Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Дело 2 МВЕЦ Ели Дере

о п р е д е л е н и е

№ 62/26.1.2011г.

С оглед на това, съдът

Определи:

Одобрява споразумение между страните по делото директора на РИОСВ – гр. Пазарджик и "Енергия" ЕООД, със следното съдържание:

Чл. 1. Предмет на настоящото споразумение е постигането на съгласие между АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН и ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА относно действията,   които  трябва  да  предприеме   ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА   СТРАНА  за

отстраняване на констатираните с Решение № ПК-004/17.09.20 г. пречки за продължаване на откритото административно производство по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Малка водно-електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик" и прекратяване на производството по оспорването на същия административен акт по адм. д. № 636/20Юг. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав.

Чл. 2. ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА се задължава да отстрани всички непълноти и несъответствия в подадената информация и документация, констатирани и описани в мотивите на Решение № ПК-004/17.09.20Юг., в пълно съответствие с указанията на административния орган, както следва:

1. Да уведоми АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН подробно и в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството за промяната в инвестиционното предложение, което да бъде разгледано от

последния по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

2.     Да уведоми АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН подробно и в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството за промяната в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), съгласно § 1 от ДР на същата;

3.     Да промени подадената информация във внесения Доклад за оценка на степента на въздействие (вх. № КД-01-1770/01.09.2010г.), по-конкретно стр. 4, т. 1.2. „Анотация на инвестиционното предложение", така че тя да бъде в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството;

4.     Да спре извършването на всякакви строителни и монтажни работи по осъществяването на инвестиционното предложение „Малка водно­електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик" (извън неотложните такива, свързани с обезопасяването на строежа) като предприеме мерки за възстановяване на околната среда, до провеждане на необходимите процедури по ЗООС, ЗБР и съответните подзаконови нормативни актове.

Чл. 3. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН се задължава да продължи и завърши откритото административно производство - процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от ЗБР на обект: „Малка водно-електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик", образувано с подаване на уведомление с вх. № КД-01-1770/14.06.2010г., с възложител ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА.

Чл. 4. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН и ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА

поемат разноските по делото до сключване на настоящото споразумение така, както са ги направили, като взаимно не си дължат такива.

Чл. 5. За неуредените в настоящото споразумение случаи се прилагат разпоредбите на чл. 178 във връзка с чл. 20 от АПК и другото приложимо към предмета на споразумението действащо българско законодателство.

 

Обезсилва Решение № ПК-004/17.09.2010 г. за прекратяване на административното производство по оценка за съвместимост, издадено от директора на РИОСВ – Пазарджик.

Прекратява административно дело № 636, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2010 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

За жалбоподател "Енергия" ЕООД – адвокат Б. Н. с изрично пълномощно:

 

За директора на РИОСВ – Пазарджик – юрисконсулт Г. Ч. с изрично пълномощно:

        

Съдия: /П/

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ