Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Разрешителният режим при изграждане на ВЕЦ

Разрешителният режим при изграждане на ВЕЦ


ww.legaconsulting.org

В България хидроенергийният потенциал все още не е оползотворен напълно, а това създава благоприятни предпоставки за реализацията на инвестиционни проекти в областта на строителството на водноенергийни обекти, и най-вече на малки вецове. Този въпрос следва да се разглежда и в по-широкия контекст на необходимостта от подобряването и развитието на регулаторния механизъм в сферата на т.нар. екоенергетика, свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (вода, слънце, вятър, геотермалната енергия и други). Особеното при водите е, че по традиция в европейските законодателства на тях се гледа като на

общонационален и жизненоважен неделим природен ресурс

който трябва да се опазва и защитава, а режимът на собственост и управление на водите, както и на водностопанските системи и съоръжения представлява предмет на специални законови регулации. Използването на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на водния обект, като използването може да бъде или общо, или индивидуално според това дали титулярите на правото са неограничен брой лица или индивидуално определени лица. Използването още може да бъде или с разрешение, или без разрешение според това дали законът предвижда издаване на индивидуален административен акт като предпоставка за пораждане на правото на използване, или правото на използване се поражда по силата на друг юридически факт.

По принцип при водовземане за енергийни цели се изисква разрешително, което се урежда от Закона за водите (ЗВ).

Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата. За преобразуване на енергията на водата без отклоняването й от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата не се изисква разрешително.

Представянето на документа е необходимо условие за одобряване на инвестиционния проект и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Когато естеството на дейността, за която се иска разрешителното, включва едновременно водовземане и ползване на водния обект, какъвто е случаят с изграждането на вецове, следва да се издава едно общо разрешително, съдържащо условията за ползване на водния обект. Именно това императивно правило на ЗВ често се нарушава от басейновите дирекции поради съображения за административна целесъобразност. Така се установява трайна порочна практика, при която компетентните органи незаконосъобразно изискват първо да се подаде заявление за разрешително за водовземане и чак след неговото получаване да се кандидатства и за разрешително за ползване на воден обект.

При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели

2. за лечение и профилактика - само за минерални води

3. за земеделски цели

4. за други цели, включително промишлени, отдих и хидроенергетика

Разрешително се издава от министъра на околната среда и водите при изрично изброените в ЗВ значими случаи или от директора на съответната басейнова дирекция за всички останали случаи за водовземане и ползване на води и водни обекти - публична държавна собственост. Разрешителното се издава при точно определени условия и срок.

Към заявлението се прилагат още и документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията в случаите, когато съоръженията не са изградени; съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските територии и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати; сравнителна оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда.

Порочна е и практиката на басейновите дирекции

да изискват предпроектни проучвания и работни проекти като приложения към заявлението. ЗВ никъде не изисква представянето на такива документи в процедурата по получаването на разрешителното за водовземане и ползване на воден обект. Предпроектни проучвания и работни проекти са предпоставки чак за реализацията на по-нататъшната фаза по получаването на разрешението за строеж по Закона за устройство на територията.

Заявлението се подава до компетентния орган (министъра на околната среда и водите или директора на съответната басейнова дирекция), който в едномесечен срок проверява дали съдържанието на заявлението и на приложените документи отговарят на изискванията на закона. Когато не са изпълнени изискванията, органът уведомява заявителя да отстрани недостатъците в 14-дневен срок. При неотстраняване на недостатъците в срока документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

Органът преценява искането, като съобразява предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни; съвместимостта с обществените интереси, в това число нуждите на населението от района на водовземането; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество и други.

Ако не са налице основания за отказ, органът изготвя съобщение, което съдържа: целта на заявеното използване на водите; водното тяло, в което се предвижда използване на водите; системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването; мястото на използване на водите (включително и котите на водохващането и на сградата на централата), местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване и други.

В случаите, когато компетентен да издаде разрешително е министърът на околната среда и водите, съобщението се обнародва и в Държавен вестник. След изтичането на законоустановения срок органът издава разрешително, когато са спазени предвидените в закона изисквания. Решението на органа подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Необходими документи

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление, към което се прилагат:

- документ за платена такса за издаване на разрешителното

- заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние

- влязло в сила решение за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва такава оценка в определени случаи

- актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

- документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които водовземането или ползването на обекта е свързано с използването на съществуващи съоръжения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ