Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2019 г.

Fwd: Възражение срещу Решение на директора на РИОСВ Благоевград


моля, да се запознаете с Възражение на сдружението срещу Решение № БД-03/2019 на директора на РИОСВ Благоевград относно Инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ в УПИ III-644, в кв.31 по плана на с.Стоб, община Кочериново с инвеститор "ВЕЦ-Стоби"  ЕООД.

 

 

Моля, от РИОСВ Благоевград и от МОСВ да ни изпратят входящи номера за това възражение.

 

До останалите получатели писмото е изпратено само информативно, с надеждата да не допускат в техните райони такива ВЕЦ-ове.

 

Предварително благодаря на всички за разбирането и съдействието

 

СТАНОВИЩЕ
Относно: ИП за "Укрепване и социализация на речното корито на река Марица в
границите на гр.Пловдив...."
Подател: Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87


Уважаеми доктор Димов,
Във връзка с постъпила информация от обявленията на сайта на РИОСВ
Благоевград относно преценка на директора на РИОСВ Благоевград, че трябва да
се изготви ОВОС за горното инвестиционно предложение /ИП/, в качеството си на
представляващ сдружение Балканка, в което членуват хора и от община
Кочериново, и където имаме още много съмишленици, Ви уведомявам, че ние
имаме сериозни основания да възразим. Ето защо:
Обжалваме в срок пред висшестоящия на директора на РИОСВ Благоевград орган
решението на същия директор да се изготви ОВОС на процесното ИП по-горе.
Самото решение може да бъде открито на следния линк
https://riosvbl.org/images/stories/R_OVOS/Precenki_2017/Precenki_2018/Reshenie-
BD-03-PR-2019.pdf
Същото считаме за незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения
на административно-производствени правила и в противоречие с относимите
материалноправни разпоредби и процедурата трябва да се прекрати, а не да се
изготвя ОВОС. Нещо повече - решението е в противоречие с обществения интерес
за задоволяване на нуждите на населението от рекреационни и всякакви други
дейности, които зависят пряко от екосистемните услуги, осигурявани от реките,
речните и крайречни екосистеми, което води до директно нарушаване на целите за
повишаване на качеството на живот на хората, за сметка на печалбите на само един
"инвеститор".
Ето защо молим, да отмените като незаконосъобразно,
нецелесъобразно, противоречащо на обществения интерес, немотивирано и
заобикалящо закона това решение по следните съображения:
2
Река Рилска понастоящем е подложена на зловещ хидроморфологичен натиск
от действащи хидротехнически, хидромелиоративни, водноелектрически и други
съоръжения. Всъщност, у нас едва ли има друга такава съсипана река, с
изключение само на Благоевградска Бистрица.
Ние считаме, че поради наличието на други ползватели на водните ресурси на
реката, а именно "Напоителни системи" ЕАД, допълнително водовземане на нови
водни количества ще доведе до надвишаване на 60% от постоянните водни ресурси
при 95% обезпеченост за басейна на водното тяло и няма начин да се гарантира
минималният допустим отток по протежение на реката при маловодие.
Доколкото се предвижда да бъде използван съществуващ водопровод на
завода на Екотаб АД, с.Бараково, община Кочериново, който се захранва от
изравнителя на Напоителни системи ЕАД под ВЕЦ Рила, е очевидно, че за един нов
ВЕЦ Стоби необходимите водни количества са много по-големи, отколкото са
нуждите на завод за хартия.
Описаното дотук ще обуслови непостигане на целите за водното тяло, както
това е обозначено в чл.156е, ал.3 от ЗВ във връзка с точка 2а от същата алинея,
поради надвишаване на 60% от постоянните водни ресурси при 95% обезпеченост
за басейна на река Рилска под изравнителя на Напоителни системи ЕАД
гарантирано.
Посочените от нас обстоятелства ще доведат и до непостигане на целите
по чл.116, ал.1 от ЗВ и следва да се приложат изискванията на чл.117, ал.3, т.4
от ЗВ.
Очевидно е също така, че описаните от нас обстоятелства не са били
отчетени в становището за допустимост на БДЗБР, нито са отчетени завишените
изисквания в новите ПУРБ 2016-2021 относно опазването на зоните за защита на
водите, тъй като водите в изравнителя под ВЕЦ Рила идват именно от такава
зона и водовземането е свързано с водовземанията на каскада Рила в НП
Рила. И тогава трябва да се отчетат забраните в чл.118ж от ЗВ.
Не на последно място, водовземане при каскадно изграждане на ВЕЦ е
забранено от чл.118ж, ал.1 на ЗВ. Причината е, че новият ВЕЦ е каскадно свързан
с долното стъпало на каскада Рила директно, защото водата се взима от изравнител
под ВЕЦ Рила
Забележка:
В ПЗР на ЗВ не е определено какво значи каскадно изграждане на ВЕЦ. Намираме
това за нормално, доколкото терминът е достатъчно популярен у нас, а и защото
няма смисъл да се дават определения какво значи всяка дума в закона.
За всеки случай, и за да няма неяснота и съмнения по въпроса, препоръчваме
определението за каскада от Български Тълковен Речник, като най-достоверен
източник. Според него "каскада" е 2. Система от изградени един под друг
язовири и електрически централи:
https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%
D0%B0
Уважаеми доктор Димов,
Въз основа на гореизложеното, настояваме да отмените като
незаконосъобразно, нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона, а също
така издадено в противоречие с материалноправните разпоредби и с обществения интерес.  Настояваме процедурата по ЗООС да бъде прекратена.  В случай на каквото и да било ново действие по това ИП, да се изиска ново становище от БДЗБР, което да отчита представените от нас основания в жалбата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ