Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 30 юли 2021 г.

сряда, 28 юли 2021 г.

Медиен мониторинг26.07.2021Министър Комитова се заема и с ВЕЦ-ете
Министър Комитова се заема и с ВЕЦ-ете. 21.07.2021г. 14:26ч. Министър Комитова се заема и с ВЕЦ-ете - E-Burgas.com. Министърът на ...

понеделник, 26 юли 2021 г.

0162 - МВЕЦ Лъки - 2021-07-25Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0162 - МВЕЦ Лъки - 2021-07-25

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0325 - ВЕЦ Черни Вит - 2021-07-24Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0325 - ВЕЦ Черни Вит - 2021-07-24

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.Сдружение Балканка - доклад за работата на посетени ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балкана за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад информация за посетени централи, която би била от полза при извършването на по-нататъшни проверки на водохващанията, разположени в обхвата на Басейнова дирекция - Дунавски район и Басейнова дирекция - Западно-беломорски район.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ДР и БДУВ-ЗБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и други.


ВЕЦ Лъки, река Пиринска Бистрица

Посещението е от 25.07.2021г.
Водохващането е разположено на границата на Национален парк Пирин.

Водохващането попада в границите на две защитени зони:
- защитена зона "Среден Пирин - Алиботуш" (BG0001028) - по директивата за хабитатите
- защитена зона "Пирин буфер" (BG0002126) - по директивата за птиците

Координатите на водохващането са: 41.623990,23.504380 (https://goo.gl/maps/gNtPZBRqStKZay2e6)

Посещението е при нормално ниво за сезона. Централата работи и отнема почти всички води на реката. Видно от снимките и проложеното видео - реката след водохващането е
напрактика ликвидирана.
През "рибния проход" протичат водни количества в порядъка на 40-50л/с, но стойностите от 67л/с по издаденото разрешително будят сериозни съмнения за нарушение в ЗВ.
Нищо не се е променило от предходно наше посещение. Изпусканите през рибния проход водни количества се разстилат по бетонираното корито на реката, след което има нов праг.
Нищо не може да премине, а като гледаме състоянието на реката, в нея най-много да е останала някоя друга жаба в локвите....

"Рибният проход" не става за нищо!

С направеното посещение може да се запознаете от снимките и видеото качени на нашия сайтhttps://dams.reki.bg/0162-dam/2021-07-25

ВЕЦ Черни Вит

Посещението е от 24.07.2021
С тази централа сме ви занимавали многократно, но ето, че дори и след ремонтно-възстановителните дейности от преди 2 години, злокобата над река Черни вит продължава.
Няма рибен проход!!! В реката се изпуска крайно недостатъчно количество вода със силна струя през неуплътнени процепи в долния край на савака, разстила се по бетонираното корито и след това отново пада с праг около 80см в реката.

Няма ли да се направи най-после нещо за река Черни вит? Не се иска много, а само да се приложи закона.

За направеното посещение може да се запознаете от снимките, качени в нашия сайт: https://dams.reki.bg/0325-dam/2021-07-24

Координатите на водохващането са: 42.843416,24.186277 (https://goo.gl/maps/wV7MGp7ffBy64Z8C9)

ВЕЦ Сироко

При посещението централата не работеше и не отнемаше вода от реката, но по конструкцията на това убийствено съоръжение нищо не се е променило. 

С предходни наши посещения, можете да се запознаете от следния линк: https://dams.reki.bg/0265-dam/0265-dam

Прилагаме две снимки от направеното от нас ново посещение(прикачени към доклада).

Молим да извършите проверка на ВЕЦ Лъки от БДЗБР. 

ВЕЦ Черни Вит и ВЕЦ Сироко - там от БДУВДР няма защо да ходите там. Знаем какъв ще е крайния резултат след повече от 10 посещения и сигнали през последните 7 години.
Становище на сдружение Балканка относно Плана за Възстановяване и Това Онова.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, да приемете настоящото Становище относно Националния План за Възстановяване и Устойчивост.

 

Уважаеми,

Във Вашия План НЕ са налице следните приоритетни цели по сектори:

 

Сектор Водоснабдяване за питейно битови нужди

В плана не е включена нито една стотинка, свързана с трагикомичното състояние на източниците за питейно битово водоснабдяване. Една от основните причини за това състояние е липсата на изградени Санитарно Охранителни Зони /СОЗ/, които да пазят източниците от замърсяване и от изтощаване.

В три от районите на басейново управление у нас са учредени и изградени СОЗ само на 30% от водоизточниците, а в четвъртия район - на около 50% от водоизточниците.

Едновременно с това, Наредбата за СОЗ забранява водовземане за питейно битови цели от източници без изградена СОЗ, което значи, че преобладаващата питейна вода в страната се добива Незаконно!

А в злощастния План няма нито една стотинка за учредяване и изграждане на СОЗ!

 

Е, включен е един проект с гордото и амбициозно наименование:

Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.

Първо - проектът не е за между 2000 и 10 000 еквивалент жители, а е за между 5000 и 10 000, но това е дребен проблем. Големият проблем е, че в страната има десетки населени места с хронични проблеми за питейно битовото водоснабдяване, които не са включени. Примери - Омуртаг, Сестримо, Бързия, Брестовица, Хасково и много други малки и големи села и градчета.

София също има огромен Проблем с отпадъчните води, които се формират в бившите села околовръст, които сега са квартали, достигнали размерите на малки градове. 90% от формираните в тези квартали битово фекални води се изливат директно в реките, поради което по каналите на Владайската и Перловската река в София при маловодие се разнася невъобразима смрад. За решаването на този Проблем, който ще доведе някой ден и до здравни проблеми, и до влошаване на градската среда, в плана няма нито една стотинка!

За съжаление, навсякъде от това конкретно проектче надзърта Пълният Инженеринг, който е в основата на принципа Ремонт на Ремонта, да не говорим, че според авторите цената на проекта с авторския надзор е по-малка от цената на независимия надзор, което е Пълен Абсурд...

 

Сектор Напояване и Земеделие

В Плана няма нито една стотинка за свестяване на съоръженията в сектор Напояване. Така например - заради огромните загуби на вода в някои от каналите на НС ЕАД, комплексни и значими язовири бяха източени до дъно миналата година. Примери- Тича и Ястребино.

Много от речните водохващания, стопанисвани от НС ЕАД, са в процес на полу разпад и берат душа. В края на това Експозе е показано в какво състояние е бентът на река Искър при Писарово, Плевенско, който реката го е заобиколила и копае левия бряг, и ситуацията е много опасна.

За сметка на това, НС ЕАД е включено като бенефициент по проекта Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите...

Тоест, ще цифровизираме управлението на полуразпадналите се съоръжения, които съвсем скоро ще се завърнат в Каменната Ера...

И тогава с кофи ли ще доставяте вода на малките земеделски производители, моля? Или кроите тихи планове да им разрешите безразборно да бият кладенци и да си правят речни водохващания без да плащат водата, без разрешителен режим и т.н., което предишото управление на Генералисимуса се пробва да прокара в ЗВ преди да падне, само че една котка им мина път?

 

Сектор минно дело

И все пак, най-лошото е, че няма нито една стотинка за преодоляване на щетите от минното дело. Поначало проблемите, които този сектор е оставил след себе си и създава понастоящем, са тема табу. Но все пак, програмата за ликвидиране на вредните последици от уранодобива не помръдва въобще! Идете и вижте в какво състояние е мина Пребойница в Искърското дефиле или пък мина Злата в Трънско.

Ако пък вземем за пример състоянието на мина Медет, там едно масирано обрушаване на откосите ще доведе до преливане на отровните води, акумулирани в дупката, и до екологична катастрофа в поречието на Тополница, а едноименнният язовир няма да става за напояване за вечни времена. Всички стари и закрити мини, заедно с техните хвостохранилища и дупки, представляват екологична бомба, която може да се взриви всеки момент. За преодоляването на този проблем са необходими страшно много пари, а ги няма в плана.

 

Сектор биоразнообразие

В него има един титаничен проект, наречен:

"Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт

В него са включени дълбоко смислени глупости като премахване на 10 прегради, изграждане на 10 рибни проходи на реки с до 8/осем/ метра широчина?

ии пък възстановяване на 100 дка крайречни гори...

 

На фона на безумната сеч на крайречни гори у нас, маскирана като "почистване" на речните корита, те щели да ми засаждат цели 100 декара? Я по-добре 10 декара, да не се мъчат, че мафията и без това ще ги изсече. Реките е по-добре да са широки до 80 сантиметра също така, за да е по-лесно. Интересно би било също така да дадат поне един пример на бент за премахване, широк по-малко от осем метра.

 

 

Е, за сметка на гореописаното, в недоносения План за Възстановяване и Устойчивост блести  един дълбоко смислен проект, сияйно озаглавен:

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА...?

 

 

Уважаеми,

Пушкин е казал навремето - " Водата не утолява жаждата - опитах я веднъж."

Вероятно това отношение е причината в Плана да няма парички за сектор Води като цяло, което е основен, ключов проблем. От друга страна не всеки може да бъде богат поет, не и у нас. Пък даже и поетите трябва да се къпят с вода от време на време...

На прага на Вечната Пандемия, която се очертава, и във връзка с климатичните промени, достъпът до вода е жизнено важен, а ще става все по-ограничен!

 

Пропуските в последния вариант на Плана за Възстановяване и Устойчивост са само първата малка крачка обратно към добре познатия път, с който уж щяхме да се разделяме.

 

И ето сега бента на Искър под Писарово, който се е разпаднал, и за който няма нито стотинка в плана.

Приятно гледане:

https://www.youtube.com/watch?v=dEbE8yrhjxsМоля от министерски съвет и от всички министерства, които са получили това становище, да ни изпратят входящ номер.

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София

четвъртък, 22 юли 2021 г.

Стратегически Комплексен сигнал до Министър Председателя, МРРБ и ДНСК, и МОСВ относно нови незаконни ВЕЦ-ове на Сугаревска река в района на Мелник и на Огоста в района на Бойчиновци

С ОФИЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка гр. София за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на Магисрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки, езера и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, незаконни баластриери и кариери, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник и прочее Ваши благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, министър председателят, МРРБ, МОСВ и ДНСК да се запознаете с нови незаконни строежи на малки ВЕЦ-ове, както и да предприемете мерки срещу нарушенията.

 

И така,

както за пореден път стана известно от медиите, 99% от водохващанията на малките ВЕЦ-ове у нас, построени след 2000г., попадат в принадлежащите земи на реките, които са публична държавна собственост според чл.11 от Закона за Водите.  

 

С две изключения всичките съоръжения са построени в коритата без учредено възмездно право на строеж, както това се изисква от чл.62 от Закона за Енергетиката.

Изключенията са построените ВЕЦ Кадиево на река Въча и ВЕЦ Царевец на река Искър, както и ВЕЦ Тевани, който не е построен.

Всички останали деривационни и руслови ВЕЦ са построени без никакви права върху публичната държавна собственост и според ЗУТ представляват незаконни строежи, които подлежат на събаряне.

 

Точно това се случи с ВЕЦ Баба Цвета на Градевската река над Симитли.

РДНСК спря строежа, инвеститорът загуби делото във ВАС и водохващанията бяха премахнати, за което изказваме огромните си благодарности към ДНСК, че спазиха закона.

Ето Ви решението на ВАС, за да се убедите:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/133e3d96d459b065c22583f3002c9c23?OpenDocument

 

С настоящото писмо Ви уведомяваме за други два незаконни строежа на ВЕЦ.

 

Единият е безименен деривационен ВЕЦ на Сугаревската река над Мелник.

Десетичните координати са:

Водохващане:  41.572274  /   23.436875

 

Вторият е русловия мВЕЦ Огоста 9 на река Огоста непосредствено под Бойчиновци.

Десетичните координати са:

Водохващане:  43.483003  /   23.354559

За този ВЕЦ обръщаме внимание, че той си е построил и дюкер в коритото на Огоста, за който също му трябва отстъпено възмездно право на строеж според чл.62 от ЗЕ.

 

В единия от прикачените файлове можете да се запознаете с информацията кои ВЕЦ-ове имат учредено възмездно право на строеж

И

Двата описани тук ВЕЦ-а не попадат сред тях.

 

Ето защо Моля, ДНСК да извърши проверка на законността на строежите на описаните тук ВЕЦ-ове и, като установи, че са незаконни, да спази закона.

 

На второ място отбелязваме и че гореописаното важи за поне още 140 ВЕЦ-а, чиито водохващания са построени в реките незаконно, както и че узаконяването им със задна дата е невъзможно.

И не стига че буквално ни откраднаха реките, ами и ги убиха, защото никой от тях не спазва изискванията за минималния допустим отток, пак с две три изключения.

 

Да не говорим за ползите от тях за енергийната ни система, за които можете да се убедите от прикаченото писмо от Министерство на Енергетиката, изпратено ни точно по повод ВЕЦ Баба Цвета.

Казваме това във връзка с потенциалните ангажименти на министър Комитова да проверява какво е положението и как можело ВЕЦ Баба Цвета да се узакони. За тях разбрахме с огромно съжаление от следното съобщение:

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/shest-godini-motaiat-po-instituciite-investitor-v-maluk-vec?fbclid=IwAR1ZueyPeUA0Qc4Mtdaop-a92d2aQX7HFCEm33zGd1TDF2NeYB7unppr3f0

 

И за да не останете с чувството, че всемирната несправедливост е споходила горките инвеститори,

Моля, да разгледате следните супер кратки видеоклипове, за да видите колко капки вода изпускат национално отговорните инвеститори под водохващанията си, докато се правят на невинни жертви. Приятно гледане:

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mz1nGqJ4cw       https://www.youtube.com/watch?v=Fq4ZVHpjfyA

https://www.youtube.com/watch?v=7nIQp272qNs          https://www.youtube.com/watch?v=OJxOwJP_w50

https://www.youtube.com/watch?v=yPAskCMI8KI          https://www.youtube.com/watch?v=4ToGKuElNkY

https://www.youtube.com/watch?v=bXtPIM_9n_k           https://www.youtube.com/watch?v=4ZcSDw_5cYY

https://www.youtube.com/watch?v=3UJOIONNOPY       https://www.youtube.com/watch?v=7ea2k7OrZJU

https://www.youtube.com/watch?v=zk8hcF_QiE0

 

Ако посетите сайта ни за наблюдение на ВЕЦ-овете, ще видите още стотици такива клипове и тогава, ако все още вярвате, че малките ВЕЦ-ове са полезни и за обществото, освен за джобовете на собствениците си, се пробвайте да ги узаконите, а ние Ви гарантираме значителен медиен интерес!

https://dams.reki.bg/Dams/Map

 

 

Надяваме се ДНСК да извърши проверка на двата ВЕЦ-а на Сугаревска и Огоста, и да ни уведоми за предприетите действия.

 

Моля, от приемната на министър председателя, от МРРБ, МОСВ и ДНСК да ни изпратят входящ номер на този сигнал!

 

Обръщаме внимание на МОСВ, че могат да използват решението на ВАС в делото на Асоциация Хидроенергия срещу Наредбата за ползване на повърхностните води!

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.

 

Сдружение Балканка, гр.София


 

Доклад за установени нарушение в поречието на река Белилска

В изпълнение на програмата на Сдружение Баланка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водовземания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посещения на водохващане, разположено в обхвата на Басейнова дирекция - Дунавски район, на река Белилска река, приток на река Козята река над гр.Габрово. 


Водохващане на река Белилска

Едното посещение е от 16.05.2021г., а другото е от 07.07.2021г.

Река Белилска е била една от "перлите" на Габровския Балкан. За съжаление, видно от двете посещения, в рамките на два месеца, реката след питейното водохващане, подхранващо язовир Христо Смирненски, реката е тотално ликвидирана. Законът за водите обаче трябва да се прилага за всички водохващания, като съгласно чл. 117 от Закона за водите - водите за уросяване на речното русло се осигуряват приоритетно.


За направеното посещение може да се убедите от снимките приложени към настоящия доклад и следното видео, което показва прекрасно състоянието на убитата река от вливането в река Козята до въпросното водохващане: 


https://www.youtube.com/watch?v=pXwZ4kKDRvA


Видеото е доста дълго, но където и да цъкнете в тайм-линията, ще видите мъртвата река.

Ориентировъчните координати на водохващането са : 42.799115, 25.283492


А иначе река Белилска в района е включена в т.4.1 от заповед№РД-69/ 01.02.2019г. на министъра на земеделието храните и горите, одобрена и съгласувана с МОСВ в режим целогодишно забранена за риболов с цел "естествено възпроизводство на речната ихтиофауна". Уви, животът в реката е тотално ликвидиран след водохващането.


Снимките приложени по-долу са от дата 16.05.2021г., заснети са в период на пълноводие и е видно, че водохващането не изпуска и капка вода.


Във видеото от 07.07 пък се вижда, че поради лошо уплътняване на савака в реката изтича малко вода.


Няма изграден рибен проход!


За съжаление това е едно от многото водохващания на реките в района над Габрово, които напълно ликвидират живота под тях. Без значение защитени територии, натура зони, Закона за водите, закон за биологичното разнообразие, ЗУТ, ЗООС, ПУРБ-ове и прочие.


Ние ще продължим да питаме до кога?


Моля от БДДР да ни изпратят входящ номер и да ни информират за:

- извършена проверка;

- предприети действия;

- колко е минимално-допустимото водно количество след водохващането.


Поздрави,                                                                                  


вторник, 20 юли 2021 г.

0169 - МВЕЦ Малуша - 2021-05-16Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0169 - МВЕЦ Малуша - 2021-05-16

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 19 юли 2021 г.

Медиен мониторинг

19.07.2021Обжалват в съда спорната наредба за ВЕЦ-овете
От организацията поясняват, че през последните 20 години основният закон, който се е следвал при изграждането на ВЕЦ-ове у нас, е ЗУТ.ВЕЦ край реките Мозел, Саар и Рур излязоха от строя след тежките наводнения в Германия
ВЕЦ край реките Мозел, Саар и Рур излязоха от строя след тежките наводнения в Германия. публикувано на 17.07.21 в 21:45. Федералната ...ВЕЦ в Ню Йорк започна да произвежда криптовалута, вместо да продава ток
ВЕЦ в Ню Йорк започна да произвежда криптовалута, вместо да продава ток. Автор: money.bg. 12.07.2021 12:14:43. Инвестиции. Прегледи: ...Изпусната вода от ВЕЦ заля чешки туристи, спасиха ги пожарникари
Изпусната вода от ВЕЦ заля чешки туристи, спасиха ги пожарникари. Чужденците бедствали в река Въча. Обновена: 12 юли 2021 14:36 | 12 ...Шест години мотаят по институциите инвеститор в малък ВЕЦ
Регионалният министър Виолета Комитова прие на разговор по негова молба инвеститора на МВЕЦ „Баба Цвета" Георги Фарфаров. По ...
Бивш член на НДСВ: Искам да ви кажа истината за Николай Василев и тези около него
Те създадоха ЧСИ-тата, те отдадоха на себе си ВЕЦ-овете на концесия. Приватизираха, каквото бе останало. Бил съм свидетел, как ...
сряда, 14 юли 2021 г.

Медиен мониторинг


12 юли 2021Ще спрат ли 250 ВЕЦ-а принудително работа заради спорна наредба
Последните промени, въведени чрез новата Наредба за използване на повърхностните води, задължават всички ВЕЦ да представят ...

Собственик на 120-годишна ВЕЦ започна да печели много повече чрез добив на биткойни
Намиращата се в Механиксвил, щата Ню Йорк водноелектрическа електроцентрала на компанията Albany Engineering Corp (AEC) осигури ..."Забравеният гигант" за нисковъглеродна електроенергия
Ръстът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) ще се забави значително през това десетилетие, което ще постави в риск амбициите на ...Търсят нов водоизточник за Брестовица
От министерството е инициирана сериозна проверка на ВЕЦ-а, освен това министър Комитова преди дни изпрати спешно запитване до ...Нужни са нови мостове на р. Дунав, но и нови шлюзове и ВЕЦ-ове
Нужни са нови мостове на р. Дунав, но и нови шлюзове и ВЕЦ-ове. Явор Панталеев, председател на Националното сдружение на ...
дръжки

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ