Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 20 октомври 2017 г.

Многоцелеви доклад за опита в изграждането на рибни проходи

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетена преграда и изграден рибен проход на река Шпрее, Германия. Молим да разгледате внимателно, защото от видеото може само да черпим безценен опит.


Докато така необходимата Наредба за рибните проходи и работната група по изготвянето ѝ са в абсолютен застой, продължаваме нашата кампания за информиране на всички по проблемите свързани с ползването на водите и методите за преодоляването им.


Днес представяме на вниманието на всички видеоклип заснет от нашия член Пенчо Пандъков, който е в Германия - държава, в която почти всяка капка вода се ползва и регулира. Видеото е заснето на река Шпрее, в близост до Берлин, където има сложна система от водоплавателни канали и бентове, изградени по реките. Бентовате са снабдени с рибни проходи и както може да се види от клипчето, немците са помислили как максимално да намалят неблагоприятното въздействие от изграденото от тях съоръжение.


https://www.youtube.com/watch?v=p_C22Mqg36g&feature=youtu.be


Пенчо прави адекватен коментар в самото видео, така че гледайте. Краят на клипа е отрязан поради технически причини, но това, което Пенчо коментира в края е: "За разлика от българските хидроинженери, немските се стремят да направят колкото се може по-нисък бент на реката и че за 1 м разлика във височините са изградили рибен проход дълъг 100 метра"


Пенчо е хидробиолог, член на Сдружение "Балканка" и пребивава в Германия по стипендиантска програма на Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Национална федерална фондация за околна среда), www.dbu.de , и IGB Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries в гр.Берлин.


Призовава ме Ви за пореден път: Престанете с безмислените експериментите по родните реки и подновете работната група за рибните проходи !


Предварително благодарим за проявеното внимание!--четвъртък, 19 октомври 2017 г.

Дело между два ВЕЦ за едно и също място - съдебна практика

http://www.ac-pleven.org/docs/cases/d2012/11322812.htm

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                                       97

                                                      гр.Плевен, 28 Февруари 2012г.

 

Административен съд-Плевен, VІІ-ми състав, в закрито съдебно заседание на  двадесет и осми февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. К.

 

Като разгледа докладваното от съдия К. адм.дело №113 по описа за 2012г. на Административен съд-Плевен, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид  следното:

Производство по чл.159 т.4 от Административно-процесуален кодекс (АПК)

            Производството по делото е образувано по жалба от „Енержи-КА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от П. Г., в качеството на прокурист, срещу Разрешително №11140052/29.06.2009г. за водовземане с цел производство на електроенергия, посредством комбиниран режим между два броя ВЕЦ – ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", изменено с Решение за изменение №593/04.10.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен, в полза на „Норд Ел" ООД гр.Враца.

В жалбата са наведени доводи, че оспореното разрешително е незаконосъобразно, противоречащо на материалноправните разпоредби, засягащо реално придобити права и издадено при съществени нарушение на административнопроизводствените правила. Претендира се обявяване на неговата нищожност, поради липса на компетентност на представляващия Дирекция Дунавски район-център Плевен, алтернативно да бъде отменено като неправилно.

С разпореждане на съдията-докладчик  от 03.02.2012г. жалбата е оставена без движение, като на оспорващото дружество е указано, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представи по делото документ за внесена по сметка на Административен съд-Плевен държавна такса в размер на 50лв. и е предупредено за последиците от неотстраняване на нередовностите по жалбата. Указано е още да представи доказателства, удостоверяващи участие в процедурата по издаване на оспореното Разрешение за водовземане, а именно подадено възражение или предложени условия, при които да бъде издадено разрешителното за водовземане по реда и в срока по чл.64 от Закона за водите (ЗВ), с оглед доказване на правния интерес от оспорване.

Административният орган е задължен да посочи изрично подавано ли е възражение или предложени ли са условия по реда и в срока на чл.64 от ЗВ от „Енержи-КА" ЕООД, при които да бъде издадено разрешително за водовземане, както и изпращано ли е на последното издаденото Разрешение за водовземане №11140052/2009г.

В писмо вх.№462/13.02.2012г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район- център Плевен е посочено, че при тях няма данни да е подавано възражение или предложение за условията, при които да бъде издадено разрешително, съгласно чл.64 от ЗВ, както и че оспореното такова с титуляр „Норд Ел" ЕООД не е изпращано на оспорващото дружество. Сочи се още, че в хода на процедурата по издаване на оспореното разрешително, поради частично припокриване на заявени участъци, е постигнато споразумение между „Норд Ел" ООД и „МВЕЦ Чомаковци" ООД. С писмо вх.№523/16.02.2012г. са представени документи, удостоверяващи, че Директорът на БД-Плевен е бил в командировка по време на издаване на оспореното разрешително, както и заповед за неговото заместване в случай на отсъствие по обективни причини.

С писма вх.№394/06.02.2012г. и вх.№590/22.02.2012г. от „Енержи-КА" ЕООД по делото са представени платежни документи за внесена по сметка на Административен съд-Плевен държавна такса в размер на 50лв.

В писмо вх.№649/27.02.2012г. от „Енержи-КА" ЕООД е изразено становище относно удостоверяването на участието на дружеството в процедурата по издаване на оспореното разрешително. Сочи се, че чл.64 ал.1 от ЗВ не урежда специални правила за обжалване на издадените разрешителни, а само предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от обявяването му да възразят срещу издаването  или да предложат условия, при които то да бъде издадено. Твърди се, че чл.70 от ЗВ, във връзка с чл.71 от ЗВ, очертава кръга от лицата, които имат право да обжалват, като се сочи, че участието в процедурата по чл.64 от ЗВ е предвидена като абсолютна предпоставка обосноваваща правния интерес от оспорване пред съд на разрешителното, но тя касае само трети лица, не и оспорващото дружество. Твърди се още, че последното, с оглед придобитите права по силата на Разрешително за водовземане №101909/29.01.2007г., попада в кръга на лицата имащи право на оспорване по чл.70 от ЗВ. В подкрепа на правния интерес от обжалване се сочи също, че липсва проведена процедура по обявяване на издаденото разрешително и уведомяване на заинтересованите лица, по конкретно на „Енержи-КА" ЕООД, което следва да бъде уведомено с оглед по-рано придобитите права от 2007г. Твърди се също, че част от параметрите и местоположението на инвестиционното намерение на „Норд Ел" ООД са в „конфликт" с тези по разрешителното за водовземане от 2007г. на оспорващото дружество, поради което същото е следвало да бъде уведомено, като при липсата на уведомяване е лишено от възможността да възрази или да предложи условия, при които да бъде издадено Разрешително №11140052/29.06.2009г.  В заключение се счита, че правният интерес на дружеството е налице и същия е обоснован.

Съдът, след като се запозна с жалбата и становището на оспорващото дружество, въз основа на доказателствата по делото и Закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е започнало по заявление от 09.03.2009г. с приложени към него документи от „Норд-Ел" ООД гр.Враца (лист 72 и сл. от делото) за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от р.Искър с цел електропроизводство посредством МВЕЦ „Реселец" и МВЕЦ „Чомаковци-1", както и допълнително представени на 26.03.2009г., 30.04.2009г. и 20.05.2009г. коригирано заявление и документи към него. От страна на НК „Железопътна инфраструктура", като заинтересовано лице, е дадено положително становище по реализирането на инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ „Реселец" при спазване на определени условия. На 05.06.2009г. от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен е изготвено и изпратено съобщение с писмо изх.№ПВ2-00072/05.06.2009г. до Кмета на Община Червен бряг, с копие до ИА „Железопътна администрация", „Напоителни системи" ЕАД, „МВЕЦ Чомаковци" ООД и „Норд-Ел" ООД, за публично обявяване на подаденото заявление, на основание чл.62а ал.1 от ЗВ (лист 47-51).

Видно от доказателствата по делото е, че на 12.06.2009г. съобщението по чл.62а ал.1 от ЗВ е обявено, като е поставено на информационното табло в сградата на Общинска администрация-Червен бряг, а за това е уведомен административният орган с писмо (лист 46 по делото).

От данните по делото се установява, че в 14-дневният срок по чл.64 от ЗВ от страна на „Енержи-КА" ЕООД не е подавано възражение или предложени условия за гарантиране на лични или обществени интереси, при които да бъде издадено оспореното разрешително.

На 29.06.2009г. от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен е издадено Разрешително за водовземане №11140052 с цел производство на ел.енергия, посредством комбиниран режим между два броя ВЕЦ, а именно ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", с място на водовземането р.Искър, в землището на с.Реселец, общ.Червен бряг. Именно това разрешително е предмет на настоящето дело. За последното, с писмо от 08.07.2009г. административният орган уведомява „Норд-Ел" ООД, с копие до Директор на Дирекция „Управление на водите" при МОСВ, ИА „Железопътна администрация", „Напоителни системи" ЕАД, „МВЕЦ Чомаковци" ООД и Кмета на Община Червен бряг, като от данните по делото се установява, че оспорващото дружество „Енержди-КА" ЕООД не е уведомено по реда на чл.70 от ЗВ.

Разрешителното за водовземане №11140052/29.06.2009г. е изменено с Решение №593/04.10.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен, по заявление от 09.03.2011г. от „Норд-Ел" ООД, като е изменен срока за изграждане на ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", без да са изменени параметрите на разрешеното използване на водите (лист 30-38 по делото). Същото е изпратено на „Норд-Ел" ООД с копие до Директор на дирекция „Управление на водите" –МОСВ и Кмета на Община Червен бряг, като не е изпращано на оспорващото дружество.

Във връзка с гореизложените факти, настоящият съдебен състав намира, че жалбата е  недопустима по следните съображения:

Съгласно гл.ІV, раздел ІІ-ри  от Закона за водите, където е уреден разрешителния режим и условията и реда за издаване на разрешително, каквото по съществото си представлява и оспореният административен акт, е предвидена специална процесуална легитимация за право на оспорване. Последното е постановено в зависимост от участието на правните субекти в процедурата по издаване на разрешително до определен етап на производството, предвид неговата двуфазност.

С оглед установяване наличието или липсата на правен интерес у оспорващия, следва да се проследи тяхното участие в административната процедура по издаване на оспорения акт или наличието или липсата на подадено тяхно заявление за същия обект, предмет на разрешителното. Вследствие изменението на нормата на чл.64 ал.1 от ЗВ, считано от ДВ бр.65/2006г., в сила към момента на издаването на оспорения акт, е определено, че в 14-дневен срок от обявлението по чл.62а (която визира изпращане на съобщение до Кмета на общината, на територията на която ще бъде изграден обектът и обявяването на това съобщение от последния на видно място в сградата на Общинската администрация) заинтересуваните лица могат да подават възражения срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които последното да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Съгласно чл.70 от ЗВ, решението на органа по чл.52 ал.1 т.2 и т.3 (за издаденото разрешително) в едноседмичен срок се изпраща писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, както и на заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.

Настоящият съдебен състав, счита, че именно последните две норми (чл.64 ал.1 и чл.70 от ЗВ) очертават кръга на заинтересованите лица, които имат правен интерес да оспорят акта по съдебен ред, а именно лицата, които са подали възражения след обявяването на съобщението по чл.62а от ЗВ в срока по чл.64 ал.1 от с.з. и лицата, които в същия срок са предложили условия, при които разрешителното следва да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Видно е, от изложената по-горе фактическа обстановка, установена от събраните по делото доказателства, че оспорващото дружество не е подавало възражения и предложения по реда на чл.64 ал.1 т.2 и т.3 от ЗВ. С ДВ бр.62 от 06.08.2010г. е създадена нова ал.5 на чл.62а от ЗВ, с която е въведено изискване съобщението по ал. 1 да се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които при преценката по чл. 62 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното използване, както и на собствениците на съоръженията, когато искането е за използване на комплексните и значимите язовири. Към момента на издаване на оспореното разрешително, обаче, не е съществувало такова задължение за административния орган. Ето защо към този момент, титулярите на вече издадени разрешителни следва сами да следят за обявления по реда на чл.62а ал.1 от ЗВ и при наличие на такива, които да засягат техни придобити прави и интереси, да осъществят своето право по чл.64 от ЗВ.  В тази връзка, след като в полза на оспорващото дружество е издадено разрешително за водовземане от 2007г. с място на ползване с.Реселец, изменено с Решение №628/09.12.2011г., то в тежест на последното е било да следи и да упражни своите права по реда на чл.64 от ЗВ при обявяване на заявлението на „Норд-Ел" ООД гр.Враца за иницииране на процедура по издаване на процесното разрешително.

От горното е видно, че законодателят изрично е въвел ограничение за съдебно оспорване на акта за лицата, които не са се възползвали от правата си по чл. 64 от ЗВ, като ако оспорващото дружество бе възразило в 14- дневния срок от обявяването на заявеното от „Норд-Ел" ООД искане за водовземане, то би придобило качество на участник в процедурата и като заинтересовано лице би имало право да обжалва издаденото разрешително. В резултат на неупражняване на правата по чл.64 от ЗВ, оспорващият не  попада в кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.70 от ЗВ, които имат право да обжалват процесния административен акт по съдебен ред, т.е. липсва правен интерес у жалбоподателя да оспори административния акт, с оглед специалната процесуална легитимация, предвидена в ЗВ, каквато оспорващото дружество по настоящето дело не доказва.

Следва да се посочи още, че процесното разрешително обективира волята на административния орган, по повод осъществяване на дейността му, при прилагане на закона и в негово изпълнение. Оспореният акт съставлява облагоприятстващ индивидуален административен акт, посредством който в полза на адресата-„Норд-Ел" ООД е учредено субективно право за извършване на дейността при наличието на условията, определени от материално-правната норма. Оспореното разрешително, издадено в полза на „Норд-Ел" ООД не съдържа разпореждане, което да обременява правната сфера на оспорващото дружество, тъй като то касае координати различни от тези в разрешителното от 2007г. издадено в полза на „Енерджи-КА", поради което също липсва правен интерес от обжалване.

Правният интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно, дори и при наведени доводи за нищожност на акта, като при липса на правен интерес, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът счита, че жалбата на „Енержи-КА" ЕООД гр.Пловдив е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по адм.дело №113 по описа за 2012г. на Административен съд-Плевен да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

                                               ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Енержи-КА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от П. Г., в качеството на прокурист, срещу Разрешително №11140052/29.06.2009г. за водовземане с цел производство на електроенергия, посредством комбиниран режим между два броя ВЕЦ – ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", изменено с Решение за изменение №593/04.10.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район-център Плевен, в полза на „Норд-Ел" ООД гр.Враца.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №113 по описа за 2012г. на Административен съд-Плевен.

            Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението.

            Преписи от определението да се изпратят на  „Енерджи-КА" ЕООД гр.Пловдив и Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

 

                                                                                              СЪДИЯ:

сряда, 18 октомври 2017 г.

Екоминистерството замазва нарушения по ски път в Национален парк Пирин, който липсва в концесията и плана за управление
Екоминистерството замазва нарушения по ски път в Национален парк Пирин, който липсва в концесията и плана за управление
София, 18 октомври 2017 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че Министерство на околната среда и горите (МОСВ) продължава с политиката си да замазва нарушения в ски зона Банско в Национален парк Пирин.

В писмо от 9 октомври 2017 г. на заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков до ръководствата на концесионера на ски зона Банско „Юлен" и на дирекцията на Национален парк Пирин се утвърждава санирането на откос А1 от ски пътя от Бъндеришка поляна до Банско, в резултат на което ще се изсече гора върху 528 м2.

Къде е проблемът?

Ски пътят от Бъндеришка поляна до Банско не фигурира в концесионния договор за ски зона Банско в Национален парк Пирин. Липсва и в сега действащия план за управление на Национален парк Пирин.

Той е разположен на практика върху туристическата пътека от Банско за хижа Бъндерица, но е разширен с булдозери, на места до 30 метра. Това е налагало да се просекат склонове на поне три места. Тези склонове са стръмни и ерозират лесно. За да се укрепят, се премахва гора и се стабилизират с метални скари и по други способи.

Само последното укрепване според документацията от екоминистерството ще доведе до премахването на половин декар гора в Национален парк Пирин. Самите просечени склонове са действително опасни за туристите и скиорите.

Проверка на коалицията „За да остане природа в България" показва, че подобно укрепване на един от склоновете е извършено през 2016 г., а на друг – през лятото на 2017 г.  Съответно гора на тези две места липсва на площ от близо 2 декара.

Всички тези укрепвания нямаше да се налагат, ако не е бил изграден ски пътят от Бъндеришка поляна за Банско. Те са поредното нагледно доказателство, че в Национален парк Пирин през годините държавата е позволявала да се случват неща, които не са разрешени официално, а след това управляващите са ги замазвали по различни начини.

Коалицията „За да остане природа в България" припомня, че през 2010 г. самото МОСВ след геодезични изследвания заяви, че ски зона Банско заема с 650 декара повече от разрешеното по концесия. Концесията за ски зона Банско е за сечи и изграждане на писти и съоръжения върху площ от около 1000 декара. Съответно през 2010 г. ски зоната заема две трети повече площ заради по-широки от разрешеното просеки за писти и лифтове. Видно е, че през следващите 7 години гора около ски зоната продължава да изчезва.

Коалицията „За да остане природа в България" настоява за ново официално измерване на ски зоната. Ще бъде сигнализирана и прокуратурата за строителните работи в Национален парк Пирин.
Повече информация:
- Официалното писмо, подписано от заместник министъра на околната среда и водите Красимир Живков, е на сайта на МОСВ:
http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/pisma_chl2_al2/2016/%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%9F-189%20%D0%BE%D1%82%2009.10.2017.pdf

- Видео от един от откосите по ски пътя от Бъндеришка поляна за Банско, направено при проверка на коалицията „За да остане природа в България" на 10 октомври 2017 г., може да видите на:
https://www.facebook.com/WWFBulgaria/videos/2100528963297712/


В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org
Copyright © 2017 WWF България, Всички права запазени.
Вие получавате този имейл, защото сте изразили желание да научавате последните новини от работата ни и да получавате покани за наши събития.--
Лети Дрондьо, лети

Доклад по Оценка за съвместимост на ВЕЦ Луна

Забележително четиво.  ВЕЦът унищожи една защитена зона, бе глобен, но после глобата падна в съда.  Разрешителното му е отнето, но той обжалва и си работи.  В самия доклад проблемът с утайките е маркиран, като е споменат 2-3 пъти с по едно изречение.  ВСичко е 6, а кой ще потърси отговорност от авторите?!?!

Доклад за ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА

на инвестиционно предложение

"Изграждане на МВЕЦ "Луна" на река Ботуня в землището на с. Ботуня, общ. Криводол"

понеделник, 16 октомври 2017 г.

Многоцелеви доклад за ВЕЦ - Ботуня, Лом, Доспад

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на на БДДР на 12.10.2017г. и на територията на БДИБР и БДЗБР на 14.10.2017г.

Екоминистърът Нено Димов може да направи първа копка на гроба на проекта на магистрала Струма
Екоминистърът Нено Димов може да направи първа копка
на гроба на проекта на магистрала Струма
 
Правителството подготвя катастрофа в Кресненското дефиле,
Европейската комисия гледа отстрани провала,
вместо да помогне за предотвратяването му

София, 16 октомври 2017 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" съвместно с коалиция „Да спасим Кресненското дефиле" предупреждава, че от подписа на министъра на околна среда и водите Нено Димов зависи съдбата на проекта за магистрала Струма. Ако той разпише предложеното от Висшия екологичен експертен съвет (ВЕЕС) към неговото Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да се одобри вариант Г10,5 (източен), това ще е сериозно нарушение на българското и европейско законодателство. Този вариант включва преминаване на магистралата по едното платно по сегашния път през Кресненско дефиле, а другото платно - по ново трасе. Заради това България и българските данъкоплатци ще търпят сериозни щети.
 
Съгласно закона министърът е индивидуално отговорният и задълженият да вземе това решение - предложението на ВЕЕС е само съвещателно и когато е погрешно, Нено Димов би следвало да се съобрази със закона, а не с ВЕЕС.
 
Кои са 5-те основни нарушения:
 
1. Решението по ОВОС от 2008 година за строеж на магистрала Струма е в сила. Новото решение по ОВОС не може да му противоречи и според него магистралата може да се строи само извън Кресненско дефиле – или чрез тунел или чрез пълен източен вариант с всички платна на изток от дефилето. Сегашният път е отхвърлен като допустим вариант за преминаване магистрала заради европейската екологична мрежа Натура 2000, независимо от така наречените мерки за намаляване въздействията, които са оценени като невъзможни и неработещи по него.
 
2. Правителството взе предварително решение за строителството на вариант Г10,5 (източен), обяви го многократно публично и с решения за проектиране на алтернативата. С тези действия правителството предопредели изхода от оценките за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и съвместимост с Натура 2000, което е драстично нарушение на европейските директиви и тяхното изискване за равностойно разглеждане на всички алтернативи. Нещо повече още на 27 септември 2016 г. на проведена от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и Камара на строителите в България (КСБ) кръгла маса беше сключено публично споразумение между правителството и строителите на лот 3 на магистралата за окончателен избор на алтернатива Г10,5 (източен). Това е също нарушение на правилата на еврпейското законодателство – драстичен случай на конфликт на интереси и нарушаване на правилата за конкуренция на Европейския съюз.
 
3. Като следствие от горните действия, изготвените по поръчение на АПИ от фирма с дългогодишна обвързаност с агенцията доклади по ОВОС и Оценка за съвместимост (ОС) и наетите от нея „независими" експерти са силно манипулативни и необективни – в посока избора на именно вариант Г10,5 (източен) и отхвърляне на всички останали алтернативи. Стига се до крайността да не се разглеждат и оценят ключови за проекта алтернативи – което е абсолютно задължително според европейското законодателство. Такава е алтернативата за преминаване с поредица от тунели и виадукти на магистрала и скоростна жп линия, представена на правителството още през април 2017 г. и напълно изключена от докладите. Такива е и алтернативата за пълен източен обход с всички необходими мерки за намаляване на въздействията.
 
4. АПИ предвижда разширение и изправяне на сегашния път през Кресненско дефиле – това разширение е абсолютно необходима част от алтернативата Г10,5 (източен). Това беше заявено и от ръководителите на АПИ и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков публично и многократно – това обаче никъде не се вижда в докладите по ОВОС и ОС. По този начин се прави опит да бъдат прикрити от Европейската комисия недопустими разрушения и други негативни въздействия в Кресненското дефиле, които ще доведат до ликвидиране на неговите функции и ще обезсмислят опазването му.
 
5. В допълнение АПИ предвижда строителството на площадки за обслужване на трафика, които не са част от проекта, засягат Натура 2000 и не са оценени в докладите по ОВОС и ОС. Освен всичко останало те засягат най-ценните земеделски земи и лозя от сорта „керацуда" на местните хора в град Кресна. АПИ напълно пренебрегна предложенията за изместването на тези площадки извън Натура 2000 и ценните земеделски земи.
 
В заключение следва да каже, че решението за магистрала Струма е политическо и отговорността за ставащото се поема от цялото българско правителство.
 
Но отговорна за ставащото е и Европейската комисия. Нейната пасивна до момента позиция, че ще вземе отношение едва когато получи апликационните форми за лот 3.2, я правят явен, съзнателен и виновен съучастник на провала на проекта за магистрала Струма. Това е така, защото оставащото време за строителство е твърде малко, за да се констатира на един по-късен етап, че всички взети решения са били погрешни, в нарушение на законодателството на ЕС и да се търсят начини за тяхното изправяне. Да стои в изчаквателна позиция и да не поема отговорности, оставяйки цялата вина и отговорност да се поема само от българското правителство, на нас като европейски граждани ни прилича на пълна липса на отговорност от страна на Европейската комисия. По този начин тя не само рискува да наруши решението си за засилване на екологичното законодателство, но и да се лиши от главната си роля – на пазител на европейските договори.

В коалицията „За да остане природа в България" членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация "Биоразнообразие", Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята", Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега", Сдружение "Агролинк", Сдружение „Байкария", Сдружение „Белият бряг", Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение „Природен Фонд", клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение „Щастливеца", гражданска група „Да спасим Иракли", „Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org

неделя, 15 октомври 2017 г.

Възобновяемите енергоизточници в България - промо обзор от Дневник


http://m.dnevnik.bg/zelen/biznes/2009/01/09/611384_vuzobnoviaemite_energoiztochnici_v_bulgariia_-_obzor/

ЕНЕРГИЯ ОТ МАЛКИ ВЕЦ


Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник в България, въпреки интереса към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия и биомасата. Малките ВЕЦ-ове се изграждат на течащи води, като не се използват предварително резервирани водни обеми и се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро. Предимството за изграждането на този вид централи е и дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката. В категорията "малки ВЕЦ" спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 мегавата, мини-ВЕЦ са централите с мощност от 500 до 2000 киловата, а микро-ВЕЦ - до 500 киловата. Водният потенциал на България не се използва рационално - нито от речните басейни, нито от водоснабдителната и хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ-ове могат да се изграждат не само на течащи води, но и на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и при някои напоителни канали. През 2001 г. на питейния водопровод за гр. Севлиево е изградена малка ВЕЦ "Севлиево". През 2002 г. в поречието на р. Янтра до гр. Габрово след рехабилитация на старата централа е изградена малката ВЕЦ "Пеев". През 2003 г. в началото на градската зона на гр. Чепеларе на р. Чая е изградена малката ВЕЦ "Чепеларе". През 2004 г. на питейния тръбопровод за с. Кресна е изградена малката ВЕЦ "Кресна".


На 7 септември 2004 г. в землището на с. Кремен, община Банско, в Пирин е открита каскадата "Ретиже", която включва три малки водноелектрически централи на течащи води с обща мощност 7,43 МВт и годишно производство - над 23 млн. КВтч екологично чиста електрическа енергия. Инвестирани са около 6,5 млн. лв. Собственици и партньори в изграждането на съоръженията са благоевградската фирма "Аверс"ООД и "СИБанк". От построените в България след 1990 г. малки ВЕЦ-ове на течащи води каскада "Ретиже" е на първо място по мощност, по денивелация - 936 м между котата на водохващане /1618 м надморска височина/ и котата на последната ВЕЦ /682 м/, както и по дължина на тръбопроводите- 10 375 м. За първи път в България е разработен и осъществен проект на турбини "Пелтон", произведени от български производител.


На 17 октомври 2006 г. на церемония в района на ВЕЦ "Студен кладенец" е обявено начало на изпълнението на проект "Рехабилитация на каскада Долна Арда". Общата стойност на проекта е 65 млн. евро. Изпълнението на проекта включва цялостна рехабилитация на хидроагрегатите на трите централи от каскада "Долна Арда" - ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец" и ВЕЦ "Ивайловград". Предвижда се и разширение на ВЕЦ "Студен кладенец" с още един хидроагрегат с мощност 16 MВ и допълнителен малък хидроагрегат за екологични води с мощност 1 MВ. Общата инсталирана мощност на каскада "Долна Арда" е 270 МВ.
На 26 ноември 2007 г. е подписан договор между Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕВБР/ и ВЕЦ "Своге" за рефинансиране на проект "Каскада "Среден Искър". Проектът предвижда изграждането на 9 малки ВЕЦ-а от руслов тип, които са изключително екологични, защото водата не се отклонява и няма засушаване на площи. Заемът за изграждането е на стойност 54 млн. евро, от които 34 млн. евро са осигурени от ЕБВР, а останалите 20 млн. евро ще бъдат отпуснати от "Булбанк", съвместно с "Уникредит". На 10 май 2008 г. е пусната в експлоатация ВЕЦ "Лакатник", първата от 9-те малки ВЕЦ-а.
Последната ще бъде готова към края на 2010 г. Деветтте малки електроцентрали ще имат обща мощност от 25,7 мегавата, като се очаква да произвеждат общо 142 гигаватчаса електроенергия. Такива централи досега не са изграждани нито в България, нито на Балканите. Инвеститор на проекта е италианската компания "Петролвила".


През декември 2007 г. в землището на гр. Луковит започва изграждането на ВЕЦ "Карлуково" с обща инсталирана мощност 2300 киловата и очаквано годишно производство 14 000 000 киловатчаса. Инвестицията в този проект възлиза на 12,5 млн. лв. Очаква се проектът да бъде завършен през март 2009 г. Изпълнител на проекта е кюстендилската фирма "Руен Холдинг" АД. В периода 2005-2008 г. в България са инсталирани около 150 мегавата мощности от малки ВЕЦ-ове.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ