Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 21 март 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка за язовир Лялинци и за други рискове от наводнения в страната

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад относно дейностите на сдружението през последната седмица, които винаги са във връзка с Вашите дейности или с липсата на такива.

събота, 17 март 2018 г.

Елементите на ВЕЦ и тяхната цена

Публикувам няколко извадки от Търговския регистър и по-точно от договори за особен залог върху предприятия, които притежават ВЕЦ.  ОТ същите се виждат примерните цени на отделни елементи на централите като водохващания, турбини и тн. 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ В БЪЛГАРИЯ. ОБЩА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА. ПРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Един малко стар анализ на адв. Адриана Начена, която работи в „обичната“ ми кантора на адв. Кинкин. 

Текстът е изготвен за Първи хидроенергиен форум, 2009 и публикувана във вестник Wirtschaftsblatt, бр. 12/2009

Who is Losing the Nile?


The construction by Ethiopia of the Grand Renaissance Dam on the Blue Nile has exacerbated tensions between the riverside countries. Egypt is worried for fear its share of the river waters may be seriously diminished but seems incapable of standing in the way of Addis-Abeba’s project which has now gained the support of Sudan.

ВЕЦ Карлуково

ВЕЦ Карлуково е построен на река Искър, която скоро ще стане само бентове и вецове. 

За него имаме данни в досието му по ОВОС.  Там са описани засегнатите обекти и номерата на имотите. За това място има влязла в сила Кадастрална карта и според нея имотът, в който се реализира ИП е: вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 309 кв.м., Заповед за одобрение на КККР № РД-18-89/29.09.2008 г. на Директора на АГКК.  

ВЕЦ Душево

ВЕЦ Душево е интересен казус – построена в границите на ЗЗ Натура 2000 - „река Видима” BG0000618 - по директивата за опазване на хабитати, на река Видима близо до село Душево, централата е заявена, като построена в часетн имот (виж документите от ОВОСа). Имало е стар бент на това мяста, а инвеститора някак си е придобил имота под него и част от бента, но как е станало това... никой не знае?!?!?

ВЕЦ Елена

ВЕЦ Елена на река Огоста причинява покачване на подпочвените води в района на село Хайдерин, от което страдат местните хора.  

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ