Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 17 януари 2020 г.

Съобщения на прокуратурата във връзка със задържането на НЕно

17.01.2020. В подкрепа на разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, Специализираната прокуратура предоставя нови доказателства от воденото досъдебното производство, образувано за водната криза в гр. Перник и други селища в региона. Същите се предоставят на общественото внимание с разрешение на прокурор по реда на чл. 198, ал. 1 от НПК, след като са обсъдени в открито съдебно заседание на Апелативния специализиран наказателен съд.

На 16 януари 2020 г. Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определената от първата съдебна инстанция най-тежка мярка за неотклонение „Задържане под стража" взета по отношение на Нено Димов. Съдът разгледа събрания от Специализираната прокуратура доказателствен материал, в т.ч. представените на 15 и 16 януари 2020 г. нови доказателства по делото. От тях категорично се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена", с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник. От материалите по делото е видно, че Нено Димов - в качеството си на министър на околната среда и водите, е бил надлежно и редовно информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество в язовира, същият е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници. По този начин Нено Димов не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир „Студена" за питейни и битови нужди на населението в региона.

Специализираната прокуратура продължава детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на вода от язовир „Студена".

Протокол Живков

Протокол Николова

Протокол Дряновска

Справка16 01.20 ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ВЪЗЛОЖИ ПРОВЕРКА ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес, 16.01.2020 г,. главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност" и на Главна дирекция „Национална полиция" съвместно да извършат проверка на комплексните и значими язовири на територията на цялата страна.

Проверката следва да изясни какво е актуалното състояние на водния обем в язовирите и налице ли са язовири, чиито воден обем е под съответния оптимален размер, който да гарантира осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на гражданите.

Указано е след извършване на проверката да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от проверяваните язовири.

В случай че в хода на проверката се съберат данни за извършено престъпление от общ характер, материалите от проверката ще бъдат изпратени на съответните компетентни прокуратури за вземане на отношение.

В допълнение в отдел „Надзор за законност" при Върховна административна прокуратура се извършва проверка по спазване разпоредбите на Закона за водите относно състоянието на язовир „Бели Искър".


16 01.20 Районна прокуратура – Самоков разследва незаконно отклоняване на вода от Палакарийски канал

Под наблюдението на Районна прокуратура – Самоков се води разследване по досъдебно производство, образувано за извършено престъпление по чл. 216а от Наказателния кодекс – нарушаване целостта на водоснабдителна система, създало условия за отклоняване на вода.

След извършена проверка към настоящия момент е констатирано, че от 2008 г. до 14.01.2020 г., в района местността „Кокалов егрек", над с. Ярлово, община Самоков, във Витоша планина, неправомерно била нарушена целостта на водоснабдителна система. Чрез повреждане на бетонова тръба с диаметър 800 мм, намираща се в шахта на водоземно съоръжение - каптаж на Палакарийски воден канал, били създадени условия за незаконно отклоняване на вода. Същият бил построен заедно с язовир Студена и служи за довеждане на допълнителни количества вода в случай на нужда. Понастоящем притокът в него е в порядъка на 100 л/с.

За този вид престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до пет години и глоба до двадесет хиляди лева.

Разследването по случая продължава.


14 01.20 СЪОБЩЕНИЕ

Предвид високия обществен интерес и множеството въпроси на медиите по образуваното досъдебно производство, свързано с водната криза в гр. Перник, Специализирана прокуратура предоставя следната информация:

Образувано е досъдебното производство по реда на чл. 212, ал.1 от НПК с постановление на прокурор от Специализирана прокуратура. В хода на разследването са събрани доказателства и в качеството на обвиняем е привлечен Нено Димов за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 НК - умишлена безстопанственост.

На 12 януари 2020 г. в проведено съдебно заседание Специализираният наказателен съд взе спрямо обвиняемия Нено Димов най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража". Съдът се запозна с представените от Специализираната прокуратура доказателства във връзка с евентуално допусната умишлена безстопанственост от страна на обвиняемия, в качеството му на действащ министър на Министерство на околната среда и водите.

Прокуратурата на Република България счита, че в резултат на извършеното престъпно деяние са последвали значителни щети на стопанството, изразяващи се в разходването на 7, 223 млн. куб. м. вода от яз. „Студена", което е довело до намаляване на общия обем воден ресурс на язовира до критичните нива, близки до т. нар. „мъртъв обем" на язовира. В резултат на това се е стигнало до значителен недостиг на водния ресурс за питейно битови нужди на жителите на гр. Перник и околните селища.

Специализираната прокуратура продължава да споделя разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна, не възпрепятства действията по разследването и не нарушава презумпцията за невиновност.

Категорично от събраните до момента доказателства се установява, че в случай, че министъра на околната среда и водите беше положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена" и не беше разрешил разходването на вода за промишлени нужди, към настоящия момент не би имало недостиг на вода за битови нужди.

Предвид изложеното и след разрешение на прокурор по реда на чл.198, ал.1 от НПК, представяме част от доказателствения материал по досъдебното производство, доколкото същите са публични предвид това, че са били обсъждани в открито съдебно заседание на 12 януари 2020 г. на Специализиран наказателен съд.

Специализирана прокуратура ще продължи да информира българските граждани по дела с голям обществен интерес, при спазване на посочените по-горе принципни положения.

Протокол Витанов

Протокол Тодорова

Справки

Водовземане

График

четвъртък, 16 януари 2020 г.

0017 - ВЕЦ Бебреш - 2020-01-14Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0017 - ВЕЦ Бебреш - 2020-01-14

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.сряда, 15 януари 2020 г.

Конфликтът на интереси за язовирската вода


Проблемът с оскъдните водни количества в язовир Бебреш и произтичащия от това риск за водоснабдяването в Ботевградско получи широк национален отзвук през последните няколко седмици, донякъде благодарение и на „пернишката криза". Дебатите за бебрешката вода вълнуват ботевградчани от години, но се изместиха в съвсем друга посока след изграждането на водноелектрическата централа. И ако преди години споровете бяха  около качествата на водата – подходяща ли е за питейни нужди, или не, то големият спор сега е как да се разпределят водните количества - за водоснабдяване на населението и за хидроенергетика. Именно разпределението на водния ресурс поражда и големия конфликт между обществения и частния интерес за ползванeто на водите на язовира. Басейнова дирекция „Дунавски район" и „Напоителни системи" ЕАД  са двете държавни организации, които трябва да определят, разрешат и контролират използването на водите за водоснабдяване на населението, за напояване и за работа на електроцентралата, при спазване законово регламентираната приоритетност. Това обаче явно не се случва ефективно и за това се стига до конфликти и опасност от водна криза в общината, каквато вече изживяхме през есента на 2016-та.


Преглед на водните баланси на язовир Бебреш от последните няколко години показват фрапиращи пропуски при спазване на параметрите на издадените разрешителни за ползване на воден ресурс от страна на МВЕЦ „Бебреш". Оказва се, че всяка година водноелектрическата централа работи извън обхвата на своето разрешително. И то по един много важен параметър – най-ниско работно водно ниво (ННРВН) – до пет метра под ръба на преливника, според първоначалното разрешение, и до 7,62 метра под преливника, съгласно изменението от края на 2017-та година. 


Най-сериозни и с най-голяма вреда са  допуснатите нарушенията при работата на ВЕЦ-а през 2016-та година, когато нивото на язовира за първи път достигна до кота „мъртъв обем" . Според справка от Напоителни системи, през всичките седем месеца на работа през тази година, електроцентралата е работила в нарушение на параметрите за най-ниско работно водно ниво от 5 метра под кота преливник, а през този период са изразходвани малко над 5 милиона кубически метра вода ( 5 078 280 м3 ). Ясно е, че ако бяха спазени параметрите на разрешителното, тази вода щеше да е в язовира и нямаше да се стигне до критичната ситуация с мъртвия обем и нарушеното водоснабдяване в общината през късната есен.


През 2014-та, в годината на нейното построяване и пускане в експлоатация, ВЕЦ-ът работи седем месеца, в които изразходва общо 10 216 419 м3, но от тях 3 011 037 м3 при водни нива по-ниски от разрешеното ( през м. юли и август ). През 2015-та отново работи известно време извън позволеното им, за който период изразходва 2 491 774 м3, от общо 8 672 251 м3 за годината. През 2018-та работата на МВЕЦ-а е изчерпала 12 032 268 м3 от водния ресурс на язовир Бебреш, от които 863 588 м3 извън обхвата на разрешението. За 2019 има отчетена работа само през два периода от по седем дни през май и юни, и двата в нарушение, за които е използван воден ресурс в обем 749 602 м3.


Въпреки че през тези години е работил дори извън обхвата на разрешителното, ВЕЦ-ът иска да работи повече, за да печели повече, а затова, според него, му пречи водоползването на другия голям консуматор на язовирската вода - ВиК дружеството. Явен конфликт на интереси. Затова и след кризата с водата през есента на 2016-та, собственикът на МВЕЦ-а завежда исково дело срещу общинското ВиК дружество, търсейки обезщетение за пропуснати ползи в периода 20.06.2014-15.11.2016 в размер на 432 370 лв. От приложената счетоводна справка, която служи за доказателство за пропуснатите ползи, се виждат приходите, разходите и чистата печалба на дружеството от работата на електроцентралата за първите три години от нейната експлоатация. За 2014-та са отчетени общи приходи от продажба на електричество за 459 404 лв. и общи разходи от 96 011 лв. Чистата печалба за тази година е в размер на 363 392 лв. За 2015 година отчетените приходи са 418 238 лв. при разходи от 75 293 лв. и чиста печалба – 342 945 лв. Агронженеринг-90 ЕООД от работата на ВЕЦ-а през 2016-та отчита чиста печалба от 296 956 лв., като приходите са 345 356 лв. при направени разходи от само 48 401 лв. Общата чиста печалба на дружеството само за първите три години от работа на водната централа на язовир Бебреш е 1 003 293 лв.  


Изключително високите нива на печалба, освен всичко друго, се дължат и на доста ниската цена, при която ВЕЦ-ът на Златев си доставя водни маси за производство на електроенергия от Напоителни системи  – само 0,3 стотинки за кубически метър. Цената, на която се доставя същата вода към водопровода на ВиК дружеството, но  като „условно  чиста", е 6,9 ст. или 23 пъти по-скъпа. За разлика от цената за ВиК оператора, която е формирана на база на разходите на НС за предоставяне на услугата и се утвърждава от КЕВР, то няма яснота как държавното търговско дружество е формирало продажната цената за ВЕЦ-а - цели 23 пъти по-ниска от тази за приоритетното питейно-битово водоснабдяване.


Интересно е да се разбере как се контролира доставката на водни ресурси към ВЕЦ-а и какви са задълженията на Басейнова дирекция и Напоителни системи по отношение контрола при използването на водите на язовира. 


В разрешителното за водовземане на "Агроинженеринг-90"  ЕООД - собственик на МВЕЦ "Бебреш" е записано, че всеки месец ползвателят съставя протоколи за ползваните водни обеми, които изпраща на Басейнова дирекция в края на всяка година. Очевидно е, че ако това изискване е спазено и данните в подадените ежемесечни протоколите са коректни, БДДР би трябвало дори само от тях да констатира работата извън параметрите на разрешителното и да санкционира ВЕЦ- а за тези нарушения още първата година. При констатирани системни нарушения, държавният орган има право дори да отнеме издаденото разрешително. В този случай нарушенията са системни, а наложени санкции дали има - не е ясно. Отнемане на разрешително очевидно няма. 


От договора на Агроинженеринг-90 с Напоителни системи става ясно, че държавното дружество става собственик на изграденото от водоползвателя водовземно съоръжение, представляващо отклонение от главния водопровод. Водоползвателят няма право да борави със съоръженията, собственост  на доставчика, както и едностранно да пуска и спира водоподаването към МВЕЦ „Бебреш". Тоест само и единствено Напоителни системи имат право да пускат и спират водата към ВЕЦ-а, което означава, че могат ефективно да контролират притока на вода към него.


В договора е регламентирана и процедурата за подаване на водни количества от язовира към електроцентралата, като това става на база предварително съгласувани графици, съобразени с Разрешението за водоползване, издадено от БДДР. Което означава, че ВЕЦ-ът не би трябвало изобщо да работи, ако няма предварително съгласуван график за водоползване от стопанина на язовир Бебреш. А както вече стана ясно, НС би трябвало и физически да спират водоподаването, в случай на възникване на обстоятелства, които да налагат това.  


Важните въпроси след всичко гореизложено са работят ли ефективно институциите, чии интерес приоритетно защитават и кой допусна малката водна електроцентрала да прави големите бели, често работейки в нарушение. 


Конфликтът на обществения и частния интерес за водите на язовир Бебреш е очевиден. А приоритет в конкуренцията за водния ресурс ясно е даден и в писаните, и в неписаните закони. Стига да има кой да ги спазва.

понеделник, 6 януари 2020 г.

Медиен мониторингБотевград е напът да стане втори Перник заради частна ВЕЦ на Златеви
Втори град у нас е заплашен от сериозни водни проблеми, след като Перник официално влезе във воден режим на 18 ноември тази година.ВЕЦ-ът на Златеви не източвал яз. "Бебреш"
Язовир "Бебреш", който снабдява с вода община Ботевград, се ползва само за нуждите на населението и не се източва от микро ...Ботевград е заплашен от безводие заради частна ВЕЦ на Златеви
След 6 седмици воден режим заплашва и Ботевград заради малка ВЕЦ на фамилия Златеви, която нерегламентирано източва язовир ...Вечерни новини: Проверка на ботевградска ВЕЦ на Валентин Златев, нова вълна сирийски ...
Докато светът следи звучащото като сценарий на филм бягство в Ливан на бившия председател на борда на Renault-Nissan Карлос Гон, ...И Ботевград изправен пред водна криза като Перник
Кметът посочи, че е констатирано, че ВЕЦ-ът работи извън обхвата на своето разрешително, като само през 2019 г. това се е случило за ...Борисов разпореди проверка на ВЕЦ-а на Златеви в Ботевград
Според кмета ВЕЦ-ът е частен, като собствеността може да се проследи до Васил Златев - баща на доскорошния шеф на "ЛУКойл България" ...Кметът на Ботевград: Градът има вода за около 6 седмици
Официално е констатирано с доклад, че този ВЕЦ работи дори извън обхвата на своето разрешително. Само през тази година това се е ...Ще се превърне ли Ботевград във втория Перник?
Почти десетилетие след урбулешкото раздаване на ВЕЦ-овете в страната на НЕслучайни хора, „попарата", която започваме да сърбаме ...Мениджърска въртележка в най-голямото държавно предприятие
Мениджърска въртележка доведе нов началник в най-голямото държавно предприятие, което се ръководи от Пловдив - НЕК ВЕЦ ЕАД.Кметът Иван Гавалюгов: Ботевград може да стане вторият Перник
Той уточни, че "Напоителни системи" не могат да контролират работата на ВЕЦ "Бебреш", защото крановете за спиране се намират на ...събота, 4 януари 2020 г.

0488 - ПАВЕЦ Чаира - 2020-01-04Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0488 - ПАВЕЦ Чаира - 2020-01-04

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.петък, 3 януари 2020 г.

0017 - ВЕЦ Бебреш - 2020-01-03Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0017 - ВЕЦ Бебреш - 2020-01-03

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.четвъртък, 2 януари 2020 г.

0017 - ВЕЦ Бебреш - 2019-11-14Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0017 - ВЕЦ Бебреш - 2019-11-14

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ