Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 30 октомври 2017 г.

Многоцелеви доклад Рибни проходи и представяне на „успехите“ на МОСВ пред света

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, споделяме поредния съвместен успех, който постигнахме заедно с екипа на МОСВ.

 

На конференция в Молдова, проведена с участници от цяла Европа, бяха представени успехите на структурите на МОСВ по опазването на биокоридорните функции на реките у нас, посредством изграждане на подходящи за целта рибни проходи, нищо че все още няма наредба за тях.

 

Представената от нас статия по въпроса бе публикувана официално сред материалите на конференцията.

Като се има предвид изключителното научно ниво на всички останали материали, самото включване на наш материал намираме за много висока оценка, както на качеството на статията, така и на основанията за нейното създаване и на нейното съдържание, за което Вие имате изключителен принос.

 

Нещо повече - представен е и единственият рибен проход у нас, изграден след 2000 година, през който наистина преминават риби. Изказваме благодарност на човека, който го е направил.

 

Статията е много интересна наистина и можете да я прочетете от стр.221 нататък на следния линк:

http://eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf  

 

Намираме, че тя трябва да бъде разпространена сред тези служители на органите на Вашето учереждение, които са включени в състава на работната група за наредбата за рибните проходи, за да научат поне нещо за тях, преди да се възстанови работата по наредбата, в което се надяваме да се включите в най-скоро време - като прочетете материала, ще разберете защо.

 

Накрая Ви уведомяваме също така, че през ноември 2017г. предстои да участваме в конференция в гр.Вроцлав, Полша, организирана от полски колеги /наши, а не Ваши/, заедно с BUND (German Federation for the Environment and Nature Conservation) , която има над 500 000 членове. Там също ще представим Вашите постижения, които предизвикват огромен интерес в целия свят.

 

Като благодарим за създадените от Вас предпоставки за тези наши дейности, оставаме с надеждата работата по наредбата за Рибните проходи да се възстанови. Ние сме напълно готови да споделим отново изключителните си експертни познания в тази сфера. Нещо повече - самата наредба ние сме я написали, просто трябва да се одобри, което е елементарно.

 

Поради големия интерес по повод рибните проходи от страна на Енерго Про и на асоциация Хидроенергия изпращаме този доклад и до тях.

 

За финал уведомяваме БДИБР, че са издали разрешително за ползване на повърхностен воден обект на МВЕЦ Гълъбово в нарушение на ЗВ. Това е петият ВЕЦ на Давидковска река, към която БДИБР не проявява никаква милост, за сметка на което става за смях пред целия свят с най-глупавите РП на планетата! Някой ден тия ВЕЦ-ове в защитена зона ще бъдат премахнати!

 

И все пак - още нещо. След подробно изследване на сайтовете на БДЗБР, БДДР и БДИБР, уведомяваме последната, че с техния сайт асолютно не може да се работи и не става за нищо. Призоваваме ги да си организират качената информация за становищата за допустимост и за обявяване на издадените решения за водовземане/ползване, по начина по който са го направили останалите БД, за да може да ги проверяваме по-качествено и по-навреме да ги уведомяваме когато са нарушили закона!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Решение на КЗК относно процедура за обществена поръчка „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията защитена зона „Рила-буфер“.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1087
София, 21.09.2017г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова
ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров
при участието на секретар - протоколиста Захари Сръндев, разгледа в заседание,
проведено на 21.09.2017г., докладна записка по преписка № КЗК-817/2017г.,
докладвана от наблюдаващия проучването - г-н Красимир Витанов – член на КЗК.
при участието на секретар - протоколиста Захари Сръндев, разгледа в заседание,
проведено на 27.07.2017 г., докладна записка по преписка № КЗК-648/2017 г.,
докладвана от наблюдаващия проучването - г-н Димитър Кюмюрджиев – Зам.-председател на КЗК.
В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по
преписка № КЗК-817/13.09.2017 г. във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-1911/05.09.2017 г. от страна на Сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА
НА ПТИЦИТЕ" /„БДЗП"/ срещу Решение № 108/11.08.2017 г. на Министъра на околната
среда и водите за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на
дивите птици BG0002129 „Рила-буфер".
В жалбата се съдържа искане за налагане на временна мярка – спиране на
процедурата.
Жалбоподателят смята, че Решение № 108/11.08.2017 г. на Министъра на околната
среда и водите е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Аргументите му са
следните:
1. В документацията са заложени противоречиви условия относно предмета на
обществената поръчка, които създават неяснота и несигурност у потенциалните
участници и ги лишават от възможността да подготвят конкурентни оферти за участие в
процедурата. Техническите спецификации по отношение на методиката, която следва да
използва изпълнителя, са неясно определени.
Възложителят не е посочил работните характеристики или функционалните
изисквания, включително екологичните, които позволяват точно определяне на
1
параметрите на предмета на поръчката, което съставлява нарушение на чл. 48, ал. 1 във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП, счита жалбоподателят, излагайки текстове от
документацията за участие.
2. На второ място, жалбоподателят посочва, че в документацията са заложени
противоречиви условия относно предмета на обществената поръчка, които създават
неяснота и несигурност у потенциалните участници и ги лишават от възможността да
подготвят конкурентни оферти за участие в процедурата. Техническите спецификации
по отношение на методиката, която следва да използва изпълнителя са неясно
определени по отношение на извършваните полеви проучвания, като се използват
субективни понятия като „достатъчен брой дни", „достатъчен брой тракове", без
посочени обективни критерии. Изтъква, че като цяло липсва предложена методология и
не са заложени ясни срокове за теренни проучвания, съобразени със спецификата на
различните видове птици, а различните видове птици имат различни методики и периоди
за теренно проучване и е неоправдано да се правят теренни проучвания единствено в
периода 15 март - 31 юли, счита жалбоподателят и подчертава, че няма заложен
минимален брой човекодни теренни проучвания. Логично е възложителят да съобрази и
заложи в техническата спецификация най-малко методика за проучване с индикатори за
минимален брой теренно покритие, теренни дни и всички други, съпровождащи
количествени индикатори, заявява се в жалбата.
Обичайната практика е да се събират снимки, с които да се докаже, че експертът е
бил на терен. В най-добрият случай се използват фото камери с GPS, така че на снимката
да има координати. Могат да се снимат видовете, обект на проучване или техни
местообитания, които са посетени. Искането за снимки на всички индивиди, обаче, е
абсурдно. Голяма част от видовете се идентифицират на база издавани звуци, затова
проучванията на широк диапазон видове - особено пойните птици, се реализират рано
сутрин, когато тяхната активност е най-висока. Голяма част от видовете хищни птици се
наблюдават от километри, което не позволява тяхното заснемане.
Повечето научни полеви методики признават наличието на индивиди чрез
определяне по звук - на този метод се основава броенето на повечето горски видове
птици, както и на тези на откритите пространства. Винаги може да има обективни
причини самите птици да не могат да бъдат видяни, но песента им е видово специфична
и експертите могат точно да определят видовете птици по тяхната песен. Изключването
на възможността да се документират видове, които са регистрирани и определени по
звук в горски местообитания на практика предопределя, че повечето индивиди няма да
могат да бъдат документирани, тъй като не са видяни и „заснети", а само чути, уточнява
жалбоподателят. Жалбоподателят излага примери и за други пропуски на възложителя и
посочва, че при липсата на минимални изисквания по отношение на методиката, вида и
формата на данните, които следва да бъдат събрани при полевите проучвания се създават
значителни предпоставки за компрометиране на крайния резултат, непрозрачно и
неефективно изразходване на публични средствата и поради това е налице нарушение на
чл. 48, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
3. Възложителят е заложил дискриминационни условия, които необосновано
ограничават участието на лицата в процедурата по възлагане на обществената поръчка и
освен това - неправилно е формулиран обектът на обществената поръчка. В т. 2.8 от
раздел III (Изисквания към участниците) от документацията е записано: „2.8. На
основание решението по т. 4 от дневния ред на заседанието на Националния съвет по
биологично разнообразие (НСБР), проведено на 22.03.2016 г. и утвърден от министъра
на околната среда и водите протокол № 21/22.03.16 г. от заседанието, участник, който
самостоятелно или чрез член от екипа си е участвал в изготвянето на предложението на
Българското дружество за защита на птиците за нова защитена зона за опазване на
дивите птици BG0002129 „Рила-буфер", разгледано на посоченото заседание на
Националния съвет по биологично разнообразие, се отстранява от процедурата, а в т.
2
2.8.1. е посочено: „На основание решението по т. 4 от дневния ред на заседанието на
Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР), проведено на 22.03.2016 г. и
утвърден от министъра на околната среда и водите протокол № 21/22.03.16 г. от
заседанието, участник, който самостоятелно или чрез член от екипа си е участвал в
изготвянето на становища, представени на това заседание, се отстранява от
процедурата." При така посочените условия жалбоподателят счита, че МОСВ изрично
цели да изключи от кръга на потенциалните участници всяко лице, което самостоятелно
или чрез член от екипа си е участвал в изготвянето на „предложението на БДЗП" за
създаване на нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 „Рила-буфер".
Както посочихме в раздел 1.2 по-горе, първоначалното предложението за ЗЗ „Рила-Буфер" е част от общото предложение за всички СЗЗ по „Натура 2000" в България,
изготвено през 2006 г. По този мащабен проект са работили много членове на
сдружението, като допълнително множество експерти от различни университети, научни
институти и НПО са участвали в актуализацията и проверката на данните и на практика
въведеното от МОСВ изключващо условие препятства по-голямата част от
орнитоложката общност в България да участва в настоящата процедура, подчертава се в
жалбата. Жалбоподателят изтъква, че второто условие по т. 2.8.1 частично се припокрива
с първото, доколкото цели да изключи от кръга на потенциалните участници всяко лице,
което самостоятелно или чрез член от екипа си е одобрило проекта за нова ЗЗ,
представени от БДЗП на заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие
от март 2016 г. Дискриминационният характер на това условие е още по-фрапиращ,
защото чрез него на практика от кръга на потенциални участници са изключени лица,
които нямат нищо общо с предходно проведени проучвания в зоната. Тяхната
единствена „вина" в случая се състои в това, че са одобрили „предложеният от БДЗП"
формуляр за обявяване на „Рила-буфер" за ЗЗ и са гласували против ново отлагане на
решението, подчертава се в жалбата.
4. Заложни са неясни условия, свързани с техническите и професионални
възможности, а изискванията към експертния екип са неясно формулирани. Давайки
примери от изискванията на възложителя, жалбоподателят изтъква, че декларираната цел
на обществената поръчка е да бъде извършен повторен анализ на територията на
предложената ЗЗ „Рила-буфер", а в документацията е заложено полевите проучвания да
бъдат извършени от трима полеви експерти и един техен ръководител. Полевите
експерти могат да имат средно образование и минимален опит от едно „теренно
проучване на птици", без заложен минимален общ брой теренни дни и характер на
теренната работа. При толкова общо формулирано изискване за опит е допустимо да
бъдат използвани лица, които нямат никакъв реален опит в проучвания на
местообитания - може само да са слагали пръстенчета на птици като деца, или да са
участвали като доброволци в някой природозащитен проект за работа с деца и пак ще
отговарят на минималното изискване, заложено към полевите експерти, заявява се в
жалбата. Това е недопустимо при обществена поръчка, която има за задача да провери
достоверността на предходни изследвания, извършени от квалифицирани експерти от
БАН, БДЗП и други специализирани НПО, и вече неколкократно проверявани от
признати международни експерти. Заложените изисквания за професионална
компетентност на персонала контрастират с нормативните разписания на Закона за
биологичното разнообразие /ЗБР/ по отношение на изследвания върху природните
местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в ЗЗ. Съгласно чл.
31, ал. 21 от ЗБР подобни изследвания се възлагат на колектив от експерти с опит в
областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с
образование по някоя от специалностите в професионално направление „биологически
науки". Разминаването между заложените в документацията минимални изисквания с
тези по ЗБР е фрапиращо, изтъква се в жалбата и се посочва, че схематично заложените
изисквания позволяват проучванията да се реализират от хора, които имат много
ограничен опит в наблюдението на птици. Достатъчно ще бъде да са участвали, в това
3
число и като доброволци, в опръстенявания на птици, или в таксация на ловни видове
(например яребица, фазан и т.н.) или в преброяване на лесно разпознаваеми и широко
разпространени видове като бял щъркел, домашно врабче или др. Предвид предмета на
поръчката, полевите експерти следва да имат познания и практически опит в събирането
на информация и определянето на широк диапазон от видове птици. Не на последно
място, предвид целевата територия на проучванията (сложен планински терен)
заложеният минимален брой полеви експерти е напълно неадекватен, счита
жалбоподателят. Предвид липсата на заложени стандарти на работа, екип от 4 - 5 човека
следва да обикалят планината без почивка в продължение на 5-6 месеца за всяка от
годините на провеждане на проучването, подчертава се в жалбата.
Според жалбоподателя, с оглед обекта на поръчката - предоставянето на услуги тип
научни изследвания в областта на орнитологията, изискванията към екип за изпълнение
на услугата са силно занижени и неадекватни. Маркираните с по едно изречение
отговорности на ключовите и неключовите експерти не са достатъчно конкретно и
изчерпателно разписани в техническата спецификация и предвид липсата на изискване
за представяне на окончателна методика за извършване на проучванията и верификация
на резултатите (която следва да се състави след подписване на договора) реалният
контрол по изпълнението на поръчката и ефективността на разходване на обществени
средства за нея е невъзможен и поради това е налице нарушение на чл. 49 и чл. 59, ал. 1,
т. 1 и 3 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
5. Като следващ порок в жалбата се заявява, че възложителят е заложил в
обявлението за поръчката и в документацията дискриминационни изисквания, свързани
с икономическото и финансово състояние, които необосновано ограничават участието на
лицата в процедурата по възлагане на обществената поръчка.
Заложеното изискване за реализиран общ оборот е под двойния размер на
прогнозната стойности формално не надвишава изискванията на ЗОП, но обектът на
поръчката е извършване на научи изследвания от областта на орнитологията и една
голяма част от потенциалните изпълнители биха били научни институти и НПО, които
не осъществяват обичайна стопанска дейност, поради което не реализират „оборот" в
общия смисъл на това понятие. Тези стопански субекти генерират приходи чрез участие
в различни научни проекти, финансирани на национално и международно ниво, като
тези приходи се използват изцяло за покриване на техните оперативни нужди. По този
начин въвеждането на изкуствено изискване за „общ оборот" изключва от кръга на
потенциалните изпълнители всички лица, които извършват високо специализирани
проучвания, поради което участват в малък брой проекти и не могат да докажат
реализиран оборот в завишените размери, изискуеми от МОСВ. Вместо това се
фаворизира участието на търговски дружества и други организации, които извършват
широк диапазон от стопанска и квази-стопанска дейност и могат лесно да докажат голям
оборот. С оглед на това,горното изискване за „общ оборот" съставлява нарушение на чл.
62, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, счита жалбоподателят.
Налице са и пороци по отношение на изискването за специален оборот, счита
жалбоподателят. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да
определя критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с
необходимите човешки и технически ресурси, както и с опита за изпълнение на
поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. На основание т. 1, б. „б" от
цитираната разпоредба, възложителят може да изисква от участника да е изпълнил
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, най много за
последните 3 години от датата на подаване на офертата-за доставка на услуги.
Залагайки изискването за реализиран специфичен оборот в минимален размер,
равен почти на двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката, МОСВ
необосновано е завишил изискуемия оборот, като по този начин ограничава кръга на
потенциалните участници в процедурата. С оглед на това, изискването за „специален
оборот" съставлява нарушение на чл. 61, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗОП, посочва се
4
в жалбата.
6. На следващо място, възложителят е заложил в обявлението и в документацията
дискриминационни изисквания, свързани с техническите и професионални способности,
които необосновано ограничават участието на лицата в процедурата по възлагане на
обществената поръчка. Заложеното изискване за опит в дейност, която е с предмет и
обем „идентични или сходни с предмета на обществената поръчка" съставлява
нарушение на чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗОП, заявява жалбоподателят,
развивайки доводи в тази насока.
7. Възложителят е заложил дискриминационни изисквания, свързани с
техническите и професионални способности, които необосновано ограничават участието
на лицата в процедурата по възлагане на обществената поръчка.
Предметът на настоящата поръчка са услуги от научно-изследователски характер в
областта на орнитологията, при което ако трябва да бъдат изисквани някакви стандарти,
то това следва да са стандарти за осъществяване на научни изследвания, а изискуемия се
ISO 9001:2008/2015 няма пряка връзка с научни изследвания и не е задължителен за нито
един научен институт. В конкретния случай задължителното изискване за
сертифициране по стандарти ISO 9001:2008/2015 има дискриминационен характер и
съставлява нарушение на чл. 49 във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗОП.
8. Методиката за оценка на офертите противоречи на законодателството в областта
на обществените поръчки и е некоректна, тъй като няма практическа възможност за
оценка на показателя „Организация на изпълнение на поръчката, заявява се в жалбата.
Във връзка с дадените от него примери и развити разсъждения жалбоподателят
счита, че така приетата методика не е съобразена с чл. 70, ал. 5 от ЗОП, който изисква
показателите, включени в критериите за оценка да са свързани с предмета на поръчката
и да недават неограничена свобода на избор, а да гарантират реална конкуренция. Счита,
че е налице нарушение на чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗОП.
9. В жалбата се изтъква, че методиката е некоректна, тъй като въз основа на
предвидените формули и изчисления по показателя „Професионална компетентност на
персонала" необосновано се фаворизират определена категория кандидати. Заявява се, че
изискуемата квалификация по повечето позиции е много ниска, а същевременно
необосновано се фаворизира квалификацията на ГИС експерта, който няма никакъв
реален принос към основния предмет на планираната поръчка /полеви проучвания на
местообитанията на диви птици/. Освен това, тотално се омаловажава тежестта на ролята
и компетентността на полевите експерти, които реално ще извършват теренните
проучвания, като в оценката всички те се приравняват първо към трима по избор и по
този начин един участник, който разполага с опитен екип ще получи същата оценка по
показател ПК както и участник, който разполага само с трима експерти. С оглед на това
жалбоподателят счита, че е налице нарушение на чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от
ЗОП.
В жалбата се излага искане, КЗК да наложи временна мярка „спиране на
процедурата за възлагане на обществена поръчка", като се развиват следните
съображения:
Видно от предмета й, обжалваната обществена поръчка цели извършване на научни
изследвания в предложената за обявяване като защитена зона за опазване на дивите
птици BG0002129 „Рила-буфер". ЕК вече е изпратила няколко последни
предупредителни писма до българското правителството във връзка с пропуски при
уреждане статута на всички засегнати ОВМ, във връзка със задълженията на държавата
по Директивата за птиците. Срещу България дори са заведени дела пред СЕС за това, че
5
не е включила изцяло териториите на ОВМ в СЗЗ. През 2016 г. СЕС постанови
решение /Решение на СЕС от 14 януари 2016 г. по дело С 141/14, Европейска комисия
с/у Р. България/, с което установи нарушения по отношение на ЗЗ „Калиакра", като
предстои решение по сходно дело във връзка с обхвата на ЗЗ в Рила /От края на м. март
2017 г. по жалба на ЕК е образувано ново дело пред СЕС - С-97/17/.
Това показа, че съгласно анализите на ЕК обособяването на територията „Рила-буфер" като ЗЗ за опазване на дивите птици е необходимо и многократно отлагано
задължение на държавата, подчертава се в жалбата.
Освен, че става въпрос за изключително значими дейности, свързани с опазване на
околната среда и местообитанията на живеещи в диво състояние птици, в конкретния
случай откритата процедура има за цел сключване на споразумение с планиран срок на
изпълнение от 2 години, което безспорно ще доведе до допълнително забавяне
окончателното решение на Министерски съвет с оглед обявяване на „Рила-буфер" за
защитена зона. Спорно е доколко нови проучвания въобще са необходими, предвид
факта, че в тази територия вече неколкократно са извършвани проучвания и са събирани
и обобщавани данни от експерти-орнитолози от БАН, университети, НПО и др.,
подчертава се в жалбата.
По-важно в случая е, че извършването на нови проучвания задължително трябва да
се извърши при спазване на всички приложими научни и регулаторни стандарти от екип
с необходимата подготовка и опит, но неяснотите при определяне предмета на
настоящата обществената поръчка и множеството други констатирани пороци създават
сериозен риск от некачествено изпълнение на проучванията, счита жалбоподателят.
Това от своя страна ще предизвика тяхното оспорване и ще доведе до
допълнителни забавяния с оглед обявяването на защитената зона и изпълнение
задълженията на България по Директива 2009/147/ЕО, подчертава се в жалбата.
Според жалбоподателя при тази фактическа обстановка трябва да се даде
приоритет на провеждането на една законосъобразна процедура за възлагане на
обществената поръчка, гарантираща нейното качествено изпълнение, което от своя
страна защитава обществения интерес в много по-голяма степен, отколкото
евентуалното сключване на договор в изключително кратки срокове, с множество
пороци в откритата процедура и с неясен предмет на заданието.
Трябва да се отчете и обстоятелството, че КЗК се произнася по същество на
жалбата в едномесечен срок от образуването на производството, т.е. изпълнението на
предмета на поръчката няма да се забави необосновано дълго във времето. Става въпрос
за изпълнение на проучвания, които са свързани с обявяването на „Рила-буфер" за ЗЗ
/Защитена зона/. По този начин изпълнението на обявената обществена поръчка касае не
само Българското дружество за защита на птиците и останалите български специалисти-орнитолози, които неоснователно са изключени от кръга на потенциалните изпълнители,
но и българското общество като цяло и природата на България, посочва се в жалбата и се
подчертава, че именно затова евентуалното спиране на процедурата до произнасянето по
същество би било напълно оправдано.
Жалбоподателят счита, че потенциалните вреди за възложителя биха били много
по-малки при забавяне на процедурата до произнасяне на спора по същество, в
сравнение с провеждането на една незаконосъобразна процедура за възлагане на
обществена поръчка (предвид значителната стойност и дългия срок за изпълнение). Още
повече, че съгласно текста на чл. 112, ал. 8 от ЗОП възложителят няма право да сключи
договор с избрания за изпълнител преди влизането в сила на всички решения по
процедурата и следователно, при всички случаи, с оглед законосъобразното сключване
на договора за възлагане на обществената поръчка, МОСВ следва да изчака произнасяне
на КЗК по отношение законосъобразността на дадените от възложителя разяснения по
документацията за участие, заявява се в искането за налагане на временна мярка.
При разглеждане на искането за налагане на временна мярка Българското
дружество за защита на птиците моли да се отчете и принципът, заложен в чл. 1 от ЗОП,
а именно - осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства, тъй
6
като евентуалното провеждане на незаконосъобразна процедура би довело до разходване
на значителни средства в противоречие с посочения принцип.
С оглед изложеното, Българското дружество за защита на птиците моли КЗК да
наложи временна мярка „спиране на процедурата" за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на
предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена
зона за опазване на дивите птици BG0002129 „Рила буфер", открита с Решение № 108 от
11.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите.
Възложителят е представил становище по жалбата, подадена от Българското
дружество за защита на птиците.
Становището е постъпило в КЗК под вх. № към КЗК-817/19.09.2017 г., в което моли
КЗК да остави без уважение искането за налагане на временната мярка. Изложил е
следните съображения:
На първо място разглежда твърденията на жалбоподателя, свързани с процедурите
пред ЕК и посочва, че именно с тези твърдения се обосновава, че съгласно анализите на
ЕК обособяването на територията „Рила-буфер" като ЗЗ за опазване на дивите птици е
необходимо и многократно отлагано задължение на държавата.
Възложителят изтъква, че жалбоподателят не е представил обосновани и
подкрепени с доказателства мотиви, че интересите на страните, включително и неговите
ще бъдат увредени по начин, който може да бъде възпрепятстван чрез налагането на
временната мярка. Жалбата съдържа единствено съображения, имащи отношение към
неоснователно твърдяната незаконосъобразност на решението за откриване на
процедурата, посочва се в становището пред КЗК. Тъй като съгласно чл. 112, ал. 8 от
ЗОП възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди
влизане в сила на всички решения по процедурата, интересите на жалбоподателя са
защитени в максимална степен до окончателното решаване на спора по същество дори и
процедурата да не бъде спряна, подчертава възложителят.
Във връзка с изложеното възложителят счита, че настоящият случай попада в
хипотезата на чл. 204, ал. 3 от ЗОП, тъй като отрицателните последици за всички
интереси, които могат да се увредят от спирането на процедурата, превишават ползата от
нейното спиране.
С оглед на гореизложеното възложителят моли КЗК да отхвърли искането за
налагане временна мярка за спиране на процедурата.
Относно направеното искане за налагане на временна мярка „спиране на
процедурата", КЗК прие следното:
Член 203, ал. 1 от ЗОП предвижда, че жалба срещу решение на възложителя, с
изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за
възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на
процедурата".
Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 2 от ЗОП, КЗК се произнася по искането след
преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички
интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и интересите,
свързани с отбраната и сигурността, направена въз основа на твърденията по жалбата,
становището на възложителя и приложените доказателства от страните. Чл. 204, ал. 3 от
ЗОП предвижда, че КЗК може да не наложи временна мярка, когато отрицателните
последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от
нейното налагане.
7
В конкретния случай, при произнасянето си КЗК следва да направи преценка на
възможните последици с оглед интересите на страните по преписката - възложител и
жалбоподател и да изследва последиците от спирането на процедурата във връзка с
обществения интерес. Следва да се отбележи, че преценката, налице ли са или не
извършени нарушения при откриването на процедурата, е такава по същество и към
настоящия момент КЗК не може да се произнесе по този въпрос.
В същото време, не може да се направи категоричен извод, че обжалваната
процедура за възлагане на обществената поръчка следва да бъде спряна. Липсват
аргументирани и обосновани мотиви, които по категоричен начин да докажат, че с
продължаването на процедурата ще се нарушат интересите на жалбоподателя и на други
лица с дейност, попадаща в обхвата на обществената поръчка.
При преценка на възможните последици от налагането на временната мярка, КЗК
счита, че спирането на процедурата би оказало негативно въздействие върху
възложителя и гражданите, а интересът на лицата, ползващи се от предмета на услугата
по обжалваната обществена поръчка, следва да бъде предпочетен пред частния интерес
на жалбоподателя.
КЗК счита, че спирането на процедурата би имало негативен ефект спрямо
възложителя, тъй като същият няма да може да продължи процедурата за възлагане на
обществената поръчка, което ще забави нейното реализиране и избора на изпълнител.
Тук следва да се посочи, че така би се допуснало забавяне в изпълнението на
наднационалните задължения на Република България, по отношение на които и
жалбоподателят подчертава, че именно възложителят се явява носител на права и
задължения.
Съгласно разпоредбата на чл. 204, ал. 2 от ЗОП КЗК може да наложи временна
мярка „спиране" на процедурата по мотивирано искане на жалбоподателя, като при
произнасянето следва да прецени неблагоприятните последици от забавянето на
процедурата и реалната опасност за сериозно увреждане на обществения интерес или на
интересите на страните. В тази връзка, следва да се посочи, че всяка обществена поръчка
цели задоволяването на определен обществен интерес, а в конкретния случай, забавянето
на изпълнението на наднационалните задължения на Република България, свързани с
изпълнението на екологичните политики на Европейския съюз.
С оглед липсата на мотивирано искане, което безспорно да доказва
незаконосъобразно увреждане на интересите на жалбоподателя, както и при преценка на
последиците от забавянето на процедурата, и предвид обществената значимост на
предмета на обжалваната поръчка, спирането на процедурата би могло да засегне
интересите на възложителя и обективно – интересите на всички граждани,
заинтересовани от изпълнението на екологичните политики на Европейския съюз.
В конкретния случай следва да се отдаде превес на защитата на обществения
интерес, пред евентуалното увреждане на интереса на жалбоподателя.
Следва да се отбележи още, че възложителят няма право да сключи договор с
избрания за изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.
Следователно, дори и процедурата да не бъде спряна и да продължи с
постановяване на решение за определяне на изпълнител, интересите на жалбоподателя
ще бъдат защитени в максимална степен до решаването на спора по същество. Още
повече, че по смисъла на чл. 204, ал. 4 от ЗОП произнасянето по искането за налагане на
временната мярка не обвързва КЗК при решаване на спора по същество, както и не засяга
останалите искания на жалбоподателя.
Жалбоподателят излага общи и абстрактни мотиви, но не сочи конкретни
доказателства, във връзка с последиците от налагане на временната мярка. Следва да се
има предвид, че именно жалбоподателят е лицето, което следва да обоснове и докаже
наличието на факти и обстоятелства, изискващи спиране на процедурата като
8
отклонение от общото правило, че жалба срещу решение за откриване на процедурата не
спира изпълнението.
В жалбата са изложени твърдения, имащи отношение единствено към
законосъобразността на решението за откриване на процедурата. В производството по
налагане на временна мярка „спиране на процедурата" се разглежда единствено
въпросът за възможното накърняване на обществения и/ или частен интерес. Законът не
е предвидил кои факти са от значение за преценката, но те следват от твърденията в
жалбата, становището на възложителя и доказателствата, представени от страните.
Следва да се посочи още и, че временната мярка има различна процесуална цел от
преследваната от жалбоподателя - да осигури участието си в процедурата и да бъде
определен за изпълнител.
Имайки предвид гореизложеното, КЗК счита, че настоящият случай попада в
хипотезата на чл. 204, ал. 3 от ЗОП, т.е. че отрицателните последици за интересите на
възложителя и обществото като цяло превишават ползата от налагане на временна мярка
„спиране" на процесната обществена поръчка, поради което особеното искане на
жалбоподателя следва да се остави без уважение.
С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 204, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП,
Комисия за защита на конкуренцията
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Българското дружество за защита на
птиците за налагане на временна мярка „спиране на процедурата" на процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на допълнителни научни
изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на
птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 „Рила-буфер", открита с Решение № 108 от 11.08.2017 г. на Министъра на околната среда и
водите.
Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния
административен съд в 3- дневен срок от съобщаването му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...................................
Юлия Ненкова
ЧЛЕНОВЕ:
................................
Анна Янева
..............................
Красимир Витанов
..............................
Красимир Зафиров
..............................
Пламен Киров
9

неделя, 29 октомври 2017 г.

Тракия газ ще получи първия заем по кредитната линия на ЕБВР

01 / 06 / 2004,
Тръгва първият кредит по проект за енергийна ефективност на ЕБВР
В ОББ досега са постъпили 7 проекта на обща стойност 7.3 млн. EUR, но одобрение от банката, от консултанта Банок консултинг и от ЕБВР е получил само един. От ОББ са предложили и проект за мини-ВЕЦ за 258 000 EUR и за инсталиране на термопомпа за хотел в Банско на стойност 507 000 EUR.Проекти има и в Юнионбанк, но политиката на банката е насочена предимно към малки и средни предприятия, каза нейният представител Иван Гъдев. Заради това максималният кредит от тях няма да надхвърля 500 000 EUR.УсловиятаЗА кредитиране по програмата може да участват регистрирани в България стопански структури с преобладаващо частно участие. По програмата Феникс - за възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, проектите може да визират изграждане на ВЕЦ, слънчеви генератори, вятърни генератори, инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз генератори. Максималният размер на отпускания кредит е 1.5 млн. EUR. Изисква се кредитополучателят да осигури най-малко 10% от размера на инвестицията, както и необходимите средства за ДДС. Срокът за погасяване е до 6 години при лихва между 9 и 12.5%.При програмата Ефективност се изисква кредитът да се изплаща от спестени разходи за енергия. . ТРАКИЯ газ ЕООД-Стара Загора е първият кредитополучател от кредитната линия, осигурена от ЕБВР, за проекти за енергийна ефективност и изграждане на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. Това съобщиха вчера пред журналисти представителят на ЕБВР Ван де Вен, Симеон Василев от ОББ, шефът на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков, консулатанти и банкери. Кредитната линия е в размер на 50 млн. EUR и се обслужва от ОББ, Юнионбанк и Пощенска банка. Първият проект на стойност 1.33 млн. EUR се финансира от ОББ и е за изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 13 Мвт годишно. След завършване на проектите се предвиждат и грантове.

"Тракия газ" получи от ОББ първия зааем за енергийна ефективност

24 / 06 / 2004

ОББ отпуска заем от 1.3 млн. евро на "Тракия газ" ЕООД в Стара Загора за строежа на водна централа с мощност 5 мегавата, съобщи мениджърът в банката Стефан Василев. Централата ще произвежда годишно 12 666 мегаватчаса електроенергия и ще намали вредните емисии на въглероден двуокис със 74 990 тона от 2005 до 2012 г.

Схемата на финансиране предвижда, ако новата централа бъде пусната в срок, компанията допълнително да получи помощ от 226 хил. евро от Международен фонд "Козлодуй", управляван от ЕБВР. През март банката отпусна кредитна линия от 50 млн. евро по проекти за ефективност чрез ОББ, Пощенска банка и Юнионбанк. ОББ получи 15 млн. евро от тях и заемът на "Тракия газ" е част от кредитната линия. Пощенска банка ще участва със заеми за 5 млн. евро, а Юнионбанк - за 3 млн. евро.

ОББ финансира два типа проекти за енергийна ефективност - за изграждане на малки ВЕЦ-ове, вятърни и слънчеви генератори и производство на ел. енергия от биомаса.

Реклама

Максималният размер на кредита по проекти за възобновяеми източници е 1.5 млн. евро, като компанията трябва да осигури собствено финансиране минимум 10% от стойността на проекта. Лихвите по кредита са от 9 до 12.5% според оценка на риска. Фонд "Козлодуй" отпуска помощ от 20% от стойността на проекта, ако той приключи в срок.

ОББ е разгледала седем проекта за 7.3 млн. евро, от които за финансиране са одобрени три, сред които е и този за "Тракия газ".

Останалите два в момента се проверяват от консултантите на банката, от които се очаква одобрението. ОББ ще отпусне 507 хил. евро за монтирането на термопомпа в хотел в Банско.

Банката отпуска заеми до 1.5 млн. евро по проекти за възстановяване на отоплителни системи, замяна на горивото и въвеждане на системи за автоматизация и контрол.

Условие за разглеждане на проектите е след направените инвестиции консумацията на енергия да бъде намалена с 10%. Инвеститорите в проектите за енергийна ефективност получават помощ от 7.5% от размера на кредита при успешен кредит. Собственото им участие в проекта трябва да е минимум 20% от стойността.

Има интерес за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници във всички клонове на Юнионбанк, съобщи ръководителят на управление "Кредитиране" в банката Иван Гъдев. Той поясни, че кредитната институция ще отпуска заеми до 500 хил. евро.

"Българската икономика е с най-висока енергоемкост в Европа. Превишението е от два до три пъти в сравнение със страните от Централна Европа и шест до осем пъти със страните, членки на

Европейския съюз", заяви Ян Вилен Ван де Вен, ръководител на проект в ЕБВР. Той допълни, че повишаването на енергийната ефективност ще направи българските предприятия по-конкурентоспособни.

Председателят на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков посочи, че възвращаемостта на инвестиции в строежа на ВЕЦ-ове е по-голяма в сравнение с проектите за енергийна ефективност.

24 Юни, 2004

Проектът на Тракия Газ ЕООД-Стара Загора за изграждане на малка водноелектрическа централа ще получи първия заем, финансиран чрез кредитната линия на ЕБВР за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Заемът е в размер 1.33 млн. EUR и се отпуска от ОББ по специалния инвестиционен кредит Феникс за възстановяеми енергийни източници. Това съобщи Стефан Василев, мениджър в ОББ. Той допълни, че се предвижда централата да произвежда електроенергия в размер на близо 13 хиляди мегавата годишно.

В допълнение към преките икономически ползи проектът ще осигури намаляване на емисиите на въглероден двуокис с приблизително 75 хиляди тона за периода 2005-2012 г. При успешно изграждане и пускане в експлоатация на централата Тракия Газ ще получи след проверка на изпълнението на проекта безвъзмездна помощ в размер на 266 хил. EUR от Международния фонд Козлодуй, управляван от ЕБВР.

Стефан Василев съобщи, че ОББ е разгледала седем проекта до момента, от които три са одобрените на обща стойност 2 млн. EUR. Освен проектът на Тракия Газ са одобрени проект за изграждане на мини-ВЕЦ и проект за инсталиране на термопомпа за отопление на хотел в Банско. Василев допълни, че след успешното завършване на проектите управляваният от ЕБВР фонд Козлодуй отпуска допълнителен грант в размер на 7.5% от стойността на проектите за енергийна ефективност и 20% от стойността за проектите за възобновяеми енергийни източници.

Кредитната линия на ЕБВР е в размер на 50 млн. EUR. Партньори по нея са още две банки - Пощенска банка и Юнион банк.

събота, 28 октомври 2017 г.

История - как започна приватизацията на 42 ВЕЦ

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2000/07/28/204150_novi_42_vec_shte_budat_predlojeni_za_privatizaciia/

28 юли 2000

Започва вторият етап от приватизацията в енергетиката, след като преди две седмици изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Захари Желязков подписа заповед за откриване на процедура за приватизация на 42 ВЕЦ, обособени части от НЕК. Новите централи ще са поредната привлекателна приватизационна хапка, смятат експерти от енергийния бранш. Макар че повечето централи са малки и все още съществуват неясноти при определяне на отношенията с НЕК, експлоатацията им не е свързана с големи инвестиции и ще може да донесе на новите собственици бързи и гарантирани печалби. 
Заповедта за откриване на приватизационната процедура все още не е обнародвана в Държавен вестник. От АП съобщиха, че в момента заедно с НЕК се уточняват наименованията на някои от централите и дори конкретният брой ВЕЦ, който ще се предложи за приватизация. Не е изключено от първоначалния списък да отпаднат някои от мощностите. Една от основните причини за това е фактът, че 12 от тези централи са построени преди 1945 г., което често е свързано с реституционни проблеми. Все още не е ясно и дали ще има един консултант за всичките 42 ВЕЦ, или те ще бъдат разделени на групи и за всяка ще има отделен консултант. 
Повечето от новите централи са малки по мощност - до 5 МВ, и са сравнително по-амортизирани от първите единадесет централи, предложени за приватизация. Най-голямата самостоятелна ВЕЦ е "Стара Загора" с мощност 22.4 МВ. Освен това има няколко каскади, сред които най-интересна е каскадата, в която влизат ВЕЦ "Петрохан", "Бързия" и "Клисура", които имат обща мощност 17.6 MВ и средногодишно производство от 55 ГВтч. Взети заедно, 42-те централи представляват 4% от общо инсталираните водноелектрически мощности в страната, а средногодишното им производство е 6.1% от енергията, произвеждана във ВЕЦ. 
Според сегашната стратегия за приватизация в енергетиката за раздържавяване са предвидени ВЕЦ-овете с мощност до 40 МВ. Централите с по-голяма мощност засега ще останат държавни. В момента в тази група влизат 14 работещи ВЕЦ. Те дават 53% от общото количество електроенергия в отрасъла и в тях са концентрирани 65% от производствените мощности във ВЕЦ. 
Това, което привлича инвеститорите в приватизацията на ВЕЦ, е възможността за генериране на бърза и сигурна печалба. Според новия закон за енергетиката НЕК ще изкупува цялата произведена от централите енергия, тъй като тя е от възобновяем и екологично чист източник. След 2002 г. цената, на която ще се изкупува енергията, ще се определя самостоятелно за всяка централа на база доказани ефективни разходи и "справедливо ниво на печалба". В същото време разходите при експлоатацията са сравнително малки. В тях се включват разходите за заплати (в малките централи работят не повече от трима-четирима души), водните такси и концесиите за ползване на водата, както и таксите за хидросъоръженията в случаите, когато те остават собственост на държавното дружество "Язовири и каскади". Тъй като повечето от сега предлаганите ВЕЦ са малки, те или имат собствени изравнители, или работят на течаща вода, което още повече намалява разходите им. Повечето от централите са построени през 50-те години, което предполага известна модернизация на оборудването. Само поддръжка обаче не изисква много разходи. 
Разбира се, експлоатацията на ВЕЦ-овете не е лишена от проблеми, които произтичат главно от факта, че нормативната уредба, с която се установяват взаимоотношенията между независимите производители и НЕК, все още не е доизградена. След покупката ще се кандидатства за лицензиране на производителя от Държавната комисия по енергийно регулиране. Тепърва ще се урежда и въпросът с концесиите за ползване на водата. 


Приватизационната процедура за двете най-атрактивни каскади от първите 11 ВЕЦ, предложени за приватизация - "Санданска Бистрица" и "Пиринска Бистрица", явно ще се забави повече от предвиденото. В интервю за "Дарик" радио миналата събота изпълнителният директор на АП Захари Желязков заяви, че вероятно ще бъдат избрани по двама ексклузивни купувачи за всяка от каскадите. Не е ясно защо се налага това и какви ще са критериите за водене на преговорите, след като шефовете на АП неколкократно заявиха, че при продажбата на тези обособени части ще се гледат изцяло и единствено предложената цена и инвестиции. Така до надзорния съвет на агенцията ще достигнат и двете РМД, въпреки че именно протестите срещу тях доведоха до насрочването на нов кръг от преговори. По-късно Захари Желязков уточни, че все още няма официално решение за приватизационната процедура и че въпросът ще се реши до края на седмицата. Предстоящата ваканция на АП обаче със сигурност ще отложи продажбите за есента, въпреки че първоначалните обещания бяха те да приключат до края на месец юли. Междувременно бяха продадени четирите малки ВЕЦ. Купувач на ВЕЦ "Петрово" е ЕТ "Ариел-ТН -Тони Цветанов Йорданов", на ВЕЦ "Осогово" - "Медиком-Електрик", на ВЕЦ "Лешница" - "Еко Енерджи" и на ВЕЦ "Самораново" - ВЕЦ - Енергия". Цената на централите е съответно $267 890, $171 000, $41 000 и $2 126 002.ВЕЦВ експлоатация отMощност (МВт)
1Китка19535.45
2Горни Лом19631.31
3Миджур19480.20
4Фалковец19490.20
5Петрохан19578.00
6Бързия19565.90
7Клисура19533.70
8Чипровци19560.85
9Бояна19231.47
10Черни Вит19470.36
11Бели Вит19380.24
12Ракита19564.87
13Черни Осъм19702.05
14Троян 119290.29
15Камен рид19421.85
16Ловеч19260.25
17Видима19513.30
18Росица 119547.50
19Росица 219603.00
20Росица 319500.28
21Батошево 119270.60
22Батошево 219562.00
23Малуша19400.52
24Леденик19290.08
25Сини вир19250.18
26Въча 1193314.00
27Въча 219727.00
29Тополница19628.00
30Асеница 119517.20
31Асеница 219531.75
32Левски19313.34
33Тъжа19514.90
34Копринка19557.00
35Стара Загора195522.40
36Жребчево196514.40
37Устово19530.56
38Хубча19500.15
39Бял извор19521.85
40Якоруда19320.10
41Разлог19520.80
42Топлика19490.91

петък, 27 октомври 2017 г.

Решения по Оценка за съвместимост на РИОСВ Смолян и изводи за ОВОС

Справка за проведените ОВОС за ВЕЦ в РИОСВ Смолян

В регистъра се намират 168 процедури по ОВОС

В 91 случая ОВОС не е поискан (76 от тях са преди 1 януари 2007)

В 41 случая ОВОС е поискан (30 от тях преди 1 януари 2007)

Представени са 10 ОВОСа – само 1 след 1 януари 2007, 2 от тези решения са обжалвани от Община Доспат

Излиза, че само в един от десет случая е имало изготвен доклад по ОВОС

 

ОС

1.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хладилника",

2.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Юговско ханче

3.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хана"

4.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Чавдо

5.   Съгласява ВЕЦ Хладилника след ДОС

6.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "ТЕА III етап

7.   Съгласува ВЕЦ Юговско ханче след ДОС

8.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Имарет дере II етап

9.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Лъки

10.               Съгласува „МВЕЦ "ТЕА III след ДОС

11.               Съгласува „МВЕЦ "Имарет дере II етап след ДОС

12.               Съгласува МВЕЦ Лъки след ДОС

13.               Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ Гребенец

14.               Съгласува МВЕЦ Гребенец

15.               Съгласува промяна на местоположението на сградоцентралата на МВЕЦ Сливка без ДОС

16.               Съгласува изграждането на МВЕЦ Свети Врач без ДОС – част от трасето на водопровода попада в ЗЗ

17.               Съгласува частично изменение на схема на МВЕЦ Лъки-2

18.                класически Salami-slicing, където се съглусав отделно сградата

 

 1. РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2016 г. „Частично изменение на приетата схема на МВЕЦ „Лъки-2 - съществуваща" в землището на с. Югово, община Лъки, област Пловдив
 2. 07.10.2011 Решение № 26-ОС/2011 „Изграждане на МВЕЦ "Свети Врач", на р.Еленска, землището на гр.Смолян
 3. 19.09.2011 Решение № 24-ОС/2011 „Изграждане на централа към МВЕЦ "Сливка", промяна на местоположението на сградо-централата", землището на с.Две топили, общ.Баните, обл.Смолян
 4. 16.08.2011 Решение № 19-ОС/2011 Изграждане на обслужваща сграда към съществуващ МВЕЦ "Гашня 2003", землището на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян
 5. 20.07.2011 Решение № 16-ОС/2011 МВЕЦ "Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 6. 28.05.2011 Решение № 10-ОС/2011 Промяна на парцеларен план и включване на имот 026013, землището на с.Смилян към обект МВЕЦ „Бяла река"
 7. 16.05.2011 Решение № 09-ОС/2011 МВЕЦ „Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 8. 18.04.2011 Решение № 06-ОС/2011 „Изменение на парцеларен план на МВЕЦ "Сливка", землището на с.Две топили, с.Сливка и с.Вълчан дол, общ.Баните, обл.Смолян
 9. 02.11.2010 Решение № 87-ОС/2010 МВЕЦ "Лъки", м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 10. 04.10.2010 Решение № 78-ОС/2010 МВЕЦ "Имарет дере" - II-ри етап, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 11. 05.08.2010 Решение № 61-ОС/2010 МВЕЦ "Теа" (III-ти етап), в УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м."Герзовица", землищата на гр.Смолян и с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян
 12. 30.07.2010 Решение № 56-ОС/2010 МВЕЦ „Лъки" в ПИ № 191061, м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 13. 06.07.2010 Решение № 51-ОС/2010 МВЕЦ „Имарет дере" – II етап в ПИ № 000258, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 14. 21.06.2010 Решение № 39-ОС/2010 МВЕЦ "Юговско ханче", в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 15. 01.06.2010 Решение № 32-ОС/2010 МВЕЦ „Теа" (III – ти етап) в УПИ I 574005, м."Герзовица", землището на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 16. 25.05.2010 Решение № 30-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали
 17. 13.04.2010 Решение № 14-ОС/2010 МВЕЦ „Чавдо" в землището на гр.Смолян, обл.Смолян
 18. 10.03.2010 Решение № 10-ОС/2010 МВЕЦ „Хана" в ПИ № 084044, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 19. 09.03.2010 Решение № 09-ОС/2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 20. 12.02.2010 Решение № 05-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", в землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали

 

 

Доклади за оценки за съвместимост

1.   17.01.2013 ПУП-ПРЗ за обект: МВЕЦ „Гълъбово" в земл. на с.Любино, общ.Ардино, обл.Кърджали

2.   17.06.2011 ПУП–ПРЗ за обект Малка ВЕЦ „Гребенец" в землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян

3.      21.09.2010 МВЕЦ „Лъки", р.Джурковска, общ.Лъки, обл.Пловдив

4.      27.08.2010 МВЕЦ „Имарет дере", землище на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив

5.      02.07.2010 МВЕЦ „Теа", м.Герзовица, землище на гр.Смолян, обл.Смолян

6.      23.04.2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив

7.   19.04.2010 МВЕЦ „Хладилника" на р.„Давидковска" в земл. на с.Песнопой, общ.Ардино

 

 


http://natura2000.moew.government.bg/Home/CompatabilityAssesmentsList  и тук ровихме, но след 2012 РИОСВ Смолян не са качвали документи и данни

сряда, 25 октомври 2017 г.

Доклад за рибни проходи на територията на БД Западнобеломорски район


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението, за повишаване информираността на държавните органи, представяме доклад относно проверени действия от страна на БДЗБР.

 

На сайта на БДЗБР в раздел Обявления откриваме следния документ:

http://www.wabd.bg/docs/objavlenia/ENERGOPRO1.pdf

 

Има още доста такива съобщения за намеренията на Енерго Про да си направи рибни проходи на водохващанията на каскада Санданска Бистрица, за което ги поздравяваме..

Ние сме изтървали срока за възражения по горното съобщение, поради огромната ни заетост. Въпреки това, уведомяваме БДЗБР, че е нарушила мерките от становището по екологична оценка на собствения си ПУРБ 2016-2021, като вероятно вече е съгласувала и издала разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на рибни проходи от "басейнов тип", както е описано в горния документ.

 

Припомняме на БДЗБР раздел I, точка В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ от Становището по екологична оценка на същия ПУРБ - мярка №17.

http://www.wabd.bg/docs/plans/PURB/EO/stanovishte_EO.pdf

 

Басейновите рибни проходи не са от типа Близки до природата, а на повечето водохващания на каскада Санданска Бистрица близки до природата РП са възможни за изграждане, защото бентовете са много ниски.

 

Нещо повече - доколкото ни е известно, за рибните проходи на каскадата има и становище на НПМ БАН, където също е препоръчано, ако не са от типа близки до природата, то поне да са рибни проходи с вертикални слотове, а не с басейни с отвори и прорези.

 

Най-интересното е, че в ЕО на ПУРБ2016-2021 на ДР също изрично се подчертава от техническите да се използват само РП с вертикални слотове, а в същия документ на ЗБР няма такова нещо. Това само потвърждава ниското качество на тези ЕО още веднъж.

 

А най-лошото е, че у нас басейновите рибни проходи не стават за нищо - това е доказан факт! И понеже този доклад е изпратен и до Енерго Про, тях ги уведомяваме, че ще си изхарчат парите напразно, защото през новите им басейнови РП няма да преминават риби въобще. А когато стане готова наредбата за РП, там ще бъде определено, че рибен проход е нещо, през което доказано преминават риби, а не защото така са го кръстили проектанти, инвеститори или БДЗБР. И всяко нещо, което не е рибен проход, ще се преработва или строи наново, докато стане такъв.

 

В този смисъл намираме, че Енерго Про временно ще отбие номера и ще спести малко пари, но няма да има никаква полза и няма да е завинаги. Надяваме се поне те да вземат правилното решение и да изпълнят мерките от ЕО на ПУРБ 2016-2021 на ЗБР по-старателно.

За да ни повярва молим, Енерго Про да се запознае със следния басейнов рибен проход, изграден под носа на БДЗБР в горния край на Благоевград:

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PLV8_DUifWo

https://www.youtube.com/watch?v=GXdtw6PtSM8

 

... и да си представи дали през това чудо могат да минат риби, както при маловодие, така и при пълноводие. Ако имат още съмнения - можем да ги заринем с такива клипове, включително и с умрели риби, защото са паднали от прохода при опита да мигрират нагоре. А през всички технически РП миграцията надолу е невъзможна. Ето защо в НП Пирин е задължително да са близки до природата.

 

Само между другото Ви уведомяваме и че, доколкото ни е известно, пак с разрешение на МОСВ, на две от реките от каскадата Санданска Бистрица няма да се правят рибни проходи и това също е грешка, но от друга страна е добре, защото поне няма да се правят от басейнов тип, засега...

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

вторник, 24 октомври 2017 г.

Доклад - ВЕЦ на територията на БД Дунавски район - ВЕЦ Енерджи Говедарци, Яденица, вещни права, ВЕЦ Румянцево

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДДР на 24.10.2017г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, уведомяваме БДДР , че в най-близко бъдеще възнамеряват да издадат ново разрешение за ползване на повърхностен воден обект на ВЕЦ Енерджи Говедарци. Предвид честите ни контакти и доброто сътрудничество с тази дирекция, намираме за разочароващо, че трябва да научаваме предварително такива неща от други наши източници на информация, каквито имаме навсякъде. Надяваме се да проявите разбиране - ние имаме източници НАВСЯКЪДЕ, дори и в НЕК, защото защитаваме справедлива кауза и хората са на наша страна, още повече че поради естеството на заниманията ни, сме правили услуги на целия свят, включително и на НЕК, а да не говорим за самото МОСВ.

 

Та за поредния безумен ВЕЦ на Васил Златев напомняме на БДДР, че ако издадат разрешителното, ще нарушат закона безусловно. Това ще вкара сътрудничеството между нашите организации, което си обещахме с МОСВ през 2015г., в нова съвместна правна процедура, за която изразяваме пълна готовност да си взаимодействаме и да постигнем положителен резултат.

 

Нещо повече - предвид някои проучвания, които се извършват от някои медии напоследък, за което и ние имаме съвсем малък принос,  предлагаме пред органите на на процесното ведомство за допълнително осмисляне отношението на същите органи към чл.32, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностните води във връзка с чл.60, ал.3, точка 4 от ЗВ. Ние намираме, че за да се издават каквито и да било разрешения за водовземане или за ползване на повърхностен воден обект, трябва съгласие на собствениците на имоти. И когато става дума са строителство на водохващания в публична държавна собственост, каквато са коритата на реките, е необходимо съгласие държавата в лицето на компетентния държавен орган за такова съгласие - Министерски съвет.

 

Като стана дума за НЕК, на второ място отбелязваме, че нашите източници в това дружество ни уведомиха за някакъв натиск, който това най-просто държавно дружество се опитва да оказва на МОСВ по отношение на процедурата по изготвянето и одобряването на ПУП-а за бъдещия в минало време язовир. Настояваме процесното ведомство да прояви така нужното му достойнство, като окаже отпор на НЕК, за да не нарушава закона отново. Изглежда всички Вие наистина не разбирате - язовир Яденица е зловеща измама спрямо цялото общество и ще го плащате и Вие, а не само ние - както им платихме реакторите на НЕК, язовир Цанков камък и всички останали магарии! Да не говорим за сеизмичния риск, за унищожаването на още една река, на още еда защитена зона и прочее маловажни неща! Тия хора просто не могат да спрат да харчат безсмислено наши и Ваши пари и това си е!

 

И сега - към доклада за проверки от 24.10.2017г. на територията на БДДР:

 

ВЕЦ Румянцево на река Златна Панега.

Посещението е след проливни дъждове в района и въпреки това през рибния проход протичат 5 /пет/ литра на час. Реката отдолу е само на локви дори след дъжда, в което няма никаква изненада, доколкото всички БД, и в частност БДДР, са издали толкова много разрешителни за ВЕЦ, че не могат да ги контролират въобще, и да не говорим, че са прекалено заети с писмена дейност по издаване на нови разрешителни за нови ВЕЦ-ове, за да си губят времето с маловажна дейност като да проверяват престъпниците!

За гореописаното /че реката не тече, а не че БД пишат в това време/ можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0253-dam/2017-10-24

 

Накрая на този доклад ще споделим радостната вест, че сайтът ни вече е преведен на английски език. Само описанието на посещенията не е преведено все още, но снимките и клиповете говорят сами по себе си. По този начин ще можем да споделяме съвместните си успехи, и най-вече Вашите, с целия свят - линк към сайта наистина сме изпратили навсякъде по света, поради проявен много голям интерес досега.

 

И още една радостна новина - следващото допълнение към жалбата ни до ГД Околна среда на ЕК е напъло готово. Най-доброто досега без съмнение, като причината се крие в новото ръководство на МОСВ и в някои стари рани, завещани от предишните две. Поради стратегически съображения ще изпратим жалбата на по-късен етап, като веднага ще я споделим с всички Вас, както винаги досега.

 

Молим по този доклад да не се извършва проверка на ВЕЦ Румянцево, която да докаже, че всичко е наред, защото нищо не е наред.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ