Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 29 август 2016 г.

Петко Джуков, "Рибарство и контрол" - Смолян: На ВЕЦ "Чаир дере" е съставен акт за неспазване на задължението за осигуряване на необходимия минимум вода през рибния проход

29.08.2016 11:32 / Смолян / Новини
Смолян. На ВЕЦ „Чаир дере" през този месец е съставен акт за неспазване на задължението за осигуряване на необходимия минимум вода през рибния проход. Това каза за Радио „Фокус" – Смолян Петко Джуков - главен инспектор в отдел „Рибарство и контрол" – Смолян. Джуков обясни, че съвместно с Басейнова дирекция са извършени доста проверки на ВЕЦ-овете, за да се види какво е тяхното състояние и съответно дали рибните проходи пропускат необходимото количество вода за поддържане на екосистемата. „Само при един ВЕЦ установихме нарушение и е съставен акт от Басейнова дирекция на Чеирска река, т.нар. „Чеирско дере", която е приток на река Триградска", каза Джуков. По неговите думи нарушението е било, че не е бил достатъчно оводнен рибният проход, не пропуска вода. „Проверките, които правим са внезапни, никого не предупреждаваме за тях и при установено нарушение съставяме акт. В случая не е спазено задължението за осигуряване на необходимия минимум вода след баража през рибния проход", поясни инспекторът. Джуков каза още, че са проверени 12 ВЕЦ-а през този месец и при другите не са констатирали нарушения.
Даниела БОЙКОВА

 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=971033\

 

понеделник, 22 август 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район". Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

Резултатите са както следва:

 

 

ВЕЦ Гьоврен

 

Тази ВЕЦ сме я посещавали преди две години. Две години по-късно, абсолютно нищо не се е променило !!! Посещението е при маловодие, от дата 13.08.2016г., а отнема много вода. 

На практика реката е ликвидирана след това водохващане. Изпусканото количество вода е безобразно малко и е далеч от определените в разрешителното 197л/с. 

Привидно добрият рибен проход е недостижим за водните организми поради излетия бетон под него и малкия плитък улей с дължина 20-тина метра, който е направен пред прохода

и по-който евентуално трябва рибите да пропълзят.

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.654763, E024.381266

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0068-dam/2016-08-13

 

 

ВЕЦ Девин

 

Докладът се отнася до двете водохващания за каскадата Доспат - Въча, изградени на река Триградска и река Тенес дере (Мугленска) и посетени на 13.08.2016г.

Водохващанията са собственост на НЕК ЕАД, която отдавна обявихме за най-големия престъпник.

 

За пореден път се натъкваме на допълнителни сателитни водохващания, обслужващи някои от големите водни каскади на НЕК, но за разлика от друг път, тези две

водохващания присъстват на схемата на водния цикъл на каскада Доспат - Въча.

 

Водохващане "Триградско"

 

Посещението е при маловодие. Водохващането работи, отнема вода и както се вижда от снимките, по-надолу реката съвсем намалява, а на места с големи камъни почти

не се вижда повърхностен отток. Няма изграден рибен проход !!!

 

Въпреки, че изпуска прилично количество вода, то най-вероятно е далеч, от това, което трябва да бъде. 

 

Моля да ни предоставите информация за стойностите на екологичните води по разрешително!

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.666037, E024.367840

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0495-dam/2016-08-13-1

 

Водохващане "Мугленско"

 

Това водохващане не функционира при посещението. В река Тенес дере няма вода и преди водохващането по неизвестни причини.

Няма изграден рибен проход! По информация от колеги риболовци обаче, при други условия, когато в река Тенес дере има вода, водохващането не пуска и капчица вода.

Ще го проверяваме отново!

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.669277, E024.366030

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0495-dam/2016-08-13-2

 

Важно:  Река Триградска, заедно с нейните притоци, попада изцяло в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 

 

Напомняме Ви, че река Триградска (от много години насам), заедно със всичките ѝ притоци, е включена в целогодишната забрана за риболов във водните обекти по

чл.3, ал.1, т.1 от ЗРА (за периода 2016-2018г.), със заповед No РД 09-98/26.02.2016г.на Министъра на земеделието и храните - в раздел 4 от заповедта и във 

връзка със съгласувателно писмо No 12-00-1960/27.01.2016г. на МОСВ, по отношение гореспоменатата заповед No РД 09-98/26.02.2016г., поради установена необходимост

от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в разглежданите водни обекти.

 

Наскоро Ви изпратихме доклад и за ситуацията с ВЕЦ Чаир дере на река Чаир дере, приток на река Триградска и попадаща в същата заповед, целяща създаване на оптимални условия

за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в разглежданите водни обекти.

 

Вярвам ще се съгласите, че това няма как да се случи при този начин на експлоатация на водохващанията ! Очевидно е, че под водохващането за МВЕЦ Гьоврен, реката на практика

е ликвидирана. Но ако се подобрят условията, живота бързо ще се възвърне. 

 

 

ВЕЦ Осика, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

За съжаление река Широколъшка на практика е ликвидирана след водохващането, което отнема вода при посещението. 

Определените по разрешително 20 л/с са спазени, но са много сгрешени при положение, че за разположения по-нагоре по течението ВЕЦ са определени 100 л/с.

Рибния проход е непреодолим за хидробионтите ! Водата през отвора в стената преминава с огромна скорост и никой не може да мине през този отвор.

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.694153, E024.537267

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0204-dam/2016-08-14

 

Важно:  Реката в участъка между водовземането и сградата на ВЕЦ попада в защитени зона от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 

 

ВЕЦ Горски дол, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което.

Но: изграденият рибен проход не е проектиран и правилно. Отделно, че същият е недостижим за риби и други водни организми,

поради излетия бетон в реката под водохващането. Вмомента риби не могат да мигрират поради същия този бетон и през водата, изтичаща под вдигнатия савак.

 

Напорния водопровод е изпълнен надземен !

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.683723, E024.567069

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0063-dam/2016-08-14

 

 

ВЕЦ Малаков камък, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което.

Изпусканото водно количество е прилично, но много, много малка част от него преминава през изградения рибен проход,

като реално коритата на прохода са недостъпни. Същият е много стръмен и на практика непреодолим за риби и други водни организми.

Отделно, че савакът е разположен много висока в бента и отвора е недостижим.

 

Напорния водопровод е надземен в голяма част !

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.675749, E024.620471

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0168-dam/2016-08-14

 

 

ВЕЦ Речица, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което.

При вдигнат савак, риби могат да мигрират през водохващането. Рибния проход е приличен, но се нуждае от преработка в горния край.

Малко под това водохващане, обаче има една изградена лимитираща преграда (бент), която няма как да бъде премината от водните организми.

 

Напорния водопровод е изпълнен надземен !

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.669527, E024.625499

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0243-dam/2016-08-14

 

Напомняме Ви, че река Широколъшка (от много години насам), заедно със всичките ѝ притоци, е включена в целогодишната забрана за риболов във водните обекти по

чл.3, ал.1, т.1 от ЗРА (за периода 2016-2018г.), със заповед No РД 09-98/26.02.2016г.на Министъра на земеделието и храните - в раздел 4 от заповедта и във 

връзка със съгласувателно писмо No 12-00-1960/27.01.2016г. на МОСВ, по отношение гореспоменатата заповед No РД 09-98/26.02.2016г., поради установена необходимост

от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в разглежданите водни обекти.

 

Очевидно е, че това няма как да се случи, при експлоатацията на 4 централи почти една след друга и при неспазване на законови норми и неосигуряване на проходимост за водните организми !

 

За финал оставихме отново "най-соленият" доклад, а ето го и него:

 

ВЕЦ НИК 60:

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Тази централа е изградена на река Забърдска, недалеч от вливането в река Чепеларска (Чая).

 

По-нагоре по течението има изградена една централа, ВЕЦ Забърдо, която при последното ни посещение, не изпускаше и капчица вода: http://dams.reki.bg/0105-dam/2014-05-11.

 

ВЕЦ НИК 60 обаче ни "удари в земята" с грандиозния замах, с който е работено, на тази красива и дълбоко вкопана река. Ще се убедите от снимките по-долу.

 

Брутално престъпление! Изпуска по две капки в секунда, а по разрешително трябва да са 220 л/с. Много висока стена и дължината на задбаражното езеро е приблизително 500м.

Реката е напълно ликвидирана под водохващането и няма капчица живот в отделните локви. Изграденият рибен проход не е завършен, но собственика само си е дал парите да се изгради

съоръжение с дължина от десетки метри (да не са и повече) при положение, че тук рибен проход е безмислен.

 

Нищо не може да се направи, за да бъде приведено в съответствие с приложимите законови норми !

 

Единствената полза от тази централа е, че разположена надолу от ВЕЦ Забърдо, тъй като е в близост до устието с река Чепеларска, рибите няма как да се подлъжат да тръгнат нагоре при наличие на вода, след което да останат заклещени в някоя локва, както вече сме Ви демонстрирали ( Водохващане на Крива река: http://dams.reki.bg/0487-dam/2016-07-11 ). Това би било обаче едно много "цинично" мислене и управление на водите.

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.827082, E024.681166

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0191-dam/2016-08-14

 

За съжаление, има случаи, както може да се убедите от снимките по-горе, в които нито глоби, нито предписания ще имат някаква полза. Всякакви действие различни от спиране на централата

и демонтаж на съоръженията в корито на реката са безмислени.

 

Молим да не извършвате отделни проверки, освен ако не планирате такива. И без това, очевидно нищо не се променя с години и процесът на унищожение е устойчив.

 

Искаме да Ви напомним, че миналата година, на една среща между БД и НПО във връзка с новите ПУРБ, по предложение от МОСВ, се разбрахме взаимно да си помагаме, за да се подобряват

нещата и да се търси баланса. Виждате, че ние влагаме всички усилия и лични средства да изпълняваме поетия от нас ангажимент и да ви информираме за случващото се дори и в

най-отдалечените точки.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

--

Изненадващо ОбС в Сандански даде разрешение! Бившият енергобос на Пиринско Е. Евтимов строи минивец

ЕКИП „СТРУМА", 14 август 2016 18:01

http://struma.bg/news/97072/1/1/Iznenadvasto-ObS-v-Sandanski-dade-razreshenie-Bivshiyat-energobos-na-Pirinsko-E-Evtimov-stroi-minivec.html

Бившият енергобос на Пиринско и настоящ собственик на благоевградската фирма „Бел Ви", която допреди две години поддържаше уличното осветление на Благоевград - Евтим Евтимов, ще строи минивец на река Сугарешка, приток на река Мелнишка, в землището на с. Сугарево, община Сандански. След почти две петилетки усилия той най накрая получи „зелена светлина" за проекта си от ОбС - Сандански. Разрешителното му от РИОСВ е от далечната 2003 г., но едва на последното заседание на ОбС на 28 юли Евтимов се сдобива със заветното разрешение за изготвяне на ПУП.

Имотът, върху който ще строи минивеца, е държавен горски фонд, той ще ползва 50 литра в секунда от общо 600 литра в секунда воден оток на река Сугарешка. Евтимов получи категоричен отказ за ПУП на 16 юни, когато от 20 гласували съветници само един го подкрепи, 9 бяха против и 10 се въздържаха. Тогава в залата се развихри интересен дебат за неговия минивец „Сугарево".

Съветникът Васил Попов обърна внимание на колегите си, че „има много неясноти - деривацията на водата къде ще минава, санитарният минимум в коритото какъв ще бъде", и заяви, че за да си вдигне ръката, трябва да знае мнението на хората, които живеят там.

Тогава кметът на Сандански Кирил Котев обяви: „Говорил съм с кмета на Сугарево, който каза, че повечето жители, с изключение на двама, са „за". Това не значи, че искам да повлияя по някакъв начин на решението".

Намеси се и експредседателят на местния парламент Явор Аргиров, който каза: „Като общински съветник за даване на съгласие за изработване на ПУП за водохващане бих искал да видя разрешението за водоползване, да видим какъв е санитарният минимум, който трябва да остава в реката, да видим рибните проходи какви са, да видим кой сезон има право да ползва водата. Това е един от основните документи за изграждане на ВЕЦ - разрешителното за водоползване от МОСВ", каза той и напомни, че такъв не е предоставен в преписката от Евтимов.

В същия контекст се изказа и колегата му Димитър Станоев: „Ще кажа кое ме притеснява. Отводняването на речното корито (в частта от водохващането до сградоцентралата) да бъде постоянно и достатъчно за съществуването на речната екосистема и опазването й, но докъде е това. Същото ще стане като в Сандански. По 20 часа няма да има капка вода в речното корито. Хората не знаят какво ги чака, затова и не се изказват", наблегна той и обяви, че няма да подкрепи проекта.

Явор Аргиров тогава припомни, че Евтимов е изградил вече много неща, без да си е подредил документите.

На този етап от дебата санданските съветници повдигнаха и въпрос за евентуално съдружие с Евтимов в централата, за да упражняват по-ефективен контрол. Кметът Котев тогава обясни, че подобно общинско участие е правено и няма да е прецедент, но лично той не бил запознат с конкретния случай, защото молбата била директно входирана в ОбС.

Малко повече от месец по-късно, без почти никакъв дебат разрешението за изготвяне на ПУП-а на минивец „Сугарево" на Евтимов е дадено със 16 гласа „за" и само един „въздържал се" от общо 17 гласували. Обяснението за отказа на 16 юни бе, че е заради пропуски в документите.

 

сряда, 10 август 2016 г.

Доклад ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на 30.07.2016г. на територията на БДЗБР.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване на информираността на държавните органи, Ви информираме, че го изпращаме на всички БД, доколкото накрая е представен основен ключов хоризонтален проблем.

Но преди всичко останало - докладът:

1. Река Белишка, МВЕЦ Ленища.
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
През рибния проход и общо в реката се изпускат не повече от 70л/сек, при минимално водно количество от 150л/сек. Условията на разрешителното за тази ВЕЦ казват следното:
Режим на водоползване - 24 часа в денонощитео,извън напоителния сезон/октомври-май/;през напоителния сезон/юни-септември/ да се осъществява водовземане при наличие на свободни от напояване водни количества.
Освен че не се спазва минималното водно количество, не можем да си обясним как се установява, че има свободни от напояване обеми, при положение че се напоява полето под водохващането, но това няма значение вече. Още по-малко има значение, че от изпусканата под водовземането вода се отнема и за едни рибарници преди град Белица. Но има значение, че ние сме оценили водохващането и рибния проход като най-добрите в България. Това се оказа лека заблуда, тъй като в рибния проход някои от прорезите на преградите са сухи и основното водно количество минава през долните отвори. Следователно проходът се нуждае от корекция. Оставяме на Вас да прецените дали да не информирате собственика да си пооправи прохода, за да може да го даваме за пример, понеже няма други по-подходящи.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

Все пак, може би трябва да се има предвид, че при ниска вода ВЕЦ-ът не трябва да работи за да осигурява екологичния минимум в реката. Защото под водохващането хората напояват...


2. Река Вотръчка - ВЕЦ Галабница.
Както и миналата година при ниска вода ВЕЦ-ът не работи. Поздравяваме собственика и БДЗБР за това. Рибният проход продължава да е непреодолим за рибите и другите водни организми.
За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

3. Просто информативно за всички, молим, да разгледате нарушенията на Каскада Ретиже, заснети от колегите ни от сдружение Балканка 09 Благоевград на 13.07.2016г.:

Знаем, че БДЗБР е хванала нарушението и се надяваме да ги санкционират с глоба от 2-3000 лева, което е напълно справедливо и отговаря на нанесената щета на една от най-прекрасните пъстървови реки на България. Считаме също така, че понастоящем водовземане при каскадно изградени ВЕЦ е забранено.

И сега - към основния хоризонтален проблем:

1. Както си спомняте - наскоро МОСВ и БДДР получиха доклад от член на Сдружението, че на река Прави Искър /горното течение на Черни Искър над Урдина/  водохващанията за Сапаревската вада не изпускат капка вода.
Оръщаме внимание на този факт, защото водите се отнемат напълно от Искър и се изпращат в басейна на Струма. А БДДР е издала първоначално разрешително за водовземане и после го е удължила през миналата година - за ВЕЦ Енерджи Говедарци, чието водохващане на Черни Искър щеше да е под това за Сапарево. С други думи - имаме отново ВЕЦ на минималното водно количество под друго водохващане, което всъщност не изпуска нищо. Ето защо добавяме това основание към възражението срещу издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за ВЕЦ Енерджи-Говедарци.

2. В хода на проучванията, които правим за да спрем бъдещия язовир Яденица, попаднахме на много интересен документ. От следващия линк можете да се запознаете с ДОСВ на МВЕЦ Яденица върху ЗЗ Рила ЮГ и ЗЗ Яденица:

Честно казано, след този доклад чашата преля!
За тази ВЕЦ БДИБР удължи разрешителното за водовземане в края на 2014г, ако не ни лъже паметта. Моля, прочетете доклада внимателно.
И сега, ако сте го прочели, ще сте установили христоматиен пример как тези доклади са пълни с лъжи - само и само за да се спечелят пари. Само два примера - кумулативен ефект е разгледан във връзка  бъдещия язовир Яденица /който щял да изпуска 1.4м3/сек според авторите на ДОСВ - стр.22/, но не и във връзка с 19 броя водовземания на всички притоци на Яденица, които открадват водата и я пращат към Станкови бараки - изпращали сме Ви доклад по въпроса.
Отделно - язовир Яденица няма да изпуска 1.4м3/сек според други стратегически документи, а многократно по-малко! Тя лятно време и сега, без язовира, реката почти пресъхва, бе хора!
И в реката почти нямало риба според експертите по проекта, при положение че тя беше една от най-богатите на пъстърва реки!

И ето сега проблема - в последната година сме се запознали с поне 15 подобни документа, пълни с брутални нагли лъжи. Отделно директорите на БД продължават да издават нови или да удължават сроковете на разрешителни в нарушение на ЗВ  и на собствените си ПУРБ непрекъснато. Включително при застрашаване на питейни водоизточници! Същото продължават да правят РИОСВ. Ще изброим само случаите за които се сещаме в момента -
Димитровград, Своде, Пребойница, Черни Искър, Камешница, Илийна, Лобош, Румянцево 2, Дормушевска, Яденица..

            Ние считаме, че на това нещо трябва да се сложи край и отново настояваме да се въведе мораториум върху издаване/удължаване на разрешителни за ВЕЦ, преценки на необходимости, оценки на ДОВОС/ДОСВ, издаване на разрешения за строеж и т.н., защото няма нито едно законно! Повтаряме - НЯМА НИТО ЕДНО.

Само ще Ви напомним, че ако не бяхме възразили почти навреме - в момента вече Лакатник щеше да е без питейна вода, като по случая Ви стискаме палци инвеститорът да не спечели делото в съда и Ви пожелаваме да положите максимални усилия.

Настояваме след мораториума да се пристъпи към тотална ревизия на всички издадени разрешителни и решения по преценки, оценки, доклади и т.н.

В подкрепа на искането на WWF България - настояваме и хванатите в нарушения собственици да бъдат лишени от преференциалните цени на изкупуване! В крайна сметка тези цени са им дадени, защото уж били полезни за природата.

Съзнаваме, че на всеки нов директор на БД трябва да се създадат условия "да си върши работата издавайки разрешителни" - както се изрази един наш съмишленик от състава на БД преди известно време на среща.
Обаче, както сте се засилили, в скоро време няма да остане нищо за разрешаване и унищожаване, бе хора.
            Жалко че никой от Вас не дойде на срещата на работната група за рибните проходи - да видите какво ще стане с реката Искър след дефилето - 35 парчета едно след друго... и реката я НЯМА. Ето линк за да я разгледате: http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/HPP_at_the_Iskar_River.jpg
Остават бараж - езеро, бараж - езеро и т.н. И там щяхме да правим рибни проходи, за да мигрират речните риби от един язовир в следващия и така - трийсет и пет пъти!
В защитени зони, в природни паркове и къде ли не още. Сума примери за ВЕЦ-ове на екологичния минимум на други водовземни съоръжения, който те и без това не изпускат...Да не говорим как изглежда картата на ВЕЦ в ЗБР - Дунавски район е просто прекрасен.

Така че - както сте се засилили, в скоро време ще ги приключите рекичките ни. Няма да остане нито една, както е тръгнало.
Да не говорим за Наредбата за рибните проходи. С трима платени клакьори от научните среди - като тия дето са писали ДОСВ на Яденица. И представителите на МОСВ, понеже са на ниско ниво, мълчат като гроб...
Понеже от МЗХ ги попитаха - как сте го разрешили това нещо на Искъра, бре?

Но за наредбата ние ще се оправим сами - пред примерите и доцентите млъкват, колкото и да им се иска да продължат да говорят. Рибният проход на ВЕЦ Сливка струва поне 150 000 лева и през него никога няма да мине и една риба. Още по-лошото е, че риби ще тръгват нагоре, само за да попаднат в капана! Ами да ги бяхте дали тия пари за домове за сираци бре - вместо да ни залъгвате, че правите нещо!
Във всеки случай - наредбата тръгна в правилната посока по решение на МЗХ. А това просто значи, че отново ще спре и никога няма да стане готова - понеже телефоните са се развъртяли отново...

Накрая - изглежда не осъзнавате каква отговорност поемате, а и както сте се засилили да ликвидирате всичко,  ако щете погледнете го дори от тая страна - опитайте се да оставите поне нещо и на тези след Вас, за да има какво и те да унищожават!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

вторник, 9 август 2016 г.

Сигнал за водохващане-река Прав Искър

В качеството си на член на Сдружение Балканка, гр.София,бих искал да Ви
информирам за следното:

При посещение на двете водохващания на река Прав Искър (Черни искър) на
06.08.2016г. , в участъка от който води началото си ,,Сапаревската
вада''установих няколко негативни за реката факти.
1.Около 90 процента от водния отток е отклонен към ,,Сапаревската
вада'',която всъщност е първото водохващане на реката.
2.Останалата вода отива към баражното езеро на второто водохващане и след
него, единствената причина реката да не е напълно пресъхнала е процеждащата
се вода под савака на бента му.
3.Вода през рибния проход не преминава.
4.Баражното езеро е с натрупани наноси от падащите в реката дървета,клони и
т.н.

Кординатите на водохващанията са
N42,2213 ,E23,3503

Изпращам ви линк към няколоко видео-записа ,за да добиете визуална представа
за състоянието на ,,реката'' преди, и след второто водохващане.

https://drive.google.com/open?id=0B0qaNMAla5DINkVGM19XeHJRMnc

https://drive.google.com/open?id=0B0qaNMAla5DIeEJRYmo4dFJMYWc

https://drive.google.com/open?id=0B0qaNMAla5DIQzRraGdnaTNEaUk

Бихме искали да обърнете внимание на комулативния ефект вследствие на това
,че на реката има изградени две съоръжения за водохващане, които са в
рамките на 30 метра едно от друго и експлотацията им е довела до
заличаването на реката след тях.
Трябва да отбележим ,че въпросните водохващания попадат в границите на
НП,,Рила''-това е защитена територия по ЗБР.Също така това е ЗЗ съгласно
,,Директивата за хабитатите'' и ЗЗ съгласно ,,Директивата за птиците''.

Молим да извършите проверка на водохващането,за да се възстанови възможно
най-бързо поне минималното водно количество необходимо са възвръщането на
живота в реката.Призоваваме и да се установи каква точно е причината да се
стигне до унищожаването на тази река -все някой трябва да е отговорен за
функционирането и поддръжката на тези две водохващания.

Предварително Ви благодарим.

понеделник, 8 август 2016 г.

Medieval water power initiated collapse of salmon stocks

Date:

July 20, 2016

Source:

Radboud University

Summary:

Salmon largely disappeared from our waters due to the construction of water mills, ecologists now conclude. The construction of water mills caused the destruction of the gravel beds in streams, making them unsuitable for salmon to spawn. Whereas it was previously thought that water contamination was the most likely explanation, archival research demonstrates that salmon stocks had already dwindled prior to the invention of the steam engine.

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160720094432.htm

 

Story Source:

The above post is reprinted from materials provided by Radboud University.Note: Content may be edited for style and length.


Journal Reference:

1.    H. J. R. Lenders, T. P. M. Chamuleau, A. J. Hendriks, R. C. G. M. Lauwerier, R. S. E. W. Leuven, W. C. E. P. Verberk. Historical rise of waterpower initiated the collapse of salmon stocks. Scientific Reports, 2016; 6: 29269 DOI: 10.1038/srep29269

 

Доклад ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на

структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките                  при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал)

Резултатите са както следва:

 

ВЕЦ Батошево 1

 

Това е стара ВЕЦ. Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

И преди сме посещавали това водохващане, но тогава реката беше пълноводна и преливаше през бента. 

Предишното посещение беше при пълноводие, но сега в маловодие, водохващането отнема вода !!!

 

Има изградено нещо като рибен проход, но е доста странен, от затворен тип. Водата тече през него в маловодие, както и трябва да бъде, но изпусканото количество вода е не-повече от 80л/с, а по

разрешително трябва да е минимум 149л/с. Водата преминава през рибния проход с много голяма скорост. С оглед размерите на реката, изпитваме съмнения относно този показател.

 

На снимките се вижда, че рибния проход е закрит, като в дъното има нещо като савак ?! Според нас такова съоръжения няма място при рибния проход!

Дали не запушват рибния проход с това приспособление ?

 

Деривационният канал е много широк и открит, като не е обезопасен по никакъв начин !

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.903888, E025.083888

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0015-dam/2016-08-05

 

ВЕЦ Батошево 2

 

Това е стара ВЕЦ. Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, водохващането не отнема вода и единият шлюз е изцяло вдигнат, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

Излетия бетон под водохващането трудно би бил преодолян от рибите и другите водни организми в реката, дори при вдигнат савак.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.864722, E025.074443

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0016-dam/0016-dam

 

ВЕЦ Душево

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

 

Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000: ЗЗ „река Видима" BG0000618 - по директивата за опазване на хабитати !!!

 

При посещението, централата не работеше и прибаражното езеро е източено. Виждат се огромни количества нанос през отвори в стената.

 

Рибния проход, по начина по който е проектиран, е непреодолим за риби и други водни организми, характерни за тази зона от реката.

 

Определените в разрешителното 165л/с, които трябва да се изпускат, будят сериозни съмнения, че са правилно определени.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.961194, E025.003111

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0084-dam/2016-08-05

 

МВЕЦ Сини вир

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

Водохващането отнемаше много вода!

Поредното брутално престъпление срещу природата !!!

Изпусканото в реката количество вода след водохващането е нищожно малко, дори от определеното по разрешително!

На практика под водохващането река няма, а отделни локви, както ще се убедите от снимките по-долу.

Рибния проход е безумен: много стръмен и недостъпен, непреодолим за риби и други водни организми.

Деривационния канал е открит и с дължина около 1 км, бреговете са стръмни и е много опасен.

Кой и как изобщо е допуснал такова брутално съоръжение на тази уникална река. В нарушение на всички прилежащи закони, в нарушение на разрешително за водоползване, в ЗЗ Натура 2000 ?!! Това е 5-тата централа, за която знаем и сме посетили в участъка между Велико търново и Габрово.

За останалите престъпления Ви изпратихме новогодишен доклад. Не получихме отговор. Съвсем близо, на около 3км се намира ВЕЦ Леденик. Някой отчел ли е кумулативния ефект.

 

Определените в разрешителното 242 л/с, които трябва да се изпускат, будят сериозни съмнения, че са правилно определени. 

      ВАЖНО:  Реката в участъка между водовземането и сградата на МВЕЦ Сини вир, попада в защитена зона от мрежата Натура 2000: ЗЗ „река Янтра" BG0000610 - по директивата 

                 за опазване на хабитати

    

     Координатите на водовземането са:

 

N43.065167, E025.570477

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0264-dam/0264-dam

  

Заключение: Молим да преосмислите работата на тази ВЕЦ. Щетите, които е нанесла са неоценими !!! Много жалко, че такова съоръжение съществува в една защитена 

територия и то на река Янтра.

 

ВЕЦ Троян 1

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, водохващането не отнема вода, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.902527, E024.738610

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0294-dam/0294-dam

 

ВЕЦ Априлци

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, водохващането не отнема вода, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

Савакът е вдигнат и изпуска прилично количество вода в реката.

Но дори при вдигнат савак водохващането е непреодолимо за риби и други водни организми заради излетия под него бетон. Няма изграден рибен проход !

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.826835, E024.905252

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0005-dam/2016-08-05

 

МВЕЦ Зора

 

Посещението е от дата 05.08.2016г. и е извършено при маловодие. 

В маловодие, централата не работи, поздравяваме собственика за което. Така трябва и да бъде, но няма изграден рибен проход.

За съжаление, това е зле проектираното съоръжение и въпреки, че не работи и савака е вдигнат, риби няма

как да преминат. Под целия бараж и рибния проход е излят бетон, който го прави недостижим за водните организми.

 

Координатите на водовземането са:

 

N42.850250, E024.890749

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0112-dam/2016-08-05

 

Молим да ни изпратите данни за минималното количество вода, което трябва да се изпуска по разрешително след водохващането на МВЕЦ Зора.

 

Обръщаме Ви внимание, че доклада е за ВЕЦ-ове разположени в средното и дори на границата на долното течение на реките (МВЕЦ Сини вир), т.е. участъци предполагащи много повече хидробионти !!!

 

Молим да не извършвате отделни проверки, освен ако не планирате такива. За МВЕЦ Сини Вир - там каквото и да бъде направено ще е несъразмеримо с нанесената щета.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

--

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ