Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 25 май 2016 г.

Световен Ден на Миграцията на Риби

В изпълнение на програмата на  Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДДР на 23.05.2016г.  

Преди доклада, във връзка с мисията на Сдружението за повишаване информираността на държавните органи, молим, да се запознаете с отбелязването на преминалия на 21.05.2016г. Световен Ден на Миграцията на Риби, с който Ви поздравяваме. Във връзка с празника имахме удоволствието да почистим, доколкото можахме, река Стряма под гр.Клисура. За чистенето можете да се запознаете на следните линкове:

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=121

https://www.facebook.com/balkanka.bg/posts/1068082153272311

Изразяваме съжаление, че нито една Басейнова Дирекция не прие предложението ни да съборим някой бент. Съдейки и по издадените разрешителни за водовземане за ВЕЦ, т.е. - за нови миграционни бариери по реките и то - най-бруталните, оставаме с впечатление, че БД не осъзнават в достатъчна степен колко е важно рибите да могат да мигрират. Защото изчезнат ли те - ще изченете и Вие. Лошото е, че заедно с Вас ще изчезнем и ние, без да имаме капка вина...

Още по-голямо съжаление изразяваме заради факта, че МОСВ също не отбеляза деня, пак по горните причини.

Не намираме за подходящ начин за отбелязване на събитието - да бъдат заведени ученици на някой ВЕЦ, който горе долу прилича на нещо, както са постъпили от БДИБР. Ако бяха завели учениците на Давидковска, щеше да е доста по-добре, но все пак ги поздравяваме, ако са отбелязали деня по някакъв начин, дори и такъв.

Надяваме се БДДР да участват в чистенето на Янтра, заедно с приятелите ни от Мухарски клуб Стримерите, гр.Русе, на 04.06.2016г., защото това ще е много по-полезно действие, отколкото да показваш на някого някой ВЕЦ. Даже се надяваме заедно да обсъдят премахването на бента на Янтра при Долна Студена... Събитето на МК Стримерите беше отложено поради лошото време, понеже мухарите у нас са малко лабави, но и те си я чистят Янтра редовно, така че няма да има кой знае какъв боклук. Освен това я пазят от ВЕЦ-ове, както вече сте се убедили точно за бента на Долна Студена през 2013г.

Що се отнася до нас, ние сме железни, както се надяваме да сте се убедили. Камъни да валяха, пак щяхме да чистим, понеже сме обещали. Всъщност, те почти валяха - през цялото време ни пра як дъжд, създавайки леко неудобство, защото наквасеният боклук тежи доста повече от сухия.  Въпреки това, река Стряма беше буквално облизана под Клисура.
Ето защо, молим, БДИБР да не издава разрешения за водовземане на ВЕЦ на същата река още от Розино нагоре и над Клисура, за да не обезмисли всичките ни усилия. Стига да е възможно, разбира се. А ако спре и ВЕЦ Неси - още по-добре. И без това надземният й напорен тръбопровод е абсолютно незаконен.

И сега - към доклада:

23.05.2016г. - река Златна Панега, ВЕЦ Радомирци.
Посещението е при много висока вода в реката. Толкова висока, че даже и ВЕЦ Румянцево пускаше вода в реката поради очевидна грешка на проектантите, затова не го снимахме.

При посещението на водохващането за ВЕЦ Радомирци, се установи, че изпусканото в реката водно количество отговаря на условията на разрешителното. Обаче няма никакъв рибен проход - в защитена зона от Натура 2000 по директивата за хабитати - точно за опазване на речни местообитания и видове?

За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0231-dam/2016-05-23

Понеже този ВЕЦ е на стар напоителен канал, е необходимо да отбележим заблудата, отразена в проекта на РЕЦ - ANCHOR, че на съществуващи бентове даже щяло да е полезно да се правят ВЕЦ, тъй като щели да се изграждат рибни проходи. Тогава - на тоя защо няма? Толкова ли е било трудно при приватизацията/подаряването/ да е било поставено условие за изграждане на рибен проход?

Накрая на този доклад - молим БДДР да не извършва проверка нито на ВЕЦ Румянцево, нито на ВЕЦ Радомирци. Както вече взаимно се убедихме, от тези проверки няма никакъв смисъл.

Благодарим за разбирането и съдействието.

петък, 13 май 2016 г.

Доклад Петровска река и проект ANCHOR

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми, моля, в прикачения файл да се запознаете със становище на сдружение Балканка, гр.София, във връзка с проекта:
>
Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките ANCHOR
>
>  
>
Преди това, се налага да коментираме две писма, които БДЗБР любезно ни изтпрати, точно докато се запознавахме с проекта. Не изцяло, а само три най-важни неща.
>
> Първото писмо е във връзка с наш доклад за река Петровска:
>
> Отхвърлено е нашето твърдение, че разрешителното за водовземане и неговото удължаване през 2015г не отговарят на законодателството по отношение опеделеното минимално водно количество. Отхвърлянето демонстрира известна некомпетентност и непознаване на законодателството. Приканваме МОСВ да извърши проверка по случая, доколкото наистина е налице нарушение на определението за минималeн допустим отток от ЗВ за ВЕЦ Петрово. Имате и доказателствата за това.
>
>  
>
> Много по-важното - в доклада ние споделихме, че изпусканото водно количество е в рамките на разрешителното за водовземане. Оспорили сме самото разрешително. Не успяхме да си изясним защо накрая на отговора от БДЗБР сме поканени да внимаваме повече какво съдържат докладите, за да не сме им губели времето да извършват проверки след нас.
>
>  
>
> Обръщаме внимание - винаги досега, във всички доклади, до всички басейнови дирекции, сме уточнявали изрично случаите, когато водното количество отговаря на разрешителните. Надеждата ни е била - в тези случаи да помогнем на БД, за да не си губят времето да търчат след нас да проверяват.  Така се създава възможност БД да проверяват на друго място.
>
>             В конкретния случай с БДЗБР отчетливо се забелязва тенденцията да проверяват и тези случаи най-внимателно. Ако това съдържа някакъв смисъл, ние не го намираме, но отказваме категорично да приемем горните обвинения.
>
> Налага се да подчертаем - за бъдещите доклади изобщо не очакваме никакви проверки от никоя БД, доколкото тези проверки нямат никакъв ефект. Смисълът на докладите ще продължава да бъде само във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи.
>
>  
>
>  
>
> Второто писмо съдържа пълен отказ на всичките ни предложения за ПУРБ. Отново, което не е никаква изненада.
>
> Тук ще коментираме само случая със стопански ценните видове риби и др. водни организми, защото други две БД са приели предложенията - ще го коментираме само по тази причина.
>
> Както предния път, едното основание за отказ на БДЗБР, е, че щели да постигнат добро състояние на ВТ и така да се постигне опазването на стопански ценните риби, което е неприемливо по очевидни причини, след като не са предвидени мерки.
>
>  
>
> Този път има една много важна добавка - стопанският риболов бил разрешен само в Дунав и Черно море, така че тия риби не били важни за вътрешните водни обекти.
>
> Налага се да оспорим най-категорично това твърдение, за да не повярват в него и останалите БД.
>
>  
>
> При никакви обстоятелства не приемаме, че значението на дадени видове риби за икономическото развитие е свързано само със стопанския риболов. В противен случай речната/балканска/ пъстъва нямаше да я има в списъка, понеже тя не обитава нито Дунав, нито Черно море. Доколкото вярваме в компетентността на екипа на МОСВ, който я е включил в списъка, и се надяваме той да е съгласуван с ИАРА, намираме, че БДЗБР е трябвало да предположи друга много по-важна причина, а като не са знаели - поне да бяха попитали.
>
>  
>
> Стопанското значение на сладководните видове риби от списъка на МОСВ накратко се заключава в следното:
>
> 1.      На много места в страната се извършва риборазвъждане, платен риболов и други свързани дейности. Рибите от списъка имат огромно значение, доколкото те осигуряват и съхраняват генофонда на съответния вид, когато ги има в диво състояние в реките. Това е от изключително значение за горните дейности, за да може да се опреснява кръвта или да се подменят изцяло маточните стада например. В противен случай поколенията им се израждат.
>
> 2.      Рибите от списъка представляват и най-голям интерес за любителския риболов. Има много случаи в страната, когато населените места са зависими от подобни посетители в техните райони, защото се развиват заведения за хранене, къщи за посетители и т.н. Не в Западно Беломорски район, разбира се, по очевидни причини. Да не говорим за значението на любителския риболов за здравословния начин на живот, пълноценна почивка сред природата и т.н.
>
> 3.      В крайна сметка, развитието на икономиката и здравословния начин на живот на населението са неразривно свързани.
>
> 4.  Рибите от списъка са и интересен обект за научни изследвания. Слава богу през последните години това се отнася с особена сила за речната пъстърва. Връзката наука - икономика също е много важна.
>
>  
>
> Бихме препоръчали на БДЗБР, когато им кажем нещо за риби, просто да ни повярват, а не да се измъчват да демонстрират собственото си неведение. Обръщаме им внимание, че с наши предложения са внасяни промени в ЗРА, целогодишната забрана - всяка година. Сътрудничеството ни с ИАРА е многогодишно и се дължи на тяхната убеденост в нивото на експертиза в сдружението по въпроса за сладководните риби. Ако не ни вярвате - питайте тях или Дирекция Морско дело и рибарство към МЗХ!
>
>  
>
> Между другото - три от предложенията за ПУРБ са по идея на наши тайни съмишленици от екипа на МОСВ, но БДЗБР непреклонно отхвърли и тях. Самоличности няма да разкрием, дори да бъдем измъчвани на площада в Благоевград...
>
>  
>
> По отношение проекта на РЕЦ - становището не го довършихме докрай, след като прочетохме писмата от БДЗБР, поради загуба на ентусиазъм. Понеже все пак бяхме разгледали голяма част от Методологията и намираме, че не сме съгласни с някои постановки от нея, в изпратеното становище се съдържат основни бележки и заключение. Последните четири-пет страници не са разглеждани, нито други документи по проекта, защото ги нямаме.
>
>  
>
> Молим, да не ни се изпращат и входящи номера. Това е становище, с което не ангажираме никого.
>
> Молим и БДЗБР, да не извършва проверка на Петровска река отново, освен ако не планират такава.
>
>  
>
> Благодарим за разбирането и съдействието.
>
>

сряда, 4 май 2016 г.

Мини ВЕЦ "Мечката" няма да се строи

Мини ВЕЦ „Мечката" няма да се строи – Върховният административен съд отмени решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, с което бе одобрено изграждането на централата. Както е известно, срещу решението на инспекцията се обявиха и общинската управа, кметството в Широки дол, различни институции и организации и много жители на Самоков и района.

BY 

DTVASILEV

  10.04.2016

http://vestnikpriatel.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8/

Втори път "Не" на скандалния ВЕЦ "Чинара" в Смолян

четвъртък, 14 април 2016 г.

http://rodopismolian.blogspot.bg/2016/04/blog-post_78.html

 

Общинският съвет в Смолян за втори път отхвърли одобряването на Подробния устройствен план (ПУП) за обект МВЕЦ „Чинара" в Смолян. Причината бе недоволството от страна на живеещите в района на автогарата в областния град.

„От години наред ни тормозят с този ВЕЦ. Защо след като беше отхвърлено решението сега пак се предлага отново?", попита от трибуната по време на заседанието представителят на недоволните жители Ана Алекова. Тя заяви, че хората настояват да се спре източването на евросредства чрез подобни проекти, а най-важното, че с изграждането на този мини ВЕЦ се застрашава живота на стотици хора, живеещи в този район, защото зоната е свлачищна. Инвеститорът не е успял да убеди хората, че евентуалното строителство ще е безопасно за живота им. Общинските съветници се обединиха около тази теза и в изказванията си посочиха, че след като хората не желаят по редица съображения там да се строи, предложението не трябва да бъде прието.   

Срещу изграждането на минивеца писмо до кмета Николай Мелемов изпрати и един от собствениците на земя в този район Венелин Чоков. Според него районът е свлачищен и застраша реално живота на хората. Поради тази причина още през 80-те години е било взето решение за преустановяване на всякакви строителни дейности там. Заради свлачището е бил затворен и пътят, минаващ над реката.

 

Доклад за Петровска река - ВЕЦ Петрово, Яново, Катунци 1

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 01.05.2016г.  

 

            Настоящият доклад е изпратен до всички БД, тъй като наблюденията от него са общовалидни и се надяваме да бъдат отчетени от всички - дори и от БДЧР, ако при тях се появи такъв случай.

 

И така - посетихме отново река Петровска на територията на БДЗБР. Прекрасна река, с приказна красота и атмосфера, дотам, докъдето има вода, т.е. - почти доникъде.

Посетихме водохващането до извора Бистрец, в планината Алиботуш /Славянка/, която е защитена зона по Натура 2000, определена за опазване на местообитания и биологични видове. Водовземнето е за ВЕЦ-овете Петрово, Яново и Катунци 1

 

В предходни доклади сме Ви уведомявали, че малки притоци на река Петровска се обитават от ручеен рак /AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM/, за което сме представяли доказателства.

 

При посещението, в реката се изпускат около 50л/сек, които отговарят на условията на разрешителното. През правоъгълния отвор в стоманения савак не могат да преминават риби, но това не е важно, тъй като риби в реката няма отдавна. За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0210-dam/2016-05-01

 

И сега - по важната част.

Информирали сме нееднократно МОСВ и БДЗБР, че определеното в разрешителното за водовземане минимално водно количество е в тежко нарушение на Закона за водите. Съгласно

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eea/

за периодите 1991- 2010, 1992-2011, 1993-2012, минималното водно количество на карстов извор Бистрец - Qmin е измервано между 460 и 645л/сек., а изворът е почти непосредствено до водохващането. С други думи - определеното водно количество от 50л/сек е около 10/десет/ пъти по-малко, отколкото е определено в Закона за водите.

В ПУРБ на ЗБР 2010-2015 има мерки за водното тяло „Преразглеждане на количествените параметри на разрешителното за водовземане".

Срокът на разрешителното е изтекъл на 18.01.2015г.

Мерките в ПУРБ, ако са изпълнени при удължаването на срока на разрешителното - не се спазват от собственика. Обаче по-вероятно не са преразгледани количествените параметри, ако изобщо е удължаван срокът, тъй като вече знаем, че БДЗБР възнамерява да ги променя чак през 2021г.

Намираме, че подобно намерение не отговаря на изискванията на законодателството и молим, да бъдат предприети необходимите действия.

 

Подобни случаи има и други - на територията на БДЗБР за карстовите извори Язо и Кьошка, на територията на БДДР - карстов извор Глава Панега - за ВЕЦ Румянцево, на територията на БДИБР - за каскада Лепеница.

Както Ви е известно, има още множество грешки при определянето на минималните водни количества на множество разрешителни за водовземане на ВЕЦ. Интересното е, че грешките са винаги в полза на собственика на ВЕЦ и никога в полза на живота в реката.

 

Ето защо, отново използваме случая да обосновем предложението да се преразгледат всички разрешителни за водовземане на ВЕЦ, действащи и бъдещи, не само от гледна точка на количествени параметри.

Напротив, декларираме убедено, че във всички случаи, които сме разгледали досега и за които имаме документи, има много по-брутални нарушения.

 

Доскоро първото място се държеше от МВЕЦ Румянцево 2, за който Вие предприехте правилните стъпки и Ви поздравяваме.

 

За кратко лидерска позиция зае ВЕЦ Димитровград, който проучваме в момента и направо не ни се вярва това, което четем в Становище на БДУВИБР от 2010г. и последвалите го решения на БД и РИОСВ.

 

Но сега имаме нов лидер - бъдещия МВЕЦ Рилски манастир. За него няма нито един ред от законодателството, който да не е нарушен. Търсихме нещо да е спазено... и няма - това е абсолютният шампион.

Ще имаме удоволствието да Ви запознаем със специално Възражение по случая в най-скоро време.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ