Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 8 май 2019 г.

Сигнал на сдружение Балканка до ИАОС, МОСВ, БДЗБР и РИОСВ относно поредното тежко нарушение на закона и малко за Босилеград.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските
реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите
бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме
на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване
информираността на всички държавни органи, представям на Вашето
внимание следващия добронамерен сигнал.

На първо място в него Ви уведомявам, че, след известни колебания и
изхождайки от новините напоследък, че разни фирми са хванати в
изхвърляне на токсични вещества, които Вие веднага сте ги хванали и
сакнкционирали и, въпреки няколкото прекрасни идеи за артинсталация с
течността от Босилеград, който ние Ви предадохме, а Вие отказахте да
изследвате, сега Няма да си вземем обратно пробата, просто защото ни
омръзна да се разправяме с Вас, от една страна, и от друга - защото
няма къде да я изхвърлим, без Вие да ни хванете и санкционирате
веднага за освобождаване на силно токсични вещества в природата...

Във връзка с горното уведомяваме ИАОС, че в отдел Едно Гише на
висшестоящия на ИАОС орган - МОСВ в момента се намира силно токсичен
отпадък в едно пластмасово шише с много силно отровна течност, която е
опасна за околната среда и течността трябва да я изследвате незабавно,
за да може да я неутрализирате правилно и депонирате на подходящо
място. Съставът на нас не ни е известен, но течността е толкова
отровна, че никое живо същество не оцелява, ако се докосне от нея.
Замърсителят на нас и на МОСВ също така не ни е известен въобще.

Ние намираме, че сега ИАОС са длъжни да изземат отпадъка, да глобят
МОСВ, че го съхраняват без разрешително и по изключително неправилен
начин, да го изследват, да го неутрализират и да го депонират съгласно
закона.

Препоръчително е ИАОС като изследва опасната течност, да информира
заинтересованата общественост, например нас в качеството ни на
податели на сигнала, какво тя съдържа.

Готови сме да окажем съдействие на ИАОС и по отношение на разкриването
на извършителя, който е иззел течността първоначално, за да бъде и той
санкциониран веднага. Едновременно с това, в качеството си на
жалбоподател, настояваме да присъстваме при изземването на токсичния
отпадък от Едно Гише и да присъстваме при изследването му по всички
показатели за оценка на химичното състояние, и при неутрализирането и
депонирането му на подходящо за целта място.

Моля, ИАОС да ни информира за последващите си действия или бездействия
по този сигнал!


На второ място информираме МОСВ, БДЗБР и особено - РИОСВ Благоевгад за
поредното тежко нарушение на законодателството в района на тяхната
компетентност.Става дума отново за каскадата Благоевградска Бистрица, за съжаление.
За нея бяхме помолени от CEE Bankwatch Network, които в момента
изготвят жалба до ЕБВР, които за тяхно съжаление /на ЕБВР, а не на CEE
Bankwatch Network / са я финансирали, за брутални нарушения на
законодателството на ЕС и на правилата на ЕБВР за финансиране, да
извършим проучване на спазването на правната рамка при оценката и
разрешаването на тази Каскада от компетентните органи.В хода на проучването установихме следното:1. В регистъра на процедурите по ЗООС се откриват ясни следи за
оценката на инвестиционното предложение. Ето данните за всичките осем
парчета на следния линк:

http://registers.moew.government.bg/ovos/?projectName=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B02. Изключителен интерес предизвиква фактът, че всяко едно ИП за
каскадата от осем парчета е оценявано поотделно, без да е отчетен
кумулативен ефект, но това е маловажна подробност от гледна точка на
следващия проблем.3. Най-важното е, че според описанието на ВЕЦ Бл.Бистрица №8,
"отработената вода от ВЕЦ 8 посредством долна вада оформена с тръба
ф1020 мм ще постъпва във водопровод Благоевградска Бистрица" Ето линк
към страницата на този ВЕЦ, можете да видите първия прикачен документ
- Уведомление за инвестиционното предложение:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/90834. Още по-важното е, че в линка по-горе се открива още един
документ със заглавие Информация за преценяване, в който е казано, че
"Целта на инвестиционното предложение е оползотворяване на наличния
хидроенергиен потенциал на магистралния водопровод от кота 691.80 до
кота 614.10 с цел производство на електроенергия". В точка 5 на същия
документ е описана само долна вада "разположена между сградата на
централата и питейния водопровод". Никаква друга долна вада не е
описана!

5. И пак в документа под наименование Информация за преценяване,
пак в точка 5 е казано, че "след изтичалото на централата е предвидена
долна вада с дължина около 10 метра до заустването във водопровода".
Никакви други тръби, вади, бари и пр. към реката не са описани!

Сега се налага да уведомим всички изброени компетентни органи, че
реализираното ИП въобще не отговаря на това описание. Проверявали сме
каскадата поне десет пъти и всяка една проверка показваше, че под ВЕЦ
№8 има една голяма тръба /поне ф800/, която изхвърля отработени води в
реката, а не в питейния водопровод за Благоевград! Проверките сме
извършвали през всички сезони и по всяко време на деня и винаги под
ВЕЦ №8 се изхвърляше вода в реката.Това означава, че каскадата постоянно използва много повече вода,
отколкото е нужна за водоснабдяването на града, и изхвърля тази
излишна вода в реката. Така се стига до отнемането на много повече
вода от трите реки с водохващанията на каскадата - Картала, Кривия
олук и на Славова, първите две от тях в НП Рила, а третото в ЗЗ Рила
Буфер, както и от останалите две водохващания - Предимер и Ковачица.

С други думи най-важното е, че компетентният орган е въведен в заблуда
при преценката за необходимостта от ОВОС/ОС, тъй-като каскадата отнема
много повече вода, отколкото е декларирано в описанието на ИП.
Вследствие на това, че е заблуден компетентният орган, той е преценил,
че няма нужда от оценка на въздействието и/или на съвместимостта.Ето защо, с настоящия доклад уведомяваме всичките компетентни органи
за поредното тежко нарушение на закона и настояваме за следното:1. Незабавно да се извърши проверка по този сигнал, която да
установи има ли под ВЕЦ №8 долна вада, която може да изхвърля
отработени води в реката. Ние всеки път сме я виждали да изхвърля вода
и сме готови да свидетелстваме, ако трябва, въпреки че при проверката
знаем, че тя няма да изхвърля нищо, защото инвеститорът ще бъде
предупреден от компетентния орган. Все пак, най-добре е да се извършат
две проверки - в 11:00 часа по обяд и в 3:00 часа през нощта, когато
потреблението на вода в града трябва да е най-малко, ако искате да
хванете някого.

2. Работата на каскадата незабавно да бъде спряна!

3. Да се наложат най-тежки санкции на извършителя и да се потърси
отговорност от служителите на компетентните органи, които са допуснали
каскадата да работи в описаното нарушение от дълги години!

4. Незабавно цялата спряна каскада да бъде приведена в
съответствие с описанието на ИП така, че да използва само водата от
питейния водопровод, която се осигурява за нуждите на града! И когато
градът не черпи вода, каскадата не трябва да работи, а незаконната
долна вада към реката под ВЕЦ №8 трябва да се премахне!За да се убедите, че незаконната долна вада/тръба я има и изхвърля
вода в реката, можете да се запознаете с клипа от следния линк:

https://dams.reki.bg/0365-dam/2016-01-15Ако искате още видеоматериали, само кажете. И без това ще я снимаме
пак, в най-скоро време, вън и независимо от Вашите проверки, които,
страхуваме се, че е възможно да докажат за кой ли път, че всичко е
наред.

Все пак, изказваме благодарност на БДЗБР, че най-после, на десетия
сигнал, хванаха водохващането Кривия олук, че не изпуска капка вода.
Уведомлението е прикачено. Това е още едно потвърждение за
ужасяващото въздействие на каскадата.Накрая, настояваме всички уведомени органи, в рамките на Вашата
компетентност да извършите проверка на двете нарушения, описани в този
сигнал - за токсичния отпадък в МОСВ и за каскадата Бл.Бистрица, да
вземете необходимите мерки както те са описани тук и да ни уведомите
за резултатите своевременно.Специално за каскадата, моля, да имате предвид, че Вашите действия ще
бъдат докладвани както на ЕБВР, така и на ГД Околна среда на ЕС, в
положителна светлина, надяваме се.Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.С уважение


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ