Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 31 януари 2020 г.

Възражение на сдружение Балканка относно изменение на чл.118ж от ЗВ през ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

МОЛЯ,

да се запознаете  с Възражение на сдружението относно:

ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия


ДО:

Председателя на Комисията по Околна среда и Води към 44 Народно събрание

г-жа Ивелина Василева

 

Председателя на Комисията но Енергетика към 44 Народно СЪбрание

г-н Валентин Николов

 

КОПИЕ ДО:

Министъра на околната среда и водите

г-н Емил димитров

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Против:          ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

                           №902-01-46, внесен от НС на 02.09.2019г.                           

 

Подател:             Сдружение „Балканка",      
           Уважаема госпожо Василева,

Уважаеми господин Николов,

 

            До нас достигна информация относно предложение на Валери Симеонов и група народни представители, внесено между първо и второ четене на ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия №902-01-46, внесен от МС на 02.09.2019г., чрез което се за пореден път се цели промяна на чл.118ж на Закона за Водите през ПЗР на Закона за концесиите.

 

            Предложението можете да откриете на следния линк:

https://www.parliament.bg/bills/44/954-04-223%20(2).pdf

 

            Същото е одобрено на заседание на Комисията по енергетика, проведено на 30.01.2020г. с почти пълно мнозинство, със само двама въздържали се, което е много тъжно.

            Не са представени никакви смислени мотиви, няма оценка на въздействието, нито е проведено обществено обсъждане. Налице е и прекасно мотивирано отрицателно становище на МОСВ, което не е качено на сайта на Народното Събрание неслучайно. Предложението Не Се предвижда и да бъде разглеждано в КОСВ, което пък е абсурдно!

            Единственият, заявен в мотивите интерес, е:

"...подобяване на съществуващата нормативна уредба."           

 

            В период на брутална криза за вода навсякъде в страната, при доказана незаконосъобразност на всички малки ВЕЦ-ове, построени след 2000г. у нас /със само две изключения/ и при доказано непрестанно пресушаване на реките от същите тия ВЕЦ-ове в нарушение на ЗВ, ние намираме процесното предложение за подигравка, а подходът за неговото внасяне - тайно, по терлъци, без никой да разбере - за недостоен.

            Нещо повече - цели се възстановяване на възможността още прекалено много такива ВЕЦ-ове да могат да се изграждат в ЗЗ от мрежата Натура 2000, при наличие на пилотна процедура на ГД Околна Среда на ЕК, която ще прерасне в наказателна неминуемо, заради нарушения на няколко директиви на ЕС от досега изградените малки изчадия, както правилно са посочили от МОСВ в отрицателното си становище.

            И най-важното - инвеститорите, които са искали да ги построят тия ВЕЦ-ове, са имали прекрасната възможност да го направят в периода от август 2010г., до 2015г., когато в чл.118ж, във връзка с чл.119а, алинея 1, точка 5 към забраните за обявени Защитени Зони се добавя и забрана за защитени зони, които са определени като такива. Дотогава нямаше нито една ЗЗ по директивата за местообитанията, която да е била обявена със заповед на министъра на ОСВ! Тоест, забраната на практика не е действала до 2015г.. И същите тия инвеститори, които цели ПЕТ години не са си мръднали пръста, ни се правят на невинни жертви сега? Може би ще е най-добре да им построим и ВЕЦ-овете с държавни пари, за да не се мъчат, а?

 

            Ето защо, отчитайки много по-висшите интереси на обществото, с настоящото становище ние Ви информираме за следното:

1.    В края на 2016г. беше направен първи несръчен опит за промяна на чл.118ж от ЗВ в посоката, за която настояват сега и от БСК. Беше внесено предложение за измененение на ЗВ, което после беше оттеглено.

2.    Малко след това беше направен втори опит, като същото изменение беше внесено чрез изменение  на ЗВ през ПЗР на ЗИД на друг закон в стила и добрата практика на 43 и 44 НС. Тогава КОСВ отхвърли предложението напълно правилно, въз основа на здравия разум, на обществения интерес и на нашите възражения.

3.    В края на 2017г. отново беше направен такъв опит и отново КОСВ отхвърли предложението за изменение на чл.118ж от ЗВ, пак след наши възражения и пак напълно правилно.

            Сега, надяваме се на тези опити най-после да се сложи край веднъж завинаги, като се имат предвид следните наши съображения:

 

1.    Оттокът на българските реки се характеризира с ясно изразена неравномерност -  постоянен висок максимум през пролетта, когато не може да бъде оползотворен пълно, фрагментация на оттока през лятото според валежите или сушата и ясно изразен минимум през есента и зимата. 75% процента от оттока в реките ни протича през април, май и юни! От тази гледна точка:

2.    Така наречената малка хидроенергетика у нас е напълно безмислена. Ако бяха въведени и спазвани строгите правила за осигуряване на минималния допустим отток, малките ВЕЦ-ове у нас щяха да работят през само пролетта, когато на никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане. Произвеждайки никому ненужен ток с гарантирано изкупуване и не стига че на повечето им го плащаме на преференциални цени по старите договори, ами на всичко отгоре трябва и да го балансираме, тоест да им харчим скъпата енергия само за сметка на обществото. За да им харчи безумния ток,ПАВЕЦ Чаира през пролетта работи на помпен режим  и по обяд, ако не знаете!

3.    На годишна база малките ВЕЦ-ове досега произвеждат около 2% от общото производство, като постоянно пресушават реките в тежко нарушение на закона. Ако изпускат минималните водни количества постоянно, тогава ще произвеждат по-малко от един процент.

4.    Нещо повече, въпреки че все още няма Методиката за минималния допустим отток и все още, в 21-ви век, МОСВ не влага никакви усилия нито за измерването на изпусканите водни количества под водохващанията, нито за тяхното постоянно наблюдение онлайн, Това Няма Да Продължава Вечно. Не и в 21-ви век, не и в държава член на ЕС. Тогава условията за "инвеститорите" истински ще се влошат и ще се окаже, че инвестицията им е хипер неизгодна и не се изплаща. А това просто значи, че държавата прави услуга на инвеститорите, като ги предпазва от толкова неразумна инвестиция.

5.    Фраментацията на речната ни система отдавна е преминала допустимите граници, а породената загуба на биоразнообразие е чудовищна. Вярваме, че всички сте се убедили в това от редовните ни доклади.

6.    Вкарването на все повече и повече реки в тръби при деривационните ВЕЦ или в блата при русловите ВЕЦ, влошава значително качествата на водата в реките, тъй като се елиминира самопречистващата им функция и/или се увеличава еутрофикацията. А почти всички руслови ВЕЦ са изградени на повече или по-малко замърсени води, както и повечето от деривационните нисконапорни ВЕЦ.

7.    Ако беше разумна, тази стратегия за малките ВЕЦ-ове щеше да е осъществена още при социализма, който беше свръх активен по темата и щеше да победи капиталзима, но не успя по друга причина. Дори социализмът прояви повече разум по темата, просто защото малките ВЕЦ са икономически абсурдни.

8.    Както Ви е много добре известно, в момента сме на фаза Пилотна процедура на ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура по жалбите ни дотук, заради досега изградените ВЕЦ. Глобите ще ги плаща цялото общество, заради нарушенията на "инвеститорите" и на държавните органи, позволили реките да се унищожат.

9.    До 2027г трябва да сме изпълнили целите на РДВ за постигане на добро състояние на реките и потенциал на СМВТ, което налага не нови ВЕЦ-ове, а мерки за възстановяване на увредените ни реки.

10. Рискът от наводнения е най-важното нещо. Идете и вижте какво става на река Искър например. Пет-шестнайсет парчета някой ден ще им се задръстят задбаражните езера с тиня догоре и тогава ще се кръстим да не дойде висока вълна, нали?

 

            И какво излиза накрая - под благосклонния поглед на законодателя и на МОСВ, обществото им плаща високата цена на тока, те крадат водата, която е най-ценния обществен ресурс, плащаме им балансирането и им плащаме с убитите ни реки, ще платим санкциите по наказателната процедура и накрая ще им платим удоволствието със санкции за непостигане на целите на РДВ до 2027г., при увеличен риск от наводнения? И си позволяват да искат още?

 

            Ето защо ние считаме, че "инвеститорите" искат прекалено много от цялото общество. Всъщност, ние настояваме за точно обратното - за да спазим изискванията на РДВ на ЕС и да постигнем целите й до 2027г., трябва незабавно да се пристъпи към подобряване на нормативната рамка по поставените от нас проблеми. С тази цел представяме следните предложения:

 

1.    Незабавно изготвяне на Методиката за минималния допустим отток, включваща и забрана за водовземане при водни количества в реките под допустимия отток..

2.    Изготвяне на Наредба за измерване и национален мониторинг на изпусканите водни количества под всички водохващания, включително денонощно онлайн наблюдение, публично достъпно по всяко време. Все пак живеем в 21-ви век, нали?

3.    Изготвяне на Наредбата за рибните проходи. Гордите легитимни "инвеститори - жертви" са построили у нас най-глупавите рибни проходи на планетата и това е доказан, вече световно признат факт.

4.    Въвеждане на тежки санкции за нарушителите, защото сега санкциите са смешни и ГД Околна среда на ЕК много добре знае за проблема, и е задала въпроси в рамките на Пилотната процедура, и Вие все още нищо не правите по въпроса.

5.    Преди издаване или удължаване на което и да било разрешително за ВЕЦ, който не е изграден - провеждане на пълно биологично и химическо изследване на състоянието на реката-жертва. Като имаме тези данни, впоследствие проверяваме периодично и като се установи влошаване - Замърсителят Трябва Да Плаща!

6.    Най-важното - провеждане на Национална Оценка ва Въздействието на досега изградените ВЕЦ-ове, за да се установи какви са ползите и какви са вредите дотук. Ползите за обществото са ясни и са равни на кръгла задраскана нула, а вредите също са ясни, но засега държавата не прави нищо за да ги установи, а трябва.

7.    До изпълнение на предходните точки, настояваме да се въведат пълна забрана за издаване или удължаване/изменение на разрешителни за водовземане/ползване и временен мораториум за издаване на нови разрешения за строеж за нови ВЕЦ. Подчертаваме временен, поне докато не се поправи нормативната база, не се проведе Националната Оценка на Въздействието и не се гарантират наистина минималните водни количества под водохващанията, а така също и миграцията на рибите!

8.    И най-важното - за реките с установено влошено състояние трябва да се премахват ВЕЦ-овете, които са го причинили, и да се търси отговорност на екпертите по ОВОС/ОС, които са обещавали, гледайки в тавана, че няма да има отрицателно въздействие. Отговорността на "експертите" и как тя да се търси е ясно регламентирана в относимото законодателство и то трябва да се приложи! Идете и вижте какво става на река Лом над Горни Лом или на Благоевградска Бистрица, или на Давидковска Малка Арда, или на Ретиже и т.н. и т.н. - тук списъкът е безкраен. Виновниците за това, което ще видите там, Трябва Да Понесат Отговорност! Част от отговорността трябва да бъде поета във връзка с мерките за възстановяване на реките, както се изисква от относимото законодателство. Държавата, която също има вина, също трябва да плати за възстановяването!

           

            Едва тогава ще се поохлади ентусиазмът на "инвеститорите" да нарушават екологичните правила, да ликвидират още реки и на всичко отгоре да се правят на невинни жертви за сметка на цялото общество!

 

            Припомняме Ви също така, че всички нови ВЕЦ-ове у нас, с изключение на само два действащи, са изградени в коритата на реките в тежко нарушение на закона, без учредено възмездно право на строеж, тоест са абсолютно незаконни, и Вие успешно заметохте и този проблем под килима!

 

            В потвърждение на всичко гореизложено, Ви представяме и Становище на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране /КИИП/, с което можете да се запознаете от следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/pismo043.pdf

 

            И все пак, още нещо още по-важно - досега са построени повече от 170 нови мВЕЦ, при съществуващи около 90 от социализма, включително каскадите. Абсолютно всички сравнително подходящи места вече са заети от нови мВЕЦ, които както вече се видя, биха произвеждали един процент от общото годишно производство на ток ако спазват закона. Чрез тях вече е ликвидиран животът в прекалено много реки и ако някой си мисли, че за още половин процент от годишното производство на ток ще ликвидира и останалите реки, той е изпаднал в дълбока, тежка заблуда. Просто предстои да се убеди, защото ще махаме ВЕЦ-ове, а няма да строим нови! Ако не сте забелязали, у населението вече се поражда огромно недоволство срещу ликвидирането на реките ни за печалбите на партийно свързани лица!

            Ето защо, в момента да инвестираш във ВЕЦ е по-глупаво, отколкото да инвестираш в строежи на Банско!

 

           

            Въз основа на гореизложеното настояваме да не се променя чл.118ж от ЗВ и незабавно да вземете правилните и неотложни мерки в посока възстановяване на реките!

 

И НАЙ-ВАЖНОТО:

            Ние много добре знаем, че голяма част от собствениците на изградени ВЕЦ са партийно свързани лица. В скоро време ние ще ги разкрием пред обществото.

            При нарастващото недоволство в страната, в условията на тежка водна криза, всеки нов малък ВЕЦ може да строши клона, на който неустойчиво висят останалите и едва едва се крепят. Надяваме се да имате предвид и ТОВА!

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София

 

 

 

                                                                                                                        

Дата 31.01.2020г

сряда, 29 януари 2020 г.

Уроци за министри от кризата в Перник

Авторът е професор в Института за икономически изследвания на БАН. Изразеното мнение е лично.

https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/01/29/4022044_uroci_za_ministri_ot_krizata_v_pernik/

За мъдростта на едно общество може да се съди по това дали успява да научи уроците най-вече от неуспехите си. Независимо от изхода на водната криза в Перник, на преден план излизат уроци, свързани с по-дълбоките пластове на това как се управлява България и защо нещата често не се получават. Знаменитата фраза на Виктор Черномирдин – министър-председател на Русия през 90-те години на миналия век, че: "Този път се опитахме да го направим както трябва, но се получи както обикновено", е напълно относима за реформата на ВиК сектора. Поривите след приемането ни в ЕС за промени в сектора стигнаха до една стратегия от 2013 г., която както обикновено, не се изпълнява. Затова кризата в Перник е отмъщение на водния сектор за пренебрегването му през годините.


Дискусията за причините за кризата в Перник е първия симптом за сериозно управленско заболяване и запазване на статуквото.
Управляващите с пълна сила се стремят да сведат тези причини до лични грешки на местно ниво


Всичко, което трябва да знаете за: Водната криза в Перник (168)

засушаването и състоянието на водопреносната мрежа. Дори състоянието на мрежата в Перник да беше перфектно, лошото управление на язовира и другите резервоари щеше да доведе до същата криза. ВиК - Перник, разполага със система за постоянно дистанционно следене нивото на язовир "Студена" и основните резервоари, както и за налягането на мрежата в Перник, което обаче не попречи на източването на язовира.


Така сериозната дискусия за проблемите в сектора се замества с търсенето на технически решения на кризата. Те са важни за близкото бъдеще на общината, но не и за бъдещето на ВиК сектора. Кризата в Перник е неприятна симбиоза от три фактора: лошо управление и състояние на ВиК дружеството, слаба и некомпетентна общинска власт и лошо състояние на ВиК мрежата. Големият въпрос е не е какво се е случило в Перник, а какви са причините за това.


Лошото управление и състояние на ВиК - Перник, е очевадно само от няколко показателя. При годишен оборот от 11,22 млн. лв. през 2018 г., вземанията на дружеството са над 13 млн. лв. Задълженията му за 2018 г. са в размер на 9,92 млн. лв. Загубата на дружеството през 2016 г. е 294 хил. лв., а през 2017 г. - 249 хил. лв. През 2018 г. дружеството има хилава печалба от 3 хил. лв. За техническото състояние на водопреносната мрежа най-често се използват


загубите на вода, които могат да бъдат лесно манипулирани.


Вероятно това се е случвало и в Перник, след като стана ясно, че водомерът на язовир "Студена" е бил демонтиран. Друг показател за това състояние са авариите на мрежата. През 2018 г. те са 1000 при обща дължина на мрежата от около 2000 км. Това означава, че веднъж годишно е правен ремонт на всеки 500 м от мрежата. ВиК - Перник, работи като аварийно дружество, което няма капацитет да се занимава с други проблеми. Въпреки това заплатата на управителя за 2018 г. е 3450 лв., заедно с над 1300 лв. на контрольора, назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.


За съжаление, лошото управление и състояние на ВиК дружествата не е локален проблем и това е известно от десетилетия. Това, което се повтаря като мантра са политическите назначения на ръководствата на тези дружества. Например във ВиК, Перник през последните 12 години са сменени четирима управители. Дори и да липсва политическа намеса, за управлението на тези дружества няма подготвени кадри. Тук проблемът не е в инженерната подготовка, а и не трябва само инженери да стават ръководители. Освен такава подготовка са необходими опит, разбиране от финанси на предприятията, информационни технологии, управление на човешки ресурси, работа със заинтересовани страни и лидерство. За осигуряването на такива кадри не може да се разчита на пазара. Регионалното министерство (МРРБ) трябва да инициира и финансира програма за подготовка на мениджъри на ВиК дружества. От студентската скамейка и от млади експерти във ВиК дружествата ежегодно в срок от 3-4 години трябва да се изберат 10-15 души, които да преминат през специално подготвена програма за обучение и практика. След това те трябва да бъдат разпределени за участие в работа във ВиК дружествата.


Вторият генерален проблем за множество ВиК дружества в страната е финансовото им състояние.


То е лошо, което ги поставя на ръба на оцеляването, съответно води до ниско заплащане, отсъствие на контрол и безхаберие сред персонала им. МРРБ трябва да наеме консултанти, които да оценят финансовото и експлоатационното състояние на всички закъсали ВиК дружества и на основа на установените дефицити да се разработи и финансира програма за тяхното оздравяване. За целта трябва да се създаде специален фонд за инвестиции във ВиК инфраструктура и системи за управление, финансово оздравяване на дружествата и осигуряване на финансовото им участие в новите проекти по Оперативната програма "Околна среда" (ОПОС).


Следващата важна задача за ВиК дружествата е организиране на участието им във водните проекти по ОПОС. В голямата си част тези дружества нямат административен капацитет да управляват проекти за стотици милиони лева. Например, ВиК, Перник е едно от тези дружества. За целта трябва да се прецени кои ВиК дружества нямат такъв капацитет и да се организират звена за управление на проекти към МРРБ, които да се занимават с изпълнение на тези сложни проекти.


На следващо място държавата следва да преразгледа политиката си към органите на местно самоуправление. Възприетият модел на управление на ВиК сектора предвижда един ВиК оператор да предоставя услуги на една област. За целта някъде към 2012 г. започна процес на сливане на общинските ВиК дружества към областните оператори. Този процес не е завършен и до днес в няколко области. Държавата досега по административен път се опитваше да притиска общините да подкрепят процеса на консолидация. Явно трябва да се подходи по друг начин и се използват икономически стимули и контролни механизми. За икономическите стимули може да се проучи опита на Нидерландия, а като контролни механизми могат да се прилагат


санкции при неспазване на изисквания за равнище на загубите, качество на водата,


пречистване на водите и други подобни показатели. Иначе повторението на кризата в Перник ще бъде неизбежно при някои общински ВиК дружества, което би струвало много скъпо на държавния бюджет. В Глобалния доклад за риска на наскоро завършилия Световен икономически форум в Давос като един от най-сериозните рискове е изведена водната криза. Дано има някой в правителството, който да прочете този доклад.


За липсата на координация между множеството министерства и други институции, които отговарят за водите може да се дълбае до безкрай. Проблемът не е решен, с което се създават системни проблеми при управлението и контрола на управлението на водите. Вместо да се търсят решения на този проблем се предлага създаване на още една междинна структура – ВиК холдинг. Все още никой от управляващите не може да обясни каква ще е мисията на тази структура. Досега няма публикувано решение на МС по този повод. Самото решение беше прието като точка извън дневния ред на заседанието на МС. Въпреки липсата на решение за създаване на такъв холдинг правителството побърза да му прехвърли 1 млрд. лв.


Въпреки че се твърди, че идеята за създаване на ВиК холдинг е лансирана в доклад от 2017 г.,


неясната му мисия и липсата на анализ на въздействието показват паника и са проява на слабост.


Примерът може да влезе в учебниците за това как не трябва да се изразходва публичен ресурс. В публични изявления на отговорни лица се твърди, че съществуването на холдинга ще подобри управлението и контрола върху ВиК дружествата, ще се създаде ресурс за финансирането и подпомагането им с експерти и техника. Самото създаване на една институция не е никакъв гарант за това. Същото би могло и би трябвало да се е случило в рамките на МРРБ.


Абсурдно и безсмислено е и предложението холдингът да има в състава си търговец на електроенергия, проектантска организация, както и да купува специализирано оборудване. Вместо търговец на електроенергия много по-изгодно е да се направи централизиран търг за доставка. Държавна проектантска организация отдавна трябваше да бъде създадена, но като самостоятелно звено. Капацитетът на съществуващите проектантски организации не е достатъчен за мащаба на водните проекти. Друг проблем е, че администрацията на холдинга ще изисква сериозна издръжка, която няма как да се осигури от закъсалите финансово ВиК дружества. Така една част от милиарда ще отиде за администриране.


Холдингът наистина може да осигурява по-евтино финансиране на ВиК дружествата чрез заемане на средства от пазара. След това става по-сложно. Какво ще стане, ако холдингът предостави кредит на ВиК, Перник или други подобни дружества, гарантиран с капитала на всичките ВиК дружества, и този заем не бъде върнат. Това на практика ще означава, че


гражданите и бизнесът на другите области ще трябва да плащат за провалите в тези ВиК дружества.


Колко дълго може да продължи това?


Наливането на публични средства в холдинга ще извади на преден план политическите спекуланти, които ще натискат ръководството му безпринципно да финансира техни подопечни ВиК дружества. Това не би станало, ако парите са заделени в специален фонд от типа на ФЛАГ с ясни правила за кандидатстване при отпускане на ресурса.


Накрая няколко думи за стратегията на ВиК сектора. Тя трябва да се допълни с решения за финансиране на сектора и за вкарване на икономически механизми които да стимулират конкуренцията в сектора. Такива биха могли да бъдат концесиите, защото те са най-подходящият начин за вкарване на частни инвестиции за някои от големите и атрактивни ВиК дружества. Това е и начин да се осигурят част от липсващите средства за инвестиции в сектора. Преди това трябва да се създаде капацитет за управление на концесионни договори в администрацията.
При по-малките и неатрактивни за инвестиции дружества е подходящо да се използват конкурси за ВиК оператор. Стратегията трябва да се допълни с план за действие, чието изпълнение ежегодно да се наблюдава от неправителствена организация. Защото управлението на водния сектор е много важна задача, която не бива да се оставя единствено в ръцете на политиците и неопитните администратори.

понеделник, 27 януари 2020 г.

Медиен мониторинг

27 Януари 2020

ВЕЦ-овете нямат общо с водната криза в Перник, твърдят от асоциация „Хидроенергия"
Водната криза в Перник категорично няма връзка с работата на ВЕЦ-овете, а се дължи на недостатъчните валежи и намаления воден приток ...Глоба за ВЕЦ на бивш екоминистър, ползвала вода над разрешеното
На фирма "Касиопея-7", която е собственост на бившия екоминистър от кабинета на НДСВ Долорес Арсенова и съпруга ѝ Асен Арсенов, ...Протестиращите във Франция спряха най-голямата ВЕЦ в страната
Енергийните работници протестираха срещу плановете за пенсионна реформа. Най-големият водноелектрически обект във Франция в парк ...ВЕЦ няма как да окажат отрицателно влияние върху водоснабдяването у нас
В хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс.ВЕЦ-овете произвеждат под 3% от потребявания ток у нас
В момента едва 2-3% от потребявания ток в страната е произведен от водните електрически централи. Това заяви изпълнителният директор ...Чудовището в езерото, изпило водата на Перник (видео)
При работата на ВЕЦ "Студена" и производството на електроенергия от тази мощност не се губи вода. Колкото вода излезе от язовира, ...Асоциация „Хидроенергия": Недостатъчните валежи са причина за водната криза
Категорично несъгласие с твърденията за връзка между водната криза и работата на ВЕЦ-овете изрази Асоциация „Хидроенергия" в ...ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната ...
София, 20 януари /Антоан Николов, БТА/ От асоциация "Хидроенергия" изразиха подкрепа на усилията на всички отговорни институции и ...Недостатъчните валежи и намаления воден приток са основните причини за водната криза
Асоциация Хидроенергия изказа категоричното си несъгласие с твърденията за връзката между водната криза и работата на ВЕЦ.Хайде стига с този Белмекен! Вода за Перник ще се взема от язовир Бели Искър
Причината за това е, че водата, пусната от Белмекен през каскадата ПАВЕЦ "Чаира", заради огромния си пад (близо 1500 метра до ВЕЦ ...четвъртък, 23 януари 2020 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка гр.София за Магистралата на Генерал Борисов, малко за ВЕЦ Бебреш и много важна информация за ВЕЦ Пчелина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и пясък, строителството на магистрали и т.н., пресушаването и/или отравянето на реки и язовири, както и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

МОЛЯ, да приемете настоящия многоцелеви доклад.

 

На първо място в доклада, Ви информирам, че сдружение Балканка извърши нова проверка на незаконния насип на магистрала Хемус под моста при разклон Боаза над река Вит.

 

По тази причина докладът е изпратен и на ДНСК, както и на МРРБ, към които служи и АПИ без особен ентусиазъм.

 

Уведомяваме Ви, че строителните дейности продължават, като се влагат усилия да се прикрие свръх некачественото изпълнение на насипа. При посещението се установи, че върху насипа саа натрупани отделни купчини от по-качествен  и не дотам качествен материал, но не чиста кал, с които да се покрият участъците от Чиста Кал. Купчините можете да видите ТУК:

https://www.youtube.com/watch?v=oRVaExNqXy4

 

Нещо повече - от източната страна на насипа един багер лениво изземваше хумусен слой покрай насипа с цел да се създаде впечатление, че същият хумус е премахнат и под насипа, както би трябвало, но не беше. Тоест незаконният насип си е изпълнен директно върху нивите на хората:

https://youtu.be/m1lNdNwrSJQ

 

Бихме искали да обърнем внимение И на БДДР, че в момента тежка техника се качва върху насипа като преминава през реката. За целта в самия насип е изкопан подход за достъп. Според нас това представлява нарушение, за което БДДР биха могли да се обадят на изпълнителя, преди да го проверят, за да го няма на мястото при проверката.

Нарушено е и решението по ОВОС на Магистралата, което предписва при строежа да се използват САМО съществуващи пътища и трасето на магистралата, а не да се правят бродове през реката.

Подходът за достъп върху насипа можете да видите  в началото на следното видео:

https://www.youtube.com/watch?v=GLKUN4PLixc&feature=youtu.be

 

ВАЖНО:

Бихме искали да заострим вниманието на ДНСК, с която имаме дългогодишно ползотворно сътрудничество, върху събитията от предходната седмица. Струва ни се, че ДНСК влиза в схемите, шлифовани до блясък в МОСВ, а крайният резултат вече се видя.

Процесният насип е хипер незаконен и свръх некачествен, а ДНСК си затваря очите и не си изпълнява задълженията по закон, което няма да ги доведе до добър край. Страхуваме се, че те подценяват ситуацията така, както го правеха в МОСВ, но вече не. Дано от ДНСК да си вземат поука. Ако не - силно препоръчваме да си подготвят кошници с най-необходимото за оцеляване в сурови зимни условия...

 

На второ място в този доклад обръщаме внимание на всички получатели върху казуса с ВЕЦ Пчелина!

Днес дадохме показания в Следствието в Перник по този въпрос. Споделихме тревогите си, че е извършено умишлено престъпление от органи на МОСВ.

Ето защо се надяваме новият министър на ОСВ да бъде запознат с проблема и да изпълни задълженията си по чл.199 и 199а от ЗВ, докато има време. С други думи - да прекрати дейността и да отнеме разрешителното за водовземане на ВЕЦ Пчелина, или да си приготви и Той кошница с най-необходимото.

 

Специално за ДНСК обръщаме внимание, че ВЕЦ Пчелина е построен и пуснат в експлоатация с незаконно разрешение за строеж!

Причината се крие във факта, че язовир Пчелина е от комплексните и значими язовири от Приложение №1 на ЗВ, което значи, че язовирът и всичките му съоръжения са Публична Държавна Собственост по смисъла на чл.13 от ЗВ.

И тогава, за да се върже една нова ВЕЦ към основния изпускател на язовира, което по същество предсталява реконструкция на съоръжението, което от своя страна представлява Строеж от Първа Категория по смисъла на чл.137 от ЗУТ, не е достатъчно само съгласие на Напоителни Системи ЕАД, които само стопанисват язовира в случая, Но Не Са Собственик!

За да се отдаде публичната държавна собственост - язовирът и съоръженията към него - за новия ВЕЦ, е необходимо решение на Министерски Съвет.

Надяваме се ДНСК да извърши проверка и по този случай, преди да е станало късно.

Също така, към жалбата ни до ВАП добавихме някои материали, които доказват умисъл от страна на органите на МОСВ в престъпленията за ВЕЦ Пчелина по чл.278в и чл.352 от НК - можете да се запознаете с тях в прикачения файл.

 

 

И на трето място Ви уведомяваме, че язовир Бебреш като че ли е спрял да спада, което е една радостна новина. Снимки  и видео можете да откриете в следния линк с данни от посещението ни на 14.01.2020:

https://dams.reki.bg/0017-dam/2020-01-14

 

 

Накрая на този доклад настояваме ДНСК да отиде и да хване незаконния насип при моста на Боаза най-после, както и да извърши проверка на незаконнто разрешение за строеж и пускане в експлоатация на ВЕЦ Пчелина!

 

Настояваме също така новият министър да изпълни задълженията си по чл.199 и чл.199а от ЗВ, като прекрати дейността на същия ВЕЦ Пчелина, и да му отнеме разрешителните за водовземане/ползване, преди да е станало късно!

 

И, между другото, молим да ни уведомите докъде стигнахте с узаконяването със задна дата на всичките незаконни ВЕЦ у нас?

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

Искрено Ваш


Сдружение Балканка, гр.София

понеделник, 20 януари 2020 г.

Медия мониторингДимитър Куманов: Малките ВЕЦ-ове не спазват законите
Членът на риболовен клуб „Балканка" смята, че около 2005 г. е имало бум на новооткриващи се ВЕЦ-ове, а собствениците не са случайни.ВЕЦ "Бебреш" отхвърля обвиненията на кмета на Ботевград, че източва язовир Бебреш
Твърденията на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, че ВЕЦ "Бебреш" е отговорна за ниското ниво на водите в язовир Бебреш, ..."Балканика": Почти 140 от 170 малки ВЕЦ-ове са незаконни
За 8 години са установени много нарушения по темата с ВЕЦ-овете. По-голямата част са изградени незаконно, подчерта той.ВЕЦ-ове на стената на язовир "Огоста" не работят
Нивото на язовир "Огоста" край Монтана е изключително ниско - в язовира има 155 милиона кубически метра вода при максимален обем от ...Язовир "Цонево" във Варненско източен заради частен ВЕЦ?
Преди да отиде по предназначението си обаче водата минава през ВЕЦ-Цонево за производство на електроенергия. И в това няма нищо ...ВЕЦ „точи" язовир, 10 бона глоба, но…
Санкция в размер на 10 000 лева получи Националната електрическа компания (НЕК) заради преработване на вода над допустимите ...Валентин Златев: България ще има проблеми с електричеството в близко бъдеще
Спряхме атомните реактори, ще затворим централите на въглища, ще затворим и ВЕЦ-овете. Въпросът е да питаме българските граждани ...Фенове на баскетболния тим "Балкан" на протест заради ситуацията с язовир "Бебреш"
Валентин Златев: С ВЕЦ „Бебреш" се отклонява вниманието от ... Документи: Безводието в Ботевград – заради ВиК аварии и вец на Златев.Спецпрокуратурата проверява за потенциална водна криза в Ботевград
-да се изясни как от кога и при какви обстоятелства работи частната ВЕЦ, описана в публикациите, като се приложат и съответните ...Генка Шикерова за това как се случва цензурата в медиите
Шикерова разказа и какво се е случило след разследването й от 2017 година за това как в страната са изградени десетки ВЕЦ-ове в корита ...ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ