Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Състояние на водните обекти в страната към 15 ч днес

Състояние на водните обекти в страната към 15 ч днес

30 ноември 2017 | 17:36

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 часа на 30 ноември няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовир „Боровица" е пълен на 100%

Язовири с процент на запълване над 90%: язовир „Пчелина" с обем 53,400 млн. м3 и  свободен обем – 0,800 млн. м3; язовир „Среченска бара" с обем 15,2 млн.м3 и свободен обем 0,300 млн. м3; язовир „Ясна поляна" с обем 31,830 млн. м3 и свободен обем 0,490 млн. м3.

Язовирите са с питейно-битово предназначение и обемите им не създават предпоставки за вредно въздействие на водите надолу по течението след тях.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.11.2017 г. е 3 786,9 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 76,6 % от общия им обем
 • напояване – 42,8 % от общия им обем
 • енергетика – 67,1 % от общия им обем.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД "ПБЗН" няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  15, 30 часа днес по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН" и „Напоителни системи" ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи"ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

За осигуряване на свободен обем се изпускат, по информация предоставена от общини и Напоителни системи ЕАД:

Община Бургас – не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината. Яз. „Мандра" – изпуска се контролирано, отворени 2 савака.

Община Айтос – на кота мъртъв обем са следните язовири: „Между реките" – с. Караново, „Боаза-1", „Боаза-2", „Аладъна" и „Под селото" Всички останали 20 язовира поддържат нива гарантиращи безопасната им експлоатация. 

Община Карнобат – яз. „Детелина" – контролирано се изпуска

Община Приморско – яз. „Ново Паничарево" контролирано се изпуска  с 0,3 м3

Община Камено – яз. „Трояново" – контролирано се изпуска – 1м3/сек,

Община Созопол – не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината;

Община Малко Търново – не се наблюдават проблеми с нивата на  язовирите на територията на общината. Обстановката е нормална.

Община Стралджа – няма язовири, които се изпускат и преливат и критични и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:  

Община Болярово – няма язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

*Допълнително община Камено са предоставили следната информация:

- Нивото на реките е в нормалните граници за сезона и на този етап няма опастност от излизане извън речните корита.

- Деретата в урбанизираните територии след наводнението на 25.10.2017г. са почистени и с добра проводимост. Извън урбанизираните територии не са почистини и при проливни дъждове се получава тапа.

- Язовирите на територията на общината са изпуснати до 1/ 3 от максималния обем с изключение на яз."Чанаджика 3"с. Трояново,"До село" с.Винарско , „Сарп дере 2 и 3 „ с . Винарско  които поради запушени изпускатели се изпускат сифонно с тръби ПЕВП  Ф 90 и нивото им е спаднало на 1-1,5 м под нивото на преливника.

*Представена информация от Напоителни системи ЕАД, клон Бургас:

язовири

кота водно ниво

наличен обем

общ обем

свободен обем

свободен обем

 

м

млн. мЗ

млн. мЗ

млн. мЗ

%

Порой

27,71

11,587

45,200

33,613

74

Ахелой

143,33

7,920

12,670

4,750

37

Трояново

87,70

2,965

5,900

2,935

50

Крушево

99,72

2,945

11,190

8,245

74

Церковски

147,63

0,850

6,500

5,650

87

Скала 1

465,70

0,945

10,340

9,395

91

Скала 2

-

0,347

0,960

0,613

64

Барган

-

0,378

0,560

0,182

33

Детелина

-

0,445

0,650

0,205

32

Община Шумен – яз.,,Дибич", яз. „Фисек"

Община Смядово – яз. „Кълново"

Обина. Търговище – яз. „Поляница", яз. „Вардун", яз. „Кралево", яз. „Руец", яз. „Лиляк", яз. „Красноселци", яз. „Овчарово", яз. „Черковна"     

Община Нови пазар – яз. „Нови пазар-1", яз. „Нови пазар-2"

Община Аврен – яз. „Тръстиково"няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 20793хм3, при общ обем от 23 780 хм3, кота ВН - 35,99м.

Община Дългопол – яз.,,Елешница" – контролирано източване през ОИ - 0,592 м3/сек;, разполага със свободен обем 7 356хм3, при общ обем от 10 466хм3

Община Провадия – яз. „Снежина"- няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 1470хм3, при общ обем от 2 340хм3, кота ВН - 119,30м.  Яз. „Комарево-Храброво" – разполага със свободен обем 165хм3, при общ обем от 404 хм3, кота ВН - 98,64 м контролирано източване през ОИ 0,05м3/сек;

Преливат през преливника и се изпускат:

Община Приморско – яз. „Ново Паничарево" – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,9 м3/ сек

Прелива през преливника:

Няма постъпила информация за преливащи язовири

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: към 15, 30 часа на територията на БДЧР няма превалявания, няма постъпили данни за аварийни ситуации.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

- Басейн на река Марица

Община Мирково

Облачно и много студено, без валежи, с минимална снежна покривка на отделни места от предишен снеговалеж. Нивата на реките и язовирите са в нормални за сезона граници и се наблюдават. Язовирите са под контрол. Няма информация за преливащи язовири. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води.

Община Златица

Облачно и студено. Няма информация за възникнали събития вследствие на високи води.

ИРМ Хасково

В района на ИРМ (изнесено работно място към БД ИБР) Хасково, нивата на реките са по-ниски от обичайното за сезона.

 • Нивото на река Марица при Любимец е спаднало от предходните дни
 • Нивото на река Марица при Тополовград и на Тунджа при Срем са в нормални за сезона граници; слаб снеговалеж в района преди няколко дни, без да повлияе значително на нивата на реките
 • Служителите на община Димитровград в момента обикалят по язовирите в района

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

- Басейн на река Тунджа

Община Елхово

Река Тунджа при Елхово е повишила нивото си от вчера сутринта с 5 см и днес е на 92 см, все още далеч от критичните 340 см.

Община Карнобат

информация за потенциално опасните язовири в община Карнобат:

яз. „Картелка" с. Екзарх Антимово – празен – БД ЧР

яз. „Черково" с. Черково - пълен с готовност за изпускане – БД ЧР

яз. „Ирибой" с. Церковски - пълен на около 50 %

яз. над с. Сигмен - пълен на около 50 %

Всички язовири се контролират от наемателите, с които са проведени телефонни разговори. Реките на територията на общината са в нормално за сезона състояние.

Община Сунгурларе

На територията на община Сунгурларе към настоящия момент няма валежи и не се наблюдава покачване на нивата на язовирите и реките. Ситуацията е в нормите и под контрол.

Към момента няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

- Басейн на река Арда

Община Ивайловград

- Състоянието на реките и дигите е нормално

- Няма постъпили данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения

Община Маджарово

- облачно, без валежи към момента

- няма данни за разливи и възникнали проблеми по диги и укрепителни съоръжения

- няма за момента данни за критични места и проблеми свързани с високи води

По информация на колегите от ИРМ Смолян

- на територията на ИРМ Смолян – слаби превалявания от дъжд и сняг по високите места. Няма информация за настъпили събития вследствие на високи води

Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

 • към 15,30 часа на 30.11.2017 г. на оперативния телефон на БД „ЗБР" няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите

 • Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири.
 • Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

 

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС 

Към 15, 30 часа днес няма постъпила информация във връзка с вредното  въздействие на водите в железопътната инфраструктура.

сряда, 29 ноември 2017 г.

Статистика от РИОСВ Смолян за допуснати ВЕЦ на територията на инспекция в Родопа планина

МОСВ, ние работим, проверяваме ОВОС, Оценки за съвместимост, правим справки.  Вие работите ли?  Че Европейската комисия чака


Справка за проведените ОВОС за ВЕЦ в РИОСВ Смолян

В регистъра се намират 168 процедури по ОВОС

В 91 случая ОВОС не е поискан (76 от тях са преди 1 януари 2007)

В 41 случая ОВОС е поискан (30 от тях преди 1 януари 2007)

Представени са 10 ОВОСа – само 1 след 1 януари 2007, 2 от тези решения са обжалвани от Община Доспат

Излиза, че само в един от десет случая е имало изготвен доклад по ОВОС

 

ОС

1.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хладилника",

2.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Юговско ханче

3.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Хана"

4.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Чавдо

5.   Съгласява ВЕЦ Хладилника след ДОС

6.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "ТЕА III етап

7.   Съгласува ВЕЦ Юговско ханче след ДОС

8.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Имарет дере II етап

9.   Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ "Лъки

10.               Съгласува „МВЕЦ "ТЕА III след ДОС

11.               Съгласува „МВЕЦ "Имарет дере II етап след ДОС

12.               Съгласува МВЕЦ Лъки след ДОС

13.               Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за „МВЕЦ Гребенец

14.               Съгласува МВЕЦ Гребенец

15.               Съгласува промяна на местоположението на сградоцентралата на МВЕЦ Сливка без ДОС

16.               Съгласува изграждането на МВЕЦ Свети Врач без ДОС – част от трасето на водопровода попада в ЗЗ

17.               Съгласува частично изменение на схема на МВЕЦ Лъки-2

18.                класически Salami-slicing, където се съглусав отделно сградата

 

 1. РЕШЕНИЕ № СМ-17-ОС/2016 г. „Частично изменение на приетата схема на МВЕЦ „Лъки-2 - съществуваща" в землището на с. Югово, община Лъки, област Пловдив
 2. 07.10.2011 Решение № 26-ОС/2011 „Изграждане на МВЕЦ "Свети Врач", на р.Еленска, землището на гр.Смолян
 3. 19.09.2011 Решение № 24-ОС/2011 „Изграждане на централа към МВЕЦ "Сливка", промяна на местоположението на сградо-централата", землището на с.Две топили, общ.Баните, обл.Смолян
 4. 16.08.2011 Решение № 19-ОС/2011 Изграждане на обслужваща сграда към съществуващ МВЕЦ "Гашня 2003", землището на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолян
 5. 20.07.2011 Решение № 16-ОС/2011 МВЕЦ "Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 6. 28.05.2011 Решение № 10-ОС/2011 Промяна на парцеларен план и включване на имот 026013, землището на с.Смилян към обект МВЕЦ „Бяла река"
 7. 16.05.2011 Решение № 09-ОС/2011 МВЕЦ „Гребенец", разположен на река Въча, землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 8. 18.04.2011 Решение № 06-ОС/2011 „Изменение на парцеларен план на МВЕЦ "Сливка", землището на с.Две топили, с.Сливка и с.Вълчан дол, общ.Баните, обл.Смолян
 9. 02.11.2010 Решение № 87-ОС/2010 МВЕЦ "Лъки", м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 10. 04.10.2010 Решение № 78-ОС/2010 МВЕЦ "Имарет дере" - II-ри етап, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 11. 05.08.2010 Решение № 61-ОС/2010 МВЕЦ "Теа" (III-ти етап), в УПИ I- 574005 и УПИ I-574002, 0043, м."Герзовица", землищата на гр.Смолян и с.Киселчово, общ.Смолян, обл.Смолян
 12. 30.07.2010 Решение № 56-ОС/2010 МВЕЦ „Лъки" в ПИ № 191061, м."Стоки", землището на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив
 13. 06.07.2010 Решение № 51-ОС/2010 МВЕЦ „Имарет дере" – II етап в ПИ № 000258, землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив
 14. 21.06.2010 Решение № 39-ОС/2010 МВЕЦ "Юговско ханче", в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 15. 01.06.2010 Решение № 32-ОС/2010 МВЕЦ „Теа" (III – ти етап) в УПИ I 574005, м."Герзовица", землището на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 16. 25.05.2010 Решение № 30-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали
 17. 13.04.2010 Решение № 14-ОС/2010 МВЕЦ „Чавдо" в землището на гр.Смолян, обл.Смолян
 18. 10.03.2010 Решение № 10-ОС/2010 МВЕЦ „Хана" в ПИ № 084044, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 19. 09.03.2010 Решение № 09-ОС/2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в ПИ № 084049, м."Дълвина", землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 20. 12.02.2010 Решение № 05-ОС/2010 „МВЕЦ "Хладилника", в землището на с.Песнопой, общ.Ардино, обл.Кърджали

 

21.               Съгласува ВЕЦ Сивиндо 2009 http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/23-%D0%9E%D0%A12009/23-%D0%9E%D0%A12009_IE_45.pdf

 

22.                2009 Съгласува МВЕЦ Кенан Дере– 1, с ДОС http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/58-%D0%9E%D0%A12009/58-%D0%9E%D0%A12009_IE_41.pdf  на река с 4 ВЕЦ!!!

 

23.               2007 да се извърши оценка за МВЕЦ Караул дере - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-014-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-014-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

24.               Да се извърши оценка за МВЕЦ Рибарника - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-015-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-015-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

25.               2007 – да се извърши оценка за МВЕЦ Мугла - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_Independance/%D0%A1%D0%9C-016-%D0%9F%D0%9E%D0%922007/%D0%A1%D0%9C-016-%D0%9F%D0%9E%D0%922007_IE_45.pdf

 

Съвместни с ОВОС

1.   Да се извърши оценка на МВЕЦ Гълъбово http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1%D0%9C-017-%D0%9F%D0%A02012/%D0%A1%D0%9C-017-%D0%9F%D0%A02012_IE_31.PDF

2.   Да се извърши оценка на МВЕЦ Бъзето и МВЕЦ Воденицата http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/CM-001-%D0%9F%D0%A02010/CM-001-%D0%9F%D0%A02010_IE_31.PDF

3.   2009 Да се извърши оценка на  Хидровъзел Барутин - http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1%D0%9C-010-%D0%9F%D0%A02009/%D0%A1%D0%9C-010-%D0%9F%D0%A02009_IE_31.PDF

4.   2008 Да се извърши оценка на МВЕЦ преспа  http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1M-067-%D0%9F%D0%A02008/%D0%A1M-067-%D0%9F%D0%A02008_IE_31.PDF

5.   2008 Да НЕ се извърши оценка на две МВЕЦ на съществуващ рибарник  http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/IE_EEA/%D0%A1M-099-%D0%9F%D0%A02007/%D0%A1M-099-%D0%9F%D0%A02007_IE_32.PDF

 

Доклади за оценки за съвместимост

1.   17.01.2013 ПУП-ПРЗ за обект: МВЕЦ „Гълъбово" в земл. на с.Любино, общ.Ардино, обл.Кърджали

2.   17.06.2011 ПУП–ПРЗ за обект Малка ВЕЦ „Гребенец" в землището на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян

3.      21.09.2010 МВЕЦ „Лъки", р.Джурковска, общ.Лъки, обл.Пловдив

4.      27.08.2010 МВЕЦ „Имарет дере", землище на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив

5.      02.07.2010 МВЕЦ „Теа", м.Герзовица, землище на гр.Смолян, обл.Смолян

6.      23.04.2010 МВЕЦ „Юговско ханче" в землището на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив

7.   19.04.2010 МВЕЦ „Хладилника" на р.„Давидковска" в земл. на с.Песнопой, общ.Ардино

 

 

вторник, 28 ноември 2017 г.

Риболовци протестираха пред екоминистерството

Добавено: 22/11/2017 | 12:17

http://www.agrotv.bg/p_10775Ribolovci-protestiraha-pred-ekoministerstvoto.html

pic
Протест пред екоминистерството организираха риболовци от сдружение „Балканка“ и природозащитници на 20 ноември 2017 г. Причината – унищожаването на зони от НАТУРА 2000. Протестиращите са поискали оставката на министъра на околната среда и водите и са връчили поредната жалба на представители на Главна дирекция „Околна среда“ към Европейската  комисия.

Сред засегнатите от човешка дейност зони чрез изграждането на ВЕЦ-ове са Земен, Въча-Тракия, както и река Ботуня. Същото предстои да се случи и в Яденица, твърдят от рибаловен клуб „Балканка“.
Етикети: | рибари | протест | екология | ВЕЦ | Натура 2000 

понеделник, 27 ноември 2017 г.

Многоцелеви комбиниран доклад относно речни легла, ВЕЦ и рибни проходи - Доспатска река и ЗЗ Среден Пирин - Али ботуш


В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, споделяме комбиниран доклад относно почистването на река Доспатска в участъка Сърница - Побит камък и над него, а така също и за ВЕЦ на територията на БДЗБР и БДИБР, и така също за рибните проходи.

Докладът се посвещава на бъдещото председателство на Европейския съюз от страна на България. Считаме, че това председателство ще разкрие нови хоризонти пред тристранното сътрудничество между нашите организации - ние, МОСВ и ГД Околна среда, морско дело и рибарство на ЕК. Планираме много мероприятия и посещения в периода, като обещаваме да каним компетентните органи на тях. Имаме специална програма и очакваме председателството с нетърпение, както и Вие, надяваме се.

Още в самото начало изказваме благодарност на областна управа Пазарджик за това, че ни поканиха да се запознаем с цялата документация по почистването на река Доспатска. Поради липса на време и водени от увереността, че законодателството у нас по отношение на опазване на речните легла се спазва, ние дълбоко вярваме, че цялата документация вече е наред, след нашия предходен сигнал.

Изказваме благодарност и на БДДР за това, че отхвърли възражението ни за източването на язовир Бебреш от едноименната ВЕЦ. Изразяваме несъгласие с решението на директора на БДДР, базирано на препоръки на комисия, назначена от самия директор, с която комисия също не сме съгласни. По казуса ще представим, разбира се, мотивирано възражение пред висшестоящия орган навреме.

И сега - към доклада:

I. Почистване на речното легло на река Доспатска


Както обещахме при предходната ни кореспонденция, ние извършихме изненадваща проверка на дейността. От проверката се установи, че преобладаващата част от дейността е извършена правилно, когато говорим за изрязване на наклонени живи дървета. Тук там има и изрязани прави, но процентът е пренебрежим. Повечето изрязани дървета също така са маркирани.
Също така използваме възможността да уведомим директора на НСЗП, че над Побит камък не се установява местообитание 91Е0*, но между Сърница и Побит камък местообитанието е налично, както имахме възможността да уведомим компетентния орган. Ето доказателството:

Точните координати на мястото са: 41.778708, 23.947646
По реката над Сърница има това местообитание още на много места.
Надяваме се данните да се използват при прекартирането на зоните по Натура 2000 с цел тяхното редуциране. Ето на този линк има качени и снимки от местообитанието:

За съжаление добрите новини по отношение  на почистването свършват дотук. Всъщност, освен рязани живи дървета по бреговете, коритото не е почистено от нищо друго. Нещо повече - окастрените клони много често са оставени в рамките на заливаемите площи от речното легло и са предпоставка за бъдещи проблеми. Паднали в коритото стари дървета, и големи количества боклуци също не са изчистени, а би трябвало.  За описаното можете да се убедите от следните клипове:

Разбира се, сигурни сме, че, тъй като почистването все още не е завършило поради авария на техниката - един вековен трактор на брега на реката, вероятно коритото наистина ще бъде почистено както трябва все някога, но все пак молим БДЗБР, като компетентен орган издал разрешителното за ползване на повърхностния воден обект, да осъществи контрол дали дейността е постигнала целите си. Само на теория би могло да се допусне, че ако не се изчисти коритото наистина, то догодина някоя междуведомствена комисия е възможно да прецени, че пак ще трябва да го чистим. Всъщност, намираме, че тази междуведомствена комисия, която е разпоредила почистването сега, е най-добре да приеме крайния резултат.

II. ВЕЦ на територията на БДЗБР
1. ВЕЦ Селската река
При посещението тази ВЕЦ не работи поради маловодие. Все пак изразяваме учудване, че БДЗБР е издала разрешение за водовземане, защото рекичката е толкова малко, направо нищожна, а все пак се намира в ЗЗ Среден Пирин - Али ботуш.  Тази ВЕЦ е новина за нас, поради което нямахме време да стигнем до водхващането и да снимаме и него.

2. ВЕЦ Матница
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката непосредствено над централата текат два литра в секунда. Това означава, че водохващането не изпуска нищо.
Водохващането е недостъпно, защото има бариера на пътя. По този начин БДЗБР много трудно ще хване каквото и да било нарушение, защото докато стигне до водохващането, гордият национално отговорен инвеститор ще спре турбината и горе ще протече вода в реката.
За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:III. ВЕЦ на територията на БДИБР
1. Деривационен канал Яденица - водохващания №4 и №5
Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. В реката и под двете водохващания се изпускат по триста грама в секунда. НЕК ЕАД продължава грубо да погазва ЗВ, ЗООС и ЗБР в пряко съучастие с БДИБР. Рибни проходи продължава да няма в грубо нарушение на ЗРА също така.
За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

2. Баташки водносилов път - водохващане №12 на Рибна/Чепинска над Велинград
Ситуацията е почти без промяна - продължава да няма рибен проход.
Сега обаче се изпуска малко повече вода от преди, но далеч не толкова повече, че да е спазен законът.
За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:


Като стана дума за рибните проходи, информираме повечето получатели на този доклад за радостната, но и тревожната  новина, че по наредбата за тях нещо пак се работи. Тревогата ни е свързана с факта че изключителният експертен потенциал на сдружението по въпроса не се използва, тоест седи и ръждясва,  да не говорим, че наредбата се прави заради нашите действия и ние сме основен виновник. Трябваше и да понесем поне малко от отговорността, а сега сме лишени от това право.

Ето защо се надяваме всички членове на работната група да са обхванати от ясно съзнание колко е важно това, което те правят. Особено тези от членовете, за които думата река представлява четири букви от азбуката или синя чертичка на картата. По тази наредба ще продължат да се влагат много пари на инвеститорите у нас. Направете я така, че от изхарчените пари да има полза, тоест през новите РП наистина да преминават риби, а не както е досега. И като я напишете наредбата - проверете дали рибните проходи по Давидковска да речем, или на всеки друг ВЕЦ от сайта ни, където сме обозначили глупав РП, не отговарят на нея. Надяваме се да осъзнавате каква отговорност поемате!
Направете наредбата ТАКА, че през новите рибни проходи да преминават риби!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието!

Рибари и еколози протестираха пред МОСВ

Еколози твърдят, че реките у нас се отравят от увеличаващите се ВЕЦ-ове по поречията им, а членове на ловно-рибарския съюз обвиниха екозащитниците в зелен рекет. 
 

петък, 24 ноември 2017 г.

Рибари на протест пред МОСВ срещу замърсяването на реките

21 Ноември 2017 09:24
https://nova.bg/ 

 

Става въпрос за унищожението на реките Струма, Въча и Ботуня

Рибари и природозащитници излязоха на протест пред Министерството на околната среда и водите, за да кажат "не" на унищожението на реките у нас. Протестът е организиран от риболовното сдружение „Балканка”.
Замърсяването на водата застрашава здравето на 320 милиона души
По-специално става въпрос за унищожението на реките Струма, Въча и Ботуня. Най-страшен е примерът с унищожаването на Струма при язовир „Пчелина” в района на Земен, където е направен нов ВЕЦ.
Протестиращите искат спиране на строежа на ВЕЦ-ове, за да не се ликвидират зони по „Натура”.

вторник, 21 ноември 2017 г.

Аферата "Незаконни вецове" влезе в прокуратурата


В България има поне 140 действащи руслови ВЕЦ, но едва три от тях са с изрядни документи. Много от централите нарушители са собственост на фирми, свързани с политици от различни партии и техни роднини. Това разкри разследване на Нова тв, озаглавено "В мътни води". Оказва се, че повечето т. нар. руслови минивецове, изградени в коритата на малки реки, са незаконни - собствениците им не са се снабдили с документ, че държавата им разрешава да строят там. При това положение не ясно как изобщо те са преминали всички процедури и са получили разрешение за експлоатация. В понеделник екоактивисти внесоха сигнал в прокуратурата.

Зад незаконните малки вецове, които се водят за "зелени" производства на ток и получават от държавата преференциални, т.е. високи цени за тока, стоят интересни инвеститори. Собственик на ВЕЦ "Мусомище" например е Красимир Първанов, бивш директор на НЕК, настоящ зам.-министър на енергетиката и собственик на редица частни ВЕИ проекти.

Във фокуса на разследването на Нова тв попадат още синовете на президента Георги Първанов - Владимир и Николай. ВЕЦ "Флеш" е собственост на "Флеш" ООД, в която съдружници са Владимир Първанов и Марияна Добрева. Добрева е сестра на червения депутат от БСП Кирил Добрев, който е дясна ръка на Корнелия Нинова. Добрева бе съветник на Георги Първанов в президентството.

Другият син на бившия държавен глава - Николай Първанов, е станал съдружник във ВЕЦ "Мега 1" с Еленко Божков, бивш член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Неотдавна двамата собственици на веца са продали дяловете си на Васил Костов, който също не е случайна персона - той е роднина на бившия ляв депутат и експрокурор на Оряхово Тома Томов.

Известната бизнесдама Цветелина Бориславова, която бе до Бойко Борисов в първите години на политическата му кариера, се оказва управител на ВЕЦ "Станкова река". Съдружник във веца е Димитър Причкапов, син на соцвеличието Лазар Причкапов, който бе и кмет на Благоевград.

"Ирита", фирма на кмета на Разлог Красимир Герчев (ГЕРБ), върти ВЕЦ "Златарица". Герчев е напуснал фирмата си, тъй като е станал кмет.

В аферата "Минивецове" попада и фирмата "Кит 2226" на Петър Курумбашев, който бе народен представител от левицата, а сега е евродепутат. Курумбашев бе в предизборния щаб на президента Радев, а после влезе в европарламента на мястото на избраната за вицепрезидент Илиана Йотова и напусна фирмата.

Интересни имена излизат около ВЕЦ "Црънча", създадена от покойния Симеон Василев, активист на ГЕРБ. Негов съдружник там е Росен Маринов, който през 2009 г. бе обвинен в предлагане на подкуп от 100 000 лв. на шефа на Агенцията по рибарство. Във веца работят синовете на кметовете на Црънча (ГЕРБ) и на Бръщен (Реформаторски блок).

Разследването осветява като собственик на ВЕЦ "Арнаутовци" Костадин Паскалев, когото помним като червен депутат, строителен министър и кмет на Благоевград. ВЕЦ "Гьоврен" пък е на Карамфил Каров, областен лидер на ДПС - Девин.

Това са само част от минивецовете, построени и въведени в експлоатация на ръба на закона и отвъд него. Бумът на издаването на разрешения за строеж на такива обекти е по времето на тройната коалиция. Бумът на строителството пък е при първото правителство на Бойко Борисов, когато всички инвеститори бързат да се закачат за мрежата, за да се възползват от високите цени на "зеления" ток.

Юридическият проблем с тях е, че са изградени в речни русла. Коритата на реките са публична държавна собственост, а инвеститорите нямат отстъпено право на строеж там. Вецовете са построени "въз основа на разрешително за ползване на воден обект, който се издава от Басейнова дирекция", казва Георги Даракчиев, зам.-шеф на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК). Именно приемателните комисии на ДНСК е трябвало да проверят книжата, преди да издадат разрешенията за експлоатация на вецовете, но по незнайни причини те не са реагирали на липсата на право на строеж.

Според известния юрист Огнян Герджиков някои централи несъмнено са незаконни. "Не е достатъчно да имат разрешение за водовземане и водоползване - те не гребат с кофи от водата или да черпят с маркучи да поливат. Те изграждат съоръжения вътре в коритото на реката", коментира проф. Герджиков, който оглавява съвета по законодателство.

ПРОБЛЕМИ

Любомир Костадинов от сдружение "Балканка" обясни пред Нова тв, че много от тези вецове заприщват коритата, не осигуряват необходимия отток и след тях от реките остават само гьолове, а рибата измира. За проблемите около минивецовете се знае от години, а всички отговорни държавни институции си затварят очите. Вчера "Балканка" описа нарушенията в сигнал до прокуратурата. С казуса се занимава и ЕК. Още през юни Брюксел започна наказателна процедура срещу България заради малките вецове.

Природозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в ПиринПриродозащитниците не са давали съгласие за сечи и строежи в Пирин

Изказванията за "втори лифт в Банско" целят изместване на фокуса от пореден опит за разрешаване на мащабни сечи и строежи в националния парк

Коалиция "За да остане природа в България" съобщава, че на работна среща в Министерски съвет вчера с бивши и настоящи служители на МОСВ, представители на администрацията на Банско и на природозащитни експерти, инициирана от вицепремиера Валери Симеонов, стана ясно, че се готви бърза, мащабна промяна на концесионния договор  за ски-зона "Банско", която да узакони вече изградена незаконна инфраструктура и да отвори пътя за нови сечи и строежи в Национален парк "Пирин".

Представители на екокоалицията, участвали в срещата, подчертават, че никой от тях не е давал и не може да дава съгласие за изграждане на нова, мащабна инфраструктура на територията на националния парк, тъй като това е противозаконно и ще обезсмисли самото съществуване на парка като защитена територия и обект на световното природно наследство.

На срещата беше потвърдено, че темата за втори лифт се използва като медиен балон - апетитите не са за един конкретен лифт, а за нови писти, лифтове и нови инвестиции, поискани в случая от кмета на Банско. Това се цели както с двугодишния натиск за легитимиране на план за управление на националния парк, който да дава възможности за мащабни сечи и строежи, така и със сегашния опит за промяна на концесионния договор.

Редица от повдигнатите на срещата въпроси - относно обема на концесията, печалбата на концесионера, собствеността на съоръженията и необходимостта от екологична оценка, останаха без отговор. Работната група обяви, че ще събира въпроси, които да получат публични отговори заради високата обществена значимост на случая Пирин.

Природозащитниците припомнят, че продължават да се предлагат решения за увеличения туростопоток във и около парка, резултат от който са и опашките пред лифта. За да са ефективни и устойчиви решенията обаче, те трябва да дойдат след екологична оценка на въздействието от туристопотока и на цялостното антропогенно натоварване, на увеличаването на отпадните води и на замърсяването, които да се съпоставят с опазването на най-ценното в националния парк -  естествената природен ресурс. Подобно решение изисква ревизия на безконтролното презастрояване на Банско, допуснато в противоречие с първоначалните намеренията от 2001 г., както на над 60% незаконното разширяване на ски зоната, което също е доведе много повече туристи от предвидения капацитет. Търсенето на най-добро управленско решение минава и през прозрачност на работата на концесионера - отваряне на данните за човекопотока, брой на продадени карти, включително изчистване на съмненията, че пари от туропреторите директно се превеждат в офшорни зони, без да минават през България. Подобен анализ е важен и за да се изпълни заявеното от министър Валери Симеонов увеличение на концесионното възнаграждение.

От коалиция "За да остане природа в България" заявяват, че за да няма двусмислени интерпретации на изказванията по време на дискусиите в МС и МОСВ, ще изискват в бъдещите срещи да се води стенографски протокол. Природозащитниците потвърждават, че, както и досега, ще обжалват в съда всяко решение по случая на МС и МОСВ, за което не са проведени задължителните по закон процедури за преценка необходимостта от екологична оценка и на оценка за съвместимост, съгласно българското законодателство и европейските директиви.

Допълнителна информация:
В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
понеделник, 20 ноември 2017 г.

Тревожен доклад на ЮНЕСКО за състоянието на Национален парк Пирин заради плановете за разширението на ски зоните


Тревожен доклад на ЮНЕСКО за състоянието на Национален парк Пирин заради плановете за разширението на ски зоните
 
Както винаги, преди началото на новия ски сезон, правителството започва ударно да работи за „втора кабинка на Банско", която е само претекст
 

София, 20 ноември 2017 г. - Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че българското правителство вече петни международния имидж на страната , защото за проблемите около унищожаването на Национален парк Пирин са наясно на най-високо международно ниво в ЮНЕСКО. Проблемите в Пирин са свързани с планираното строителство на нова, много по-голяма ски зона, представяна скромно като „втората кабинка на Банско" и улесняването на сечите на вековни гори според новия проектоплан за управление на Национален парк Пирин.
 
Тази седмица Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN), в който членува и българското правителство, наред със стотици други държавни и неправителствени организации, публикува своя годишен доклад за състоянието на обектите на Световното наследство на ЮНЕСКО.
 
ЮНЕСКО възлага на IUCN да извършва тези проверки, за да е наясно с реалното състояние на най-ценната и запазена природа по света, която е обект на защита на най-високо международно ниво.
 
В доклада за Национален парк Пирин се отбелязва, че състоянието му предизвиква „сериозно безпокойство", което е една стъпка преди крайната – „критично". Причините, описани в доклада, са заплахите от плана за разширяването на ски зоните в Национален парк Пирин от Предела през Банско до Добринище, особено в контекста на променящия се климат, както и от планираното увеличение на сечите. Споменава се, че управата на Национален парк Пирин не е в състояние да се противопостави на „силните външни интереси за туристическо развитие и също за използване на горите".
 
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" отбелязва, че както всяка година преди началото на ски сезона започват исканията за строителство на „втора кабинка на Банско".
 
Природозащитниците предупреждават, че тя е само параван за разширяването на ски зоната, така че тя да обедини планираната, но никога неразрешена ски зона Кулиното на Предела над Разлог, с разширението на ски зона Банско и на пистите над Добринище. Според изтекли вече планове (виж линка по-долу и приложената схема) става дума за гигантска ски зона с над 330 километра писти, които напълно ще унищожат северната част от Национален парк Пирин.
 
В същото време в момента се разработва нов общ устройствен план на град Банско. В него втора кабинка въобще не е предвидена, а това е законовият начин да се предприемат първи стъпки към евентуалното нейно строителство.
 
Пак в същото време кметът на Банско предлага да се промени сега действащия план за управление на Национален парк Пирин, така че да се допусне разширяване на ски зоната. Както знаете, това разширение завоалирано е вкарано в новия проектоплан за управление на националния парк, който обаче чака съдебно решение за законността си.
 
С исканията си кмета няма как да направи нещо смислено, защото всякакви промени на сега действащия план също трябва да се подложат на екологични оценки по българското и европейското законодателство, в които се забранява ново строителство на инфраструктура в националните паркове, но се разрешава ремонта. Т.е. няма как да бъде изградена законно втора кабинка, но на мястото на старата може да се изгради такава с по-голям капацитет.
 
В същото време правителството започва да имитира загриженост за Национален парк Пирин. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" е поканена на среща на работна група с вицепремиера Валери Симеонов в понеделник, на която да се обсъжда разширението на ски зона Банско.
 
Преди време такива срещи организираше и министърът на туризма Николина Ангелкова.
 
Коалицията "За да остане природа в България" е наясно, че тези срещи не стават без предварителното одобрение на премиера Бойко Борисов. През последната година над 100 хиляди души от цял свят са подписаха срещу плановете за застрояване и изсичане на горите на Пирин, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО и европейската екологична мрежа Натура 2000. С директен имейл всички тези хора призовават примиера Бойко Борисов да разпореди връщането на проектоплана за управление на Национален парк Пирин за основна преработка, докато не бъдат премахнати всички точки, които ще разрушат планината и поминъка на местните хора.
 

Повече информация:
- Докладът за Пирин на IUCN е на
http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/9613
 
- Тайният план за нова по-голяма ски зона стана публичен още през 2014 година: http://www.balkanleaks.eu/wp-content/uploads/2014/12/concept-2014.pdf
 
- Петицията до премиера Бойко Борисов продължава на wwf.bg/pirin


В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ