Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 12 февруари 2019 г.

0120 - МВЕЦ Калето - 2019-02-02Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.


0120 - МВЕЦ Калето - 2019-02-02

Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.сряда, 6 февруари 2019 г.

Кореспонденция между Балканка и Европейската комисия

Моля, да се запознаете с актуалната кореспонденция на сдружение Балканка с Главна Дирекция Околна среда на Европейската Комисия във връзка с тоталния провал на Министерствата на околната среда на РБългария и РСърбия да спазват законодателството на Съюза.

Обръщаме внимание, че сме включили малко и за мините в Бор, Сърбия, които се развиват безпрепятствено и под благосклонните погледи на министрествата тровят безобразно Тимок и Дунав. Чудно докога, зедно с братята сърби, МОСВ си мисли, че ще продължава това?

 

Във връзка с пилотната процедура сме включили също така радостната новина за още два случая с трети ВЕЦ-ове на Ощавска и на Огоста, за които МОСВ бяха обещавали, че няма да бъдат допуснати, пък те вече са построени, тоест пак МОСВ са излъгали ГД Околна Среда. Ако си спомняте, сдружение Балканка нееднокатно настоява МОСВ да не лъжат, за да не се налага да ги разобличаваме и заедно да се излагаме допълнително.

Прикачили сме малко снимки на новия ВЕЦ на Ощавска, показващи че енергийната сигурност на страната е все по-обезпечена и да не се тревожите повече по въпроса.

Ето Ви малко снимки от новия ВЕЦ на Ощавска:

http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Oshtavska+2019/

 

 

Обръщаме Ви внимание също така, че сме включили малко и за Наредбата за рибните проходи и Методиката за минималния допустим отток, защото за първата МОСВ са изпаднали в тежка форма на загуба на ентусиазъм, а втората изобщо не влиза в творческите планове на Нено и компания.

 

Накрая Ви информираме, че възразяваме най-категорично срещу промените в ЗБР във връзка с подходите за управление на мрежата Натура 2000 и безрезервно подкрепяме  възраженията на научните институти на БАН и Софийски университет.

Причината е, че не сме съгласни хора като приятеля на сдружението - Димитър Канариев /този недооценен и все още нереализиран докрай "Наполеон" на Черноморието/ да управляват мрежата, защото не могат да различат главоч от ручеен рак!

Ако не ни вярвате, питайте го заедно с другия гласовит приятел на сдружението - "Ханибалът" на планинския екотуризъм Филип Цанов /алюзията с известния покорител на Алпите със слонове ли беше или с камили и други защитени видове, не е случайна/, каква е например разликата между pSCI, SCI, SAC и SPA и ще видите за каква чудовищна  компетентност става дума изобщо въобще.

Предстои едно интересно обсъждане на промените в ЗБР във вторник заедно с Вас и с  такива "експерти"...

 

 

Приятно четене на прикачената кореспонденция.---------- Forwarded message ----------

To: EC ARES NOREPLY
Cc: ENV-CHAP@ec.europa.eu, cab-karmenu-vella-contact@ec.europa.eu,
Date: Sun, 3 Feb 2019 10:59:38 +0200 (EET)
Subject: Re: Ares(2019)466491 - Reply to Complaint to the Commission, Appendix No 8-A (EUP(2017)9183)

OFFICIAL USE

 

Dear Mrs. Bourdy,

Dear friends,

Thank you very much for your e-mail dated 28 January and many thanks to commissioner Vella for the concerns regarding the Bosilegrad-Kyustendil ecocatastrophe.

 

I would like to also inform DG ENV about a conference held in Bosilegrad on 24 January organized by the Mayor who is a huge mining fan, where local people also declared that they request an overall impact assessment of all present and future industrial activities in the transboundary  Bosilegrad - Kyustendil region to be conducted by an independent international team of experts, because local people, just like us, don't have any reason to believe Bulgarian and Serbian environmental authorities, since they have tried their best to sweep the case under the carpet in the last months. It took us two protests held in Bosilegrad and one in Sofia to put enough media and public pressure on both ministers of environment at least to meet each other in Dimitrovgrad, where they declared that there may possibly be some minor problem and some action will be undertaken, only in the unknown future...

Here is what local environmental NGOs in Bosilegrad say at the conference - watch the video at 0:40 minutes from the start:

https://www.youtube.com/watch?v=-H_HRQ4xYAM

Sorry it is in Serbian, but the exact translation means that they insist on Independent International Transboundary Impact Assessment to be carried out in a timely manner, at least before future mining and/or hydropower projects in the region are developed any further.


Concerning the transboundary issues between Bulgaria and Serbia, we would like as well to add the huge Bor Open Pit Mining Area impact in Serbia too.  In the following link you can see a picture of the Borska River below that area, which is a tributary to the fully poisoned transboundary Timok River that runs along the border and into the Danube.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2427909920571364&set=gm.2479038345503742&type=3&theater

Those Serbs - they obviously have no hearts, and our authorities - they pitifully have no guts.

 

As for the progress of the Pilot application, we would like to point out that the problematic issues addressed in our complaints are horizontal and really of great importance, because we will end up with no living rivers very soon and this will adversely affect all living creatures, including for example all kind of birds, whether endangered or not. Dried to the bottom riverbeds, together with the swamps those water catchments are turning into, are not of any help as far as air quality and climate change are concerned either. And our authorities are doing their best of nothing trying only to deceive DG ENV that they do something.

 

Just to give you an example - last week we managed to discover that a new small hydro, third one on the Oshtavska River in the Pirin moutain in a Natura 2000 Habitats and Birds Directive sites, is ready to start operation, regardless of the declarations of our ministry of environment conveyed to DG ENV under the EU Pilot that on the same river they will not authorize new hydro plants to be developed, besides the two existing plants in operation.

The same goes for a new third one on the Ogosta River which is now under construction in another Natura 2000 Habitats Directive site.

So our proud authorities keep lying to DG ENV all the time that they do something in the positive direction.

We still don't have the national Guide on Fish Passes Design, Maintenance and Monitoring either - four years after the problem was addressed in our first complaint, not to speak about the Methodology on the E-flow determination and measurement. Thus we still don't have that poor E-flow running in our rivers below the intakes.  

 

Finally, if it wasn't for us crying out loud as we can, the Bosilegrad case would not have become public, and the case must have been addressed by our environmental authorities instead of us, because it is their job, right?

Not that we are trying to undermine the Kaliakra or the air pollution issues of course, but we strongly believe that the ongoing total river destruction is not of lesser importance. By any means it's not, having in mind that at least 90% of the infringements we described are located inside both Natura 2000 Habitats and Birds Directieves sites.

 

Therefore, if we can do anything more to help DG ENV with the Pilot application, please let us know. We will do our best, because this is our only hope.

 

In the end I would like to underline again that for the Bosilegrad - Kyustendil case an international impact assessment, carried out by experts, independent from both Bulgarian and Serbian authorities, is the only way to find a reasonable solution.

 

Kind regards

Balkanka Association, Sofia, Bulgaria

 

>-------- Оригинално писмо --------
>От: EC ARES NOREPLY
>Относно: Ares(2019)466491 - Reply to Complaint to the Commission, Appendix No 8-A (EUP(2017)9183)
>Изпратено на: 28.01.2019 12:41

Dear Mr ,

Please find attached, on behalf of Ms Sabine Bourdy, a reply to your complaint to the Commission, Appendix No 8-A (EUP(2017)9183)".
Please note that this letter is sent by email only, no hard copy will be mailed.

Best regards,

European Commission
Directorate-General Environment
Mainstreaming & Environmental Assessments
Unit ENV E1 - B-1049 Brussels/Belgium –BU-9 02/173


Dear Mr ,
Commissioner Vella has asked me to thank you for your e-mail of 9 January 2019 in which you provide the Commission services with yet another Annex (8a) to your complaint, now dealt with under EUP(2017)9183.
This particular information concerns relations with Serbia; therefore, we have made it available to the relevant Commission services, responsible for the dialogue with this country.
As I have already informed you in my previous letter, this file involves the assessment of an excess amount of information and documentation, submitted both by you and the Bulgarian authorities. Moreover, due to the need to address other priority files (i.e. cases which have reached the Court such as protection of Kaliakra, substandard landfills and pollution due to PM10), our services are not in a position to advance as swiftly as in the abovementioned cases. We will do our best and we will keep you informed of our assessment.

Yours sincerely,
(e-signed)
Sabine BOURDY
Head of Unit

сряда, 30 януари 2019 г.

Възражение на сдружение Балканка относно Закно за изменение и допълнение на Закона за водите

Днес комисията по земеделие одобри проекта, въпреки възраженията, директивите и това онова

ДО:

Председателя на КОСВ към НС на РБългария г-жа Ивелина Василева

Министъра на околната среда
и водите
др. Нено Димов

Копие до:
Министър председателя на РБългария
г-н Бойко Борисов

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Подател:                Сдружение „Балканка”, гр. София, ул.Александър Малинов №87
Чрез своя представител:              ДK

Адрес за кореспонденция:          София,

Тел.

Относно: Проект на Закон за Изменение и Допълнение на Закона за водите, внесен от група народни представители под № 954-01-3/25.01.2019

Уважаема госпожо Василева,
Уважаеми господин Димов,

С   настоящото писмо Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу предлаганите промени в ЗВ. Процесният внесен ЗИД на ЗВ можете да откриете на следния линк:


С       предлаганите промени най-общо се цели освобождаването на производителите на аквакултури от задължения за плащане на такси за замърсяване и за водовземане, а така също и неограничено ползване на водните ресурси, без да може да бъде осъществяван никакъв контрол. Ето подробната ни обосновка срещу предлаганите промени, цитирани както следва:


I.  По отношение на първото предложено изменение, което гласи:

§  1. B чл.194 ce правят следните изменения:

1.   В ал.1, т.3, б."в" думите "пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения" се заменят с "и пасищно отглеждане на селскостопански животни"

2.  В ал. 11:

а) в т.4 думите "на ползване" се заменят с "на водовземане и ползване" б) в т.6, б. "б" думите "и аквакултури" се заличават.

Тук ние припомняме, че в чл.194, ал.1, т.3 и ал.11, т.4 е казано следното:


Чл. 194. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) За правото на използване на водите се заплащат:
.........................................................

3.  (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) такса за замърсяване
..........................................................

в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) от дифузни източници от селското стопанство, включително от торове и препарати за растителна защита, пасищно отглеждане на селскостопански животни и аквакултури в съоръжения;

.......................................
(11)  (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:
....................................................

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) на ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности;


Става кристално ясно следното:

На първо място с предлаганите промени се цели освобождаване на производителите на аквакултури от задължения да плащат за замърсяването, което причиняват като дифузни източници на замърсяване. Това представлява нарушение най-малко на следните европейски и национални норми:

1.            Договор за функционирането на Европейския Съюз /ЕС/, в който се открива следният текст:

ДЯЛ XX ОКОЛНА СРЕДА

Член 191

2.  Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа "замърсителят плаща".

2.            Рамкова Директива за Водите /РДВ/ на EС, в която се открива следният
текст:

(11)     Съгласно член 174 от Договора политиката на Общността за околната среда трябва да допринася за постигане целите на предпазване, опазване и подобряване качеството на околната среда посредством внимателното и рационално използване на природните ресурси, както и следва да се основава на принципите на предпазни и превантивни мерки, на принципа на приоритетно коригиране на екологичните щети при източника, както и на принципа

„замърсителят плаща“.

3.            Закон за водите - чл.2а, ал.1, т.10, която гласи:

10.  замърсителят плаща разходите за мерките за предотвратяване, ограничаване и намаляване на замърсяването, както и за възстановяване на вредите;

Сами разбирате колко абсурдно е предложеното изменение, чрез което да се освободи един замърсител от задължението да плаща, още повече че се цели увеличаване на производството, тоест предстои все по-голямо замърсяване.


 

На второ място се цели освобождаване на производителите на аквакултури от задължения да плащат за водовземането, което извършват от повърхностните водни обекти. В мотивите на вносителите е записано, че понеже производителите от садки /плаващи съоръжения/ в язовирите не плащали, затова и тия, които взимат вода от реките, и те не трябвало да плащат.

Ето защо тук припомняме, че водовземането е определено в чл.44, ал.2 от ЗВ както следва:
(2)  (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата.

Очевидно е, че при садково производство не се извършва водовземане по смисъла на ЗВ и затова не може да се иска такса. Нещо повече, всъщност производителите в рибовъдни стопанства покрай реките са облагодетелствани, защото са на течаща вода и качеството на продукта им е много по-високо от ония трици, които се произвеждат в язовирите.

И  още нещо повече - водите на реките са публична държавна собственост по смисъла на чл.11 от ЗВ. Всички плащат за тяхното използване и ако някой бъде освободен, веднага ще последва навалицата от мераклии с достатъчно връзки.

Ама рибата била полезна за човешкото здраве ли? Ами и водноелектрическата енергия е полезна за чистотата на въздуха, тоест за здравето,

и   дайте тогава да освободим всички от задължението да плащат, за да не се измъчваме повече!


II.  По отношение на второто предложено изменение, което гласи:

§  2. B чл.194а ce правят следните допълнения:
1.  В ал.1 накрая се добавя "с изключение на случаите по ал.5".
2.  Създава се ал. 5:

(5)     При водовземане от повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, когато водите се връщат в първоначалния водоизточник или в неговия водосбор, не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал.1, като за обем на водата, отнет при водовземането, сe смята обемът, посочен в издаденото разрешително по чл.44.

Честно казано, когато го прочетохме това нещо, направо не повярвахме на очите си. Причините се крият в следното:

1.    Създават се условия за абсолютно неограничено и неконтролирано водовземане от повърхностни водни обекти.

Тук обръщаме внимание, че разрешителните за водовземане определят лимит на използваната вода, който се съобразява с много неща, например с разполагаемите водни ресурси, с придобити права на други водоползватели и пр.

Свидетели сме били на най-първобитно организиране на рибовъдно стопанство на река Стряма под гр.Клисура. Там "инвеститорът" изкопа едни басейни

в  баластровото легло на речната тераса. За да има вода в басейните, той трябваше да отклони цялата вода в реката, защото няма как да я задържи в баластрата, а отклоняване на цяла река е забранено. Същото нещо се случи и на едни първобитни рибарници на Дългоделска Огоста. Затова и се определят лимити на базата на хидроложките данни, защото минималните водни количества за оводняване на коритата на реките се осигуряват приоритетно в съответствие с чл.117, ал.4 от ЗВ.


2.    Не стига, че няма да плащат за замърсяването и за използваната вода, ами
ще могат и да отклоняват колкото си искат вода безконтролно?

Без съобразяване с условията за оцеляването на речните и крайречни екосистеми? Всички Вие ще превърнете реките в лунен пейзаж от басейни и корита за аквакултури. Малко ни е дотук "почистването" на крайбрежна растителност, ами сега и това.

3.    И понеже няма как да не плащат за водовземането /вижте пак първия раздел тук/, ще трябва и да измерват. Толкова е просто

4.    Ама водите щели да се връщат обратно в реките или, не дай Боже, във водосборите ли? Ами те и на ВЕЦ-овете водите се връщат обратно, а въпреки това нанасят невъобразими щети! При това, даже деривационните ВЕЦ все пак връщат водата относително чиста в реката, а не замърсена! /Тук само молим, не им казвайте на ВЕЦ-овете, че сме ги давали като положителен пример, защото не са/.

5.    Условията  не  позволявали  монтирането  на  измервателни  уреди,  ли?

Условията са абсолютно същите, като на останалите ползватели, които монтират уреди!

6.    И къде тук Вие виждате "внимателно и рационално" използване на водните ресурси, както се изисква от цитирания по-напред текст от преамбюла на РДВ на ЕС, като ще внимваме случайно да не измерим колко вода ползваме?

7.    И все пак, най-невероятното е, че лимитът от разрешителното нямало нужда да го измерваме и проверяваме даже, защото по презумпция той щял да се спазва? Кажете го това пак на собствениците на ВЕЦ-ове, да се посмеят малко и те!


III.  Допълнителни основания за възражение

Тук може да се разпрострем до без край, но няма да го направим. Ще посочим само, че предлаганата промяна представлява тежка и много опасна форма на нерегламентирана държавна помощ спрямо всички останали ползватели на водни ресурси и услуги в страната, която дори може да доведе до нарушаване на техни права, придобити преди реализирането на нови ИП за производство на аквакултури. Нарушен е и още един основен принцип от законодателството на ЕС - Принципът на предпазливостта!

Заключение по мотивите:

Статистиката на ИАРА показвала намаление на производството от аквакултури?

ИАРА, като са толкова загрижени, Да Се Справят С Бракониерския Улов на първо място! Бракониерството в България е Чудовищно! И като такова оказва страшно отрицателно влияние върху производството на аквакултури, заради ниската цена, на която се продава бракониерски уловената риба.

Като са толкова загрижени, ИАРА да увеличат таксите за промишлен риболов, например в река Дунав, с изключение само за хората, за които риболовът е единствено препитание!
 


90% от притежателите на билети за стопански риболов са пожарникари, полицаи, бизнесмени и всякакви други хитреци, които срещу 100 лева годишен билет обезкостяват река Дунав безмилостно с всички средства! Това на практика си

е    чисто 100% бракониерство, с разрешение на държавата. И тяхната риба се продава много по-евтино, защото то си е живо бракониерство.

И  в крайна сметка, като всички Вие сте толкова загрижени за производителите на аквакултури, Защо разрешихте и определихте рибата от Розов Кладенец да бъде изгребана от местния деребей почти без пари? Защо определяте и други язовири да се изгребват за промишлен риболов?

ИАРА, като са толкова загрижени, да вземат да проверят какво е качеството например на дъговите пъстърви в магазините в София, защото те имат вкус на трици, а после защо спадало производството?

ИАРА, като са толкова загрижени, да вземат да проверяват световно известните магазини в Красно село, на Женския пазар и т.н. откъде взимат например маломерните сулки, които продават, да не говорим за ресторантите, например около Щъркела на язовир Искър, да речем.

ИАРА, като са толкова загрижени, да вземат да проверят каква е тая "Сьомгова" пъстърва, с която е пълна магазинната мрежа и ресторантите, и на всичко отгоре я продават близо два пъти по-скъпо на "балъците", дето им вярват! Няма да се учудим даже ако вземат да й измислят латинско име...

ЗАБЕЛЕЖКА:

Балък не е обидна дума, а значи риба на турски.

Излиза, че всички Вие сте създали условия за страхотна нелоялна конкуренция на свестните производители на аквакултури и сега се чудите защо фалирали и ще ги компенсирате по толкова неуместен начин! Ние намираме този подход за абсурден.

Накрая ще Ви обърнем внимание, че Закона за Водите вече го обърнахте на съдран чувал. Описаните по-горе проблеми са толкова очевадни, че все повече се чудим - това Народно Събрание и тия депутати нямат ли правни отдели и/или съветници, нямат ли хора, които да видят рисковете и да предупредят, ами всяко лоби като го засърби някъде, тичат да го почешат? Всяко, Без изключение!

И    въобще, вземете го изтрийте най-после тоя закон, за да не се мъчим повече всичките заедно! Между другото, ако приемете исканите промени, можете спокойно да закриете и Басейновите Дирекции, да мирясат и те.

Такова законодателно безхаберие никога не е било, да не говорим за прилагането. То не бяха Басейновите да учредяват СОЗ, то не бяха Областните управители да управляват мрежата Натура /за което Диконките грабнаха близо милион/ пък сега РИОСВ ще я управляват, то същата Натура щяхме да я преразглеждаме, то изменението на ПУ на Пирин беше законно, пък сега ще променяме законите, то не беше проблемите по морето, то не бяха мините, то не бе Чудо!

Разберете най-после, че не можете да променяте всеки закон в интерес на поредното лоби, като нарушавате европейското законодателство и решенията на европейския съд. Защото такава навалица от наказателни процедури и предупреждения за все нови и нови никога не е била! И само ни губите времето да Ви обясняваме, че Басейновите нямат капацитет, че областните нямат капацитет, че това или онова нарушава европейските правила всеки път! И понеже не ни вярвате,

понякога се налага да мобилизираме още много организации в последния миг, както стана с промените в СОЗ, та белким се откажете от поредното недомислие, за което цял куп ведомства са работили бадева!
            И разберете най-после, че при тоя министър нищо добро не ви чака, защото цялото министрество и още куп ведомства направо се скъсват да измислят как да прокарата поредната му невъзможна идея в посока на „ангажиментите“, които той бил поел, без въобще да е наясно за какво става дума! И хората се скъсват, защото видяха как други кадърни хора бяха уволнени само защото са му казали, че тия работи дето си ги измислят, Не Стават!
            За финал подчертаваме най-дебело надеждата си, че ще откриете в споделените възражения достатъчно основания за още една поредна жалба до ГД Околна Среда, Морско дело и Рибарство на ЕК, този път не само за нарушения на базови принципи на ЕС, например на Върховенството на Закона, не само за нарушения на куп Директиви на ЕС и решения на Европейския съд, но и за много тежки нарушения на законодателството на Съюза по отношение политиката на РБългария в сферата на рибарството. Този път ще защитим интересите и на производителите на аквакултури, като обясним на ЕК защо производителите фалират, а бракониерството процъфтява в страна член на ЕС, обгрижвано и стимулирано от държавната власт.

            Ще покажем и примери на местни политици от управляващата партия са хванати в бракониерство и пуснати без последствия, и как служителите на ИАРА, които са ги хванали, после са били уволнени! И без това отдавна се каним да пуснем такъв добронамерен сигнал, и без това тая година Пак закъсняхте със забраната за риболов в реките, въпреки предупрежденията ни още от май, и този път ще получим подкрепа от цялата риболовна общност. Разбира се, очаквайте и скромен протест, този път пред МЗХ, при още по-скромен медиен интерес.            Предварително благодарим на всички за разбирането и за съдействието в преследване на общата ни цел - опазване на водите и съхранение на природата и рибните ресурси в страната.Дата 27.01.2019г.   

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ