Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 юни 2016 г.

Доклад - хидроенергетика в поречията на Рилска река и Благоевградска Бистрица.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 24.06.2016г.  

 

Преди основния доклад, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, сме длъжни да изкажем официална благодарност по повод възобновяване дейността на работната група за Наредбата за рибните проходи, която беше нещо позамряла до степен да забравим какви бяха основните спорни въпроси.

 

Информираме Ви, че по техни покани вече сме провеждали официални срещи с ръководството на Асоциация Хидроенергия и с ръководството на ХЕК Горна Арда, където имаше представители и на НЕК. На тези срещи ние ги осведомихме за бъдещата Наредба за рибните проходи и те проявиха интерес към нея. Ето защо, намираме за уместно техни представители да участват като наблюдатели в работата на работната група. От Асоциация Хидроенергия има и заявено желание за участие, а от НЕК засега няма официално, но ние се надяваме и представители на НЕК да бъдат поканени. Те ще бъдат засегнати най-много, тъй като престъпленията им срешу природата не могат да продължават вечно и те някой ден ще трябва да започнат да спазват законодателството. Необходимостта възниква и от факта, че Наредбата би трябвало да мине на междуведомствано съгласуване. По този въпрос ще изпратим специално писмо до МОСВ и до МЗХ, а тук само изразяваме благодарност за подновяване на дейността.

 

Поречие на река Благоевградска Бистрица.

 

1. 24.06.2016г.  - река Благоевградска Бистрица - МВЕЦ Бистрица А.

 

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона, като снеготопенето в Рила почти е приключило. Водохващането не отнема вода от реката. Рибният проход продължава да е непреодолим за рибите и другите водни организми. За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0456-dam/2016-06-24

 

Поздравяваме собственика и БДЗБР, защото при поне четвърта проверка МВЕЦ Бистрица А не отнема вода, освен при пълноводие, но оценката ни за тази ВЕЦ продължава да бъде, че тя е незаконна, доколкото е изградена на екоогичните води на други ВЕЦ, т.е. - тя представлява ВЕЦ във ВЕЦ-овете.

 

2. 24.06.2016г.  - река Благоевградска Бистрица - Каскада Благоевградска Бистрица - водохващане Картала.

При нормално ниво на реката за сезона водохващане Картала изпуска през рибния проход не повече от 15 литра в секунда, а под единия савак - още 5-6 л/сек. А все още не е настъпило маловодието...

Рибният роход продължава да е недостъпен и непреодолим за рибите и другите водни организми, в нарушение на ЗРА. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2016-06-24-1

 

Молим, да обърнете изключително внимание на третия клип. Той покава част от поне двайсет риби, които са били задържани в задбаражното езеро, при опита си да мигрират надолу. Ето защо е важно да се осигурява възможност за миграция в двете посоки. В случая обаче е по-добре, че са задържани, защото надолу те нямаше да оцелеят, поради липсата на вода - както снимахме ресата напълно пресъхнала миналата година..

Надяваме се да проявите разбиране и даже - милост, защото това водохващане, както и следващото - Кривия олук, се намират на територията на НП Рила, а Картала е на не повече от 200 метра от биосферен резерват Парангалица.

 

3. 24.06.2016г.  - същата каскада - водохващания Кривия олук и Славова река

Кривия олук не изпуска капка вода и реката е суха като барут. Водохващането на Славова изпуска около четири литра в секунда. Миграцията е невъзможна, но това няма значение, тъй като реките под водохващанията са мъртви. За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0358-dam/2016-06-24-2

 

ВАЖНО:

Минималното екологично водно количество трябва да се осигурява съгласно ЗВ, независимо от целите на водовземането. Дори ако водовземането е за питейни нужди. В случая, ако разгледате внимателно последния клип, ще видите тръбата, която изхвърля вода под последния ВЕЦ на каскадата, докато градът черпи малко вода. А в същото време, реките горе са сухи след водовхващанията...

След един от предходните наши сигнали, БДЗБР любезно ни уведоми, че Картала и Кривия Олук са изпускали екологичния минимум при тяхна ппроверка. Ето защо, молим, БДЗБР да ни уведоми колко точно са тези количества за трите реки - Бл.Бистрица, Кривия олук и Славова, след водохващавнията за каскадата и как са били измерени те при проверката.

 

За да приключим с река Благоевградска Бистрица, Ви уведомяваме, че проверка на МВЕЦ Славова не направихме, въпреки че работеше. Причината е същата като при МВЕЦ Бистрица А. Изградено над водохващането на каскадата Бл.Бистрица, водохващането за МВЕЦ Славова е незаконно.

 

А на всичкото отгоре, река Благоевградска Бистрица е хваната на кота около 2000 метра за язовир Белмекен. Някой ден ще снимаме и това водовземане, което е на НЕК...

 

 

Поречие на река Рилска река.

 

4. 24.06.2016г.  - река Рилска - Каскада Рила.

 

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.

На река Калин водохващането изпуска достатъчно вода през рибния проход. Относно смисъла на това водовземане, считаме, че то трябва да се закрие. Причината е, че реката е хваната на кота около 2400 метра в язовир Малък Калин, пак заради каскадата.
 
На Рилска водохващането изпуска не повече от 200л/сек, а там реката е огромна. Минималното водно количество трябва да е не по-малко от 1500л/сек.
Няма рибен проход

 

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0484-dam/2016-06-24
 
По повод водното количество обръщаме внимание на БДЗБР, че отново, като за Петровска река, имат мерки в ПУРБ 2010-2015 административни мерки за поддържане на мин. екологичен отток - преразглеждане на количествените параметри на издадените разрешителни за водовземане
 
Ако показаното на клиповете водно количество отговаря на разрешителното - там има грешка. Молим БДЗБР да ни уведоми кога ще я преразгледа.
 
Пропуснали сме водохващането на Джамдере, за което се извиняваме.. Следващия път ще го снимаме. Отново молим БДЗБР да ни предостави информация за минималните водни количества на всички водовземания на каскадата, и какви са основанията за определянето им.

 

 

5. 24.06.2016г.  - река Илийна - Каскада Белмекен - Сестримо.

При посещението снимахме водохващането на основната река - Илийна. То не изпускаше капка вода. Не сме сигурни, но изглежда при това водохващане пристига и водата от канал Илийна - Дясна. Ако БДЗБР бъдат така любезни да приемат поканата ни от предходния доклад - да направим съвместна проверка на всички водовземания на НЕК за да ги глобят, ще я приемем с радост.

 

Снимахме и тунела на деривция Илийна - Лява. Той докарва водата от всички леви притоци на Илийна. В момента на посещението водата не отиваше към голямото съоръжение на Илийна, а се изпускаше по една урва към коритото на реката. Като действие - не намираме смисъл да се обезводняват притоците, за да се пуска същата вода на друго място. Тези води би следвало да поддържат живота в сърцето на НП Рила, а не да се концентрират на едно място. Но все пак, НЕК да пусне капка вода, отново е малка победа за всички нас.

За описаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0485-dam/2016-06-24

 

При всички положения, отново молим, БДЗБР да ни предостави информация за условията и режимите на НЕК за ползване на водите от всички притоци на Илийна и на самата нея през лятото, доколкото сме чували, че има някакви ограничения.

 

ВАЖНО:

По повод бъдещето на МВЕЦ Илийна - ако разгледате внимателно първия клип, той показва реката там, където щеше да бъде МВЕЦ Илийна /изборът на глаголно бъдеще време в миналото не е случаен/. До около две седмици очакваме отговор от ЕБВР относно финансирането, за който ще Ви информираме веднага след като го получим. Искрено се надяваме и МОСВ да вземе правилното решение.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието

четвъртък, 23 юни 2016 г.

Събирателна Деривация Яденица и Грънчар

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР и БДЗБР на 18.06.2016г.  

 Преди основния доклад, ви информираме, че сме изпратили Анекс 2 към жалбата до ЕК, който изпратихме на 20.06.2015г..

 

Поради факта, че всички посетени водовземни съоръжения на каналите Грънчар и Яденица се управляват от НЕК, копие от настоящия доклад сме изпратили и до тях. Надяваме се да имате предвид, че посещението бе тематично - изцяло свързано с дейността на хидровъзел Белмекен-Сестримо, ПАВЕЦ Чаира, тъй като сме в процес на разработване на следващия Анекс 3 към жалбата, който ще бъде изцяло посветен на спасяването на тъжните останки от река Яденица, във връзка с новия язовир, който възнамеряваме да го спрем, информирайки за реалното положение всички заинтересовани страни не само у нас, а и в Европа.

 

И така - към доклада:

 

1. 18.06.2016г.  - река Яденица и всичките й притоци. Посещението е след дъждове в района, поради което всички притоци бяха мътни.

 

Още в началото трябва да споделим радостната новина, че сме удържали малка победа - всички ние заедно с Вас, за което Ви поздравяваме. Водохващане №5 на деривация Яденица не отнемаше никаква вода от рекичката. С други думи - непоклатимата НЕК е проляла една сълза и не открадва вече и тая вода.

 

За съжаление, от останалите 19 водохващания на деривация Яденица посетихме още 15 /без да броим №5 на Юндолска/ и нито едно от тях не пускаше капка вода. Надяваме се да имате предвид, че водохващания от №1 до №4 са в ЗЗ Яденица по директивата за Хабитати, а останалите не са в ЗЗ поради грешки при определянето на границите на защитените зони по НАТУРА 2000. Цялата река Яденица, над вливането на Юндолска, нарочно не е включена нито в ЗЗ Яденица, нито пък в ЗЗ Рила Буфер /което би било другата възможност/ само заради измамата с бъдещия язовир Яденица.

 

За гореописаната ситуация с река Яденица и притоците й можете да се убедите от данните качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0488-dam/2016-06-18 Не сме качили всички клипове, защото показват едно и също.

 

Молим да обърнете внимание на първия клип! Той показва река Яденица под всичките водовземания. Молбата ни е да видите колко вода тече в нея след дъждове и да преосмислите възможността от изграждане на още два ВЕЦ на тая вода. Мястото на клипа е точно под вливането на река Скрийница и попада в защитената зона.

 

Все пак, поздравяваме НЕК, че са пуснали Юндолска да тече. Абсолютно сме убедени, че това се дължи на тяхната осъзната увереност в престъпленията, които извършват срещу природата, нарушавайки законите на страната, и в най-скоро време ще пуснат и всички останали притоци, затваряйки доброволно канал Яденица окончателно и завинаги - без да се стига до принуда от контролиращия държавен орган..

 

Понеже не сме съвсем сигурни, че горното предложение ще бъде изпълнено - използваме възможността да поканим БДИБР на съвместна проверка на гореспоменатите водовземания. Само молим да се има предвид, че проверяващите тябва да са в доста добра форма, защото водохващания от №1 до №3 са доста тудно достъпни. Високи планинарски обувки са задължителни също така, поради риска от ухапвания от змии. Вода за пиене също трябва да се носи, защото рекичките са сухи като барут от един момент нагоре - в сърцето на защитената зона Яденица.

 

Обръщаме внимание на проверката - миналата година отклонихме подобна покана, защото трябваше да се кани НИМХ да мери. Тук е по-лесно. За един ден обикаляме каналите Яденица, Марица 1900 и 1200 и за всяко водохващане,  след което реката е суха като барут - се надяваме НЕК да понесе съответната санкция по ЗВ. С други думи - няма нужда от мерене, събраните глоби от безброй водовземания ще са стабилни и от проверката има смисъл. Разбира се - очакваме предписание и за всички водохващания на ручеи със средномногогодишен отток по-малък от 100л/сек - да бъдат затворени в съответствие с предписанията на ЗВ.

 

2. 18.06.2016г.  Деривационен канал Грънчар.

Язовир Белмекен е пълен на метър под преливника. Тази година е бил изпускан на 28 май през коритото на Крива река - надяваме се да е съгласуано с БДИБР.

Заснехме само шест водовземания.

Всичките открадваха всичката вода. Най-мъчителната гледка бе река Ръжавица, която е и най-голямата в района. На нея има две водохващания на сто метра едно под друго. За всеки случай - ако едното изтърве някоя капка, другото да я гепи.

А там всеки ден се разхождат чужди спортисти и гости... В защитена територия със статут на Национален парк и т.н.. Пред очите на дирекцията на парка...

 

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0485-dam/2016-06-18

 

Просто не знаем какво да предложим тук. За всеки случай отправяме горното предложение и към БДЗБР - да посетим всички водохващания на канала Грънчар, при условие, че обещаят да наложат санкции на НЕК съгласно ЗВ. Ако няма да ги глобват - няма защо да се разкарват. Ние ще заснемем и другите водовземния тая година и ще им докладваме за тях.

 

Разбира се - същото предложение отправяме и към БДДР за каскадата Петрохан, ако не са издали заповед за прекратяване на дейността поради липса на разрешения за водовземане. Всички водохващания на ручеите за всички деривационни канали за Белмекен-Сестримо също нямат разрешителни, надяваме се, че знаете.

 

Ето защо продъжаваме да считаме НЕК за най-големия престъпник срещу природата у нас. Основен въпрос за осмисляне е - доколко тази престъпна организация би могла да получи доверие и пари от ЕС за следващото си престъпление - язовирът Яденица, само за да може бабичките с по сто лева пенсия да им плащат за престъпленията.

 

И все пак, накрая не можем да не зададем следния основен въпрос - защо тази година каналът Грънчар е открадвал всичката вода от всички рекички, само за да бъде изпускана ударно през коритото на Крива река, за да унищожи и размаже и малкото останал живот в нея?

 

Надяваме се от МОСВ да намерят отговор на този въпрос.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

четвъртък, 16 юни 2016 г.

бент Лесичово

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 08.06.2016г.  

Поради високите води напоследък, нямахме никакви конкретни намерения да извършваме наблюдения, а искахме просто да отидем на риба,  но ситуацията сама ни принуди да напишем настоящия доклад.

 

Ето защо, преди доклада, във връзка с мисията на Сдружението за повишаване информираността на държавните органи, молим, да разгледате прикачените снимки и следните видеоклипове:

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbQnReNFEtA&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJTJxgL9sRE&feature=youtu.be

 

Предвид факта, че за първи път попадаме на промишлен добив на злато непосредствено от речните брегове, изпращаме настоящия доклад до всички БД, заради надеждата да видят на живо какви са ефектите от тази дейност върху речните и крайречни екосистеми. Така те биха били по-информирани, когато биха отредили участъци от реки за промишлен добив на злато в техните ПУРБ.

 

В конкретния случай речният бряг се е превърнал в лунен пейзаж, по протежение на поне един километър. Не знаем, дали в ПУРБ на ИБР е включен участъкът от реката за промишлен добив на злато, но при съкратено търсене не успяхме да открием подобна предвидена дейност. Не сме сигурни дали я няма включена, поради което молим, БДИБР да си го провери.

 

Съгласно чл.4, т.3 от

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ

В сила от 06.08.2004 г.

 

...единственият начин да се добива злато чрез промиване на златоносен пясък с механизация е - участъкът да е определен в ПУРБ и да има работен проект съгласно ЗВ.

Възможно е дейността да е разрешена в конкретния случай - понеже очевидно се извършва от няколко месеца,  но тогава изразяваме учудване, че тя се извършва в непосредствена близост до бент Лесичово и фронтът на дейността продължава да настъпва към бента. Разстоянието в момента е около стотина метра. Надяваме се да бъде осъзнато какви рскове се създават...

 

Но, дори и дейността да е разрешена, при всички положения не вярваме, че е правилно да се унищожават по този начин речните брегове и крайречната растителност. Ето защо се надяваме в новите ПУРБ, участъци за добив на злато да не бъдат определяни.

По този повод пуснахме сигнал до зеления телефон на БДИБР, с надеждата да извършат проверка и да ни информират за резултатите от нея.

 

И сега - към доклада за МВЕЦ Лесичово.

 

Река Тополница, 08.06.2016г. - бент Лесичово

Поради проливните дъждове водата прелива през бента. Единствената бележка е, че няма рибен проход.

Можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0491-dam/2016-06-08

 

Този факт всички си го знаем отдавна. Това, което не знаехме, е, че под бента в реката не се забелязва следа от живот.

За бента молим, да не се извършва проверка. 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

сряда, 8 юни 2016 г.

Пернишка фирма купи мини ВЕЦ в село Дамяница за рекордните 9 милиона лева

Filed under: Перник |

 

http://viaranews.com/2016/06/02/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC/

 

За рекордните 9 млн. лв. пернишка фирма купи от съдия-изпълнител държавния мини ВЕЦ в село Дамяница, който е на метри от главен път Е-79, в местността Лъките, и е с площ 3366 кв. м. Централата ползва подземни води, има сграда с площ от 32 кв.м, на един етаж, командна зала 72 кв.м и работна зала 160 кв.м, всички строени през 1978 година, и е собственост на дружество „Напоителни системи" ЕАД – Сандански с управител Благой Дончев.Цената е колосална, тъй като първоначално обявената при проведената публична продан в Районен съд – Сандански бе едва 127 000 лв.

Частният съдебен изпълнител отказа да назове името на купувача. Стана известно само, че собственикът от Перник има бизнес, свързан със строителния бранш. Другата фирма, която участваше в публичната продан, е досегашният наемател на държавния имот и това е „Мело 98" – Сандански, собственост на бизнесмена Никола Малчев. Тя е дала оферта от 7 500 000 лв., но е отказала наддаване и така победител е пернишката фирма.

Общо пет фирми са закупили тръжни документи, а 2 от тях бяха допуснати до участие в публичната продан, проведена в рамките на два дни. Куриозен е фактът, че и двете фирми са оферирали със седемцифрени суми, заради което вече трети ден в Сандански не спират коментарите за крупната продажба на държавния имот, както и за това колко данъци на държавата са платили собствениците на двете конкуриращи се фирми.

Както е известно, при участие в търгове фирмите трябва да са изрядни към хазната, за да бъдат допуснати.

Подробности в печатното издание.

 

 

Общинските съветници в Гоце Делчев ще обжалват решение на административния съд - Благоевград за мини ВЕЦ над с. Брезница

Общинските съветници от Гоце Делчев са против изграждането на трасе в землището на с. Корница за напорен водопровод на мини ВЕЦ Янкулица, с който собственикът на централата Алиосман Камбач иска да измени водохващането на по-висока квота на р. Янкулица, която е приток на по-голямата река Туфча от където пък се осигурява голяма част от питейната вода в цялото Гоцеделчевско поле.

Макар че административният съд в Благоевград се е произнесъл в полза на Камбач, те решиха да използват законовия срок за обжалване на съдебното решение и да изпратят на магистратите доказателства, с които трасетата на минивеца не са изградени по план, нарушават и стесняват горски и селскостопански пътища в землището на съседното село Брезница.

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1578958

 

Общинските съветници от Гоце Делчев са категорично против изграждането на трасе в землището на с. Корница за напорен водопровод на мини вец Янкулица. Мотивът е, че съоръжението ще измени водохващането на по-висока квота на р. Янкулица, която е приток на по-голямата река Туфча, а оттам се осигурява голяма част от питейната вода в цялото гоцеделчевско поле.

Макар че административният съд в Благоевград се е произнесъл в полза на проекта, съветниците решиха да използват законовия срок за обжалване на съдебното решение и да изпратят на магистратите доказателства, с които трасетата на минивеца не са изградени по план, нарушават и стесняват горски и селскостопански пътища в землището на съседното село Брезница.

 

 

Да напомним само, че срещу това изменение възразиха и от природозащитната организация WWF България, но компетентните отхвърлиха жалбата им. 

 

петък, 3 юни 2016 г.

David Cameron backs NGO call to save EU Nature Directives


David Cameron backs NGO call to save EU Nature Directives

WWF calls on Juncker Commission to end nearly 1,000 days of uncertainty
 

Brussels, Belgium - 2 June 2016


Today, the British Prime Minister David Cameron came out strongly in favour of protecting the EU Nature Directives, which are the backbone of nature conservation across the EU. By doing so, he inserted a much needed sense of urgency into the debate around a potential revision of the Directives, nearly 1,000 days after the initial launch of the REFIT process by the European Commission. His remarks also emphasised concerns about environmental standards in the UK in case of Brexit, which numerous studies had raised over the past few weeks.

"The uncertainty over the Nature Directives has lasted for exactly 974 days now since its announcement on 2 October 2013," said Geneviève Pons, Director of the WWF European Policy Office. "Given the widespread support, it is totally unclear to us why the Commission is not taking a decision. This situation is unacceptable, as creates uncertainty for Member States, citizens and businesses. The looming danger of Brexit makes a decision all the more urgent."

David Cameron's call echoes the stance of the majority of EU governments, including Germany, Poland, Spain, France, Slovenia, Italy, Croatia, Luxembourg, Romania, Greece, Belgium, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Hungary who have stressed the importance of maintaining the Nature Directives and focusing on better implementation; the Dutch Presidency has also expressed the need for a strong focus on better implementation of the legislation.

In addition, the European Parliament came out strongly in favour of not revising the Directives, with 86 % of its members stressing that full implementation and enforcement of the Nature Directives is a vital prerequisite for ensuring the success of the EU Biodiversity Strategy.

Last year, the EU Fitness Check public consultation mobilised more than half a million people to underline the importance that the EU Nature Directives are fit for purpose and should not be revised - a record number for an EU public consultation. More than 100,000 signatures alone came from the UK, demonstrating the strong link the British population has with its natural heritage.

WWF calls on the Juncker Commission to make a clear statement in favour of the Nature Directives urgently. The British referendum will take place just days before the "Conference of EU Nature proof" organized by the Dutch presidency starting on 28 June, the day on which exactly 1,000 days will have been elapsed. This is an opportunity for reaching a final agreement between Member States and the European Commission not to revise the Nature Directives and to focus on stronger implementation.

WWF is currently mobilising citizens around Europe to "Turn Up the Volume of Nature" by creating nature songs and sending them with a message environment ministers and the Juncker Commission. Already more than 10,000 people have taken action on www.wwf.eu/natureup #NatureAlert.
 

Notes to the Editor

Today, 2 June, WWF UK  is calling on citizens to consider the importance of the environment when they cast their votes on 23 June. Under the banner of #ThinkEnvironment,  WWF UK highlights that the environment is integral to the Referendum debate and that the evidence shows that on balance, Britain's membership of the EU has delivered benefits for the environment - such as reduced air and water pollution, reduced carbon emissions, increased recycling, clean beaches and protecting areas for rare species and habitats - that would be hard to replicate in the event of the UK leaving.

The urgency for a decision on the EU Nature Directives was also echoed by Stanley Johnson, former MEP and co-chairman of 'Environmentalists for Europe' in a recent opinion piece in Euractiv entitled  'EU nature directives: The trust of millions in Juncker's hands'

See also article in today's Daily Telegraph 'Leaving the EU would put our environment at risk' by David Nussbaum, Chief Executive, WWF UK; and Mike Clarke, Chief Executive, RSPB

 

 

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ