Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 17 март 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка относно продължаващите ни мъчителни съвместни действия с МОСВ, ИАОС и КОСВ по случая Босилеград - Кюстендил и малко за Пилотната процедура.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад, посветен основно на новините от Босилеград и малко за Пилотната процедура.

 

На първо място Ви уведомяваме, че най-после открихме кратко видео от Кръглата маса, проведена в началото на януари в Босилеград. На тази маса бяхте поканени и Вие, но не дойдохте, което ни постави в много неудобно положение за пореден път.

Все пак, можете да се запознаете с част от изказването на отговорника по екосистемни проблеми в сдружението от следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=PZvw63Ddo84

 

Бихме искали да заострим вниманието Ви върху факта, че записът не е пълен. Частта, в която става дума за надвесената над Босилеград нова мина Злогош и за съдържанието на арсен и живак в района на проучването е изрязана неизвестно защо. Напомняме Ви, да се откажете навреме от тази мина, за да ни спестите малко усилия.

 

 

На второ място молим, да се запознаете с благодарствените публикации на местното население от Босилеград относно положените от Вас усилия в последните месеци, които съдържат и нова информация. Приятно четене:

https://www.liveleak.com/view?t=CA3Jj_1549463429&fbclid=IwAR0D8f5DyuMOz0-DhBtiKnmrvtaGCJwBMlCZQ7rAMbBW0EbIQ2BlEBAc6KY

 

И на трето място Ви уведомяваме, че Вашите действия стават все по-популярни в социалните мрежи. Можете да се запознаете с малко мнения например от Тук:

http://voinaimir.info/2019/03/bosilegrad-mine-pollution/?fbclid=IwAR3ViHHDY4--9jD_6Q2h5CAq4GQrgCEGYI0OqwTmlxFB5lfqP438VHpho9w

 

... и от първия пост и от коментарите Тук:

https://www.facebook.com/Microtribuna/

 

По повод коментарите в последния линк се сещаме да попитаме ИАОС: Какво направихте с токсичния отпадък в Едно Гише на МОСВ, уважаеми?

Вече поне двайсет дена изминаха, два пъти ни уверявахте, че работите нещо и т.н., но досега няма никакъв резултат. Отпадъкът е много силно токсичен и ще вземе да разтвори пластмасовото шише накрая и да залее Едно Гише...

 

И като стана дума за резултат, проверихме какви дейности сте извършили Вие в рамките на процедурата по ОВОС в трансграничен контекст в последните месеци от Тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

За съжаление не успяваме да открием напомнителните писма на министър Димов, които той пое ангажимент пред КОСВ да изпрати? Моля, да ги качите там, където им е мястото, за да се запознаем заедно с КОСВ. Вероятно има дълбок смисъл от напомнителните писма, който на нас ще ни убягва, докато не се запознаем с тях.

 

На четвърто място, по повод Световния Ден на Реките и Световния Ден на Водата, Ви уведомявам, че ние планираме някои нови съвместни действия с Вас.

Някои от тях ще са изненада, но засега поне може да изслушате едно интервю по БНР, програма Христо Ботев, във вторник, някъде от около 7:20 часа сутринта. Ще бъде изключително интересно.

 

На пето място, напомняме на КОСВ, че сме планирали заедно представяне на случая Босилеград - Кюстендил пред Комисията, за да се запознаят  депутатите с пълната картина, доколкото министър Димов представя ситуацията едностранчиво и крайно непълно. Както сме се разбрали, ще ни трябва мултимедия и един час, за да опишем пълната картина. Моля, да бъде отчетено, че тази седмица няма да можем, но следващата сме напълно готови по всяко време.

 

И на последно място в този доклад Ви уведомяваме, че сме в процес на изготвяне на една уникална таблица в Рамките на кореспонденцията ни с ГД Околна среда в Рамките на Пилотната Процедура по Рамковата Директива за Водите. ГД Околна среда изиска от нас да опишем за всеки ВЕЦ следните данни:

1.       Воден обект на който е ВЕЦ-ът и поречие.

2.      Попада ли или не, и в кои защитени зони от мрежата Натура 2000 попада.

3.      В рамките на зоната, реката приютява ли видове и местообитания от приложения №1 и №2 на директивата за Хабитати.

4.      В рамките на зоната, реката приютява ли приоритетни видове и местообитания.

5.      За птиците - кои воднозависими видове, обект на защита от Директивата за птиците, приютява реката и зоната.

6.      Какво е било природозащитното състояние в рамките на съответната зона на местообитанията, видовете и птиците през 2007 при създаването на мрежата.

7.      Какво е било състоянието през 2013 година

8.     Дата на първото разрешително за водовземане/ползване и дата на първото изменение/удължаване.

9.      Проведена ли е първоначална процедура по ЗООС и ЗБР и какво е преценил компетентният орган - да се прави ОВОС/ОСВ или да не се прави.

10.  За случаите, за които не е проведена ОВОС/ОСВ първоначално, поискани ли са такива оценки при удължаването/изменението на разрешителното за водовземане/ползване, включително в защитените зони, след създаването на мрежата през 2007г.

11.   Какво ние сме установили при първата си проверка на съответния ВЕЦ.

12.  Каква е била реакцията Ви на сигнала, който сме пуснали, и какъв е резултатът в момента.

 

Имаше още неща, обаче те са подробности. Важното е, че бяхме безкрайно затруднени от регистрите Ви. Регистърът на МОСВ за процедурите по ОВОС е безкрайно непълен и ще искаме по ЗДОИ от всяка РИОСВ съответните данни.

С регистрите на БД за издадените разрешителни също много трудно се работи, като, както винаги, най-трагичен е регистърът на БДИБР.

Щяхме да похвалим БДЗБР за това, че с техния регистър се работи най-лесно, обаче те не са написали ясно за кои ВЕЦ-ове става дума, а само инвеститорите, които са се сменяли по десет пъти в някои случаи

 

 

Ето защо, моля, в прикачения файл да се запознаете с работния вариант на таблицата ни и Моля, всяка БД да провери данните за нейните ВЕЦ-ове - дата на първото разрешително за ВЕЦ-а и датата на първото изменение/удължаване.

Така ще ни помогнете много, за представим заедно пред ГД Околна среда една по-вярна картина на безобразията.

 

Обръщам внимание, че данните за ЗЗ липсват в изпратения Ви работен вариант, а така също и че окончателният вариант има още доста графи, но за момента ни интересуват само разрешителните на БД. Всички данни се разработват от съответни експерти и таблицата ще се сглоби накрая, след което ще я споделим с Вас и с ГД Околна среда.

 

Разбира се, след оценката на природозащитното състояние от тази година, ще допълним таблицата още веднъж.

Цялото усилие е по молба на ГД Околна среда, тъй като те отчитат, че пропуснали да поискат от Вас данните за ефектите върху природозащитното състояние в рамките на Пилотната процедура, пък и надали щяха да научат истината точно от Вас. Въпросът е също така относим към намеренията Ви да ликвидирате мрежата Натура 2000.

 

С други думи - целта е да се установи как неправилно проведените процедури по ЗООС, ЗБР и ЗВ и несъществените Ви реакции на сигналите за нарушения /с едно изключение/ са се отразили на биоразнообразието в реките ни. Тоест, настъпило ли е допълнително влошаване на елементите на околната среда, увреждане и/или унищожение на ЗЗ и негативно изменение на състоянието на повърхностните водни тела след 2015г и какви са шансовете да постигнем добро състояние/потенциал на ПВТ/СМВТ до 2027?

 

Между другото - регистърът на процедурите по ОСВ на сайта на Натура 2000 пък въобще не става за работа, защото нито го има името на ВЕЦ-а, нито името на инвеститора. А ние откъде да знаем дори годината, че да търсим по нея? Ако не вярвате - пробвайте да откриете който и да е ВЕЦ или инвеститор!

 

Надявайки се да си оправите регистрите и да ни помогнете малко с данните таблицата - за което напомняме, че обещахте през март 2015г. - предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

понеделник, 11 март 2019 г.

Многоцелеви доклад на сдружение Балканка по случая в Босилеград - Кюстендил, Закона за водите и пр. Много интересен

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия много интересен доклад.

 

Писмото сме адресирали и до НЕК ЕАД - по-късно ще стане ясно защо.

 

На първо място в доклада Ви информираме за реакциите на хората в Босилеград относно Вашите действия и/или относно липсата на такива. Отчитайки че идват избори все пак, можете да се запознаете с реакциите и благодарностите на гласоподавателите от следния линк:

https://www.glaspress.rs/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BF/?fbclid=IwAR1LxEEVAZwYyaLBw2UvQfDmihaQzv8B1xexKhCJVZ9kE7-UiNj-k5VyXXw

 

Ето защо ние продължаваме да се надяваме Вие да свършите нещо, каквото и да било. Например, да не сте изхвърлили токсичния отпадък, а да го дадете на ИАОС да го изследва...

 

На второ място Ви уведомявам за едно много интересно събитие, което се състоя вчера - Кръгла маса на тема проектиране и строителство, организирана от КАБ и КИИП. Коментира се и проблематиката на тема "Прекомерност на екологичното законодателство" като пречка пред благосъстоянието на сектора. В следващия линк можете да се запознаете с изказването един очевидно добре запознат експерт, който отнякъде ни е смътно познат - от 1:25:00 часа на записа:

https://www.facebook.com/ChamberOfArchitectsInBulgaria/videos/297609014265056/UzpfSTEwMDAwNDc3MDczNDYxNjoxMjIzNDcyNTc3ODIxNzU1/?id=100004770734616

 

ВАЖНО:

На срещата ние споделихме мнения относно незаконността на ВЕЦ-овете у нас със заместник министър Йовев, дългогодишен приятел на сдружението, с който сме участвали заедно в две телевизионни предавания. Беше постигнат консенсус, че въпросът за липсата на учредено възмездно право на строеж в коритата на реките въобще не е разрешен и че и Вие сте участвали в замитането му под килима, в което доста Ви бива.

Най-важното, обаче, е друго - в приятелски разговор с г-н Даракчиев, заместник директор на ДНСК, той ни уведоми с гордост, че Третият ВЕЦ на Ощавска е получил отказ за пускане в експлоатация от приемателната комисия поради липсата на учреденото право на строеж! После е поискал от Министерски съвет да му се учреди правото и оттам е получил пак отказ!

Браво на ДНСК и на Министерски съвет!

 

Сега, важното за отбелязване от всички БД е, че няма да е зле да уведомят ВЕЦ-овете си, които се строят в момента, че няма да е никак зле да спрат временно строежите си, да си поискат въпросното право на строеж от МС и, като получат отказите си, Да Се Разкарат От Рекичките Ни Веднага!

Иначе ще продължат да си харчат парите напразно.

Ако не ни вярвате, Моля, да проверите в ДНСК!

 

На трето място Ви уведомяваме, че все пак, в крайна сметка промените в ЗВ, свързани със замърсяването от аквакултури, не са били приети на второ гласуване. Не сме сигурни дали са отпаднали и промените за таксите за водовземане и за измервателните уреди. Ще го проверим когато качат стенограмата и ще преценим да изпращаме или не новата жалба до ГД Околна среда. Поздравления и за КОСВ на НС, само дето не ни е ясно защо всеки път е нужно да полагаме толкова много усилия, когато някой поиска да наруши някоя директива.

Между първо и второ гласуване е внесена още една много интересна промяна - забраната за заустване на "жилищно отпадъчни" води, съдържащи води от минното дело. Малко терминът ни звучи кухо, ама няма да му възразяваме. Намираме обаче, че проблемът не е решен по причина, че когато водите от минното дело не са част от жилищно отпадъчните води, те ще могат да се заустват - обещаваме да обърнем внимание на ЕК по този въпрос, ако текстът не е редактиран при приемането му в зала.

 

И така стигаме до най-интересната част.

Първо - поздравяваме МОСВ, че пак загубиха последното дело за Пирин!

Второ - поздравяваме МОСВ за четирите нови наказателни процедури по околна среда! Минното дело  по-горе е едната от тях. Другите няма да ги повтаряме, защото си ги знаете. За всеки случай - ето Ви линк, вижте в отдел 3. Околна среда:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_bg.htm?locale=en&fbclid=IwAR2-LbY0whR3IYwLu4BOOSZMjVIlCCvRWiGXNVmCkEJBLXdG8aPwNECmlAU

 

 

Трето - поздравяваме МОСВ за доклада по прилагането на РДВ на ЕС!!!

Тука най-много Ви поздравяваме! Ето Ви линк да се запознаете, например с написаното на стр.3, а и по-натам:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_com_report_recommendations_en_2.pdf?fbclid=IwAR0xCxRQ-a8ie-s25wE_7voNh0zS1Szy_XAeOWJsN_nh1GNfxoliBu7Z9Xk

 

Сега, обръщаме Ви внимание на някои от точките, например:

"България трябва да подобри способностите си за мониторинг, за да намали зависимостта си от експертни мнения при оценката на екологичното състояние на водните си тела".

Ласкаем се от мисълта, че за тая препоръка имат принос и жалбите ни, обаче вижте внимателно следващото:

 

"Използването на изключения по чл.4.7 на РДВ да се основава на подробна оценка на всички стъпки, които се изискват от РДВ, и ясно да покаже, чрез всичките си Басейнови Дирекции, кои са причините за включване на такива изключения".

 

Тук бихме искали да обърнем внимание на всички Вас, и най-много на БДИБР и на НЕК ЕАД, че в основата на това наблюдение на Комисията са нарушенията на БДИБР при обосноваването на изключенията по 156е за бъдещия в минало време язовир Яденица, за което имахме удоволствието да уведомим Комисията навреме.

И въобще няма нужда БДИБР или НЕК ЕАД да ни благодарят, Моля, заповядайте пак!

Както знаете отдавна, INEA пое пред нас ангажимент да финансира недуразумението в минало време Яденица само след положително становище на ГД Околна среда...

 

Накрая на този доклад обръщаме внимание на приемната на Министър председателя да Му обърнат внимание върху следното:

 

Под ръководството на министър Димов, действията на МОСВ в последните години са пълен, тотален, абсолютен провал!

 

Няма нито едно нещо - предложение за промени в закони например, което да не е отхвърлено.

Няма нито едно решение на министъра, което да не е паднало в съда при обжалване - например за срамотите по Пирин и Банско.

Няма нито едно действие или бездействие, което да не е сведено до пълен абсурд! Например случая в Босилеград - Кюстендил.

 

Седем или осем наказателни процедури, половинчати, полубезсмислени действия - например за Рила Буфер, с едничката цел да се отлага решението на проблема, а не да се свърши нещо...

 

Убийствени доклади, например за нарушенията на РДВ!

 

Последни предупреждения, например на Комитета за спазването на Орхуската Конвенция за неспазването на Конвенцията.

 

Действия по проблема с чистотата на въздуха, равни на Кръгла Задраскана Нула!

 

Пълна задраскана нула, даже огромна вреда, нанесена на всички чужди усилия по проблема в Босилеград!

 

Махнете го тоя човек най-после бе. Само ни излага и кой знае тепърва докъде ще стигне...

Само между другото, няма да е зле да следите ситуацията в социалните мрежи във връзка с проблема с Босилеград. Идват избори и ние изпитваме колебания, че подценявате проблема повече от безотговорно...

 

 

Накрая на този доклад:

Честит празник на дамите.

събота, 9 март 2019 г.

Some great news concerning past and future sustainable hydropower development in Bulgaria


Following up the latest official communication exchanged between Balkanka Association, Sofia, Bulgaria and some EIB/EBRD Divisions in regards to both banks investments in hydropower in Bulgaria, I am delighted to share with all of you the following brand new, very important information.

 

 

1. Environmental Impact Assessments in Bulgaria.

In the light of the discussion on the EBRD Environmental and Social Policy /ESP/, which was held on 28 February in Belgrade, I really hope it will be remembered that we have stressed the point on the poor quality of all kind of EIA and AA reports prepared for hydropower undertakings in our country.

The main reason being that investors are paying for the reports, as we have also shared with both banks decision makers in our written statements and positions concerning all kind of ESP and/or Guidelines on sustainable hydropower development so far.

 

Just yesterday our statements on the poor quality of those EIA/AA reports were confirmed by the European Commission in the following communication called "March infringements package: key decisions". Please check section 3. Environment:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_en.htm

 

Regarding the Environmental Impact Assessment issues, here is a short citation:

 

 

In Bulgaria, certain elements regarding screening decisions, Environmental Impact Assessment reports and information to the public do not adequately reflect EU standards, and the monitoring of projects with significant adverse effects falls short of requirements.

 

 

 

2. Failure to comply with the Habitats Directive

For 2018, the July infringements package: key decisions - Section 4. Environment can be found here:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_en.htm

 

Here is another citation extracted from the key decisions in 2018:

Commission asks BULGARIA to improve implementation of EU nature legislation

...... The issue was first identified a decade ago, and although Bulgaria has since taken some measures to address the issue, this structural problem persists and the Commission regularly receives complaints about plans and projects that are authorised on the basis of inadequate assessments, or even in the absence of appropriate assessments.

 

You already know one of the complainants /that's us of course/ and of course most of the projects in view are for hydropower. To forward the above formal notice the EC was provided with the necessary proof on the matter, obviously.

 

Now, I can assure all of you that a significant part of the conclusions of the Commission are based on one initial Complaint and nine consecutive supplements of Balkanka Association lodged with DG ENV of the EC in the last three years. Actually these EC letters of formal notice are the first step in the long run to several infringement procedures, which are inevitably coming our way. Please, rest assured that some of the cases were financed by EBRD and EIB either directly, or through FIs, because the problem addressed in our complaints is horizontal and applicable to all hydro undertakings in Bulgaria.

For more information, all our complaints can be found in the following link, having in mind that Complaint Annex 4 is based on mining in Bulgaria and Complaint Annexes 8 & 8A are based on mining and hydropower enterprises in both Bulgaria and Serbia - these are focused on the ecocatastrophe in Bosilegrad - Kyustendil. All the other complaints are focused on sustainable hydropower developments. Here is a link to the page in our HPP platform, where the complaints are uploaded:   

https://dams.reki.bg/Docs/Files?setlang=en

 

The file names always start with EU_Complaint _  and I hope that both EBRD and EIB will be able to find some of the projects they have financed, as well as our comments on the poor quality of their EIA/AA reports.

 

 

3. Failure to comply with the Water Framework Directive

Here is a very interesting report on the issue:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_com_report_recommendations_en_2.pdf?fbclid=IwAR0xCxRQ-a8ie-s25wE_7voNh0zS1Szy_XAeOWJsN_nh1GNfxoliBu7Z9Xk

 

You can find the recommendations for Bulgaria on page 3, as well as the following short citation:

Based on the findings emerging from its 2nd RBMPs, Bulgaria is particularly encouraged to:

· Improve its own monitoring capacities with a view to lower its dependence on expert judgment for assessing the ecological status/potential of its water bodies.

· Base the use of exemptions under Article 4(7) on a thorough assessment of all the steps as required by the WFD and transparently indicate, in all RBDs, which are the justifications for invoking the exemptions under Article 4(7) WFD.

 

Please note that the report above holds general findings and recommendations only. It is not part of an infringement procedure so far, but one day it will be for sure, I promise.

 

IMPORTANT

Please check the second recommendation marked with the red dot once again. This one is solely addressed to four future projects of big dams in Bulgaria - three of the Gorna Arda Cascade /the projects were abandoned/ and the Yadenitsa dam - which is our greatest concern at the moment /apart from the Bosilegrad - Kyustendil ecocatastrophe/.  The exemptions under Article 4(7) were justified in the East Aegean RBMP in violation of the legal base, which for the Yadenitsa dam is a proven fact in one of our complaints.

 

Therefore, we will highly appreciate if EBRD and EIB check whether the Yadenitsa dam in Bulgaria falls within their future plans to receive any kind of financing. I have asked this question some two years ago and am sorry to repeat it, but quite a time has passed already and there might be some change. Once construction starts, it will be too late then, I'm afraid.

If any of the banks will ever be involved in this particular project, please let us know, just to give us a chance to share our concerns about the huge seismic risk, including proof on the matter. In this way the decision will be taken after checking the relevant risk assessment information available.

 

 

 

Finally, here is the greatest news from last week - earlier in 2018 we had the opportunity to inform both EBRD and EIB that all their hydro investments in Bulgaria are illegal, due to the fact that the intakes are built up in the riverbeds, considered to be public state property, without any kind of building lease or concession contracts. 

 

Last week the news came from the National Construction Control Directorate that a brand new small Hydro just recently built and finalized was not approved and was denied permission to start operation for not having such a contract. Moreover - the government refused to sign such contract and that plant will stay like a monument for good, while the illegal intake will be removed in accordance with the law, of course.

 

The plant has no name so far, but it is built on the Oshtavska River and the developer is "Electro Invest BG" Ltd.

We hope that the EBRD or the EIB have not financed this particular plant.

 

At the same time, if any of the banks still has some clients in Bulgaria whose plants are currently under construction, we also hope that developers will be advised to halt construction until the necessary permits are received, otherwise a lot of money will be wasted in the end. The state policy towards hydropower here has changed, you know.

As of today, judging from the action taken by the National Construction Control Directorate, the legal case is crystal clear as well.

 

 

Getting back to the environmental assessment issues in the end, I'm afraid that in the rest of Balkan states all EIA assessments are ten times worse than in Bulgaria - for Macedonia and Serbia I can guarantee that, based my personal experience.

Therefore, I really hope that some necessary conclusions will be drawn in due course.

 

And I also hope the both EBRD and EIB will find the above information useful and will withdraw from any future hydropower projects not only in Bulgaria, but in the entire Balkan region. It seems to us that there is a growing reputational and financial risk to be taken into consideration for all that hydropower craziness around the Balkans, while in Bulgaria the payback time has come. In Bulgaria things will get much worse once the EC opens the Water Framework Directive infringement procedure, which is inevitable. Then the most destructive hydro plants will have to be decommissioned and that is a promise too.

 

Sorry to have taken so much of your time, but I felt that the news is important enough to be shared with all of you.

 Balkanka Association, Sofia, Bulgaria

вторник, 5 март 2019 г.

Възражение на сдружение Балканка до РИОСВ София, с копие до МОСВ, БДДР и община Етрополе относно ИП за четири нови ВЕЦ-а във водосбора на река Малък Искър.

Моля да се запознаете с възражение на сдружението относно споменатото в заглавието на писмото инвестиционно предложение.

 

До останалите получатели писмото е изпратено само информативно, с надеждата да не допускат в рамките на тяхната компетентност подобни ИП.

 

РИОСВ София, МОСВ, БДДР и община Етрополе.


ДО:

Директора на РИОСВ София

г-жа Ирена Петкова

 

Копие до:

Министъра на околната среда и водите

г-н Нено Димов

 

Директора на БДДР

г-н Петър Димитров

 

Кмета на община Етрополе

г-н Димитър Димитров

ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Против:          Инвестиционно предложение МВЕЦ Етрополе - ПВ

                                        с инвеститор ВЕЦ-С ЕООД,

предвиждащо строителството на МВЕЦ с четири броя подобекти, свързани с проточни турбини към външен довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр.Етрополе.

 

Подател:             Сдружение „Балканка", гр. София,            
 

Уважаема госпожо Петкова,

Възразяваме в срок против реализацията на гореописаното инвестиционно предложение /ИП/.

 Реализацията на процесното ИП считаме за незаконосъобразна, свързана със съществени нарушения на административно-производствени правила и в противоречие с относимите материалноправни разпоредби. Нещо повече - реализацията на ИП е в противоречие с обществения интерес за задоволяване на нуждите на населението от чиста питейна вода, а така също и предпоставяща непостигането на целите за опазване на околната среда като цяло и в частност на речните и крайречни екосистеми на територията на община Етрополе, а оттам и на целите за повишаване на качеството на живот на хората, за сметка на печалбите на само един инвеститор.

 

Ето защо молим, да прекратите процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в рамките на която е обявено процесното ИП на сайта на община Етрополе, защото то е нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона по следните причини:

 

1. Налични данни за ИП.

1.1. Всички налични данни за процесното ИП се откриват на сайта на община Етрополе, като трябва да отбележим факта, че информацията за преценяваме беше качена на сайта на общината на 25 февруари, тоест с три дена по-късно от датата на качване на самото обявление и това стана само поради наше изрично настояване. Ето защо намираме, че срокът за възражения трябва да се счита от 25 февруари и РИОСВ София би следвало да приема възражения на други заинтересовани страни в рамките на определения след тази дата срок.

Информацията за преценяване можете да откриете на следния линк:

http://etropolebg.com/data/news/files/1551104012.pdf?%D0%B0=46

 

Самите данни няма да ги повтаряме, но ще обърнем внимание върху факта, че ИП предвижда четири ВЕЦ-а на питейния водопровод за гр.Етрополе. ВЕЦ-овете се намират в близост до облекчителни шахти и съгласно декларираните намерения на стр.8: "необходимата вода за работа на МВЕЦ-овете ще се доставя от изградения водопровод".

 

1.2. Важно е тук да се обърне внимание на факта, че турбогрупите за всеки МВЕЦ са определени според орохидрографските данни за водосборния басейн над ВЕЦ-а, а не по статистическите данни на ВиК оператора за водните количества, които протичат през водопровода само за да се осигуряват питейно-битовите нужди на общината, както би трябвало.

 

1.3. Още по-важно е да се отбележи и фактът, че в таблицата на стр.4 от информацията за преценяване са отбелязани само загубите по дължина на тръбопроводите, които имат пряко отношение към работата на самите ВЕЦ-ове, но въобще не са отбелязани загубите, които се предизвикват от работата на турбините. А след като ще се използва енергията на водата за да произвежда ток, тогава тя намалява след всяка турбина и тогава самата нова дейност ще предизвиква допълнителни загуби.

 

1..4. Едновременно с това трябва да се отчете и най-важното обстоятелство, а именно че през периоди на маловодие високите квартали на гр. Етрополе все още нямат проблеми с водоснабдяването за питейно-битови цели поради слабо налягане във водопреносната система, но това не значи, че няма да имат проблеми след реализацията на процесното ИП. Проблеми обаче и сега има поради честите аварии, когато се прекъсва водоснабдяването.

 

1.5. И все пак е налице още едно, още по-важно обстоятелство, а именно че в информацията за преценяване никъде не е отразено дали основните съоръжения на водоснабдителната система на общината - водохващания, довеждащ водопровод, облекчителни шахти, ПСПБВ, резервоари и пр. отговарят напълно на действащото законодателство или не отговарят. Тук само ще отбележим, че в информацията за преценяване наличните питейни водохващания са отразени коректно на картата на стр.2. Каскадата от нови МВЕЦ ще работи, използвайки водата от седем водохващания, само шест от които имат регистрирани Санитарно Охранителни Зони /СОЗ/ съгласно регистъра на СОЗ на БДДР. Обаче за питейния водоизточник "Дядо Бочовото" няма учредена СОЗ и щом няма, тогава този водоизточник е незаконен.

За останалите водохващания, с които ще работи каскадата, в регистъра на СОЗ на БДДР е отразено, че техните регистрирани СОЗ не са преминали приемателна комисия, тоест и те са незаконни към настоящия момент съгласно ЗУТ.

В такъв случай следва да се приложи чл.5 от Наредбата за СОЗ а така също и някои специални изисквания на Закона за Водите /ЗВ/, за които ще стане дума в т.3. от настоящото Възражение. За да потвърди нашите твърдения, самият регистър на БДДР за СОЗ може да бъде открит и свален от следния линк:

http://www.bd-dunav.org/content/registri/zoni-za-zashtita-na-vodite/

 

Ясно се вижда, че нито една СОЗ, на нито едно водохващане, не е преминала през държавна приемателна комисия, а за водохващане "Дядо Бочовото" в регистъра няма регистрирана СОЗ.

 

2. Очаквани въздействия

2.1. У нас вече има натрупан известен опит с експлоатацията на подобен вид съоръжения. Например, на каскадата Благоевградска Бистрица и ВЕЦ-овете Пирин Ват 1 и Пирин Ват 2. Те въобще не работят само на водата, необходима за задоволяване на нуждите от питейно-битово водоснабдяване на населените места. Напротив - при водохващанията на повърхностните водни обекти се отнема всичката вода, само и само за да работят ВЕЦ-овете и след най-долния ВЕЦ отработената излишна вода, когато в този момент не е нужна на никого, се изхвърля обратно в реката. Ето линк за да видите най-долния ВЕЦ на каскадата Благоевградска Бистрица как изхвърля отработената вода в реката, когато е излишна за нуждите на града. Моля, разгледайте най-долното видео:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2016-09-17

 

По този начин, както се вижда и от горния линк, реките остават сухи като барут под водохващанията в тежко нарушение на чл.117, ал.4 от ЗВ, която гласи следното:

Чл. 117. (1) За опазването на водните екосистеми и влажните зони се определя минимално допустим отток в реките.

.............................................................

(4) При разработване на водностопанските баланси минималните водни количества за оводняване се предвиждат приоритетно.

 

2.2. Самият факт, че в информацията за преценяване турбогрупите за всеки МВЕЦ са определени според орохидрографските данни за водосборния басейн над ВЕЦ-а, а не по статистическите данни за водните количества, които протичат през водопровода само за да се осигуряват питейно-битовите нужди на общината, ясно  показва намеренията на инвеститора - процесното ИП ще използва много повече вода, отколкото е нужна само за нуждите на населените места в общината. В противен случай щяха да бъдат използвани данните на ВиК оператора за протичащите през водопровода водни количества през различните сезони от годината, както би трябвало.

2.3. Както стана ясно от описанието на ИП в точка 1. тук, работата на турбините ще предизвикат допълнителни загуби на налягане в довеждащия водопровод. Въздействието върху водопреносната система на общината ще е непряко, защото след известно пречистване в условно работещата ПСПБВ, водата постъпва в резервоари. Обаче в периоди на най-голямо потребление, които винаги съвпадат с маловодието, има риск водните количества, които постъпват в ПСПБВ и в резервоарите да са намалени и да постъпват по-бавно, поради новите допълнителни загуби. Този риск въобще не е упоменат в информацията за преценяване, нито е изследван и оценен. По този начин всички останали заинтересовани страни не са уведомени правилно и пълноценно, за да могат да възразят мотивирано.

 

 

 

 

3. Мотиви за възръжението

3.1. Турбогрупите за всеки МВЕЦ са определени според орохидрографските данни за водосборния басейн над ВЕЦ-а, а не по статистическите данни за водните количества, които протичат през водопровода само за да се осигуряват питейно-битовите нужди на общината. Това гарантира потребление на много повече водни ресурси заради нуждите на каскадата, отколкото са нуждите от питейна вода на общината и оттам - неспазване на изискването на ЗВ водните количества за оводняване на речните корита да се осигуряват приоритетно. В случая трябва да се работи с данните на ВиК оператора за потреблението през различните периоди на годината, а не с орохидрографските характеристики на района. По този начин и икономическата обосновка се базира на много повече вода, отколкото би трябвало.

3.2. Във връзка с горното, никъде в информацията за преценяване не става и дума за осигуряване на минималния допустим отток под водохващанията, нито за каквито и да било лимити на използваната вода. Водохващанията трябва да имат действащи разрешителни за водовземане със съответни изисквания - например за минималните водни количества, които да изпускат в реките, за дневен, месечен и/или годишен лимит на използваната вода. Никъде в информацията за преценяване не става и дума за тези неща!  А това значи, че процесното ИП въобще не е правилно мотивирано! Така например - цялата обосновка на ИП следва да се базира на цитираните лимити и на минимално допустимия отток, а не на характеристикиите на засегнатия басейн, защото водопотребление над лимитите за ВиК оператора изисква ново разрешително и за водовземане, и за ползване на повърхностен воден обект. Разбира се, водовземане, поставящо под риск минималния допустим отток, въобще не може да се допуска. Проблемите не са изследвани в информацията за преценяване и това е основен порок.

3.3. От гореизложеното става кристално ясно, че става дума и за нарушаване на вече придобити права на други ползватели на наличните водни ресурси. В момента на река Малък Искър над Етрополе са разположени още два действащи МВЕЦ и още един /трети/ се строи. Всичките тези МВЕЦ са изградени каскадно /проблемът ще коментираме допълнително в последната точка/ и всеки един от тях е оразмерен според хидроложките характеристики на водосборния басейн над неговото водохващане. Тоест, в разчетите за тези МВЕЦ не е включено допълнително отнемане на води от притоците на Малък Искър и намален приток за нуждите на тези съществуващи МВЕЦ..

3.4. Описаното дотук ще обуслови непостигане на целите за водното тяло, както това е обозначено в чл.156е, ал.3 от ЗВ във връзка с точка 2а от същата алинея, поради надвишаване на 60% от постоянните водни ресурси при 95% обезпеченост за басейна на река Малък Искър в засегнатия участък. Причината е, че новата каскада ще хваща водите в притоците на Малък Искър и дори и да се осигуряват минимални водни количества под тези водохващания, на основната река Малък Искър има поне още три МВЕЦ, които ще се принудят да крадат всичката останала вода. Алтернативно от годишните лимити за тези МВЕЦ трябва да се извади сега лимитът на ползваната вода за новата каскада, иначе в реката никога няма да има вода.

3.5. Загубите, които се предизвикват от работата на турбините, не са отчетени въобще. Това трябва да стане от гледна точка на нуждите от питейна вода на населените места в общината, от една страна. От друга страна, то също ще се отрази и на икономическата обсновка, но тогава ще е проблем не само на инвеститора, но и на смъсъла от това ИП от гледна точка на обществения интерес от добив на възобновяема енергия.

3.6. Реализацията на ИП крие огромен риск за водоснабдяването за питейно-битови цели на населените места в община Етрополе, поради риска от намалено водоподаване заради загубите на налягане във водопровода, породени от работата на турбините.

3.7. Както става ясно от изложението по-горе, община Етрополе страда от чести прекъсвания на водоснабдяването поради остаряла водопреносна система. Тези проблеми само ще се задълбочат, например по време на изграждането на каскадата и/или при последващи ремонти на нейните агрегати и/или хидравлични удари при пускането и спирането на агрегатите. Ето защо нови строежи върху гнили основи не трябва да се допускат.

3.8. Всички водохващания за питейния водопровод на община Етрополе не отговарят на изискванията на действащото законодателство повече или по-малко. Шест от тях имат регистрирани от БДДР СОЗ, които не са преминали ДПК. Водохващане Дядо Бочовото дори няма регистрирана СОЗ. Това представлява нарушение на чл.5 от Наредбата за СОЗ, който гласи:

 

Чл. 5. Забранява се експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.

 

В такива случаи действащото законодателство дава много ясни указания по отношение на необходимите мерки. Само един пример с чл.200, ал.1 във връзка с чл.200, ал.26 от ЗВ:

Чл. 200. (1) Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което:

...................................................................

26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) експлоатира водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за минерални води без изградена санитарно-охранителна зона - от 1000 до 5000 лв.;

 

По смисъла на ЗУТ следва да се счита за невъзможно изграждането на нови строежи, свързани и зависещи от съществуващи строежи, които са незаконни.

 

3.7. И все пак, с евентуалната реализация на процесното ИП ще се извърши още едно много тежко нарушение на действащото законодателство! Поначало трите съществуващи на река Малък Искър МВЕЦ са изградени каскадно, тоест долната вада на всеки от горните два ВЕЦ се излива непосредствено над- или директно в задбаражното езеро на по-долния ВЕЦ. Водовземане при такова каскадно изграждане на ВЕЦ е забранено от чл.118ж, ал.1, т.1 на ЗВ, тъй като тук въобще не става дума за значим обществен интерес, който да обуслови изключение по чл.156е на ЗВ, нито такова изключение е обосновано в ПУРБ 2016-2021 на ДР.

Новата система от четири ВЕЦ-а под името "МВЕЦ Етрополе - ПВ" сама по себе си представлява система от каскадно изградени МВЕЦ, която хваща води над водохващанията на съществуващата каскада и не ги връща в реката, според описанието на ИП. Не че няма да връща излишните за общината води в реката, естествено, иначе няма да работи половината време. С други думи, тук вече става дума за "Каскада в Каскадата", за която в ПУРБ 2016-2021 на ДР също няма обусловено изключение по чл.156е от ЗВ! Никъде другаде в страната няма такова нещо - на практика 7 /седем/ парчета да разчитат на чутовния хидроенергиен потенциал на една толкова мижава малка река като Малък Искър над Етрополе!

 

Забележка:

В ПЗР на ЗВ не е определено какво значи каскадно изграждане на ВЕЦ. Намираме това за нормално, доколкото терминът е достатъчно популярен у нас, а и защото няма смисъл да се дават определения какво значи всяка дума в закона.

За всеки случай, и за да няма неяснота и съмнения по въпроса, препоръчваме определението за каскада от Български Тълковен Речник, като най-достоверен източник.  Според него "каскада" е 2. Система от изградени един под друг язовири и електрически централи:

https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0

 

Затова и същата система от ВЕЦ-ове на питеен водопровод на Благоевградска Бистрица се нарича "каскада", а не нещо друго.

Моля, да отбележите също така, че дори въображението на тълкувателите на българския език не е стигнало до нашия описан тук случай, в който съществуващите обекти за производство на електроенергия са не само "един под друг", но и "един връз друг".

 

Накрая ще подчертаем отново - в света няма толкова малка река, на която да са изградени 7 /седем/ парчета и всяко едно от тях да печели. Няма начин! Изглежда единствено недоизползваният "потенциал" на хидротехническата Мисъл у нас отново се е развихрил, за да оправдава мизерното си съществувание.

ВЕЦ-овете на питейни водопроводи не си изплащат разходите за изграждането, дори когато крадат всичката вода от реката и дори когато са с гарантирано изкупуване с преференциални цени. А новото ИП ще се появи на свободния пазар без никакви преференции. Който не ни вярва - да отиде да пита собствениците на каскадата Благоевградска Бистрица. И да ги пита също така защо не са изградили други каскади на други питейни водопроводи никъде в страната, ако е такава голяма печалбата? При това на питейния водопровод на Благоевград тръбите са ф800 - ф1000, а не като на Етрополе ф200 - ф300, и водата е десетки пъти повече, и пак няма печалба, въпреки преференциите! Нещо повече - тая каскада /Бл.Бистрица/ тепърва я очакват сериозни проблеми, заради нарушенията на законодателството, които извършва, извън факта че е каскада. Но тя все пак е била допустима през 2005-2006 година, защото тогава каскадно изграждане не е било забранено. Проблемите ще се основават както на специална жалба до ЕБВР, която е финансирала Бл.Бистрица, така също и на жалбите до ГД Околна среда на ЕС, в които Бл.Бистрица е крайъгълен камък и по които неминуемо предстои наказателна процедура.

 

 

Във връзка с горното, декларираме, че дори и нашето доста богато въображение не можеше да си представи досега описаната ситуация на река Малък Искър над Етрополе. Не стига мината, със или без новата пречиствателна станция, не стигат трите съществуващи ВЕЦ, ами сега още четири парчета? И като изследваме и покажем какво точно тече в реката под новата пречиствателна станция, публикациите от миналата есен с отровената напълно от никому неизвестния извършител река Малък Искър до вливането в Искър и отчетем напълно блокираните от ВЕЦ-ове самопречистващи функции на реката, следващата ни жалба до ГД Околна среда ще е истински Шедьовър и Венец на усилията ни за спасяване на българските реки. 

Иначе поздравяваме община Етпрополе за усилията да се превърне в галактически енергиен център. Жалко че нямат малко по-голям водосбор, за да захранят планетата с ток... 

 

И все пак, ако имаше какъвто и да било икономически смисъл, без никакви рискове за качеството на питейната вода, първата такава система щеше да е построена на Софийския водопровод от Рила! Преди доста години имаше даже търг, обаче никой не се яви! Затова сега недоизползваният "потенциал" на хидротехническата Мисъл търси нови и нови по-лесни за заблуждаване жертви в по-малки населени места, обаче в този случай "потенциалът" надмина себе си дори.

 

Само между другото, като стана дума за пречиствателната станция на мината, препоръчваме РИОСВ София да извършва доста по-редовни проверки как се третират и къде точно се депонират натрупаните от пречистването отпадъчни материали. Провокирани от описаната ситуация и за целите на следващата ни жалба до ГД Околна среда, ние също започваме да следим и изследваме какво точно тече из реките под всички мини у нас и ще можем да сравняваме резултатите си с резултатите на засегнатите РИОСВ или с липсата на такива изследвания. Нещо повече - предвид засиления инвестиционен интерес напоследък към минното дело, ще направим и сайт за наблюдение на това дело у нас, за да стане ясно на обществеността за какво става дума. Бъдете сигурни - този сайт ще показва потресаващи неща, много по-зловещи от сайта за ВЕЦ-овете.

 

           

 

Уважаема госпожо Петкова,

Въз основа на гореизложеното, настояваме да прекратите незабавно процедурата по реда на глава шеста от ЗООС и да отхвърлите като незаконосъобразно, нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона, а също така и в противоречие с материалноправните разпоредби и с обществения интерес, процесното ИП с наименование МВЕЦ Етрополе - ПВ, с инвеститор ВЕЦ-С ЕООД!

Също така моля, в качеството ни на заинтересована страна да ни информирате своевременно на посочения на първата страница електронен адрес за бъдещото си решение по случая, за да можем да предприемем или не следващи неотложно необходими стъпки по реда на АПК в законоустановения срок..

 

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София

 

 

                                                                           Съставил:                                                        

Дата 04.03.2019г.                                 Представляващ,

  
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ