Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 13 декември 2012 г.

Австрия и ВЕЦ

Австрия - европейският "специалист" по ВЕЦ-ове

15.11.2010 11.14

Австрия в момента произвежда две трети от електричеството си чрез ВЕЦ-ове, а в бъдеще делът ще нарасне още, съобщава германският вестник "Ханделсблат".

След известно затишие, настъпило след 90-те години, сега страната отново е изправена пред бум на хидроенергетиката, тъй като големите енергийни концерни планират мащабни инвестиции в нови съоръжения. Предложени са 80 проекта, оценени на 6,2 милиарда евро.

Най-голям дял от инвестициите е насочен към екологични водноелектрически електроцентрали, разположени в западните части на страната. Австрия вече е призната за европейския "специалист" по хидроенергетика, а при изпълнение на всички проекти мощността на австрийските електроцентрали ще се повиши с близо 40 процента от сегашните 21 000 мегавата.

За инвеститорите милиардите, определени за нови ВЕЦ-ове, са добре вложени пари. За по-голямо използване на силата на водата има и още една причина - за да постигнат целите за борба с климатичните промени, много страни залагат а енергия от слънцето или вятъра. Ако обаче слънчевите лъчи не са достатъчни, а ветровете - твърде слаби, то трябва да се използват други екологични алтернативи. /Дарик радио

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=510905

четвъртък, 6 декември 2012 г.

гл.ас. инж. Ангел Захариев

гл.ас. инж. Ангел Захариев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника

гл.ас. инж. Ангел Захариев
Кабинет А426
Приемно време

Приемно време уч. 2012/2013Зимен семестър (Октомври-Януари) 

Понеделник-11.00-13.00

Вторник-10.00-12.00 

Сряда-Х 

Четвъртък-Х 

Петък-Х 

Седмица за заверки-

Понеделник 10,00ч.-12,00 

Вторник 10,00-12,00 

Сряда 10,00-12,00 

Четвъртък 10,00-12,00 

Петък 10,00-12,00

Телефон 9635245/598
E-mail ang_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Хасково 25.04.1974
Постъпил в УАСГ 2002

Образование

09. 1995 – 06. 2000 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия-София кат."Хидротехника"; Специалност – ВЕЦ и Деривационни Системи Магистър по ХТС /MSc/:

20. 09. 2012 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия-София кат."Хидротехника";

ОНС "Доктор"

Научно направление - 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

(02.15.07)ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО
 

Езици

Английски-Писмено-Мн.Добро, Говоримо-Мн. Добро, Четене-Отлично;

Руски-Писмено-Мн.Добро, Говоримо-Мн. Добро, Четене-Отлично;

Китайски- Писмено-300-350 йероглифа, Говоримо-Основни умения,Четене-Основни умения;

Научни интереси

Хидроенергийно строителство: ВЕЦ И МВЕЦ-Нисконапорни МВЕЦ,Водовземания от реки, Язове, Деривации и деривационни съоръжения-напорни/безнапорни, подземни/повърхностни. Числено 2D и 3D моделиране на речни участъци,

КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЕЦ И МВЕЦ И ПОДЗЕМНИ ДЕРИВАЦИИ

Хидромеханично оборудване:-технологични проблеми/монтаж пускане в експлоатация/, турбини тип "Каплан", "Францис", "Пелтон", "Мичел-Банки", "Архимедов винт" и др.

Екологични аспекти на ХТС: Рибни проходи-"технически" тип и "био" коридори, рибни рампи.

Хидротехническо строителство: МалкиНЯС-земнонасипни, каменно насипни, диги, укрепване на речни легла и защита от наводнения.

Членство

КИИП /Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране/

Проектант с ППП №06913 Конструкции на ХТС

БДГЯ /Българско Дружество по Големите Язовири/ - Член

ESHA /European Small Hydro Association/ - - Член

Участие в научно-изследователски проекти

"Хидравлично изследване на настъпалени габионни преливници"-УАСГ, 2004-2007г.

Участие в проектиране и строителство

1. МВЕЦ "Димитровград" - 3,2 MW- Работен проект, Гл. проектант

2. МВЕЦ "Давидково-2"" – 0.42 MW - Работен проект, Гл. проектант

3. МВЕЦ "Наречен"- ПП.

4. МВЕЦ "Долене-1" -1.0 MW -Проектант ХТС.

5. МВЕЦ "Филипово"- ПП, Проектант ХТС.

6. МВЕЦ "Места-1"- ПП, Проектант ХТС.

7. МВЕЦ "Дебнево"- 0.4 MW ПП, Гл. проектант.

8. МВЕЦ "Душево" - 0.25 MW - Работен проект, Гл. проектант.

9. МВЕЦ "Костена"- Работен проект, проектант ХТС.

10. МВЕЦ "Каменица"- 0.6 MW Работен проект, проектант ХТС.

11. МВЕЦ "Устрем "-1.0 MW - Работен проект, Гл. проектант, Авторски надзор.

12. МВЕЦ "Елхово" - 0.5 MW - ПП, Гл. проектант.

13. МВЕЦ "Мелник "- 0.5 MW - Работен проект, Гл. проектант.

14. МВЕЦ "Лъки " - 0.8MW - Работен проект, Гл. проектант

15. МВЕЦ "Певал"-0.5 MW - Работен проект, Гл. проектант

16. МВЕЦ "Брезе"- Водохващане, Работен проект, Гл. проектант

17. МВЕЦ "Дългата река"- Напорен тръбопровод, Работен проект, Гл. проектант

18. МВЕЦ "Домлян"- Напорен тръбопровод, Работен проект, Гл. проектант

19. МВЕЦ "Катунци"- Напорен тръбопровод, изследване за хидравличен удар

20. МВЕЦ-Проучвания, Оптимизации на технически решения-над 15броя.

21. Корекция на дере I-пром зона гр. Момчилград. Проектант ХТС

22. Корекция на р. Хасковска-„Изследване на пропускната способност",

23. Укрепване на р.Тунджа при с. Самуилово ремонтно-възстановителни работи.

24. Корекция на река с. Строево. Гл. проектант, Авторски надзор.

25. Корекция на река с. Маноле Гл. проектант

26. Корекция на река с. Скутаре Гл. проектант

27. Корекция на река Стара река, с. Белчин-Гл. проектант, управление на проектирането на прилежащата инфраструктура. Авторски надзор.

28. Язовир Тихомир-Работен проект.

29. Язовир Орманя. – Работен проект, проектант ХТС. Авторски надзор.

30. Язовир Лале- ремонтно-възстановителни работи, проектант ХТС

31. Язовир Жълтушa- ремонтно-възстановителни работи, проектант ХТС

32. Оценка на хидроенергийния потенциал на водопроводната мрежа на гр. Априлци.

33. SOFIA AIRPORT LOT-B2-Корекция на р. Искър северна зона. проектант ХТС

34. Рибарско пристанище „Мичурин"- Технически проект

35. Пристанища „Лом", „Вардим"- Технически проект, Проектант ХТС

36. Дълбоководно заустване в Черно Море на ПСОВ „ХУМАТА" изследване на тръбопровода.

37. Над 20 проекта за ВиК системи в това число сондажни кладенци за мин. води.

38. МВЕЦ "Десислава" - Авторски надзор.

39. МВЕЦ "Тъжа-1" - Проектант ХТС.

40. МВЕЦ "Тъжа-2" - Проектант ХТС.

41. МВЕЦ "Павликени" 0,8MW - Гл. проектант.

42. МВЕЦ "Вичван" 0.5MW- Гл. проектант.

43. МВЕЦ "Костенец" - 0.02MW -Гл. Проектант.

44. МВЕЦ "ОСИКА" - 0,26MW - Рехабилитация. Гл. Проектант.

45. ВЕЦ "Устово" - проект за рибни проходи на водохващания на р. Черна и р. Бяла. Гл. проектант.

46. ВЕЦ "Бял Извор" - проект за рибни проходи на водохващания на р. Арда.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ВЕЦ И МВЕЦ-Нисконапорни МВЕЦ, Водовземания от реки, Язове, Деривации и деривационни съоръжения.

 Обследване и рехабилитация на ВЕЦ и МВЕЦ

Рибни проходи-"технически" тип и "био" коридори, рибни рампи.

МалкиНЯС-земнонасипни, каменно насипни, диги, укрепване на речни легла, защита от наводнения.

 

АМИРАНИ НАСИПИ

Хидравлично моделиране на ХТС

Числено моделиране на взаимодействия "Флуид-Конструкция"

Публикации

1. Захариев А., Вариантни решения за подобряване на технико-икономическите показатели на МВЕЦ, Годишник на УАСГ – София, Vol XL. 2004-2005.

2. Захариев А., Последици от наводненията върху ХТС в района на Родопите, Ден на водата, София, март 2006.

3. Захариев А., Нови решения от габиони за конструкция на масивния яз на обикновени водохващания, БУЛАКВА, София, Март 2005.

4. Zahariev A., Flood after-effects on the recently build small power plants in the region of Rhodopes Mountain, Second Bulgarian-Austrian Seminar "Hydraulic engineering and envoironment", Sofia, 27-28 October 2005.

5. Zahariev A., Nicolcheva B., Using of modular systems for river training as environmental solutions, Second Bulgarian-Austrian Seminar " Hydraulic engineering and envoironment", Sofia, 27-28 October 2005.

6. Захариев А., „Хидравлично изследване на настъпалени преливници от габиони при обикновенни водохващания", Юбилейна научна конференция-65 години УАСГ, София, 2007

7. Захариев А., Стоянова В., „Хидравлично моделиране с HEC-RAS 4.0. на участък от р.Марица за определяне на кривата на водната повърхност на МВЕЦ "ДИМИТРОВГРАД", Първа научно-приложна конференция за студенти, докторанти, дипломанти, УАСГ, София, 2009г.

Хоби

Бокс Китайски бойни изкуства-Фандзъ, ФънМоГун, ТайЧиЧуан, ПиГуаДжан

Новата модна линия МВЕЦ в Самоковско

Автор: Бойчо Стамболийски | 17.12.2009


Не бива да забравяме, че това, което имаме като природа най-грижливо е пазено от народа ни като светиня от Аспарухово време до днес от повече от петдесет поколения и е отстоявано през вековете по бойни полета с цената на кръвта и живота на безброй чеда на Родината. Свидетелства за това в родния ни край, а и в цялата страна, колкото щеш. Дори и само по тези причини правото на всички обикновени хора да имат и да ползват тази природа свободно и общодостъпно, е свещено и неотменимо, независимо какви закони са написали за това едни или други политиканти и как им се ще да ги прилагат, чий нашенски или чужд интерес и под какъв предлог се стараят възмездно да обслужат, и като какви благодетели се изписват. Заедно с това всички ние имаме правото, но и задължението да предадем на потомците ни не спомени за красива природна среда и жалки остатъци от нея, а да им я оставим във вида, в който сме я наследили от тези преди нас.

След като една част от сънародниците ни, по препоръка и с активното съдействие на разни корифеи и доброжелатели уж ревностни защитници на частната собственост и на свещеното право всеки да има такава, придобиха понякога и по доста различни от законовите регламенти начини почти всичко, което беше съградено от и по Конституция принадлежеше на цялата нация, с несекващ апетит вече се стремят активно да добият и части от речните корита.Тези хора се опитват да свършат това под най-благородни предлози, замайвайки населението от речната зона на общината и държавните институции, от които зависи разрешението за ползване на набелязаните водни обекти, с поредица проекти за мини водноелектрически централи /МВЕЦ/ на р.Искър в участъка от моста на околовръстното шосе до с.Злокучане. На обществеността в последно време станаха известни три отделни проекта за изграждането на по няколко МВЕЦ на посочения участък. Два са на г-н Румен Милев - за първия като управител на МВЕЦ "Радина" ЕООД, а по втория пък като управител на "ББИ Енереджи"ЕООД. Двете дружества са със седалище в Пловдив. Третият е на управителя Емил Русев на "ХК Долен Искър 9" ЕООД със седалище в София. На всеки е известно колко по-пълноводни са Марица при Пловдив и Искър след Панчарево. Защо ли тогава е този интерес на въпросните инвеститори към нашия участък?

Оказа се, че по инициатива на Община Пловдив, на Марица се правят хидроложки проучвания и анализи, работи се по стратегия за устойчиво развитие и се предприемат мерки за защита профила на речното корито, бреговата зона флората и фауната, т.е. прилагат се европейски подходи и може би поради това класирането на такива проектчета е под голям въпрос. В района на София в тези направления се процедира по подобен начин. Виж в община Самоков е по-друго. Тук нещата са далеч по-прости и ясни - няма ненужни стратегии, много - много не се теоретизира, ако се аргументираш добре лесно може да бъдеш разбран, няма кой да скача срещу проекта ти и по досадни дреболии в него. Вместо да се остави реката да възстанови съсипаното от хищническата експлоатация през последните 30 години корито, й се помага, видимо водещи общински фактори предпочитат да се засипват брегове и да се потулят поразиите в този участък по заливните зони на множество язовирчета на МВЕЦ. Голяма работа, че след това там няма да има вече река. Не случайно общинското ръководство не възрази срещу никой от проектите. Участниците в гражданска инициатива, включили се в подписката с предложенията за река Искър до Министерство на околната среда и водите от 21.08.2009 г., категорично възразиха и по трите проекта. Важно е за всички жители на общината да знаят причините за това, за да се разсеят заблудите, в които предложителите на проектите се стараят да въведат всички нас и да се разберат правилно опасните последици за обществения интерес от реализирането на тези проекти. Ето за какво става въпрос:

Във всички проекти необходимите за производство на ел.енергия количества вода са доста повече от максималния отток на реката. Например МВЕЦ "Радина" трябва да произвежда 2 400 кWh електроенергия с 15 m3/s вода. Това количество вода означава на праговете в чертите на града по цялата ширина на коритото дълбочината да е 30 см при скорост на течението 1m/s, то постоянно. Някой да е виждал такова пълноводие някога, освен в рамките на 1-2 дни през лятото на 1977 г., когато изпуснаха язовир „Бели Искър" за ремонт? Дори и да имаше толкова вода предвидената ел.енергия не може да се произведе с този тип турбинни мощности и това го знаят немалкото специалисти от централите в Самоковско. Дали наистина проектите целят производство на енергия или нещо друго?

2. В оскъдно обявената проектна докуменация има редица неточности и несъответствия в данните, за котите на речното дъно, профила на реката, руслото, бреговата линия, денивелацията и др. Явно този подбор на удобни данни се прави с цел да се докажат реално несъществуващи възможности за реализация на определен замисъл, различен от обявения официално. Освен това поради структурата на бреговата зона - камък и чакъл, и сериозното просмукване ще се наложи язовирните стени да се направят доста по-широки, което означава и по-голяма заливна площ от проектираната. Този съществен момент грижливо се премълчава от проектантите и предложителите.

3. Притежателите на земеделски имоти от двете села на левия бряг в м. "Лаго" трябва да знаят, че срокът за експлоатация на стените и съоръженията е поне 50 години и са собственост на този, който ги е изградил. Той ще поиска съответни сервитути за съоръженията. Дали няма и тук да се повтори ламаринната гледка след Щъркелово гнездо и новоселския залив? Никъде не се говори за режима на достъп на хората до водоемите, ако въобще такъв се предвижда. Нищо не се споменава за запазване на традиционното осигуряване с вода за напояване на тези имоти, при какви условия, режим и цени.

4. Населението свърза изпълнението на проектите с осигуряване на работни места, но инвеститорите нямат задължението да наемат местна работна ръка, както при изграждането, така и при експлоатацията на централите.

5. Тези проекти не са съобразени с елементарните изисквания за растителността,птиците и рибите в речната зона. С лека ръка се пренебрегва важната подробност, че съществуващите крайбрежни ивици от върба и бяла елша са защитени от закона за биологичното разнообразие и Берлинската конвенция ги класира като приоритетни местообитания за опазване. За ценни видове птици като бял щъркел и други от защитената зона „Палакария", част от която е този участък, промените в средата ще бъдат крайно неблагоприятни. Силно засегнато ще бъде рибното богатство. Великодушно е предвидено към всеки водоем да има тесен рибен проход, но никой не е помислил какво ще става в него, когато редом с хищника пъстърва, плуват другите дребни видове, с които тя се храни. При наличието на 6 или 7 последователни водоема с проходи рибите ще могат да се разхождат от Татарски брод до Самоков без да има къде да се хранят и размножават. На предложителите на проектите е убягнало и още едно важно обстоятелство. Познатите на всички ни обитататели на тези води главоч, змиорка и двата вида кротушки са защитени от ЗБР и съгласно Берлинската конвенция ..."видът изисква приоритетно съхранение на неговите обитания"..., т.е. никакви язове, язовирчета, проходи и турбини.

Колко ли пари от хазната ще излетят, ако се допусне такова нарушение и страната ни бъде осъдена за него?

Това е само част от аргументацията, отразена в трите възражения до МОСВ и кмета на общината. Ще направим всичко необходимо да запознаем читателите с тях в цялост в хода на подготовката за срещата на екип от министерството с представителите на гражданите на общината в близко бъдеще.


http://www.sedmitsa.com/obshtestvo/p3-1411-14.html

Глобени ВЕЦ

10 000 лева глоба отнесе фирмата на финансиста и банкер Светослав Божилов за мини-ВЕЦ в Родопите. Санкцията е наложена на "Хидроенергетика Родопи" ЕООД от "Басейнова дирекция" - Пловдив.

Едноличното дружество е собственост на "Венчър Екуити България" ЕАД, което принадлежи на Светослав Божилов. Той е бизнес партньор на банкерката Цветелина Бориславова - имаше дял в СИБанк по времето, когато бившата приятелка на премиера Бойко Борисов бе основен акционер в трезора.

Миналата есен чрез две фирми Божилов и Бориславова си поделиха собствеността в любимия на тройната коалиция курорт край Разлог "Катарино СПА". Глобата за "Хидроенергетика Родопи" е затова, че са направили микро-ВЕЦ "Баните" на р. Малка Арда, без да имат разрешително за ползване на воден обект, обясни шефът на "Басейнова дирекция" Атанаска Тунтова.

Вчера от "Хидроенергетика Родопи" не коментираха казуса. За същото нарушение с по 10 000 лв. са били наказани още две мини-ВЕЦ - "Хладилника" на р. Давидковска (снимка 1 - стена; снимка 2 - пресъхнало речно корито), собственост на "Алеко" ЕООД, и "Чаир дере" на пловдивската "Хидроенерджи". Собственик на "Хладилника" е Алеко Келешев, който чрез фирмата си "Ай Пи Зет" е държал 10% в "Хидроенергетика Родопи" до 2009 г. Тогава в нея влязла компанията на финансиста Божилов. "Изобщо не ви интересува за какво сме глобени", коментира Алеко Келешев.

10 000 лв. глоба е наложена и за централата на р. Забърдска, собственост на ЕТ "Ник 60 Недялко Колаксъзов". Там са надградили незаконно масивна стена, за да завирят реката за малката ВЕЦ. Колаксъзов не бе открит за коментар. Според Атанаска Тунтова фирмите нарочно "пропускат" ваденето на разрешителни, за да заобиколят контрола на "Басейнова дирекция" по време на строежа на централите.

Инвеститорите обаче смятат, че със законови поправки държавата ги изнудва. "Всичко е заради дупка в Закона за водите, който е променян повече пъти от Наказателния кодекс. Сега ни свалят кожата от гърба", смята собственикът на ВЕЦ "Чаир дере" Иван Русенов, чиято централа отдавна работи и произвежда електричество.

"Нашата инвестиция в мини-ВЕЦ "Баните" започна през 2004 г. Тогава не ни изискваха разрешително за воден обект. То беше въведено по-късно със законова поправка, и то след много спорове", каза и управителят на "Хидроенергетика Родопи" Людмил Александров.

Въпреки това всички фирми са платили санкциите си до стотинка. "Бих спечелил делото 120%, но имам други приоритети", коментира Иван Русенов. "Предстои ни пускане на ВЕЦ-а наесен, предпочетохме да си платим", добави и Александров.

Кой строи ВЕЦ?

МВЕЦ

  

 • МВЕЦ "Ботуня" (на р. Ботуня)

Обща инсталирана мощност 0,60 МВт - в експлоатация

 • МВЕЦ "Априлци" (на р. Видима)

Обща инсталирана мощност 0,62 МВт - в експлоатация

 • МВЕЦ "Зора" (на р. Видима)

Обща инсталирана мощност 0,6 МВт - в строителство

 • МВЕЦ "Средногорци-І" (на р. Арда)

Обща инсталирана мощност 1,0 МВт - в експлоатация

 • МВЕЦ "Ухловица" (на р. Арда)

Обща инсталирана мощност 0,35 МВт - в строителство

 • МВЕЦ "Алеко и синове" (на р. Кутелска)

Обща инсталирана мощност 0,40 МВт - в експлоатация

 • МВЕЦ "Средногорци-2000" (на р. Арда)

Обща инсталирана мощност 0,794 МВт - в експлоатация

 • МВЕЦ "Давидково-1" (на р. Давидковска)

Обща инсталирана мощност 0,761 МВт - в експлоатация

 • Три руслови малки ВЕЦ – "Зверино", "Черепиш" и "Лютиброд" (на р. Искър)

МВЕЦ "Зверино" - Обща инсталирана мощност 3,045 МВт - в процедура за получаване на разрешение за строеж

МВЕЦ "Черепиш" - Обща инсталирана мощност 3,018 МВт - получени водни права.

МВЕЦ "Лютиброд" - Обща инсталирана мощност 3,212 МВт - в нова процедура за водни права.

 • Каскада от три руслови малки ВЕЦ – "Кресна-1", "Кресна-2" и "Кресна-3" (на р. Струма)

МВЕЦ "Кресна-1" - Обща инсталирана мощност 3,200 МВт - в строителство

МВЕЦ "Кресна-2" - Обща инсталирана мощност 2,933 МВт

МВЕЦ "Кресна-3" - Обща инсталирана мощност 4,266 МВт

 • МВЕЦ "Давидково-2" (на р. Давидковска)

Обща инсталирана мощност 0,823 МВт - в експлоатация.

 • МВЕЦ "Чаир дере" (на р. Чаир дере)

Обща инсталирана мощност 1,27 МВт - в строителство

 • МВЕЦ "Енерджи - Говедарци" (на р. Горна прека, Мальовишка и Черни Искър)

Обща инсталирана мощност 3,677 МВт в строителство

 • Каскада от четири руслови малки ВЕЦ – "Струма-1", "Струма-2", "Струма-3" и "Струма-4" (на р. Струма)

МВЕЦ "Струма-1" - Обща инсталирана мощност 3,150 МВт

МВЕЦ "Струма-2" - Обща инсталирана мощност 3,150 МВт

МВЕЦ "Струма-3" - Обща инсталирана мощност 3,885 МВт

МВЕЦ "Струма-4" - Обща инсталирана мощност 4,380 МВт - в процедура за получаване на водни права.

 • МВЕЦ "Манастирска" (на р. Манастирска и Скокова)

Обща инсталирана мощност 0,410 МВт - в строителство

 • МВЕЦ "Калето" на язовир "Жеков вир"

        Обща инсталирана мощност 3,3 МВт – в строителство

 • МВЕЦ "Енерджи - Чипровци"   (на р. Чипровска)

Обща инсталирана мощност 0,810 МВт - в процедура за получаване на разрешение за строеж


http://www.inter-communication.eu/content/view/23/38/lang,bg/

вторник, 4 декември 2012 г.

Мнения от Форума

пуснаха новия скапан ВЕЦ... абе .. няма ги рибите вече ...

Само да допълня . Мухарлък без реки няма !!! Ако почнат да правят масово ВЕЦ-ове пак ли ще ми забраните да пиша ??? Понеже не е по темата . Но е свързано с нас и нашето хоби ( според мен ). А къде е река Въча а ??? А Широколъшка река ?? С изобилие от пъстърви (някога) ... Или ще се откажете напълно от мухарлъка поради липса на реки . Много мълчим според мен затова се унищожава всичко а Българинът си трае . Но както желаете . Спирам да пиша по тази тема . Щом не ви харесва и сте се примирили.

Ако дотогава има оцелели такива реки от тъпите и грозни ВЕЦ-ове. Но така е като никои не протестира . Ето сега са приели закон за горите и ски пистите .... пак ще си мълчим НАЛИ ? Ще иссекът и останалите Родопи за да направят нови писти които не са ни необходими но кои да протестира . Няма кои. Жалко

А влиянията на този мини-ВЕЦ и още един на Давидсковката река,се усещат върху р.Арда в участъка й преди вливането в яз.Кърджали.Онзи участък от много години си беше желано и предпочитано място за риболов на много видове риба,но сега там нивото на водата в реката започна да се променя по няколко пъти на ден,та...

Откакто ги има тези двата ВЕЦ-а, реката е съсипана ... не го казвам само на база емоция, имам късмета да ходя чат-пат в този район и поназнайвам тва-онова. В началото на Юли направих хубав риболов където реките се сливат, но не беше такова маловодие. В момента водата е малко, постоянно играе заради ВЕЦ-овете и местните джигити пълнят буркани на поразия ... грозна картинка. Долу под Вишнево до Гълъбовския участък красотата на природата компенсира всякакви капризи на рибата, така че имаш ли възможност, отивай и се кефи на природни красоти.

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Дело ВЕЦ Караш

Р Е Ш Е Н И Е   

http://www.asvratsa.court-bg.org/img/File/Vlezli%20Aktove/01-09/0061d808/333b2708.HTM

 

гр. Враца, 20.  12.  2008 г.

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Враца, V-ти състав, в открито  заседание на  27. 11. 2008г.  / двадесет и седми ноември   две  хиляди  и  осма година/   в състав:                                                                         

                                                                            Адм. съдия: Т.  М.

 

         при секретаря Д.В., като разгледа докладваното от съдията  адм. дело № 333 по описа за 2008 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:           

 Производството е образувано по жалба на  СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА"БАЛКАНИ", със седалище гр.София, представлявано от Андрей Николаев Ковачев ПРОТИВ Решение №ВР 1-2/2007г.на Директора на РИОСВ гр.Враца, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца, по първи вариант" с възложител ЕТ"Йокрацес-2"-гр.Роман.

В жалбата се изтъкват доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му.

 Ответника по оспорването, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение, а атакуваното решение бъде потвърдено.

            Заинтересованите страни : ЕТ "Йокрацес-2"-Красимир Йотов Стоянов, със седалище и адрес на управление гр.Роман и общ.Роман, чрез процесуалните си представители оспорват жалбата и искат потвърждаване на оспореното решение.

            Съдът след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните приема за установено следното:

             Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и се разглежда след връщането му на първоинстанционния съд от ВАС по реда на касационното производство.              

             Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

             На 16.03.2006г. заинтересованата страна"Йокрацес-2", със седалище и адрес на управление гр.Роман е направила искане за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър, в землището на с.Караш, общ.Роман. С решение №ВР-7-ПР/2006, ответника по жалбата е наредил да се извърши оценка на въздействието на околната среда, включващо и оценка за въздействието върху защитени обекти за описаното по-горе инвестиционно предложение, с подробно изложени мотиви предвид обстоятелството, че зона"Бебреш" с код БГ 0000374, определена по Директива-92/43 ЕЕС за хабитатите е предложена за включване в европейската екологична мрежа-Натура 2 000, като потенциално защитена зона. На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от ЗООС е изготвен доклад за оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда, вкл. и върху потенциално защитената зона "Бебреш" от лицензирани експерти. Изготвения  доклад е  съобразен с предмета и целите на опазване на защитената зона.

               На 20.07.2007г. е проведено обществено обсъждане на доклада за ОВОС в общинската администрация Роман, представени са и положителни становища от общ.Роман и Кметство с.Караш. На 04.09.2007г. е проведено заседание  на Експертен екологичен съвет към РИОСВ–гр.Враца, на което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

            На основание чл.99, ал.2 от ЗООС и чл.19,ал.1 от Н-бата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Директора на РИОСВ-Враца  одобрява осъществяването на инвестиционното предложение със съответните указания при проектирането, съобразно изискванията на ЗБР.  Атакуваното решение № ВР 1-2/ 2007г. е оповестено чрез средствата за масова информация чрез публикация във в-к "Дневен труд" на дата 22.09.07г., чрез Интернет страницата на РИОСВ-Враца и чрез поставяне на информационното табло в сградата на същия.

             АС-Враца с решение, постановено по адм.дело №330/2007 г.е приел, че при постановяването на обжалвания АА не са допуснати съществени процесуални нарушения, решението е съобразено с материалния закон, поради което е отхвърлил жалбата, като неоснователна.

             По касационна жалба на Сдружение за дива природа "Балкани", ВАС  с решение постановено по адм.д. №5267/2008г.е отменил решението на АС-Враца, с което е отхвърлил жалбата и е върнал делото за ново разглеждане, с указание по тълкуването и прилагането на закона, включващо изясняване степента на засягане на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в цялата защитена зона, съобразена ли е извършената оценка за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на потенциално защитената зона, съобр.изискванията на чл.31-33 от ЗБР.

            При новото разглеждане на делото с Разпореждане от 08.10.08г. е назначена  специализирана екологична  експертиза - в.л. ст.н.с. И.М.Р., който след задълбочена преценка дава заключение, че реализацията на ИП ще окаже известно въздействие върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване на защитената зона, но въздействието ще бъде незначително, като при изпълнение на мерките, предписани от компетентния орган в оспореното решение това въздействие ще бъде до голяма степен компенсирано.

           В мотивите към заключението си, както и устно в с.з. изяснява, че одобрения вариант на ИП не засяга растителни и животински видове от прил. № 3 от ЗБР, тъй като те не са установени на територията на площадката, избрана за МВЕЦ"Караш". Засягането на местообитанията е чрез намаляването на площите на някои от тях, а на животинските видове  чрез временното им обезпокояване. Засягането им е незначително.           

            Влиянието на ИП върху приоритетните за опазване в защитената зона  местообитания ще е незначително.Изразява се в известно намаляване площта на местообитание 91 ЕО-Алувиални гори. Намаляването на площта е вследствие залята територия от формирането на задбаражно огледало, при което от една страна: площите не са изцяло заети от местообитание 91 ЕО, а от друга страна - намаляването може да бъде компенсирано и възстановено напълно чрез засаждането на защитените видове.

           За поточния рак няма фактори, които да му пречат да обитава, както под, така и над бента, върху който ще се изгражда МВЕЦ, поради което тя няма да повлияе върху числеността на популацията му или да ограничи площите на местообитание му.Видът се повлиява негативно при химични и температурни промени, каквито не се очакват.

           Рибните популации в р.Малки Искър са детайлно разгледани в ДОВОС/стр.80-83/.Стоящите води зад бента са бавно  течащи, което ще се отрази върху балканската кротушка, балканския щипок и черната мряна. Предвидения рибен проход, където непрекъснато минават големи водни количества ще дава възможност за миграционни придвижвания по време на размножителния им период, през който миграции ще извършват и други видове

              Реализацията на обекта няма да предизвика значими въздействие върху основните елементи на защитената зона,като въздействието е само локално в частта, с която се засяга защитената зона. В останалата част зоната не се засяга  и няма въздействие върху местообитанията 91 ЕО-алувиални гори, описани в европейската директива за местообитанията. Въздействието върху околната среда като цяло е незначително, вкл. върху защитената зона.

              При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:                

              Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 от АПК от компетентността на съда е да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуално-правните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

              Предмет на настоящото производство  е  Решение № ВР 1-2/2007г.на Директора на РИОСВ гр.Враца, с което е одобрено инвестиционно предложение" Изграждане на МВЕЦ"Караш" на р.Малък Искър в землището на с.Караш, общ.гр.Роман, първи вариант", като съдът намира, че  същата  е издадена от компетентен орган в рамките  на  предоставените  му  от  закона  правомощия. Оспорването е направено от надлежна страна, в законоустановения срок.

               Разгледано по същество, оспорването е неоснователно по следните съображения:

               Съгласно р-бата на чл.32 от ЗБР, компетентния административен орган съгласува инвестиционното предложение само, когато заключението на оценката за въздействието на същото върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване на защитената зона няма да бъде значително увреден.Основния критерии и минимален такъв по който  следва да се прецени степента на увреждането е отношението на площта на местообитанията-предмет на опазване в съответната защитена зона с спрямо тяхната площ в дадената защитена зона. /чл.32, ал.2 от ЗБР/.

                 В тежест на административния орган и лицата за които оспорения административен акт е благоприятен е  да установят фактическите основания, посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.От надлежно приетата и неоспорена от страните експертиза се установява по един категоричен начин, че при издаването на оспорения административен акт не са допуснати нарушения на материалния закон.Налице са изискванията на чл.32 от ЗБР за съгласуване на инвестиционното предложение, тъй като безспорно се установи по делото, че реализирането му няма да укаже значително въздействие върху местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в потенциално защитената зона "Бебреш" с код БГ 0000374 по Директива 92/43/ЕС за местообитанията, предложена за включване в Европейската екологична мрежа"Натура 2000". При изпълнение на мерките за намаляване и предотвратяване  на вредните въздействия, предписани в Решение № ВР 1 -2/2007г. на Директора на РИОСВ Враца, незначителното въздействие върху тях до голяма степен ще бъде компенсирано.

              Решението, с което е одобрено ИП е съобразено с предмета на защитената зона-въздействието на ИП няма да укаже значително въздействие върху опазването и разпространението на намиращите се там местообитания и видове, предмет на специална защита  в зона "Бебреш", както и е съобразено с целта на закона,  прокламирана в чл.6 от ЗБР.            

              Реализирането на ИП, няма да  укаже значително въздействие върху защитените природни местообитания и местообитанията на застрашените, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на РБ, не само с оглед на малкия участък с който се засяга площта 0.128%, но и незначителното въздействие върху тях и компенсирането на последното чрез мерките, които трябва да осъществи възложителя при изпълнението.Установи се по категоричен начин, че в останалата част природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване на зоната няма да бъдат засегнати.           

               Предвид изложеното, неоснователен е довода в жалбата, че не е извършена оценка по реда на чл.31-33 от ЗБР

               Неснователен е довода в жалбата, че значително ще бъдат засегнати съществуващите в района на инвестиционното предложени  хабитати-съобщества-местообитание 91 ЕО Алувиални гори, които са приоритетни за потенциално защитената зона.От една страна, тъй като се засяга само 0.128% от същата, а от друга страна, тъй като въздействието върху тях в тази зона е незначително, а върху  останалата територия от зоната не се отразява. Същото се отнася, както за поточния рак, така и рибите, предмет на приоритетно опазване в защитената зона. Незначителното въздействие върху тях ще бъде почти напълно компенсирано с мерките предвидени в оспорваното решение.          

  По гореизложените съображения, съдът намира обжалваното решение правилно и законосъобразно.Същото е издадено в предписаната от закона форма, при спазване на материалноправните и административно производствените  норми, и е  съобразено с целта на закона.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2  от АПК, Съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА "БАЛКАНИ", със с-ще и адрес на у-ние: гр.София, ул."Ц.Церковски" №67, вх."В", ет.2, представлявано от Андрей Николаев Ковачев против Решение № ВР 1-2/2007г. на Директора на РИОСВ-Враца, с което е одобрено инвестиционно предложение:Изграждане на малка ВЕЦ"Караш" на р.Малки Искър в землището на с.Караш, община Роман, област Враца по първи вариант", като неоснователна.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на акта,  чрез  А С - Враца,  пред  Върховен  Административен съд.

                                                            

                                                                          Адм. съдия :

Дело 2 МВЕЦ Ели Дере

о п р е д е л е н и е

№ 62/26.1.2011г.

С оглед на това, съдът

Определи:

Одобрява споразумение между страните по делото директора на РИОСВ – гр. Пазарджик и "Енергия" ЕООД, със следното съдържание:

Чл. 1. Предмет на настоящото споразумение е постигането на съгласие между АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН и ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА относно действията,   които  трябва  да  предприеме   ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА   СТРАНА  за

отстраняване на констатираните с Решение № ПК-004/17.09.20 г. пречки за продължаване на откритото административно производство по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение „Малка водно-електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик" и прекратяване на производството по оспорването на същия административен акт по адм. д. № 636/20Юг. по описа на Административен съд - Пазарджик, V състав.

Чл. 2. ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА се задължава да отстрани всички непълноти и несъответствия в подадената информация и документация, констатирани и описани в мотивите на Решение № ПК-004/17.09.20Юг., в пълно съответствие с указанията на административния орган, както следва:

1. Да уведоми АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН подробно и в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството за промяната в инвестиционното предложение, което да бъде разгледано от

последния по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

2.     Да уведоми АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН подробно и в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството за промяната в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), съгласно § 1 от ДР на същата;

3.     Да промени подадената информация във внесения Доклад за оценка на степента на въздействие (вх. № КД-01-1770/01.09.2010г.), по-конкретно стр. 4, т. 1.2. „Анотация на инвестиционното предложение", така че тя да бъде в пълно съответствие с работния проект, по който ще се извършва строителството;

4.     Да спре извършването на всякакви строителни и монтажни работи по осъществяването на инвестиционното предложение „Малка водно­електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик" (извън неотложните такива, свързани с обезопасяването на строежа) като предприеме мерки за възстановяване на околната среда, до провеждане на необходимите процедури по ЗООС, ЗБР и съответните подзаконови нормативни актове.

Чл. 3. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН се задължава да продължи и завърши откритото административно производство - процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от ЗБР на обект: „Малка водно-електрическа централа" (МВЕЦ) на р. Чепинска, общ. Септември, обл. Пазарджик", образувано с подаване на уведомление с вх. № КД-01-1770/14.06.2010г., с възложител ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА.

Чл. 4. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН и ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА

поемат разноските по делото до сключване на настоящото споразумение така, както са ги направили, като взаимно не си дължат такива.

Чл. 5. За неуредените в настоящото споразумение случаи се прилагат разпоредбите на чл. 178 във връзка с чл. 20 от АПК и другото приложимо към предмета на споразумението действащо българско законодателство.

 

Обезсилва Решение № ПК-004/17.09.2010 г. за прекратяване на административното производство по оценка за съвместимост, издадено от директора на РИОСВ – Пазарджик.

Прекратява административно дело № 636, по описа на Административен съд – Пазарджик за 2010 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

За жалбоподател "Енергия" ЕООД – адвокат Б. Н. с изрично пълномощно:

 

За директора на РИОСВ – Пазарджик – юрисконсулт Г. Ч. с изрично пълномощно:

        

Съдия: /П/

 

Дело 1 ВЕЦ Ели дере

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

................

 

гр. Пловдив,  ..................... 2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на седми март през две хиляди и единадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 2218 по описа на съда за 2010год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на Глава Х от АПК, във връзка с чл. 71 от Закона за водите.

2. Образувано е по жалба на "Енергия" ЕООД, със седалище и адрес на управление, №2, ул. "39-та", с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик срещу Мълчалив отказ на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, да издаде Решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г.  на същата Басейнова дерекция, гр.Пловдив, както и да издаде Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере".

3. С Определение  № 2746 от 09.12.2010г., постановено по настоящото дело, Съдът, след като е намерил жалбата с която е сезиран за недопустима е прекратил производството по делото.

С Определение №1511 от 01.02.2011г., постановено по адм. дело № 1131, по описа на Върховния административен съд е отменено прежде посоченото определение на Административен съд Пловдив, в частта му с която е оставена без разглеждане жалбата на "Енергия" ЕООД, срещу мълчалив отказ на Директора на БДУВИИБР, Пловдив да се произнесе по Заявление № ПВО-55 от 05.08.2010г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере", като делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

При това положение, предмет на настоящото производство е именно мълчаливият отказ на административния орган да издаде индивидуален административен акт по повод на Заявление № ПВО-55 от 05.08.2010г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере"

4. Според жалбоподателя, срокът за произнасяне от страна на административния орган, по направеното от него искане за издаване на Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере" е изтекъл на 18.09.2010г.  Поддържа се също така, че дори в случая да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 57, ал.7 от АПК, то крайният срок за произнасяне от страна на административния орган е изтекъл на 04.10.2010г. След като и в този срок, липсва произнасяне, според жалбоподателя е налице мълчалив отказ от страна на сезирания административен орган, по направените пред него искания за издаване на индивидуален административен акт.

Твърди се също така, че в случая са били налице всички установени в закона изисквания за издаване на исканите административни актове, включително и с оглед приложението на чл. 53 от АПК.

Във връзка с представеното по делото Писмо изх. № ПВО-55 от 15.11.2010г. на Директора на БДУВИИБР, Пловдив, становището на жалбоподателя е че не е възможно да бъде спряно административно производство, което е приключило с мълчалив отказ.

5. Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, чрез процесуалният си представител Ю.Б. е на становище, че в случая не е налице мълчалив отказ от страна на административния орган. Съображенията в тази насока се свеждат до твърдението, че с оглед започналата процедура пред Регионална Инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик към Министерство на околната среда и водите по оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, в случая е налице хипотезата по чл. 76, ал.2 от Закона за водите, т.е. срока за произнасяне е спрял да тече.  

 

ІІ. За процедурата :

 

6. С молба вх. № РЯ-01-64 от 27.07.2010г., "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, да издаде решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г./с последващи изменения/, като са посочени конкретните параметри на исканите изменения.

Към същото е приложено Решение № ПК-135-ПР/2005г. на РИОСВ, гр. Пазарджик, за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, с което е преценено да не се извършва такава оценка на въздействието.

7. Със Заявление вх. № ПВО-55 от 05.08.2010г., "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере". Към заявлението е приложено същото Решение № ПК-135-ПР/2005г. на РИОСВ, гр. Пазарджик.

8. С Писмо изх. № ПВО-55 от 16.08.2010г., до Кмета на Община Септември е изпратено Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите.

С Писма вх. № ПВО-55 от 24.08.2010г и вх. № ПВО-55 от 07.09.2010г., БДУВИИБР е уведомена, че Съобщението е обявено публично на 18.08.2010г. в сградата на Община Септември, като във връзка със същото не са постъпили възражения.

9. С Писмо вх. № ПВО-55 от 17.09.2010г., РИОСВ гр. Пазарджик уведомява Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, че по отношение на МВЕЦ "Ели дере" е започнала процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Приложено е Решение № 014 ОС/2010г. на РИОСВ гр. Пазарджик за оценка степента на въздействие с което е определено, такава оценка да бъде извършена по отношение на инвестиционно предложение МВЕЦ "Ели дере".

10. В хода на настоящото производство се представиха :

Съдебно удостоверение изх. № 1062 от 10.11.2010г. на Административен съд Пазарджик, за това че в съда има образувано адм. дело № 636/2010г., по жалба на "Енергия" ЕООД, представлявано от Т.И.М., против Решение № 014 ОС/2010г. на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик.

Писмо изх. № ПВО-55 от 15.11.2010г. на Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, с което търговското дружество е уведомено, че на основание чл. 54, ал.1, т.5 от АПК, във връзка с процедурата по оценка на съвместимостта по реда на чл. 31 от ЗБР, образувана пред  РИОСВ гр. Пазарджик, административното производство по издаване на исканите разрешителни се спира, до приключване на производството по Закона за биологичното разнообразие.

 

ІІІ. За допустимостта :

 

11. Според разпоредбата на чл. 67, ал.1 от ЗВ – "В 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 64, ал. 1 органът по чл. 52, ал. 1 издава разрешително, когато са спазени предвидените в този закон изисквания.". В случая няма съмнение и спор, че обявяването по реда на чл. 62а от ЗВ е извършено на 18.08.2010г. и съответно на 01.09.2010г., срока за възражения по чл. 64, ал. 1 от ЗВ е изтекъл. За това обстоятелство, Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив е бил уведомен с писмо от Община Септември, постъпило в дирекцията на 07.09.2010

Няма съмнение и спор обаче, че на 17.09.2010г, Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив е бил уведомен от РИОСВ гр. Пазарджик, че пред инспекцията е сложена в ход процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

12. Несъмнено е също така, че преценката за необходимостта от подлагане на инвестиционното предложение на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона е от правомощията изцяло на РИОСВ гр. Пазарджик. Казано с други думи, разрешаването на този въпрос е извън компетентността на БДУВИИБР, гр. Пловдив.

13.  С оглед така сложилите се правоотношения, необходимо е да се отбележи следното :

Глава ІV, Раздел ІІ от Закона за водите регламентира, обществените отношения свързани с издаване на разрешения за водовземане и ползване, а съответно Глава ІV, Раздел ІІІ, условията и редът за изменение на вече издадени такива разрешения. Ясно е че правната уредба в двата прежде посочени раздела от ЗВ е различна, както са различни обществените отношения които те уреждат. Очевидно е например, че в Глава ІV, Раздел ІІ от ЗВ, не се съдържа нормативна разпоредба, аналогична на чл. 76, ал. 2 от Раздел ІІІ. Ето защо в конкретния казус, вместо да се позовава на тази разпоредба, административния орган, изрично е постановил спиране на производството и по двете искания с които е сезиран – Молба вх. № РЯ-01-64 от 27.07.2010г., с която "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, да издаде решение за изменение на Разрешително за водоползване № 300907 от 17.06.2005г. и Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което е поискано от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере",  до окончателно приключване но административното производство, образувано пред РИОСВ Пазарджик  

14. В прежде цитираното определение на Върховния административен съд е посочено, че неправилно низшият административен съд е приел, че Директора на  БДУВИИБР, гр. Пловдив е  спрял производството по издаване на исканите от него решения, доколкото липсват доказателства, спирането на административната процедура да е влязло в сила и съответно да е породило правни последици.

15. Такива доказателства впрочем, не се представени и понастоящем. Това обаче е без значение за разрешаването на текущият правен спор. Съображенията в тази насока са следните :

С оглед конкретиката на текущият казус, трябва да се посочи, че за разрешаването на административно правния спор, от съществено значение се явява наличието, като позитивно проявен юридически факт на властническо волеизявление за спиране на административната процедура по Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере", а не обстоятелството дали това волеизявление е влезнало в сила.

Волеизявлението на административния орган за спиране на производствените действия, означава, че той отлага във времето /включително извън определения в закона срок/, разрешаването по същество на административния въпрос с който е сезиран. Казано с други думи, административния орган нито удовлетворява искането, нито пък изрично или мълчаливо отказва да стори това. Въз основа на твърдените от него факти, в случая – наличието на друго, преюдициално административно производство, административния орган, на практика е заявил, че ще разреши поставения пред него административен въпрос, след като въпросното друго административно завърши, доколкото издаването на исканият акт не може да стане преди неговото приключване. Ето защо в случая не е налице нито изричен, нито пък мълчалив отказ по Заявление вх.№ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере"

16. Следва разбира се да се посочи, че законосъобразността на постановеното от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив, спиране на административната процедура по Заявление вх. № ПВО-55 от 05.08.2010г., с което "Енергия" ЕООД е поискало от Директора на БДУВИИБР, гр. Пловдив да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Малка ВЕЦ "Ели дере"е въпрос, стоящ извън предмета на настоящото производство и не следва да бъде разглеждан и обсъждан. Това може да стане единствено в рамките на отделно съдебно производство, в което този въпрос да бъзе възведен като самостоятелен предмет.

17. Крайният извод при това положение е че в случая не се констатира наличие на твърдения от жалбоподателя мълчалив отказ на административния орган по направеното от него искане за издаване на индивидуален административен актове. Липсата на годен за оспорване административен акт, налага извод за недопустимост на жалбата по повод на която е образувано настоящото производство.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И    :

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Енергия" ЕООД, със седалище и адрес на управление, №2, ул. "39-та", с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик срещу Мълчалив отказ на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, към Министерство на околната среда и водите, да издаде Разрешително за ползване на воден обект "Малка ВЕЦ "Ели дере".

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2218 по описа на административен съд Пловдив за 2010г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Разрешителният режим при изграждане на ВЕЦ

Разрешителният режим при изграждане на ВЕЦ


ww.legaconsulting.org

В България хидроенергийният потенциал все още не е оползотворен напълно, а това създава благоприятни предпоставки за реализацията на инвестиционни проекти в областта на строителството на водноенергийни обекти, и най-вече на малки вецове. Този въпрос следва да се разглежда и в по-широкия контекст на необходимостта от подобряването и развитието на регулаторния механизъм в сферата на т.нар. екоенергетика, свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (вода, слънце, вятър, геотермалната енергия и други). Особеното при водите е, че по традиция в европейските законодателства на тях се гледа като на

общонационален и жизненоважен неделим природен ресурс

който трябва да се опазва и защитава, а режимът на собственост и управление на водите, както и на водностопанските системи и съоръжения представлява предмет на специални законови регулации. Използването на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на водния обект, като използването може да бъде или общо, или индивидуално според това дали титулярите на правото са неограничен брой лица или индивидуално определени лица. Използването още може да бъде или с разрешение, или без разрешение според това дали законът предвижда издаване на индивидуален административен акт като предпоставка за пораждане на правото на използване, или правото на използване се поражда по силата на друг юридически факт.

По принцип при водовземане за енергийни цели се изисква разрешително, което се урежда от Закона за водите (ЗВ).

Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата. За преобразуване на енергията на водата без отклоняването й от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата не се изисква разрешително.

Представянето на документа е необходимо условие за одобряване на инвестиционния проект и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Когато естеството на дейността, за която се иска разрешителното, включва едновременно водовземане и ползване на водния обект, какъвто е случаят с изграждането на вецове, следва да се издава едно общо разрешително, съдържащо условията за ползване на водния обект. Именно това императивно правило на ЗВ често се нарушава от басейновите дирекции поради съображения за административна целесъобразност. Така се установява трайна порочна практика, при която компетентните органи незаконосъобразно изискват първо да се подаде заявление за разрешително за водовземане и чак след неговото получаване да се кандидатства и за разрешително за ползване на воден обект.

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели

2. за лечение и профилактика - само за минерални води

3. за земеделски цели

4. за други цели, включително промишлени, отдих и хидроенергетика

Разрешително се издава от министъра на околната среда и водите при изрично изброените в ЗВ значими случаи или от директора на съответната басейнова дирекция за всички останали случаи за водовземане и ползване на води и водни обекти - публична държавна собственост. Разрешителното се издава при точно определени условия и срок.

Към заявлението се прилагат още и документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията в случаите, когато съоръженията не са изградени; съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати; сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда.

Порочна е и практиката на басейновите дирекции

да изискват предпроектни проучвания и работни проекти като приложения към заявлението. ЗВ никъде не изисква представянето на такива документи в процедурата по получаването на разрешителното за водовземане и ползване на воден обект. Предпроектни проучвания и работни проекти са предпоставки чак за реализацията на по-нататъшната фаза по получаването на разрешението за строеж по Закона за устройство на територията.

Заявлението се подава до компетентния орган (министъра на околната среда и водите или директора на съответната басейнова дирекция), който в едномесечен срок проверява дали съдържанието на заявлението и на приложените документи отговарят на изискванията на закона. Когато не са изпълнени изискванията, органът уведомява заявителя да отстрани недостатъците в 14-дневен срок. При неотстраняване на недостатъците в срока документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Органът преценява искането, като съобразява предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни; съвместимостта с обществените интереси, в това число нуждите на населението от района на водовземането; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество и други.

Ако не са налице основания за отказ, органът изготвя съобщение, което съдържа: целта на заявеното използване на водите; водното тяло, в което се предвижда използване на водите; системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването; мястото на използване на водите (включително и котите на водохващането и на сградата на централата), местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване и други.

В случаите, когато компетентен да издаде разрешително е министърът на околната среда и водите, съобщението се обнародва и в Държавен вестник. След изтичането на законоустановения срок органът издава разрешително, когато са спазени предвидените в закона изисквания. Решението на органа подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Необходими документи

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление, към което се прилагат:

- документ за платена такса за издаване на разрешителното

- заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние

- влязло в сила решение за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва такава оценка в определени случаи

- актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

- документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането или ползването на обекта е свързано с използването на съществуващи съоръжения.

сряда, 21 ноември 2012 г.

Стари Видри

http://starividri.org/

Придошлите води на река Искър са активирали свлачищен процес

Придошлите води на река Искър са активирали свлачищен процес

Придошлите води на река Искър в района на новостроящия се ВЕЦ „ Черепиш“ са активирали свлачищен процес. Има опасност част от пътя да пропадне, затова движението е пренасочено само в едното платно. По пътя към Мездра, след полицейския пункт на Ребърково, разливите на реката са достигнали на метри от главен път Е- 79.
Гледай видео

Гледай снимки 

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ