Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 13 август 2019 г.

Специален Доклад - Възражение на сдружение Балканка до МОСВ


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

Ви уведомявам, че възразяваме най-категорично срещу срещу намеренията Ви да се разширят значително дейностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ Хан Аспарух в района на Крумовград.

Намираме, че Вие неправилно сте обективирали необходимостта от Оценка на Степента на Въздействие в писмо до инвеститора относно неговото желание да търси и проучва още в три участъка от района на концесионната площ Хан Аспарух.

Ето линк към самото Ваше ново писмо до инвеститора:

По този повод бихме искали да Ви обърнем внимание, че Вие самите сте одобрили докладите по ОВОС и ОСВ за инвестиционното предложение, което уж щеше да се развива САМО в участък Ада тепе и нямаше да се разширява въобще.

Ето Ви само три ключови цитата от ДОСВ, които Вие безусловно сте одобрили:

стр.5 - т.2.2.1
"Инвестиционното предложение ще се разработва само в участък Ада тепе на находище Хан Крум и предвижда добив и преработка на руда в количество 0.85 млн.т/г. при очакван експлоатационен период около 9 години".
............................................................
стр.51 - т.4.4.1
"Възможен е кумулативен ефект при увеличаване на разработваните находища и при поява на други инвеститори в района, което ще причини значително отрицателно въздействие на ниво зона."

стр.80- т.5
Предвид вида и обхвата на ИП, могат да бъдат предвидени комплексни смекчаващи дейности за местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от ИП в потенциална зона от Значение за общността (pSCIs) - "Източни Родопи" BG0001032.
При реализиране на ИП, но съчетано с нереализиране на други инвестиционни предложения с подобен характер, е необходимо да се приложат следните смекчаващи мерки:

5. Да не се допускат други инвестиционни предложения в зоната на територията на община Крумовград, които засягат местообитания и видове – предмет на опазване на зоната или се намират в зоната или в радиус по-малък от 100 м от границата й, в определената зона на въздействие, чието влияние може да има кумулативен или синергичен ефект с очакваните въздействия от настоящото инвестиционно предложение.

Досежно горните текстове ние намираме, че:

1. ИП е ясно и еднозначно обозначено - САМО в участък Ада тепе!

2. Каквито и да било други нови подобни ИП за добив на метални полезни изкопаеми извън участък Ада тепе или увеличаване на разработваните находища в площ Хан Аспарух, следва да се считат за нови ИП или в случая - за разширение на съществуващото ИП извън Ада тепе, които ще причинят значително отрицателно въздействие на ниво зона!

3. Каквито и да било други нови подобни ИП извън участък Ада тепе или увеличаване на разработваните находища в площ Хан Аспарух, не трябва да се допускат на територията на община Крумовград!
                                                                
Следователно няма никакъв смисъл да се извършват каквито и да било дейности по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, тъй като дори и да се открие нещо, то после няма да може да се добива, нали така?

Въз основа на гореизложеното, молим да отчетете нашето най-категорично възражение срещу нарушението, което сте извършили в процесното писмо до инвеститора, и да напишете ново писмо, в което правилно и кристално ясно да обозначите, че новото ИП за търсене и проучване е недопустимо!

Страхуваме се, че тези Ваши действия, ако не си ги оправите в съответствие с относимата правна рамка, ще имат крайно негативен ефект И върху доверието на гражданите във всички други случаи за нови подобни ИП, защото се отправя ясно послание към обществеността, че всяко ново подобно ИП, където и да било в държавата, няма да се съобразява с първоначалните условия, нито с ограниченията, обективирани в докладите по ОВОС/ОСВ.

После да не се чудите защо хората се вдигат на бунт, като чуят, че ПАК сте разрешили нещо подобно.

Страхуваме се също така, че така нанасяте непоправима щета и върху доверието на хората в което и да било друго решение на Вашето ведомство по който и да било друг въпрос, както и върху собствената репутация на всеки един от Вас. Тези неща се градят с години, а се сриват само в един миг, и после дори и ние не успяваме да помогнем за връщането на доверието, независимо какви неимоверни усилия полагаме от известно време насам в социалните мрежи.

Забелязали сте, надяваме се, че полагаме огромни усилия, напипвайки пулса на Вашата репутация, който от известно време напълно е спрял да тупти.

Ако не ни вярвате - направете, моля, проучване на общественото мнение относно доверието във Вас, а може би по-добре недейте.

Ето защо настояваме сега да напишете новото писмо с отказ до инвеститора по случая с новото ИП за проучване с цел разширяване добива на злато в площ Хан Аспарух, с копие до нас, за да може да ни дадете поне един шанс да популяризираме някое правилно Ваше решение!

Разбира се, не по-маловажна цел е да спестим време и на Вас, и на инвеститора, както и да Му спестим значителни разходи, стига да оцените, съобразено с цитатите по-горе, че всяко Ваше решение в рамките на евентуална процедура по ЗБР за търсене и проучване, да не говорим за разширяване на добива, освен категоричен отказ още сега, тоест на най-ранен етап, няма никакви шансове да издържи пред правораздавателните органи.
Надяваме се да вземете правилното решение.

В качеството си на заинтересована страна по случая, моля да ни информирате  на най-ранен етап за всяко Ваше бъдещо действие или бездействие, за да Ви похвалим, ако се налага, или да вземем и всички останали неотложно необходими мерки, за които ни се дават права от относимото Европейско законодателство.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието

С непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

петък, 9 август 2019 г.

Многоцелеви доклад до БДДР - река Владайска и река Янтра

 В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетено водохващане на територията на БДУВДР на 09.06.2019г, като ви информирам, че е направено и второ посещение на 30.06.2019г., което потвърди и първото наблюдение. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


1. Водохващане на река Владайска:


Водохващането е разположено на територията на ПП Витоша, на река Владайска на главната обиколна пътека, по която преминава и маршрута Витоша 100 над село Владая.

Водохващането попада и на територията на две защитени зони от мрежата Натура 2000:
ЗЗ 
Витоша (BG0000113) по директивата за хабитатите и по директивата за птиците;

 

Координатите на водохващането са следните:  42.61912 , 23.20996.


Предназначението на водохващането не ни е известно. 

Посещението е при високи води за сезона, като под водохващането не се изпуска и капчица вода! Рибен проход също не е изграден. Абсолютно нарушение в една защитена и по ЗЗТ територия, чията цел е и да се опазват местообитанията. Река Владайска над село Владая представлява потенциално местообитания на редица защитени видове, като някои от тях са приоритетни за опазване в ев

ропейска та общност. А както е видно от снимки и приложеното видео ... реката напълно изчезва след водохващането.


Снимки за направеното наблюдение са приложени към настоящия доклад.


Видео от водохващането може да гледате от следния линк:

 https://www.youtube.com/watch?v=ftuXLhyUN60&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DaGhCgoRecmrlqWgPOCLFogwbd7m3T16h3482D2Qu_dv1hJiw8fa9Vxk


Моля да направите проверка, като ни информирате за предназначението на водохващането, кои са неговите собственици и ако установите нарушения, които ние вече два пъти установяваме, да предприемете предвидените по закон действия.


2. ВЕЦ Сини Вир и ВЕЦ Леденик

Във връзка с обявленията за ВЕЦ Сини Вир и ВЕЦ Леденик на река Янтра. Припомням Ви един мой коледен доклад от ВЕЦ Сини Вир. Разгледайте внимателно, защото дори незнам какво се опитвате да му разрешите на тоя, при положение, че той си взема цялата река Янтра при Търново ... от която остава една застояла локва под самото водохващане: https://dams.reki.bg/0264-dam/2016-08-05


Големи сте вълшебници ... както е модерно да се говори в духа на г-н Министър Председателя.


Като човек, отрасъл край река Янтра, ви пиша като силно засегнат(разгневен) от последните обявления от вашата Дирекция. Горе ръцете от най-великата българска река - Янтра. Вместо да търсите отговорност на нарушителите, които сме ви показвали, вие се опитвате да им позволите още по-големи нарушения. 


Затова във връзка и с последните събития: настоятелно молим МОСВ да издаде тълкувателно становище по следния ключов въпрос:

 

Дали увеличаването на годишния лимит за водовземане на даден ВЕЦ от 40 или от респективно  77 милиона кубични метра, до 98 милиона кубични метра, представлява негативна промяна на хидроморфологичния режим на реката или е положителна промяна, или пък е неутрална?  


3. Развитието по наш сигнал


Моля да ни информирате за развитието и предприети действия по наш сигнал от миналата година с вх. № на БДДР С-98/06.11.2018 г. Настоящият сигнал засяга установено неправомерно изземване на наносни материали от коритото на река Янтра при село Петко Каравелово.


Предварително Ви благодарим!

 
Многоцелеви Доклад на сдружение Балканка до всички БД за жертвите на ВЕЦ и малко за НСЗП по отношение на хижа Мусала

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

Представям на Вашето внимание настоящия доклад относно децата -жертви, които взимат ВЕЦ-овете у нас под Вашите благосклонни погледи и учтиво за инвеститорите бездействие.

След кратка справка установихме, че от 2011г. насам, 6 /шест/ деца са се удавили в канали за ВЕЦ. Ето Ви данни от медиите, за да се убедите:

Общо две деца в канала за ВЕЦ Мездра
2019
2014


Едно дете в канала за ВЕЦ Стара Загора


Общо три деца в канала за ВЕЦ Лозята

Едно дете в канала за ВЕЦ Огоста

Доста диви животни в реконструирания канал за ВЕЦ Лопушна:

Сега, във връзка с горното, ние настояваме, Вие да спрете работата на всички нисконапорни ВЕЦ с деривационни канали, а така също и на всички останали ВЕЦ, които имат долни вади във вид на канали, защото жертвите само ще се увеличават!

Моля, зарежете за малко всички останали важни дела и вземете мерки!
Ако не ни лъже паметта, при обсъждането на ПУРБ на всички ДР ние и ВВФ България предложихме мярка за обезопасяване на каналите! Не ни се проверява дали всички БД я приеха, но и да не са я приели, обезопасяването на каналите е наложително, защото ще има още жертви.
Пак моля, вземете мерки!

И сега - още малко за Хижа Мусала - Нова
Очевидно в рамките на процедура по ОСВ, БДДР е издала брилянтно становище за допустимост, с което можете да се запознаете от ТУК:

Досежно това становище ние бихме искали да заострим вниманието на НСЗП върху факта, че все пак в него е заложен следният малък проблем, обективиран на стр.2 от самата БДДР в следния ключов цитат:

Водовземането от езерото е разположено в повърхностната част от терена. При спадане на ниво на езерото под 5 см от максималното водно ниво, тръбата, с която се водовзема от езерото, остава във въздушно сухо състояние и в нея не постъпва вода, което гораничава водовземането на по-големи водни количества и осигурява защита на езерото от пресушаване.

За разлика от БДДР ние намираме, че ако наистина са налице някакви съществуващи водовземни съоръжения при Алековото езеро, каквито не са налице и не съществуват, то водовземане чрез тях е абсурдно при гореописаните условия.

Причината е, че Алековото езеро е замръзнало под един метър лед през поне 6 /шест/ месеца средно многогодишно. Тогава тръбата, която е на 5 /пет/ сантиметра под максимално водно ниво, няма как да взима вода от леда, нали така?

От друга страна, през август, септември и октомври езерото спада с поне един метър - самите служители на БДДР, с които осъществихме проверката през октомври 2018г., могат да потвърдят това. И тогава тръбата ПАК няма да може да взима вода, ако не се заблуждаваме в изчисленията.

И от трета страна, ние считаме за недоказано, че през сухите месеци отнемането на 12 м3 на ден от притока на езерата под Алеково езеро, няма да доведе до пълно пресъхване. Те и без това почти пресъхват през лятото и есента. Притокът в Алеково и езерата под него наистина е огромен при снеготопенето, но, когато то свърши, всяко отнемане на вода ще е фатално.
Ако не ни вярвате - питайте служителите на БДДР колко бяха спаднали езерата през есента на миналата година. 
Всъщност на-големият проблем е свързан не толкова със самото Алеково езеро, а с по-долните езера - Каракашевото и другите две преди хижата-хотел.
Следователно компетентният орган заблуждава инвеститора, че всичко е в ред с неговото ИП и самата НСЗП също така.

Интересна подробност е и че самата БДДР е издала отказ за разрешително за водовземане от Алеково езеро № ПВ-00215 от 17.04.2019, а сега е положително настроена към процесното ИП.

От четвърта страна, отбелязваме, че съгласно  Наредба 2 от 2005 г. - чл.17, ал.2, която можете да откриете ТУК
... необходимото средно денонощно водно количество възлиза на 150-250 литра на ден, а не 100 литра на ден на човек, както е записала БДДР в становището си. Следва се приеме, че хижата е хотел с бани и гостите ще искат да се изкъпят след тежкия ден в планината, след като виждат, че има бани. Тогава трябва да се приеме 250 литра на човек на денонощие.

И, разбира се, съгласно чл.18 от горната наредба, трябва да се приемат и 20% загуби, а това значи при 120 е.ж. - общо 300 литра на човек на ден. Следователно ще се водовземат по 36 кубика на ден, а не по 12.
Молим БДДР да ни поправят, ако бъркаме някъде в изчисленията, които напоследък не са ни силна страна.

И на последно място обръщаме внимание на НСЗП, че водното тяло попада в зона за защита на питейните води, за която в ПУРБ 2016-2021 на ДР има мярка DW_1,с код на действие  DW_1_3:
Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство.

Тогава, съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г., чл.5:
Чл. 5. Забранява се експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.

За съжаление това означава, че за да се пусне процесното ИП в експлоатация, трябва да се изгради СОЗ, а това означава да се огради цялото Алеково езеро и достъпът на хора да се преустанови, а покрай него преминава пътеката за връх Мусала, който е в Рила, а не в Пирин, за сведение на доктор Димов, имайки предвид позицията, изразена в последното Му интервю пред БНТ.

И така, въз основа на гореизложеното настояваме НСЗП да прекрати процедурата за процесното ИП за хижата-хотел Мусала - нова!

И пак молим, вземете мерки за да не се давят деца в каналите на ВЕЦ!

С непресъхващо уважение
Сдружение Балканка, гр.София

петък, 2 август 2019 г.

0321 - ВЕЦ Черепиш - 2019-07-31Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0321 - ВЕЦ Черепиш - 2019-07-31

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ