изготвянето на доклад по ОВОС, който да бъде съобразен с дадените препоръки и бележки и изискванията на чл.96, ал.1 от ЗООС. С оглед последното, с писмо, рег. № 640/09.08.2007 г., приложено на лист 136 по адм.дело 587/2009г., при РИОСВ - Плевен “Еко Енергия” ЕООД, град София е депозирало подготвения доклад по ОВОС.
От РИОСВ - Плевен е подготвено писмо, депозирано на лист 129 по адм.дело 587/2009г., в което е указана необходимостта от конкретизиране на посочени точки от доклада, в това число преценка на степента на въздействие на проекта върху видовете и местообитанията им в защитените зони “Карлуково” и “Карлуковски карст”. С писмо от 12.12.2007 г. “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София иска становище относно необходимостта от представяне на допълнителни документи във връзка с междувременно приетата Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост – ДВ, бр.73/2007 година. Изготвена е преценка по чл.40 от НОС, депозирана на листи 126, 127 по адм.дело 587/2009г., от която е видно, че има вероятност ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.  С писмо от 12.12.2007 г. РИОСВ - Плевен е уведомил възложителя, че следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие върху защитените зони (ОС) по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии (НОС), с оглед предмета и целите на опазване на защитените зони BG 0001014 “Карлуково” и BG 000332 “Карлуковски карст”, както и че процедурите по ОВОС и ОС се съвместяват по реда на раздел ІІІ от Наредбата за ОС. Така подготвената оценка (ОС) е депозирана в компетентния орган на 05.03.2008 г. с писмо вх. № 887 на лист 123 по адм.дело 587/2009г. С писмо, рег. № 887 от 14.03.2008 г. Директорът на РИОСВ - Плевен е уведомил възложителя за направената отрицателна оценка на качеството на доклада, като същият е върнат за преработване, (листи 120, 121 и 122 от адм.дело 587/2009г.). Преработеният от възложителя доклад за ОС е входиран при административния орган с писмо, рег. № 887 от 10.04.2008 година. За изготвената положителна оценка инвеститорът е уведомен с писмо № 887/24.04.2008 г., като качеството на доклада е оценено под степен “Б” по смисъла на чл.14, ал.2, т.2 от НУРИОВОС. Със същото възложителят е уведомен, че засегната по смисъла на чл.16 от НУРИОВОС е Община Луковит, както и че следва да бъде организирано обществено обсъждане на доклада и приложението към него (ДОВОС и ДОС), датата и часът за провеждане на които следва да бъде оповестена чрез средствата за масово осведомяване в минимум 30-дневен срок преди провеждането му. Изготвена е обява за обществено обсъждане на ДОВОС, заедно с приложения към него ДОС, която е публикувана в бр.282 от 16.05.2008 г. във вестник “Луковитски новини” от която е видно, че общественото обсъждане на докладите е насрочено за 19.06.2008 г., т.е. в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. За датата на обществено обсъждане инвеститорът е уведомил и Общината на 09.05.2008 година. Изготвени и депозирани са становища от “Българско дружество за защита на птиците” от 18.06.2008 г., гл. ас. д-р Р. Ц., н.с. І ст., д-р П. Ш., н.с. І ст., Г. С., относно изготвената ОС.
Проведено е обществено обсъждане на доклада, за което е съставен Протокол, приложен на листи 96, 97 на адм.дело 587/2009г. Последният, заедно с присъствения списък е изпратен на компетентния орган – РИОСВ - Плевен. Възложителят е изготвил и депозирал до РИОСВ свое ответно становище, вх. № 887 от 26.06.2008 г. при РИОСВ, по повод становището на БДЗП, на основание чл.17, ал.5 от НУРИОВОС.
С писмо от 25.07.2008 г. РИОСВ – Плевен е изискал от инвеститора допълнителна информация за координатите на задбаражното езеро. Такава е подадена от дружеството инвеститор на 06.08.2008 година. От страна на органа е изискана информация и от “Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен” относно местоположението на МВЕЦ “Карлуково ІІ” и МВЕЦ “К2”. Изискана е информация и от МОСВ – Дирекция “Превантивна дейност” относно местоположението на инвестиционното предложение с оглед това, че същото засяга територията на две РИОСВ. Последното представлява въпрос, поставен на проведеното обществено обсъждане. По този повод с декларация вх. № 26-00-3329/01.10.2008 г. “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София декларира, че част от техническите параметри на ИП ще бъдат променени, като заявената височина ще бъде намалена, при което ИП за изграждането на МВЕЦ “Карлуково ІІ” и опашката на задбаражното езеро ще попадат изцяло в територията на РИОСВ – Плевен и в неговата компетентност ще бъде произнасянето на решение по ОВОС. С писмо от 26.01.2009 г. МОСВ е уведомило РИОСВ, с копие до инвеститора, “Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен”, Община Луковит и Кметство село Карлуково, че с оглед декларираните изменения, компетентен за произнасяне и за вземане на съответно решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ – Плевен. Изготвена е оценка на качеството на приложенията по чл.34 от НОС, която е положителна. С писмо от 14.04.2009 г. “Еко Енергия БГ” ЕООД, град София е уведомено, че следва да представи всички параметри, характеризиращи МВЕЦ пред органа, с оглед приключване процедурата на ИП. С писмо от 18.05.2009 г. с № 2188 са изпълнени указанията на органа, като параметрите на МВЕЦ “Карлуково” са съобразени с промяната с височината на водопреградните съоръжения.
Със Заповед № РД0195 от 25.05.2009 г., издадена на основание чл.9, ал.1 от Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ, Директорът на РИОСВ е назначил Експертен екологичен съвет със задача - същият да се събере на 08.06.2009 г. от 10.30 часа и да разгледа доклада по ОВОС за конкретното ИП. За така проведеното събрание на Експертния съвет е съставен Протокол № 1 от 08.06.2009 година. Видно от последния,  проекторешението по ОВОС за същото ИП е прието с 9 гласа “за”, 0 “въздържали се” и  0 “против”.
С оглед така описаното е издадено процесното Решение № ПН 1-1 от 2009 г., с което е одобрено осъществяването на ИП за изграждане на МВЕЦ “Карлуково ІІ” на река Искър.
Съобразно изложеното, настоящият състав приема, че приложимата процедура, предхождаща Решението не страда от съществени пороци, които да обосноват отмяна на същото на това основание. Спазени са изискванията на чл.95 от ЗООС, във връзка с чл.9 от НУРИОВОС, като на най-ранния етап на инвестиционното намерение са информирани компетентните органи и засегнатата общественост, организирани и проведени са консултации, изработен е доклад с указан обхват съдържание на ОВОС, като с оглед указания от органа, докладът за ОВОС е представен за оценяване на качеството му съгласно изискването на чл.13 от НУРИОВОС. Докладът е оценен със степен Б (по смисъла на чл.14 от НУРИОВОС), а от събраните по делото доказателства е установено по несъмнен начин изпълнението на процедурата по чл.97 от ЗООС, вр. чл.17 от НУРИОВОС, по силата на която, след положителна оценка от компетентния орган на доклада за ОВОС, инвеститорът е задължен да организира съвместно с определените от административния орган засегнати общини, кметства и райони, обществено обсъждане. В изпълнение на чл.99 от ЗООС възложителят е внесъл в РИОСВ резултатите, становищата и протоколите от проведените обществени обсъждания на 19.06.2008 г., депозиран в седмодневен срок – 20.06.2008 г., съобразно чл.17, ал.4 от НУРИОВОС. Приложени са становищата на субектите, взели участие в общественото обсъждане и отговор на възложителя. Проведена е процедура по задание и изменение на параметрите на инвестиционното предложение, именно с оглед внесено предложение на проведеното обществено обсъждане, което води до извод, че общественото обсъждане не е проведено формално. Екологичният експертен съвет (ЕЕС) е одобрил осъществяването на инвестиционното предложение. Фактът, че Директорът на РИОСВ-Плевен е преценил, че решението в тази му част следва да бъде разгледано от ЕЕС, не представлява нарушение на правилата, тъй като последното представлява суверенно право на преценка на органа – дали да вземе решението еднолично при съблюдаване на процедурата, разписана в ЗБР и Наредбата, или да направи повече от вмененото му задължение, както е в конкретния случай – да възложи на помощния си орган, състоящ се от експерти, да вземе предварително отношение по въпроса, преди органът да се произнесе с решението си. Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите е взел решението за ОВОС, въз основа на резултатите от обществените обсъждания, писменото становище на възложителя, заключението на експертите изготвили доклада за ОВОС и приложения доклад за оценка на съвместимостта на проекта за изграждане на МВЕЦ “Карлуково ІІ” с предмета и целите на защитените зони.
По отношение на материалния закон, съдът съобрази следното:
Предмет на съдебен контрол е Решението на Директора на РИОСВ-Плевен по оценка на въздействието върху околната среда, което следва да бъде преценено на всички основания по чл.146 от АПК, включително и съответствието с материалния закон. Фактическите основания за издаването на процесното решение са непосредствено свързани с изготвянето, обсъждането и приемането на доклад за оценка на въздействие върху околната среда на предложеното инвестиционно намерение и съобразно скалата на оценяване, въз основа на които административният орган мотивира в конкретния случай извод за одобряване на инвестиционното предложение. Съобразно мотивите на отменителното решение на ВАС, оспорването на решението на Директора на РИОСВ-Плевен не отрича допускането и събирането на допустими по реда на ГПК доказателства, включително и съдебни експертизи, които да анализират съдържанието на доклада за ОВОС.
В изпълнение на дадените с решение №14502 от 29.11.2010г. по адм.дело №4971/2010г. на ВАС указания, които са задължителни за настоящата инстанция, е назначена съдебно-биологична експертиза със задачи, поставени от оспорващия, ответника и представителя на Окръжна прокуратура Плевен. По делото е представено заключение по назначената СБЕ, която като неоспорена от страните, съдът кредитира като обективно, безпристрастно и компетентно изготвена. Съгласно последната, подробно в осем точки е дадено заключение, че изграждането на инвестиционното предложение за МВЕЦ Карлуково ІІ ще има значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на Защитена зона „Карлуково” и Защитена зона „Кралуковски карст” с изброяване на местообитанията по видове, които ще бъдат значително увредени, както и ще доведе до унищожаване и увреждане на площи от местообитания, предмет на опазване на защитените зони по Директива 92/43 и 79/409. Установено е още, че инвестиционното предложение към момента на изготвяне на доклада по ОВОС и неговото одобряване е попадало в двете защитени зони, като значителното отрицателно въздействие се изразява в пряко заливане и загуба на площ за местообитания, промяна на параметрите на речното течение, на грунта на реката, на бреговата ивица и кумулативния ефект, в следствие на евентуална реализация на други МВЕЦ в съседство с процесния. Установено е също, че за някои видове, негативното въздействие е недопустимо, поради уникалността на местообитанието им в защитената зона (напр. египетски лешояд). Отразено е в заключението още, че в доклада по ОВОС и приложенията към него не е обсъдено влиянието на инвестиционното предложение върху защитените територии в района, като е счетено, че формираните изводи не съответстват на обективните данни, доколкото не е обсъдено в доклада по ОВОС влиянието на инвестиционното предложение върху 2 вида риби, 4 вида безгръбначни животни и 13 вида птици от Приложения №2, които са предмет на опазване на защитените зони и които са свързани с речни, крайречни или скални местообитания и са могли да бъдат засегнати от него. Установено е също от вещите лица, че в доклада по ОВОС и приложенията към него не е обсъден кумулативния ефект от реализирането на два МВЕЦ в съседство с МВЕЦ Карлуково 2, т.е. не са отчетени кумулативните ефекти, произтичащи от реализацията на други подобни инвестиционни намерения в защитени зони „Карлуково” и „Карлуковски карст”.
Изложеното в заключението по назначената СБЕ се потвърждава и при разпита на вещите лица, които в съдебно заседание заявяват, че инвестиционното предложение ще нанесе значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, и е несъвместимо с предмета и целите на опазване на двете защитени зони за птици и хабитати.
Съобразно разпоредбата на чл.3 т.7 от ЗООС, един от принципите, които следва да се съблюдават при опазване на околната среда е съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие, като целите на закона се постигат и чрез извършване на оценка на въздействието върху околната среда (чл.2 т.5 от ЗООС).
В оспореното решение е направен извод, че осъществяването на инвестиционното намерение на „Еко Енергия БГ” ЕООД гр.София няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони „Карлуково”  и „Карлувоски карст”.
Като съобрази съдържанието на процесното решение  и в контекста на горното, съдът намира, че в оспорения административен акт липсват мотиви относно конкретните въздействия на инвестиционното предложение върху отделните типове природни местообитания и отделните видове-предмет на опазване в засегнатите защитени зони. В нарушение на чл.32 ал.2 и ал.3 от ЗБР в решението е отчетена  площта на инвестиционното предложение спрямо общата площ на защитените зони.
Следва да се отбележи още, че административният орган следва да мотивира и спазването на Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици и на Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна, което в конкретния случай не е сторено. Двете Директиви регламентират задължението на държавите членки по отношение на защитените територии. Посочените директиви са транспонирани в ЗБР, като промените в последния са обнародвани в ДВ, бр. 94/2007 г., нормите на чл. 4, ал. 5, вр. чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна са възпроизведени в чл. 31 и сл. от ЗБР. Съгласно чл. 6, т. 2 от Директива 92/43/ЕИО държавите - членки вземат подходящи мерки за предотвратяване специалните защитени територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете, за които за определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително въздействие с оглед на целите на настоящата директива. Понятието "състояние на запазване на естествените местообитания" е дадено в чл. 1, б."д" от Директивата и то "означава съвкупността от въздействия върху естественото местообитание и характерните за него видове и които могат да повлияят дългосрочно на естественото му разпространение, структура и функции и на дългосрочното оцеляване на характерните видове в рамките на територията, посочена в чл. 2, като състоянието на запазване се счита за "благоприятно", ако естественият район на разпространение на този вид нито намалява, нито е вероятно да намалее в обозримо бъдеще". Съгласно посочената нормативна уредба административният орган е следвало да изложи мотиви в решението си спазени ли са изискванията на посочената Директива, и какви мерки следва да бъдат взети с оглед благоприятното запазване на естествените местообитания. Същото се отнася и за Директива 79/409/ЕИО/ за опазване на дивите птици/.
Съдът, като съобрази заключението по назначената съдебно-биологична експертиза, а именно че изграждането на инвестиционното предложение за МВЕЦ Карлуково ІІ ще има значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на Защитена зона „Карлуково” и Защитена зона „Карлуковски карст” с изброяване на местообитанията по видове, които ще бъдат значително увредени, като за някои видове негативното въздействие е недопустимо, поради уникалността на местообитанието им в защитената зона, счита, че извода за липса на вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания , популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не съответства на действителните данни, поради което процесното решение е издадено в противоречие с материалния закон и не съответства на целите на закона.
За пълнота следва да се отбележи, че необсъждането на кумулативния ефект в Доклада за ОВОС по принцип представлява съществено процедурно нарушение, но предвид заключението по назначената СБЕ, според което самото реализиране на инвестиционното намерение на „Еко Енергия БГ” ЕООД гр.София ще доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони „Карлуково” и „Карлуковски карст”, последното се явява без значение.
Ето защо, оспореното решение по ОВОС на Директора на РИОСВ-Плевен като издадено в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона, а именно съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообрази следва да бъде отменено.
При този изход на делото и направено искане от пълномощника на оспорващия с представяне на списък по чл.80 ал.1 от ГПК следва в полза на Сдружение за дива природа „Балкани” –София да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 700лв., представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 150лв. (съгласно представен списък за разноски-л.208 по адм.дело 981/2010г.) и 550лв. депозит за вещи лица.

Водим от горното и на основание чл. 172 ал.1 и ал.2 предл. второ от АПК и чл.143 ал.1 от АПК, Административен съд – Плевен
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Решение по оценка на въздействието върху околната среда №ПН-1-1/2009г. на Директора на РИОСВ-Плевен, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ - Карлуково ІІ”, ползваща хидроенергийния потенциал на река Искър на км 130+000 от устието на река Искър в землището на село Карлуково, община Луковит, област Ловеч.
ОСЪЖДА РИОСВ-Плевен да заплати в полза на Сдружение за дива природа „Балкани” със седалище и адрес на управление гр.София направените по делото разноски в размер на 700лв. (седемстотин лева).
Решението  подлежи на обжалване пред Върховен административен съд  в 14- дневен срок от съобщаването му.
Преписи от решението да се изпратят на страните.
                                                                                                             Съдия:
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ