Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Дело 1 ВЕЦ Ели дере

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

................

 

гр. Пловдив,  ..................... 2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на седми март през две хиляди и единадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 2218 по описа на съда за 2010год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на Глава Х от АПК, във връзка с чл. 71 от Закона за водите.

2. Образувано е по жалба на "Енергия" ЕООД, със седалище и адрес на управление, №2, ул. "39-та", с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик срещу Мълчалив отказ на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, да издаде Решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г.  на същата Басейнова дерекция, гр.Пловдив, както и да издаде Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере".

3. С Определение  № 2746 от 09.12.2010г., постановено по настоящото дело, Съдът, след като е намерил жалбата с която е сезиран за недопустима е прекратил производството по делото.

С Определение №1511 от 01.02.2011г., постановено по адм. дело № 1131, по описа на Върховния административен съд е отменено прежде посоченото определение на Административен съд Пловдив, в частта му с която е оставена без разглеждане жалбата на "Енергия" ЕООД, срещу мълчалив отказ на Директора на БДУВИИБР, Пловдив да се произнесе по Заявление № ПВО-55 от 05.08.2010г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере", като делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

При това положение, предмет на настоящото производство е именно мълчаливият отказ на административния орган да издаде индивидуален административен акт по повод на Заявление № ПВО-55 от 05.08.2010г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере"

4. Според жалбоподателя, срокът за произнасяне от страна на административния орган, по направеното от него искане за издаване на Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере" е изтекъл на 18.09.2010г.  Поддържа се също така, че дори в случая да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 57, ал.7 от АПК, то крайният срок за произнасяне от страна на административния орган е изтекъл на 04.10.2010г. След като и в този срок, липсва произнасяне, според жалбоподателя е налице мълчалив отказ от страна на сезирания административен орган, по направените пред него искания за издаване на индивидуален административен акт.

Твърди се също така, че в случая са били налице всички установени в закона изисквания за издаване на исканите административни актове, включително и с оглед приложението на чл. 53 от АПК.

Във връзка с представеното по делото Писмо изх. № ПВО-55 от 15.11.2010г. на Директора на БДУВИИБР, Пловдив, становището на жалбоподателя е че не е възможно да бъде спряно административно производство, което е приключило с мълчалив отказ.

5. Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, чрез процесуалният си представител Ю.Б. е на становище, че в случая не е налице мълчалив отказ от страна на административния орган. Съображенията в тази насока се свеждат до твърдението, че с оглед започналата процедура пред Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик към Министерство на околната среда и водите по оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, в случая е налице хипотезата по чл. 76, ал.2 от Закона за водите, т.е. срока за произнасяне е спрял да тече.  

 

ІІ. За процедурата :

 

6. С молба вх. № РЯ-01-64 от 27.07.2010г., "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, да издаде решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г./с последващи изменения/, като са посочени конкретните параметри на исканите изменения.

Към същото е приложено Решение № ПК-135-ПР/2005г. на РИОСВ, гр. Пазарджик, за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, с което е преценено да не се извършва такава оценка на въздействието.

7. Със Заявление вх. № ПВО-55 от 05.08.2010г., "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере". Към заявлението е приложено същото Решение № ПК-135-ПР/2005г. на РИОСВ, гр. Пазарджик.

8. С Писмо изх. № ПВО-55 от 16.08.2010г., до Кмета на Община Септември е изпратено Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите.

С Писма вх. № ПВО-55 от 24.08.2010г и вх. № ПВО-55 от 07.09.2010г., БДУВИИБР е уведомена, че Съобщението е обявено публично на 18.08.2010г. в сградата на Община Септември, като във връзка със същото не са постъпили възражения.

9. С Писмо вх. № ПВО-55 от 17.09.2010г., РИОСВ гр. Пазарджик уведомява Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, че по отношение на МВЕЦ "Ели дере" е започнала процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Приложено е Решение № 014 ОС/2010г. на РИОСВ гр. Пазарджик за оценка степента на въздействие с което е определено, такава оценка да бъде извършена по отношение на инвестиционно предложение МВЕЦ "Ели дере".

10. В хода на настоящото производство се представиха :

Съдебно удостоверение изх. № 1062 от 10.11.2010г. на Административен съд Пазарджик, за това че в съда има образувано адм. дело № 636/2010г., по жалба на "Енергия" ЕООД, представлявано от Т.И.М., против Решение № 014 ОС/2010г. на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик.

Писмо изх. № ПВО-55 от 15.11.2010г. на Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, с което търговското дружество е уведомено, че на основание чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, във връзка с процедурата по оценка на съвместимостта по реда на чл. 31 от ЗБР, образувана пред  РИОСВ гр. Пазарджик, административното производство по издаване на исканите разрешителни се спира, до приключване на производството по Закона за биологичното разнообразие.

 

ІІІ. За допустимостта :

 

11. Според разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗВ – "В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 издава разрешително, когато са спазени предвидените в този закон изисквания.". В случая няма съмнение и спор, че обявяването по реда на чл. 62а от ЗВ е извършено на 18.08.2010г. и съответно на 01.09.2010г., срока за възражения по чл. 64, ал. 1 от ЗВ е изтекъл. За това обстоятелство, Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив е бил уведомен с писмо от Община Септември, постъпило в дирекцията на 07.09.2010

Няма съмнение и спор обаче, че на 17.09.2010г, Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив е бил уведомен от РИОСВ гр. Пазарджик, че пред инспекцията е сложена в ход процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

12. Несъмнено е също така, че преценката за необходимостта от подлагане на инвестиционното предложение на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона е от правомощията изцяло на РИОСВ гр. Пазарджик. Казано с други думи, разрешаването на този въпрос е извън компетентността на БДУВИИБР, гр. Пловдив.

13.  С оглед така сложилите се правоотношения, необходимо е да се отбележи следното :

Глава ІV, Раздел ІІ от Закона за водите регламентира, обществените отношения свързани с издаване на разрешения за водовземане и ползване, а съответно Глава ІV, Раздел ІІІ, условията и редът за изменение на вече издадени такива разрешения. Ясно е че правната уредба в двата прежде посочени раздела от ЗВ е различна, както са различни обществените отношения които те уреждат. Очевидно е например, че в Глава ІV, Раздел ІІ от ЗВ, не се съдържа нормативна разпоредба, аналогична на чл. 76, ал. 2 от Раздел ІІІ. Ето защо в конкретния казус, вместо да се позовава на тази разпоредба, административния орган, изрично е постановил спиране на производството и по двете искания с които е сезиран – Молба вх. № РЯ-01-64 от 27.07.2010г., с която "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, да издаде решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г. и Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което е поискано от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере",  до окончателно приключване но административното производство, образувано пред РИОСВ Пазарджик  

14. В прежде цитираното определение на Върховния административен съд е посочено, че неправилно низшият административен съд е приел, че Директора на  БДУВИИБР, гр. Пловдив е  спрял производството по издаване на исканите от него решения, доколкото липсват доказателства, спирането на административната процедура да е влязло в сила и съответно да е породило правни последици.

15. Такива доказателства впрочем, не се представени и понастоящем. Това обаче е без значение за разрешаването на текущият правен спор. Съображенията в тази насока са следните :

С оглед конкретиката на текущият казус, трябва да се посочи, че за разрешаването на административно правния спор, от съществено значение се явява наличието, като позитивно проявен юридически факт на властническо волеизявление за спиране на административната процедура по Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере", а не обстоятелството дали това волеизявление е влезнало в сила.

Волеизявлението на административния орган за спиране на производствените действия, означава, че той отлага във времето /включително извън определения в закона срок/, разрешаването по същество на административния въпрос с който е сезиран. Казано с други думи, административния орган нито удовлетворява искането, нито пък изрично или мълчаливо отказва да стори това. Въз основа на твърдените от него факти, в случая – наличието на друго, преюдициално административно производство, административния орган, на практика е заявил, че ще разреши поставения пред него административен въпрос, след като въпросното друго административно завърши, доколкото издаването на исканият акт не може да стане преди неговото приключване. Ето защо в случая не е налице нито изричен, нито пък мълчалив отказ по Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере"

16. Следва разбира се да се посочи, че законосъобразността на постановеното от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, спиране на административната процедура по Заявление вх. № ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере"е въпрос, стоящ извън предмета на настоящото производство и не следва да бъде разглеждан и обсъждан. Това може да стане единствено в рамките на отделно съдебно производство, в което този въпрос да бъзе възведен като самостоятелен предмет.

17. Крайният извод при това положение е че в случая не се констатира наличие на твърдения от жалбоподателя мълчалив отказ на административния орган по направеното от него искане за издаване на индивидуален административен актове. Липсата на годен за оспорване административен акт, налага извод за недопустимост на жалбата по повод на която е образувано настоящото производство.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И    :

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Енергия" ЕООД, със седалище и адрес на управление, №2, ул. "39-та", с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик срещу Мълчалив отказ на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, да издаде Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере".

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2218 по описа на административен съд Пловдив за 2010г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ