Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

une 2, 2016 - Conservationists can now point to the largest dam removal project in the U.S. as a success story. The ecosystem of Washington's Elwha River has been thrivingsince the removal of its hydroelectric dam system. Recent surveys show dramatic recovery, especially in the near shore at the river's mouth, where the flow of sediment has created favorable habitat for the salmon population. A new generation of salmon species, some of which are endangered, are now present in the river. Some hope that the restoration of the Elwha River will become a shining example for the removal of dams across the U.S.

Read "River Revives After Largest Dam Removal in U.S. History."

Check out salmon photos on National Geographic Your Shot.22

проект за удълбочаване на Дунав засяга НАТУРА-зони

22 Май 2009, Петък
 
Румънско-българският проект за удълбочаване на коритото на Дунав на определени места, което ще улесни корабоплаването и който се финансира от европейските фондове, може да доведе до унищожаване на територии от изключителна важност за екологията. Това каза в петък Емил Тодоров от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Той е носител на една от най-престижните световни награди за природозащита – Уитли, за 2009 г.

Проектът за издълбаване и укрепване на коритото на река Дунав ще се реализира през следващите 4-5 години от България и Румъния, като за страната ни ЕК отпуска 138 млн. евро по Оперативна програма "Транспорт" (ОПТ).

Удълбочаването на реката е от голямо общоевропейско значение, защото през лятото нивото на Дунав на определени места пада драстично и се случва кораби да заседнат. Това може да коства на бизнеса милиони евро само от един плавателен съд.

Изкопаването на коритото на реката ще е в критичните за корабоплаване участъци от километър 530 до километър 520 при остров Батин и от километър 576 до километър 560 при Белене. Там в момента има прагове, които принуждават кораби с товари да изчакват покачване на нивото.

Участъкът при Белене (Беленски острови, включени в НАТУРА 2000) обаче е местообитание на 141 вида птици, 40 от които в българската Червена книга.

Според Емил Тодоров, удълбочаването ще наруши водния режим в речния участък и ще влоши условията на живот в Беленския островен комплекс.

"Не сме против осъществяването на проекта, но държим той да се изпълни по най-безопасния за природата начин", каза Тодоров. По думите му това е възможно, а държавата може да се поучи от опита на Холандия, които са експерти в изграждането на подобни съоръжения. В момента БДЗП подготвя становище за ефектите от издълбаването на коритото на реката върху екологията и ще го предостави на екоминистерството.

Тепърва ще се изготвя Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта, ще се правят обществени обсъждания и ще се уточняват точните му параметри.

Емил Тодоров се занимава с проучването и опазването на местообитанията на птиците по поречието на Дунав. Най-голяма опасност за екоравновесието в участъка са плановете за изграждане на ветро-енергийни паркове, незаконните сеч, лов и изкопаване на кариери за инертни материали.

"Голяма грешка е да се смята, че еколозите са против изграждането на вятърни паркове или други бизнес инициативи", казва Тодоров. Дори е точно обратното, защото искаме инвеститорите да представят добри проекти, съобразени с екозаконодателството, така че да си нямат проблеми след това, обяснява той.

Затова с част от субсидията, дарена на Тодоров от Природен фонд Уитли – 30 хил. британски лири, той ще използва за изработването на карта с чувствителни за екологията райони, предназначена за инвеститори, които ще я ползват при изготвяне на проектите си.


Десислава Лещарска
Mediapool.bg

Параходство БРП АД - Русе

Параходство БРП АД - Русе очаква почти цялостно запълване на открития си флот при превозите на руди и рудни концентрати след пускането на металургичния комбинат в Смедерево

31 Юли 2013 09:21:28


Параходство "Българско речно плаване" АД - Русе извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:

 обективни, върху които емитента не може да влияе;
 субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.
Към обективните фактори спадат:

Природните – основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху натовареността на съдовете, така върху и скоростта на конвоите. И двете крайности- критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите намаляват.

Започващият нов тримесечен период юли – септември обхваща изцяло летния сезон и най-често се характеризира с ниско ниво на р. Дунав, понякога достигащо до критични минимуми. Като следствие от ниското ниво се ограничава газенето на съдовете, което рефлектира в намаление на количеството товар на борда на съдовете, както и в спад в скоростта на движение на конвоите. Твърде чести явления са и засядания на речните съдове по образувалите се прагове, както и цялостно спиране на корабоплаването в определени участъци поради критично ниско ниво на реката.
Тази година месец юли започва с ниво, близко да нормалното за периода и тенденция към снижение. Все още няма регистрирани прагове на критичните участъци, а само ограничения в периметъра на водния път. Липсата на валежи и очакваното горещото време през следващите седмици ще допринесат за ново снижението на водното ниво. Позитивното е, че Дружеството има подготовка за работа в такава ситуация, тъй като притежава 2 кораба за аварийно – спасителна дейност и плаващ кран за частично претоварване и облекчаване на съдовете и в това отношение по-конкурентно от другите превозвачи при ниски води

Финансови – Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но през 2013 година основния фактор ще бъде рецесията в отделните държави -членки на ЕО както и нейно отражение в отделните браншове на икономиката и върху потреблението като цяло.

Валутен риск :

През последните месеци се постигна равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при най-масовия товаропоток за лятото – този на зърната- твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток – руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия, си остават в щатска валута.

Промени в навлата по дългосрочните договори за превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.
Пред вид фиксирания курс на лева към еврото, валутен риск за дружеството от загуба на стойност не съществува

Инфлационен и пазарен риск :
Единствения елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.
При дългосрочните договори Дружеството използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.
Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво ( LSMGO ) за периода юли – септември 2013 е за вариране между 950-1000 щ.д в зависимост от мястото на бункеровка, с възможен скок и над 1000 щ.д.

Търговски риск– Параходството обслужва наличните товаропотоци, появили се вследствие на дадено производство или потребление. Тенденциите, които могат да се развият при отделни групи най-масови товари по р. Дунав за следващия 3-месечен период са следните :

• Зърнени храни - От началото на м. юли започна масирания износ на жито от Сърбия, както и износа на по- умерени количества ечемик от Унгария и пшеница и рапица от България. Зърнения тонаж на всички превозвачи е запълнен за до края на летния период. Наблюдава се завишено търсене на свободен тонаж за превоз на зърна, което тласка спотовите навла към пазара към завишение.

• Руди, пелети и кокс – С пускането в експлоатация на металургичния комбинат в Смедерево се забелязва завишена заетост на флота при превозите на руди и рудни концентрати. Очакванията са за увеличаване на на предлаганите количествата суровини за превоз при стабилизиране на работата на комбината. В следствие на завишеното предлагане на тези суровини, може да се очаква почти цялостно запълване на открития флот на БРП.

• Въглища – С приключване на зимния сезон, потреблението на енергийни въглища и въглища за населението значително намалява. Първите количества въглища за населението от новите договори се очаква да се появят на пазара в началото на м.август.

• Торове - Наблюдава се засилено предлагане на малки и големи партиди торове за превоз, като основните количества вървят от Украйна към Сърбия. Очакванията са да се запазят тези темпове на предлагане до началото на зимата.

Източник: БФБ и RI

http://www.ruseinfo.net/news_116308.html

Удълбаване Дунав

Проект „Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене" остава за нов програмен период

11 Октомври 2012 16:38:22
http://www.ruseinfo.net/news_105463.html


/на снимката - определените като критични участъци по Дунава/ За напредъка по проект „Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене" говори днес представител на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе.
Цел на проекта е елиминиране на тесните места и плитчини в два от най-критичните участъци „Батин" и „Белене" в общия българо-румънски участък на река Дунав, като част от глобален проект за подобряване на навигацията в Долен Дунав. Съоръженията за регулиране на корабоплаването ще бъдат разположени по брега и във водите на териториите на Р. България и Румъния. Двата критични участъка попадат в обхвата на река Дунав от Сомовит (км 610) до Силистра (км 375), за който сектор отговорност по поддържането на корабоплавателния път носи българската страна.
Предвижданите работи включват: укрепителни мероприятия на брегове и острови, включващи защитни и направляващи строителни съоръжения; работи по оформяне и стабилизиране на речното дъно, включително чрез дънни прагове; преодоляване на плитчини и дънни наноси чрез драгиране. Комбинацията от строителни мерки на места за недопускане разширяване на коритото на реката с минимално количество поддържащ драгаж е предпочитаната стратегия за подобряване на корабоплавателните условия.
Проектът е във фаза „Предварителни проучвания" и доклад за ОВОС. Те се осъществяват в рамките на румънски проект по ИСПА с наименование „Техническа помощ за подобряване условията за корабоплаване в общия румъно-български участък на р. Дунав и съпътстващите проучвания" (проект ИСПА 2005 RO 16 P PA 002). В проучването са потвърдени критичните участъци в общия българо-румънски участък (38 броя от устието на р. Тимок (rkm 845) до гр. Силистра (rkm 375)
Актуално състояние на изпълнението на предварителните проучвания:

Проектни решения за всеки критичен участък в три варианта (ЕЕА1, ЕЕА2, ЕЕА3)
Мултикритериен анализ
Оптимизирана алтернатива
- да се намали стойността на най-надеждната до този момент - ЕЕА1
- да бъде намалено въздействието върху околната среда.
Основната стратегия за подобряване на условията за корабоплаване предвижда изпълнение на следните мерки:
Ограничаване и контролиране речния поток чрез изграждане на определени места на буни, дънни прагове и шеврони, както и частично затваряне на някои второстепенни ръкави (между бряг и остров) до ниво средни води, като по този начин се подпомагат естествените процеси на удълбочаване на реката, включително увеличаване на нейната самопромивна способност.
Осъществяване на поддържащ драгаж в плавателната част на реката на определени места, като тази мярка има непостоянен характер и зависи от очакваните наноси най-вече след период на високи води. След приключването на проекта ще бъде необходимо извършването на поддържащо драгиране в периода на неговата жизнеспособност.
В резултат на проекта ще се постигне повишена безопасност за корабоплаването и по-добри навигационни условия, намаляване до минимум на престоя на плавателните съдове по време на ниски водни нива, намаляване на разходите на корабособствениците, поради съкратеното време за транспорт, увеличаване на възможностите за използване на комбиниран транспорт и капацитета на транспортен коридор VII.
Към момента в рамките на румънския проект по ИСПА се извършва процедура по ОВОС. Предстои да се проведат обществени обсъждания на ДОВОС – вероятно в началото на следващата година. Между румънската и българската страни е подписана декларация, че проектът не може да бъде изпълнен в настоящия програмен период, но страните поемат твърд ангажимент за изпълнението му през следващия. В резултат от това, е предложена промяна в оперативната програма и средства в размер на 110 млн.евро се прехвърлят от приоритетна ос 4 към приоритетна ос 3. В процеса на подготовка за следващия програмен период (2014-2020) проектът е предложен за включване в приоритет 3 –"Подобряване на условията за корабоплаване по вътрешните водни пътища-река Дунав "основна мрежа", стана ясно днес по време на заседание на Областна комисия "Инфраструктура, околна среда и транспорт" с председател зам. - областния управител д-р Андриан Райков. В резултат ще бъде извършено модернизиране на системите за навигация и достигане нивото на оборудване на румънската страна, с което ще се унифицира качеството в обозначаването на навигационната пътева обстановка в общия българо- румънски участък на р. Дунав.


Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.

Protected areas

A fifth of the national territory, nearly a quarter of the South and Islands area, is classified as protected areas.      

AN OVERVIEW

The need to take measures to protect flora, fauna and biological diversity is a recurring theme in European regulations defining policy for the sustainable management of natural resources. In particular, the creation and conservation of natural areas is fundamental for the protection of biodiversity. In 2011, the protected areas included in the "Rete Natura 2000" network covered 21.0 percent of the national territory.

DEFINITIONS USED

The Rete Natura 2000 network includes two types of protected natural areas defined following the introduction of European directives 79/409/Eec (modified by directive 97/49/Ec) and 92/43/Eec. The first set up the so-called Special Protection Areas (Zps - Spa) for the conservation of wild birds; the second covers the Sites of Community Importance (Sic - Sci), special conservation zones for natural and semi-natural habitats and wild flora and fauna. The indicator presented here is given by the ratio of the surface area of protected zones to the overall territorial area, for both Eu countries and Italian regions.

ITALY WITHIN THE EUROPEAN CONTEXT

The figures available on an international level allow for an aggregation of the various types of natural areas (Sci and Spa) in the Rete Natura 2000 network, in order to draw comparisons within the whole of protected areas. In 2010, Italy was among the top ten countries in the Eu for the percentage of territory placed under Rete Natura 2000 protection, with an overall percentage of Spa and Sci of 20.6 percent, against an Eu average of 17.5 percent. Slovenia had the highest percentage of territory in the Natura 2000 network (35.5 percent), followed by Bulgaria and Slovakia (with 33.9 and 29.0 percent, respectively). In general, the Countries in the Mediterranean area, with the exception of Malta, had higher than Eu average levels of protected areas. Denmark (8.9 percent) and the UK (7.2 percent) had the lowest values, with the least protected areas within the national territory.

ITALY AND ITS REGIONS

In the Centre and North area, more than 3.2 million hectares of land are included in protected natural areas in the Rete Natura 2000 network, 18.4 percent of the total territory. In the South and Islands area this percentage rises to 24.7 percent, also thanks to the greater number of areas classified as Sci. The region with the highest percentage of protected areas in the Natura 2000 network was Abruzzo (36.2 percent), followed by Valle d'Aosta and Campania, both with more than 29 percent of protected areas. The region with the lowest percentage was Emilia-Romagna (12.0 percent). With reference to the areas covered by the Natura 2000 network, values of over 400,000 hectares were found in Veneto, Lazio and Puglia; Sardegna had more than 500,000 hectares and Sicilia more than 600,000. If the number of individual areas is considered, Lombardia had the greatest number (241), followed by Sicilia (234) and Lazio. Valle d'Aosta came last with 30 separate Natura 2000 areas.

шеф на частен ВЕЦ влиза в затвора за незаконна сеч

10.03.2010   |   16:20
Единият от вече бившите управители на фирма "Стобог" - Велинград, Богдан Богданов отнесе 10 месеца затвор заради незаконна сеч. Дружеството е известно в областта с това, че е сред първите инвестирали в изграждането на малки водноелектрически централи в региона. При строителните работи на едната от тях ВЕЦ "Долене" в едноименната местност работници на частната фирма изсекли 53 дървета. За сечта обаче дружеството нямало разрешителни от ДДС "Алабак", на чиято територия попада въпросният терен. По време на разследването станало ясно, че Богданов наредил на подчинените си да разчистят участъка.
Преди ден Районният съд във Велинград го призна за виновен и го осъди на 10 месеца затвор при строг режим. Богданов ще плати и 3 хиляди лева глоба на държавата.
Работниците, които извършили сечта пък се "отърваха" само с пробация. Присъдите не са окончателни и най-вероятно ще бъдат обжалвани пред Окръжния съд в Пазарджик. Магистратите постановиха Богданов да изтърпи още 8 месеца на топло по стара присъда от 2004 година. Докато вървеше делото срещу него, съдружниците в "Стобог" взеха решение да освободят Богданов от поста.
Занапред фирмата ще се управлява от германеца Гералд Сайферт.
ПРЕДИСТОРИЯ
Дружество "Стобог" бе създадено по времето, когато кмет на Велинград бе д-р Цветан Дафов. Първоначално общината в курорта имаше 10 процента участие във фирмата. Впоследствие обаче общината бе елиминирана.
http://marica.bg/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%87-news22800.html

корабоплаването по река Дунав

08.08.2013 / 11:49

Затруднено е корабоплаването по река Дунав

http://bnt.bg/bg/news/view/106094/zatrudneno_e_koraboplavaneto_po_reka_dunav
135 сантиметра достигна нивото на река Дунав при Видин. Понижението на водите за последното денонощие е пет сантиметра. Няма проблем за корабоплаването в района от устието на река Тимок до Искър, съобщи директорът на Морската администрация в Лом.

Има ограничение обаче за преминаване на корабите при село Гомотарци. Затруднения има при акостирането на корабите с по-голям товар на Пристанище Видин-Юг. Проблемите се решават с облекчаване на товарите, за да достигнат плавателните съдове по-близо до кейовете за разтоварване.


Нивото на река Дунав спада и три прага затрудняват корабоплаването. Това съобщи директорът на агенцията "Проучване и поддържане на река Дунав" (АППД) Павлин Цонев. Критичните места са се образували в района на остров Белене. Там кораби с газене над 2,5 метра не могат да преминават. През миналата седмица в този район са заседнали за кратко две холандски самоходки. Причината е, че те са били с газене 3,20 метра, обясни Цонев. Нивото на Дунав край Русе днес е 144 см спрямо условната кота "нула". За последното денонощие то се е понижило със 7 см. Прогнозата на АППД за следващите дни е нивото на реката в българския участък да продължи да спада.

12 август 2013 | 18:39 | Агенция "Фокус"
Начало / Частен бизнес
Видин. Очакваме нивото на река Дунав да падне, да спре корабоплаването и поради липсата на въглища цената им да се повишава. Това каза пред Радио „Фокус"-Видин Димчо Костадинов, регионален мениджър на фирма за търговия с твърдо гориво. До тази ситуация ще се стигне, ако сушата продължи. В момента доставките на въглища по река Дунав се получават редовно. Цената на насипните въглища е 290 лева за тон, което е с 20 лева по-евтино от миналата година, каза Димчо Костадинов. Това е най-евтината възможна цена, по-ниска би означавала продажба на загуба. Търсенето на материали за отопление започна, каза Костадинов. Най-много се търсят насипни въглища за парните инсталации. По-слаб е интересът към въглища в чували, както и на други материали за отопление. Предвидливите купуват в момента, а останалите - когато дойде моментът за първото запалване, коментира Димчо Костадинов. Той очаква след отпускарския сезон търсенето на твърдо гориво да продължи да расте и през месеците септември и октомври.
Стефка ПАВЛОВА

Дунав спадна до условна кота "нула"

Температурата на водата в реката е висока - 27 градуса

Новини 14 август 2013, 12:31
  Дунавското водно равнище спада - при Русе вече е едва 30 сантиметра над условната кота "нула".
За денонощие снижението е с 6 сантиметра и прогнозите са за ново понижение с 5 сантиметра.

Това сочат измерванията на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав в Русе (АППД).

Нивото се понижава по цялото поречие - от Германия към Черно море.

В българския участък предвижданията са да се стигне условната кота "нула" до седмица, коментират в агенцията в Русе.

Проблемите ще продължат, ако горещините се запазят. Температурата на водата в реката е висока - 27 градуса.

Понижението се отразява на корабоплаването най-вече в района на остров Белене. Там има 11 речни прага, които са пречки за нормално преминаване.

Днес корабът на АППД е при острова, за да търси най-удобен фарватер и да го отбележи със знаци.

В понеделник от Видин и Лом съобщиха, че там в акваторията на Дунав няма проблеми за корабоплаването, въпреки ниското ниво на реката.

Има заседнал словашки кораб при Оряхово заради навигационна грешка, но той не пречи на корабоплаването в участъка, уточни  за БТА Александър Асенов от Изпълнителната агенция "Морска администрация".

Критичният участък за преминаващите кораби е при километър 824 при Ново село.

Нивото на реката при Видин беше 110 см, а при Ново село - 50 сантиметра

През миналото лято нивото край Русе стигна условната кота "нула" на 27 август. Тогава в българския участък заседнаха три кораба - при Белене, Сомовит и Никопол.

Преди две години два кораба заседнаха през август - при Вардим и Белене.


Праговете в река Дунав не са проблематични за кораби, газещи 2,50 метра, според Морска администрация - Лом
09 август 2013 | 14:13 | Агенция "Фокус"
Начало / Общество
Видин. В участъка на Морска администрация - Лом няма затруднения за корабоплаването по река Дунав и независимо от ниското ниво на реката няма и рязко изразени прагове. Това каза за Радио "Фокус"- Видин капитан Александър Асенов, началник отдел „Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път" към Морска администрация - Лом. Той посочи, че праговете в този участък на Дунав не са опасни за корабоплаването и нямат лимит. Пясъчните прагове са дадени в румънския сайт на тяхната Морска администрация и всеки ден се проверяват, обясни капитан Асенов. „Единият праг се намира край Салча на 824 км, под Видин се намира другият праг, под Лом – също, а последният праг е под Оряхово", заяви капитан Асенов. Той посочи, че корабите минават безпроблемно през тях, като котите, които са в момента, не създават проблеми на корабоводачите. Гарантираната дълбочина е около 2,40 до 2,25 метра, като някъде достига и до по-големи стойности.
„Големите туристически кораби, които акостират на Видинското и Ломското пристанище нямат проблеми в нашия участък. Те газят до 1,50 метър. Участъкът от 845 км до 645 км , който е на Морска администрация Лом, няма проблеми с корабоплаването", заяви капитан Асенов. Праговете не са проблематични за кораби, газещи 2,50 метра, допълни капитанът. Котата при Ново село е под 1 метър не означа, че водата при фарватера е 1 метър. Посоченото ниво не дава дълбочината във фарватера, където преминават корабите, а просто дава една информация, като капитаните знаят, че при посочената кота колко вода има при праговете, обясни той. По думите му, посоченото ниво на река Дунав са стойности надморската височина или котата нула на водомерния пост и колко над нея е водата. „Вчера при Лом нивото бе 136 см, на прага при Лом имаше дълбочини, достигащи 4,50 м", каза още капитанът.


100 години ВЕЦ "Царска Бистрица"

Един много странен „поръчков" материал от близки хора, за свои хора
http://tv7.bg/news/society/9787473.html

Енергийни експерти, посланици и гости събра Симеон Сакскобургготски в резиденция "Царска Бистрица" в Боровец. Поводът за организираното посещение е 100 годишнината, която отбелязва близката водно-електрическа централа.

Водната централа е създадена през 1912 година. Използва 65-70 литра вода в секунда, а максималната й мощност е 130 киловат-часа. Енергийните експерти признаха, че това е единствената подобна централа у нас, която е толкова стара, но работи перфектно. Сакскобургготски получи сертификат за дългогодишна експлоатация на веца. Той се пошегува, че докато тази централа работи, няма да се захване да строи нова.

На 31 август в Рилския манастир ще бъде отслужена литургия по повод 70 години от кончината на Цар Борис III. Пред ТV7 и NEWS7 Симеон Сакскобургготски заяви, че все още няма информация от разследването каква е причината за смъртта на баща му.

Села от Искърското дефиле на бунт срещу нова ВЕЦ


 


Строителството на нова ВЕЦ на р. Искър ще наруши екоравновесието край скалния феномен "Ритлите", смятат жителите на околните села. Снимка: Валери Ведов
Две врачански села са готови за бунт и блокада на международния път Е-79 след решение на общинския съвет в Мездра, което позволява строежът на ВЕЦ срещу скалния масив Ритлите. Мястото за изграждането на ВЕЦ на река Искър на фирма "Ритлите енерджи" е в близост до селата Люти брод и Ребърково. Жителите на двете населени места не били уведомени за проекта и случайно узнали за него.
В Люти брод вече действа инициативен комитет срещу изграждането на централата, защото е в защитена територия. Ако ВЕЦ-ът бъде построен, местността ще се заблати. Има опасност да бъдат залети Черепишкият манастир и помпената станция, от която се снабдяват с вода селата, алармира Павлина Величкова, председател на комитета. Тя допълни, че в землището на Лютиброд се е намирало изчезналото днес село Коритен. В местността Коритен са намерени останки на четири църкви от различни периоди. В момента това е туристически обект, отворен за посетители и има опасност той да бъде разрушен.

От инициативния комитет се опасяват, че с изграждането на водната централа ще се наруши екологичният баланс. На природния феномен Ритлите в Искърското дефиле гнездят няколко двойки бели орли, които са защитени и според еколозите има опасност те да изчезнат.

По изготвения вече проект, водноелектрическата централата трябва да бъде изградена до 2015 г., но строежът още не е започнал. От инициативният комитет са алармирали редица институции, които са потвърдили, че проектът е законосъобразен.

Жителите на Ребърково също са против стартирането на строежа и очакват екологичната оценка, изготвена от регионалната инспекция по околната среда и водите. Организирани са подписки и в двете села,а хората заплашиха, че ако не бъдат чути, са в готовност да блокират минаващия наблизо международен път Е-79 от София през Мездра за Враца.

Коментари 2

Сортирай по:

45
Ако нещата стигнат до блокиране на пътя, свиркайте, ще дойдем от другия край на страната. Не разрешавайте строителството на каквито и да са ФЕИ, ВЕИ и т.н. Вдигайте повече шум, та олигарсите да се стреснат поне малко.

26
Да питат Бойко защо го разреши, защото разрешението не е отсега!! Хахахахаха!

умряла риба в река Янтра при бента преди хълма Царевец

29 Август 2013 | 14:23 Експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха сигнал за умряла риба в река Янтра при бента преди хълма Царевец
Вероятна причина е изтичането на непречистени отпадъчни води през преливника на градския колектор „Мармарлийско дере"

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с Регионалната лаборатория при ИАОС, незабавно извършиха проверка на място във връзка с получен сигнал на 28 август за умряла риба в р. Янтра при бента преди Царевец.
При огледа на реката в участъка от моста за ЖП гарата до бента преди Царевец се установи наличие на отделни екземпляри риби от различни видове и размери.
Направените измервания показаха ниско съдържание на разтворен кислород във водата и нормални стойности на показателя рН. Не се установи химическо замърсяване на водата от промишлени източници. Вероятната причина за замора е изтичането на непречистени отпадъчни води през преливника на градския колектор „Мармарлийско дере" в  района на южния пътен възел след проливния дъжд вечерта на 27 август.  Постъпването на голямо количество органика в реката в този участък е довело до бързото изчерпване на разтворения кислород и е предпоставка за измиране на рибата.
По същата причина в този участък на реката беше констатиран замор на риба и на 31 юли 2013 г. След технически оглед и инспекция на канализационните съоръжения, специалистите на „ВиК Йовковци" ООД са установили  затлачване на аварийна шахта, след преливник на колектор „Мармарлийско дере", като най-вероятната причина за това са строителните дейности по водния цикъл на град Велико Търново. „ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново е в процес на сключване на договор със специализирана фирма, която да извърши почистване на затлачените тръби и съоръжения в резултат на което градския колектор към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води ще бъде отпушен и изтичането на непречистени отпадъчни води в река Янтра при пиково натоварване на канализацията и при дъжд ще бъде преустановено.РИОСВ- Велико Търново
062/620 358 в.109

Кметът на Дупница М. Чимев назначи проверка на речните легла


29 август 2013 15:04   53 прочита


Речните легла на територията на Община Дупница ще бъдат проверени по заповед на кмета инж. Методи Чимев. За целта е сформирана комисия с председател инж. Иван Бельов, който е началник на отдел „Строителство" в кметството. Специалистите трябва да извършат оглед на състоянието и проводимостта на речните корита. Целта е ограничаване, недопускане и предотвратяване на щети от вредното въздействие на водите. Проверката трябва да започне от 9-и септември и ще приключи на 20-и същия месец. Комисията ще състави констативен протокол за извършената работа, за да се вземат мерки за нужните почистващи и превантивни дейности.
Димитър Икономов

Още за: легла  проверка  М. Чимев Още от: Общество
http://www.struma.com/obshtestvo/kmetut-na-dupnica-m-chimev-naznachi-proverka-na-rechnite-legla_42457/
брой: 80, от дата 19.10.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.55


ПП, ПУП - МВЕЦ „Надежда"155. – Община Мездра на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за: парцеларен план (ПП), подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), транспортно-комуникационна схема и ел. схема за МВЕЦ „Надежда" в обхват: 1. в землището на с. Зверино – ПИ № 010007, 037035 и 038063; 2. в землището на с. Оселна – ПИ № 000717, 000718, 000727, 000728, 000729, 000731, 000732, 001173, 001298; 3. в землището на с. Зли дол – ПИ № 000256, 000272. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация – гр. Мездра.
9345
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69230

брой: 90, от дата 16.11.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.106


МВЕЦ „Ребърково"164. – Община гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ обявява, че е изработен проект за допълнение към подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план и комуникационно-транспортна схема за осигуряване на постоянен транспортен достъп до предвидената площадка за МВЕЦ „Ребърково" по поречието на р. Искър в обхват ПИ № 000543 в землището на с. Ребърково. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, Мездра.
10380

dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=70303

В Девин си продават колите, няма нафта от “Цанков камък”

25.05.2011 14:18; Валентин Хаджиев; 9460; 3;
в. 24 Часа
Намаляха кражбите на нафта от "Цанков камък", след като фирмата оцвети горивото. СНИМКА: АВТОРЪТ
Дизеловите автомобили се продават масово в Девин и околните селища, след като секна авантата с крадена нафта от мегаобекта "Цанков камък".
В продължение на 6 г. се изпокрадоха десетки тонове дизелово гориво от обекта и автомобилите на нафта бяха на особена почит. Сега в района се търсят бензинови коли и най-вече такива с газови уредби, тъй като метан станция няма.
Австрийската компания "Алпине бау" се принуди на четвъртата година от строителството да използва стария номер от социалистическото ни минало, когато държавните коли се движеха с оцветена нафта, за да спре кражбите на дизел от яз."Цанков камък". "Алпине бау" оцветяваше нафтата в синкавозеленикав цвят. Австрийският строител направи и няколко вътрешни бензиностанции в обекта с директна доставка на гориво от Австрия, за да спре кражбите, но работниците с хитрости пак успяваха. "Колите вървяха като щурави, защото тяхната нафта бе доста по-хубава от нашата, дето трябва да броиш по 2,50 лева за литър", коментира автотърговец.
След въвеждането на превантивната мярка компанията отчeте спад на кражбите на гориво в сравнение със започването на строителството. Само заловените от полицията откраднати количества са над 20 тона, сочи статистиката.
Полицията и прокуратурата обаче все още са засипани от куп преписки за кражби на нафта от обекта. Крадците с по-дрeбни количества от по 20 и 40 литра минават с глоби, но по-крупните - с по над 200-300 литра, влизат в съда.

НЯКОИ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО В МАЛКИ ВЕЦ В БЪЛГАРИЯ


Ст.н.с ктн инж. Божан Сиромахов

Резюме

Законът за енергетиката (декември 2003 г.) регламентира задължително изкупуване по преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници. Това създаде благоприятни условия и силен интерес на дребните предприемачи в страната да инвестират в малки ВЕЦ. Този интерес се материализира в бум на проектирането и изграждането на малки ВЕЦ на течащи води.
Освен със значителния брой обичайни рискове, инвестирането в нови малки ВЕЦ в България е съпроводено от грешки и трудности, произтичащи от факта, че инвестиционният процес се развива се върху новосъздадени правила, които се налагат чрез практическо утвърждаване на нова административна практика. Това неизбежно причинява разочарования, а в по-тежки случаи и със значителни финансови загуби на инвеститорите.
В настоящата статия е направен опит да бъдат посочени някои изведени от практиката съществуващи проблеми в инвестиционния процес на малки ВЕЦ в България, произтичащи от действуващата правна рамка и от нейното прилагане от държавната администрация. Разгледани са някои проблеми на инвеститорите при получаване на изискваните административни разрешения и съгласувания за осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на малка ВЕЦ и на проблемите на изкупните преференциални цени на електрическата енергия от възобновяеми източници.

Проблеми при получаване на разрешения за водоползване

След като идентифицира воден обект и прецени, че от икономическа гледна точка хидроенергийният потенциал на този обект може да бъде оползотворен, инвеститорът пристъпва към реализиране на процедура за получаване на разрешение за водоползване, която процедура е регламентирана от Закона за водите (юли 2003 г.) и от Закона за опазване на околната среда (септември 2002 г.). Ето някои съществени проблеми, възникващи при реализирането на тази процедура.
1. След като в съответствие с чл. 4 на Наредбата за извършване на ОВОС (март 2003 г.) инвеститорът е уведомил писмено Районната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), кмета на съответната община и засегнатото население за своето инвестиционно предложение, той внася искане в РИОСВ да прецени необходимостта от извършване на ОВОС на предложението на инвеститора (чл.93, ал.3 на ЗООС). Внасянето на това искане изисква представянето както на идентифицираща информация за бъдещата ВЕЦ, така и специфична информация за въздействието й върху околната среда.
Проблемите на инвеститора на този ранен етап от процедурата се изразяват в това, че
·         в приложения 1 и 2 към чл.6 на Наредбата за извършване на ОВОС (март 2003 г.) се съдържат изисквания към инвеститора да представи голям обем специфична информация за въздействието на инвестиционния обект върху околната среда, с която той не разполага; освен това по субективна преценка служителите на РИОСВ допълват изискванията към представената информация от инвеститора спрямо регламентираната; от друга страна според ЗООС въздействието върху околната среда се оценява от независими компетентни регистрирани в МОСВ експерти, като това става след решение на РИОСВ за извършване на ОВОС; всичко това има задължава инвеститора да заплати най-напред информация за възможните въздействия върху околната среда и втори път – извършването на ОВОС;
·         служителите на РИОСВ изискват от инвеститора да представи писмени становища на уведомените кметове за инвестиционното предложение, въпреки че по закон кметовете не са задължени да представят свои становища нито на инвеститора, нито на РИОСВ;
·         от възможните три решения на РИОСВ (i-не е необходима ОВОС, ii-вече е направена ОВОС и iii-следва да се извърши ОВОС) инвеститорът получава обикновено със закъснение спрямо законовия едномесечен срок практически винаги третото решение – да се извърши ОВОС, даже и когато вече е направена ОВОС за същото или подобно предложение от друг инвеститор.
Произтичащите от изложеното препоръкиса:
(а) да се редуцират изискванията в приложения 1 и 2 към чл.6 на Наредбата за извършване на ОВОС до идентифицирането на инвестиционното предложение, като се премахнат изискванията инвеститорът да предоставя информация за въздействията върху околната среда;
(б) служителите на РИОСВ да не превишават определените им от закона права, налагайки на инвеститора несъществуващи в закона задължения и
(в) РИОСВ да не постановява решение за извършване на ОВОС, когато вече е направена ОВОС за същото или подобно инвестиционно предложение от друг инвеститор.
2. Когато решението на РИОСВ постановява да бъде извършена ОВОС, инвеститорът определя (съгласно чл. 9 на Наредбата за извършване на ОВОС) с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултации по заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС (чл.95, ал.2 на ЗВ). Обикновено това става като инвеститорът изпраща писма на определени от него адресати, в които се идентифицира инвестиционното предложение и се отправя молба тези адресати да представят своите препоръки за обхвата и съдържанието на ОВОС. При желание на специализираните ведомства и на представителите на засегнатата общественост, както и на други заинтересувани лица, инвеститорът е длъжен да проведе консултации с тях. По закон специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост не са задължени да направят препоръки за обхвата и съдържанието на ОВОС.
Следващата грижа на инвеститора е да осигури изработване на задание за обхват на ОВОС, отразяващо направените при консултациите препоръки (ако има такива препоръки). За целта е логично той да се обърне към специалисти, а разумно е това да са бъдещите автори на доклада за ОВОС – регистрирани в МОСВ независими експерти. И ето тук инвеститорът попада в твърде неприятна клопка, създадена от разбираемото желание на независимия експерт да получи висок хонорар за своите услуги и заплахата експертът да бъде изключен от регистъра на МОСВ, ако изготвя некачествени доклади за ОВОС (чл. 83, ал. 5 на ЗООС).
Тъй като връщането за преработване на доклади за ОВОС твърде често е резултат на конфликт на интереси или на корупционен натиск от страна на природозащитни организации (за някои от които това се е превърнало в бизнес), независимият експерт е принуден да се презастрахова срещу неблагоприятни оценки на своите доклади за ОВОС от страна на РИОСВ. Презастраховането се изразява в хипертрофирани нерегламентирани от закона изисквания на експертите към инвеститора, чрез които експертите очакват да получат благоразположението на факторите, от които зависи оценката на техните доклади за ОВОС. Такива изисквания са:
·         да се изготви проект на задание за обхвата и съдържанието на ОВОС преди уведомяването на специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост за инвестиционното предложение, като проекта за задание да бъде много детайлизиран и задължително да включва параметри на бъдещия обект, с които инвеститорът в момента не разполага, защото все още не е изпълнено предпроектното проучване;
·         да се разшири в максимална степен кръгът на специализираните ведомства, които инвеститорът уведомява за своето инвестиционно предложение, и към уведомителните писма да се приложи проект на заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС; прилагането на проект за задание не се изисква от закона;
·         непременно да се получат препоръки за обхвата и съдържанието на ОВОС от специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост и понеже това не е законово изискване, според експертите би било добре представителите на ведомствата да бъдат ухажвани от инвеститора, включително чрез финансови средства; според експертите това дава търсения резултат;
·         да не се пристъпва към изработването на доклад за ОВОС преди заданието за ОВОС да бъде одобрено от РИОСВ, въпреки че законът не изисква такова одобрение.
Проблемите за инвеститора, произтичащи от описаната практика са:
·         извънредно голямо удължаване на времето за изработване на задание за ОВОС;
·         извършването на ненужни разходи и
·         подтикването на инвеститора към корупционни действия, особено по отношение на някои природозащитни организации.
Произтичащата от изложеното препоръка е чрез корекции в Наредбата за извършване на ОВОСМОСВ да повиши ефективността на контрола върху дейността на регистрираните експерти по ОВОС.
3.      Следващата стъпка на инвеститора е да възложи на регистрирани в МОСВ експерти подготовка на доклад за ОВОС. Това означава да се свърже с един или повече от ограничения брой експерти, които имат право да ръководят екип от експерти за разработване доклад за ОВОС. Избраният от инвеститора експерт предлага договор за изработване на доклад за ОВОС, в който параметрите срок на договора, състав изпълнителския екип и цена на договора практически не могат да бъдат дискутирани. Инвеститорът няма възможност да предяви претенции и по отношение на качеството на договорения доклад за ОВОС. Вероятно за да прави според авторите му добро впечатление, изработеният от експертите доклад за ОВОС обикновено е с ненужно голям обем, представлява предимно стилово различаващ се вариант на предишен доклад на екипа за подобен обект, съдържа общи констатации, известни факти, оценки по принцип и в твърде ниска степен отговаря на предназначението си – да оцени въздействието на конкретното инвестиционно предложение върху околната среда и да предложи план за изпълнение на мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, осигуряващ спазването на нормите за качество на околната среда. Причина за това от една страна е стремежът на авторите докладът по никой начин да не бъде върнат от РИОСВ за корекции, а от друга - е желанието им да прикрият своята некомпетентност и привидно да изпълнят законовите изисквания.
Проблемите за инвеститора, произтичащи от описаната практика, и подхранващи ефективно корупционната среда, са:
(а) Липса на конкуренция между експертите по ОВОС
(б) Дълъг срок и висока цена на докладите за ОВОС
(в) Докладите за ОВОС не изпълняват законовото изискване:
·         да съдържат оценка на негативните въздействия върху околната среда на конкретния обект и
·         да съдържат ефикасни мерки за намаляване на негативните въздействия върху околната среда на конкретния обект и план за изпълнение на тези мерки
(г) Неточно съблюдаване от РИОСВ на законовите критерии при оценяването на докладите за ОВОС - допусканите грешки от РИОСВ в решенията за одобряване по ОВОС обикновено пренасят процедурата в съда с неясна времева перспектива за приключване
Произтичащите от изложеното препоръки са МОСВ да предприеме мерки
(а) за създаване на реална конкуренция между регистрираните експерти по ОВОС и
(б) за рязко подобряване на практиката по оценяването от РИОСВ на докладите за ОВОС на ВЕЦ чрез стриктно прилагане на духа и буквата на закона (критериите за оценка са добре дефинирани в чл.14 и чл.19 на Наредбата за извършване на ОВОС).

Проблеми при съгласуване и одобряване на строителните книжа и при получаване на разрешение за ползване

Проблемите на инвеститорите във ВЕЦ по съгласуване и одобряване на строителните книжа произтичат от нормативните разпоредби на Закона за устройство на територията, и от тяхното прилагане от държавната администрация. В по-голямата си част те са общи при всички строителни начинания – голям брой съгласувания от различни административни звена, субективно прилагане на закона, липса или неспазване на срокове за съгласуване и др.
Специфични проблеми за инвеститорите във ВЕЦ на този етап са
(а) изискването да се провежда търг по закона за обществените поръчки за право на строеж на ВЕЦ върху земя от държавните фондове и
(б) извънредно утежнената процедура за подготовка на документите и за организиране на комисията за разрешение за експлоатация на малки ВЕЦ.
Произтичащите от изложеното препоръки са
(а) да се изключи от Закона за обществените поръчки изискването да се провежда търг за право на строеж на ВЕЦ, доколкото не могат да се очакват други участници в такъв търг при издадено разрешение за водоползване и
(б) да се внесат подходящи промени в ЗУТ за опростяване на процедурите за издаване на разрешение за експлоатация на малки ВЕЦ.

Проблеми при икономическата обосновка на проектите за ВЕЦ

Два от основните фактори при икономическата обосновка на всеки проект за нова ВЕЦ са изкупната цена на произведената електрическа енергия и условията за финансиране.
1. Проблемите на инвеститорите във връзка с изкупната цена на енергиятапроизтичат от все още неустановените правила за ценообразуване и начина на прилагане на тези правила.
Неустановеността на правилата за ценообразуване се изразява в предвиденото в Закона за енергетиката въвеждане на търговията със зелени сертификати. Предстоящото въвеждане на търговията със зелени сертификати в България би имало характер на пилотен проект по отношение на световната практика. Първият опит за въвеждане на такава практика в Австрия е преустановен поради възникналите трудности. Едно от изглеждащите като непреодолими препятствия за тази търговия е невъзможността да се стимулира диференцирано оползотворяването на различните видове възобновяеми енергийни източници. При строгите правила за финансиране на проектите за ВЕЦ всякакви временни или трайни понижавания на цената на електрическата енергия неминуемо биха предизвикали финансови щети на инвеститорите, достигащи понякога до цялостно дискредитиране на проектите. Това създава риск, съизмерим с политическия.
Начинът на прилагане на действуващите законови правила за ценообразуване са източник на опасения за инвеститорите. Едно от опасенията е, че като база за определяне на преференциалните цени на енергията от възобновяеми източници ДКЕРВ приема за достоверна (без да контролира достоверността й) представената от електроразпределителните дружества информация за реализираната средна продажна цена на битовите потребители през предходната календарна година. При цялото дължимо уважение към тези дружества отказът на регулатора от такъв контрол е смущаваща и неприемлива.
Второто основание за притеснения на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници е, че определените съгласно чл.33, ал.2 на ЗЕ преферен-циални цени на базата на средната продажна цена за битови потребители за предходната календарна година бяха въведени в сила от ДКЕР от средата на 2004 г. вместо от началото на 2004 г. Това законово нарушение се повтаря през настоящата 2005 г. Едва ли е приемливо Върховният административен съд да коригира всяко административно нарушение на комисията. Може би ДКЕР счита такава практика за приемлива, доколкото отменянето от ВАС на нейни неправилни решения не са съпроводени от санкции.
Препоръките по отношение на регулирането на изкупната цена на електрическата енергия са:
(а) да не се въвежда непроверен модел на търговията със зелени сертификати и
(б) да не се допускат нарушения от страна на ДКЕР при прилагане на законовите норми за определяне на преференциалните изкупни цени на електрическата енергия, произвеждана от възобновяеми източници.
2. Условията за финансиране на ВЕЦ в последните 2-3 години рязко се подобриха, благодарение на улеснения достъп до евтини банкови кредити, на създадената възможност да се продават редуцирани емисии на въглероден двуокис и да се използват безлихвени кредити от национални финансови фондове.
Пожеланието на инвеститорите е да се създаде национално консултативно бюро към МОСВ, което да помага на потенциалните инвеститори при ориентирането им в процедурите за пласиране на редуцирани емисии на въглероден двуокис и за достъп до националните финансови фондове.

Общи препоръки

1.      Необходимо е да се усъвършенстват и опростят законовите процедури за получаване на разрешенията и лицензиите за осъществяване на производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Практиката на инвестиране във ВЕЦ показва, че опростяването на тези процедури в много случаи е не по-малко важно от намаляването на броя на разрешителните и лицензионните режими. От гледна точка на инвеститора това се отнася най-вече за процедурите, регламентирани от ЗУТ и ЗООС.
2.      С некоректното прилагане на правната уредба, с неспазването на законовите срокове и с проявите си на високомерие спрямо гражданите държавната и общинската администрация създават значителни, понякога непреодолими затруднения на инвеститорите и по този начин генерира импулси за раждане и поддържане на хранителна среда за корупция. Необходимо е по най-бързия възможен начин да се регламентира законово отговорност на администрацията, включително персонална, за нарушаване на законите. (Актуалната съдебна практика не зачита права на юридически лица по Закона за отговорността на държавата за нанесени щети на гражданите). Необходимо е да се усъвършенстват технологиите, организацията и управлението, прилагани в дейността на държавната администрация. Наложително е да се осъществи драстична промяна на отношението на държавните служители към гражданите по примера на вече осъществяващите се промени в данъчната администрация.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ