Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 септември 2021 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания за ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балкана за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/мВЕЦ изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ, разположени на територията на БДИБР и БДЗБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван под водохващането ....

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и БДУВ-ЗБР, както и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


ВЕЦ Гьоврен на територията на БДИБР

Посещението е от 15.09.2021г.

Координати на водохващането са: 41.654763,24.381266, https://goo.gl/maps/uFpRddPTgzhEA18C9

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0068-dam/2021-09-15

Посещението е в период на маловодие. Каналът за ВЕЦ е пълен и отнема вода. Най-после рибният проход е преработен, поставени са мерителни рейки на входа и изхода на рибния проход, който е от типа "vertical slot". На изходът от него обаче има скок, който не трябваше да го има, а и дълбочината на водата е много малка. Имаме съмнения, че през рибния проход не протичаха 197 л/с, а и познавайки реката и с оглед това, че посещението е при маловодие, имаме сериозни съмнения, че това количество е тотално сбъркано в разрешителното, а и то трудно може да кореспондира с рибен проход тип "vertical slot".
Реката надолу от водохващането до водохващането на НЕК за ВЕЦ Девин, разположено 2км по-надолу е задръстена с растителност в резултат на дългогодишното осушаване.
Задбаражното езеро е почистено, като вмомента водата преминава бурно под изграденият над водохващането втори стоманобетонов праг, който е с неясно предназначение. Към него преди имаше някакво подобие на рибна рампа, която вмомента на посещението беше зaтрупана със земни маси.
Публикуваме и снимка на реката, която е снимана на около 1км над водохващането, за да видите сериозната разлика в количеството на водата в реката при маловодие и това, което протича през рибния проход.

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Гьоврен, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

ВЕЦ Манастирска на територията на БДЗБР

Посещението е от 25.09.2021г.

Координати на водохващането са: 42.167916,22.687166https://goo.gl/maps/JvxWyG82gVoRrJh18

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0392-dam/2021-09-25-1

Посещението е при хипер маловодие и не трябваше да отнема вода. Водохващането отнема 3 пъти повече вода, отколкото протичат през бутафорния рибен проход към реката. Задбаражното езеро е задръстено с тиня и растителност.

Реките в участъка между водовземането и ВЕЦ Манастирска, попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Осоговска планина" BG0001011 - по директивата за опазване на хабитати.


ВЕЦ Черна на територията на БДИБР

Посещението е от 26.09.2021г.

Координати на водохващането са: 41.574574,24.644555, https://goo.gl/maps/EztvXyaYmbHHSgTg9

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0323-dam/2021-09-26

Посещението е при хипер маловодие. В реката над водохващането протичат минимални водни количества и не би трябвало да отнема вода изобщо. За сметка на това се наблюдава завиряване, рибният проход(или нещото, което някой е нарекъл рибен проход) е все така бутафорен и водата през него едва църцори. Убийство в условията на рецидив продължава.

ВЕЦ Света Петка на територията на БДИБР

Координати на водохващането са: 42.193333,23.900916, https://goo.gl/maps/m1bAUu2coiGdGKqc7

За направеното наблюдение може да се уверите от снимките качени на нашия сайт: https://dams.reki.bg/0257-dam/2021-08-17

Посещението е при изненадващо високо ниво на водата над водохващането. В реката над водохващането протичат около 1м3/с, a в реката след водохващането протичат не повече от 30л/с. 

Коритото на реката след водохващането е задръстено с прорасла растителност. За това водохващане, изградено на минималните води след каскадата Белмекен, Чаира, Сестримо, нищо не може да се направи.


Моля от БДИБР и БДЗБР да ни изпратите входящи номера!
 Сдружение "Балканка "    Медиен мониторинг

27 септември 2021

Казусът с ВЕЦ-овете по реките се превръща в опасност - Economic.bg
Според тях поправките вдигат забраната за строителство на нови водноелектрически централи (ВЕЦ) в националната екологична мрежа. Това е опит за удължаване ...
Работодатели: "Саботаж" и "заложена от ГЕРБ бомба за ВЕЦ-овете" | Клуб 'Z'
... задължаващ собствениците на ВЕЦ да разполагат с учредено вещно право в даденото речно корито – документ, който не е бил нужен при строежа на централите ...
Пламен Данаилов: Има пари за подпомагане на бизнеса във връзка с високите цени на тока
Изграждането на нови мощности като ВЕЦ на р. Дунав, нови ядрени блокове в АЕЦ Козлодуй, довършване на газовите връзки, както и редица други мерки, ...

0392 - ВЕЦ Манастирска - 2021-09-25Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0392 - ВЕЦ Манастирска - 2021-09-25

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0323 - ВЕЦ Черна - 2021-09-26Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0323 - ВЕЦ Черна - 2021-09-26

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.събота, 25 септември 2021 г.

Сдружение Балканка - Доклад за посетени водохващания на територията на БДИБР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания изградени в коритата на реките, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ във водосбора на река Въча (река Марица) и река Влахинска(река Струма), разположени на територията на БДИБР и БДЗБР.


Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван под водохващането ....

Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и министъра на околната среда и водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.

Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13 години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.


Водохващане на река Девинска
Посещението е при маловодие от дата 15.09.2021г. Натъкнахме се на водохващането непосредствено до пътя, преди паркинга на красивата иначе екопътека "Струилица - Калето - Лъката", точно на границата на ЗМ "Поречието на река Девинска", обявена по Закона за защитените територии със Заповед No.РД618 от 08.07.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник.
Реката е почти пресъхнала след водохващането и е останала на локви, като в река Девинска над Водохващането протичат водни количества от порядъка на 250-300л/с, а след водохващането едва църцорят 5 капки на час. Водовземните органи са разположени на десния бряг на реката и нашите подозрения са, че водохващането отнема води в полза на рибарник Девин - 4 с титуляр "Топчиев" ЕООД. В интерес на истината не можем да проверим дали става въпрос за незаконно работещо водохващане и с каква цел, тъй като в регистъра на БДИБР липсват координати на издадените разрешителни, но след като поразровихме и установихме титуляра, виждаме, че такова разрешително за този титуляр има под номер 31160023. В таблицата липсват много данни, но от това, което е видно в регистъра, се вижда, че определеният лимит за водоползване е 580380м3. Разрешеното водоползване е в размер на 37л/с(предполагаме, че в таблицата има някаква грешка като е записано 37м3/с?), с целогодишен режим на водоползване. Искаме да отбележим, че при 37л/с, лимита се постига за 181дни. Да предположим, че това е нормално. Това, което ние обаче заснехме и е видно от приложените снимки показва водовземане в размер на 300л/с, което означава, че с такова количество годишния лимит трябваше да е преизпълнен за само 22дни!!! Нашите изводи са, че в случая има брутални нарушения на параметрите на разрешителното.

В крайна сметка реката под водохващането е на локви. Рибен проход няма и плах опит да е правен, като цяло брутално нарушение в Натура 2000 зона, като e на лице състав на престъпление и по НК чл.278в.

Снимки приложени към писмото под и над водохващането.

Координати на водохващането са: 41.742229 24.361840 ( https://goo.gl/maps/V7V4avjXeKA6wz3K8 )

Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „
Западни Родопи BG0002063 - по директивата за опазване на птици.

Моля да извършите проверка и да ни дадете повече информация за това водовземно съоръжение и параметрите на разрешителното.

До служителите на МЗХГ и МОСВ. Участъкът по река Девинска в района на екопътеката попада в границите на целогодишно забранените участъци за риболов съгласно заповедта на Министъра на земеделието, храните и горите РД 09-69/01.02.2019г., включена в т.4.1 с цел естествено възпроизводство на рибите. Ясно е, че риби от популациите в река Въча няма как да достигнат до участъка, заради злощастното водохващане, но все пак... Освен това, участъкът се намира на територията на ЗМ по ЗЗТ, където е забранено зарибяването с неместни видове риба. Е, много интересно, но по пътеката се натъкнахме на табелки с текст "Зона за риболов". Помислихме, че са стари, но познати риболовци ни пратиха следния линк: https://www.dls-izvora.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/ . В него се откриват и цени на риболовната услуга към ловното стопанство.

Възникват следните въпроси:
- На какво основание се допуска риболов в забранен за риболов участък, глобата за което представлява нарушение по ЗРА и е значително по-голяма от платената услуга?
- Във връзка с дискусиите от миналата година по чл.15а на ЗРА стана ясно, че стопанисването на реки в момента изобщо не е уредено, тъй като няма наредба и правила, по които да се извършва. Следователно тази дейност е незаконна.
- Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, чл.5 дава дефиниция на това какво е дивеч:
  Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел.
Следователно рибите не са дивеч, собствеността върху тя е публично-държавна, доколкото по смисъла на закона за водите, водните течения са публично-държавна собственост. Следователно дейността е незаконна
- Кой контролира и на какво основание се заплащат таси, как се отчитат изобщо приходите от тази дейност, която няма как да е законна?
-  Извършват ли се зарибявания на въпросният участък в нарушение на ЗЗТ и заповедта за обявяване на ЗМ, доколкото в страната няма стопанство, което да отглежда вида Salmo macedonicus, който е Натура 2000 вид и съседната Гръцка държава докладва в рамките на задълженията си по директивата за хабитатите. ТАм са допустими зарибявания единствено и само с вида Salmo macedonicus, доколкото поречието на река Девинска попада в ареала на този Балкански ендемит.

Сдружение "Балканка "    


вторник, 21 септември 2021 г.

0211 - ВЕЦ Петрохан - 2021-09-17Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0211 - ВЕЦ Петрохан - 2021-09-17

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-09-17Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-09-17

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.Специален сигнал на сдружение Балканка до президента на републиката и малко до органите на МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с блата и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, администрацията на иначе уважавания от на президент да приеме настоящия целеви доклад!

В него ще стане дума за "законността" на малката хидроенергетика, на която явно Той е голям Поклонник и ние знаем защо. Оттук натам ще Му пращаме всеки такъв доклад и на Него, за да разбере какво защитава.

 

 

И така,

1. Доклад за ВЕЦ-Роса на Леви Искър над Мала Църква на територията на прословутата БДДР:

На 19.09.2021 процесният ВЕЦ Роса не пускаше нито капка вода в реката. Същата беше суха като барут, което е много полезно за "Екологията" на района, защото, освен че в самата река няма как да има живот, останалите диви животни също няма откъде да пият вода.

За описаното можете да се убедите от снимкте, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0248-dam/2021-09-19

 

2. Доклад за проверка от 17.09.2021 на територията на БДДР:

 

- Каскада Петрохан, деривационен канал Сребърна - Гински:

Водохващане Боище на Нишава не взимаше капка вода, просто защото правят някакъв ремонт на изравнителя Петрохан. Останалите дсетина водохващания при хипер маловодие изпускаха по пет капки вода на час, а някои не изпускаха Нищичко,  както обикновено.

Реката под ВЕЦ Бързия обаче е напълно пресъхнала, както обикновено

И

под ВЕЦ-а някой е разорал бреговете брутално, в нарушение на чл.143 от ЗВ

И

е изсекъл цялата крайбрежна растителност по левия бряг, въпреки забраната в ПУРБ на ДР.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0211-dam/2021-09-17

 

- ВЕЦ Лопушна на Дългоделска Огоста:

При посещението ВЕЦ-ът не отнема вода.

Каналът продължава да не е обезопасен, за да не се давят дивите животни в него. В този канал някой ден ще се удавят деца, както на ВЕЦ-а при Мездра, но това не трябва да тревожи БДДР.

По-лошото е, че реката над водохващането е задръстена с тиня и храсталаци, а  под водохващането е задръстена дървета и храсталаци в нарушение на Закона за Водите.

За описаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0202-dam/2021-09-17

 

Накрая на този доклад Настояваме БДДР в никакъв случай да не извършва проверки, които да докажат, че всичко е наред, както винаги...

Освен ако не намерят малко свободно време в иначе натовареното си ежедневие,

За да могат да докажат, че всичко е наред, не би било зле да предупредят инвеститорите предварително за проверката, иначе няма смисъл от усилията им за опазване на реките у нас.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието  на всички.

 

Моля, от приемната на президента да ни изпратите входящ номер.

От МОСВ нищо не щем!

 

Сдружение Балканка, гр.София

0248 - ВЕЦ Роса - 2021-09-19Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0248 - ВЕЦ Роса - 2021-09-19

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.понеделник, 13 септември 2021 г.

Медиен мониторинг

13 септември 2021Екосдружение иска да остане забраната за строителство при | Банкеръ
Предложената промяна в Закона за водите премахва забраната за строителство на нови ВЕЦ в защитени зони от "Натура 2000" и защитени територии, ...„Турция е сред първите 10 държави по капацитет за производство на електроенергия ...
Президентът Ердоган посочи, че в Турция има 735 ВЕЦ и тяхната общата инсталирана мощност в електроенергийната система на страната е 31 436 МВт., ...WWF призова правителството да оттегли закона за водите - DUNAVMOST.com
Малките ВЕЦ по нашите реки имат незначителен принос в енергийния микс – под 1% от общите инсталирани мощности в България. За сметка на това ...Предложени промени в Закона за водите премахват забраната за строителство на ...
... предложени промени в нормативната уредба, които вдигат забраната за строителство на нови водноелектрически централи /ВЕЦ/ в национална.четвъртък, 9 септември 2021 г.

0257 - ВЕЦ Света Петка - 2021-08-17Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0257 - ВЕЦ Света Петка - 2021-08-17

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.вторник, 7 септември 2021 г.

Медиен мониторинг


6 сеп 2021WWF иска МОСВ да не разрешава строителството на ВЕЦ в защитени зони - News.bg
Малките ВЕЦ по нашите реки имат незначителен принос в енергийния микс - под 1% от общите инсталирани мощности в България. За сметка на това създават редица ...Право на отговор: Неверни са твърденията на КЕВР за ВЕЦ "Сини вир" и ВЕЦ "Леденик ...
е цитирано становище на КЕВР за мини ВЕЦ "Сини вир" - мощност 280 KW, и микро- ВЕЦ "Леденик" мощност 75 KW, a именно: "Инвестициите, направени от "Райтьр" ...СПЕЕ подкрепя внесени закодателни промени от Асен Личев във водния сектор - БНР
Според представители на риболовното Сдружение "Балканка" с предложените промени се узаконяват незаконно изградени ВЕЦ-ове и се разрешава изграждане на водни ...
Екологични ли са хидроцентралите: Проф. д-р инж. Димитър Кисляков пред Dir.bg ...
ВЕЦ и ПАВЕЦ играят особена роля в националната електроенергийна система поради своите специфични възможности - производство на върхова енергия.понеделник, 6 септември 2021 г.

0302 - ВЕЦ Устрем - 2021-09-05Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0302 - ВЕЦ Устрем - 2021-09-05

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.сряда, 1 септември 2021 г.

Медиен мониторинг30.08.2021
Четири протеста в страната ще поискат спиране на законопроект за ВЕЦ - Зелен - Дневник
В полза на промените, предлагани за улесняване на строежа на нови ВЕЦ намаляване на бюрократичните процедури, пък се обяви асоциация "Хидроенергия".Опровержения на твърденията против ВЕЦ индустрията в България - Actualno.com
Асоциация "Хидроенергия" категорично НЕ цели създаването на нови ВЕЦ в страната - това твърдение е абсурдно, още повече когато се говори за защитени зони!Ал. Трифонов: България не използва потенциала на плаващите ВЕЦ - Investor.bg
България има огромен потенциал за изграждане на плаващи водни централи (ВЕЦ), но не го използва, коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Александър ...Безконтролното строене на ВЕЦ ще увреди речната система - Bloomberg TV Bulgaria
Димитър Куманов заяви, че от 2003 г. приблизително 170 ВЕЦ са били построени, като само 3 от тях имат такова възмездно право на строеж.НЕК излезе на печалба от 190 млн. лв. заради тока от ВЕЦ-овете - Капитал
И второ, драстично увеличеното производство на ВЕЦ-овете на НЕК (всички големи в страната) заради много по-влажната година спрямо критично сухото начало на ...Боян Кършаков: Има реална опасност от затваряне на ВЕЦ-овете в България - 24 Часа
Г-н Кършаков, каква е заплахата за ВЕЦ-овете и защо може да се наложи да спрат работа? – Проблемът е ключов за целия хидроенергиен сектор.Природозащитници протестираха срещу законови поправки в полза на ВЕЦ-ове - Bgonair
Природозащитници протестираха срещу законови поправки в полза на ВЕЦ-ове. 24.08.2021 | 17:20 Редактор: Тодор Петров. 1 от 9. Протест пред МС срещу поправки ...Плаващи централи ще пазят рибата в реки и язовири - Bloomberg TV Bulgaria
Алтернатива на стационарните ВЕЦ (водноелектрически централи) са малките плаващи централи, каквито има изградени в Индия, Германия и др. страни.Хидроенергетиката спестява 200 млн. лв. годишно от въглеродни емисии - Investor.bg
Самите ВЕЦ-ове не разполагат с такъв документ, защото преди десетилетия, по време на построяването им, такъв не е бил изискван, нито за водните централи, ...

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ