Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 27 май 2019 г.

Сигнал от сдружение Балканка, гр.София за закононарушения на органи на изпълнителната власт, които са заплаха да държавността

Сигнал го главния прокурор, до председателя на ДАНС и до директора на ДНСК за допуснати тежки закононарушения от органи в състава на МОСВ, от самото МОСВ и от ДНСК, които поставят под угроза и националната сигурност.


 

До всички останали получатели сигналът е изпратен информативно и с надеждата да не допускат подобни на описаните нарушения, за да не се налага да информираме правоохранителните органи и за тях.

В този смисъл молим, от БДИБР да ни информират какво решиха за незаконните си действия по случая с ВЕЦ Четрока, за да предприемаме или не следващи стъпки и по този въпрос.

 

До:
Сотир Цацаров
Главен прокурор на РБългария
бул."Ал. Стамболийски" No18
1061 София vap@prb.bg
Димитър Георгиев,
Председател на ДАНС
бул. "Черни връх" 45
1000 София
арх.Иван Несторов
Директор на ДНСК
бул. "Христо Ботев" No 47
1606 София dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
КОПИЕ ДО:
Нено Димов,
Министър на околната среда и водите
бул. "Мария Луиза" 22
1000 София

С И Г Н А Л
От: Сдружение „Балканка", БУЛСТАТ 176566443, седалище: гр.
София, ул. „Александър Малинов" No87

Относно: Уведомление за незаконосъобразни действия на органите
на МОСВ, РИОСВ и Басейнови дирекции, а така също и на ДНСК, по
издаване на административни актове за ВЕЦ, изградени на язовири
за питейно-битови нужди в РБългария

УВАЖАЕМИ г-н Цацаров,
УВАЖАЕМИ г-н Георгиев,
УВАЖАЕМИ г-н Несторов,

Чистата питейна вода е ней-ценния обществен ресурс, а достъпът до нея е основно човешко право и най-
важния елемент на националната сигурност. От наличието на чиста питейна вода зависи здравето на

населението, а липсата й най-често води до обезлюдяване на цели райони в страната. Не на последно място,
доверието на гражданите в способността на водопреносните системи да доставят чиста вода е от
изключително значение и за околната среда, защото се предотвратява използването на бутилирана вода и се
намаляват пластмасовите отпадъци.
В последните години МОСВ и учережденията в състава на това ведомство, в лицето на повечето РИОСВ и
Басейновите Дирекции/БД/, водят целенасочена политика за унищожаването на питейните водоизточници от
повърхностни и подземни води, а така също и на питейните язовири в страната. Това се извършва абсолютно
безогледно в полза на частни икономически интереси, без значение колко местни хора ще бъдат засегнати и

лишени от достъп до чиста питейна вода, за да може да се осигурят печалби на частните "инвеститори", които
имат необходимите връзки с властта и в структурите на МОСВ, за да бъдат уредени точно и само те да печелят
за сметка на обществото.
Усилията на МОСВ да бъдат ликвидирани питейните водоизточници в тежко нарушение на относимото
законодателство и на Конституцията на РБългария, а така също и на относимите европейски директиви, са
концентрирани в две основни направления - отдаване на питейни язовири за производство на
електроенергия на частни компании и безогледно развитие на минното дело в райони с концентрация на
питейни водоизточници от подземни води.
Нещо повече - нарушенията на европейските директиви са толкова безогледни, че непрекъснато ни
принуждават да пускаме жалби до ГД Околна среда на ЕК. Това се случва въпреки изричните ни
предупреждения до МОСВ, че пак нарушават някоя директива, което правим преди да пускаме жалбите и с
надеждата да избегнем следващи наказателни процедури. Всичките тези жалби МОСВ ги изхвърлят директно
в коша!
Междинният резултат досега се изразява в две открити наказателни процедури срещу МОСВ - за нарушения
на директивите за Натура 2000 и за ниското качество на оценките за въздействие върху околната среда. В
момента тече и Пилотна процедура срещу МОСВ за нарушения на Рамковата Директива за Водите на ЕС. И
министрите и директорите на РИОСВ и БД минават и заминават, сменят се и идват нови, нарушенията
непрекъснато се увеличават и накрая глобите ще ги плаща цялото общество! Не ни стига, че състоянието на
питейните водоизточници непрекъснато се влошава и населението остава без вода за питейно битови нужди,
ами и санкциите от ЕК ще им плащаме накрая пак ние! Според нас такива "услуги" от служители в
държавните органи и най-вече от висшето ръководство на МОСВ, никога не се вършат безвъзмездно за
инвеститорите - в крайна сметка живеем в най-корумпираната страна в Европа, нали така?
Като само един конкретен пример за този сигнал, ще демонстрираме действията на Басейнова Дирекция
Дунавски Район /БДДР/ и на РИОСВ Шумен по отдаването на язовир Ястребино, област Търговище, за
изграждане на нов малък ВЕЦ на язовира, който осигурява вода за напояване и питейната вода за община
Антоново - едноименния град и 19 села в общината. Точното наименование на въпросното Инвестиционно
Предложение /ИП/ е:
"Изграждане на малка ВЕЦ с номинална мощност 0.850MW в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10
и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на село Любичево, община Антоново, област
Търговище".
БДДР е извършила брутални нарушения на действащото законодателство посредством Становището си за
допустимост No ОБ 3894(7)/22.04.2019г., като е обявила процесното ИП за допустимо, въпреки наличието на
изрични забрани в ПУРБ 2016-2021 на Дунавски Район за водовземане за ВЕЦ в зони за защита на водите за
питейно-битови цели. Самите забрани не са цитирани в становището за допустимост, повече или по-малко
сучайно, или пък не. Нещо повече - становището на БДДР не беше качено на сайта на дирекцията навреме, за
да се запознаят заинтересованите страни с него. Качиха становището чак на 13.05.2019г., след обявлението от
09.05.2019г на РИОСВ Шумен за взетото от тях решение, само след изричното ни настояване.
РИОСВ Шумен е извършила още по-брутални нарушения в решение No ШУ-17-ПР/2019г. на директора на
РИОСВ Шумен в рамките на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване необходимостта от
ОВОС за процесното ИП, като не се е съобразила с лимитите на ползваната вода, оценени в становището на
БДДР. Директорът на РИОСВ е издала решение с характер Да Не Се Извърши ОВОС при многократно завишени
лимити, за които БДДР не е давала съгласие и не е оценила в становището си за допустимост, независимо че
според действащото законодателство и според забраните в собствения й ПУРБ, БДДР не е трябвало да се
съгласява въобще, при никакви лимити.

Пълно описание на нарушенията могат да бъдат открити в жалбата на Сдружение Балканка до по-
горестоящия орган на БДДР и РИОСВ Шумен срещу решение No ШУ-17-ПР/2019г. на директора на РИОСВ

Шумен, както и в допълнението към основната жалба от следните линкове:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/JALBA_YASTREBINO_MOSW_DRAFT4.pdf - основната жалба.
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/JALBA_YASTREBINO_MOSW_DOP1.pdf - допълнението към жалбата.
Тук само ще обърнем внимание, че и БДДР, и РИОСВ Шумен са се съгласили да се монтира тръба ф1600 към
шахта на съществуващия канал под язовира, която да отклонява водите към новия ВЕЦ. Язовирът е с полезен
обем от 63 милиона кубически метра и тая тръба ф1600 може да го източи за не повече от една седмица, ако
язовирът е пълен догоре! С това са се съгласили БДДР и РИОСВ Шумен и населените места от община
Антоново са оставени на милостта на инвеститора.
Тук ще обърнем основно внимание на допълнението към жалбата от втория линк, за да се добие представа за
размера на нарушенията. Комплексните и значими язовири, какъвто е язовир Ястребино, както и всичките му
прилежащи съоръжения, са публична държавна собственост по смисъла на чл.13 от Закона за водите.
От друга страна, съгласно ДР на ЗООС:
§ 1. По смисъла на този закон:
..........................................................................
20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо
или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права
да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.
И сега обръщаме внимание върху факта, че в Решението на РИОСВ Шумен са описани документите, на които
се базира то - становища на РЗИ, БДДР, договор за доставка на вода с НС ЕАД, заключение на хидробиолог,
писмо на МОСВ и т.н., НО никъде не става ясно по какъв ред ще се отдаде публичната държавна собственост в
лицето на язовира и което и да е от прилежащите му съоръжения като: стена, водовземна кула, изпускател,
канал с шахти към него и т.н. и т.н.
Нещо повече - за да се реализира процесното ИП е необходимо да се извърши реконструкция на
съоръженията на язовира - присъединяване на тръбата ф1600 към шахта на канала под язовира. По смисъла
на чл.137 от ЗУТ всяка реконструкция на съществуващо съоръжение представлява строеж от същата категория
/в случая - първа/, за което е необходимо изрично съгласие на собственика - в случая на държавата.
Инвеститорът не е представил никакви документи в БДДР и РИОСВ Шумен, удостоверяващи подобни права -
да използва публичната държавна собственост - съоръженията към язовира, нито е доказал и няма права да
ги реконструира.
Въз основа на гореизложеното става кристално ясно, че "Възложителят" не е представил пред РИОСВ Шумен
и няма доказателства, че притежава права да инициира процесното ИП и процедурата по реда на глава шеста
от ЗООС за преценка необходимостта от ОВОС не е трябвало да стартира въобще!
Община Антоново от своя страна, е издала решение за отдаване на два нейни парцела за изграждане на
сградите на два ВЕЦ-а, а не на един - както се води в името на процесното ИП, и също е нарушила закона, пак
поради липсата на съгласие от собственика на язовира и съоръженията му в лицето на държавата. И ако им
беше минал номерът на МОСВ в съучастие с РИОСВ и БДДР, община Антоново щеше да издаде и разрешение
за строеж, без да й мигне окото!
От гореизложеното произлиза, че язовирът е подарен на инвеститора от органите на МОСВ и на община
Антоново без търг, конкурс или каквато и да е форма на състезание за използване на публичната държавна
собственост, и без каквато и да е форма на заплащане към държавата за ползването на собствеността. Нито
МОСВ, нито която и да е община, имат права да извършат такова нещо!
Надяваме се това престъпление да бъде разследвано от ПРБ, иначе ние сами ще се справим с отмяната на
незаконните административни актове на органите на МОСВ по случая с лекота.

Подобни нарушения по безплатно отдаване на комплексни и значими язовири публична държавна
собственост без търг са извършени и на язовир Пчелина - община Ковачевци и язовир Тракиец - община
Хасково. ВЕЦ Пчелина е действащ и нанесе невъобразими щети на природата, за което сме сигнализирали
ПРБ без никакъв резултат досега, но тук представяме доказателства за още едно нарушение на
законодателството - инвеститорите нямат права да използват и реконструират съоръженията на комплексните
и значими язовири без съответното разрешение на държавата и издадените разрешения за строеж са
нищожни. И за двата язовира има положителни становища на съответните Басейнови Дирекции - Благоевград
и Пловдив, и решения на съответните РИОСВ - Перник и Хасково - с характер Да Не Се Извършва ОВОС.
Следователно органите на МОСВ раздават безплатно язовирите най-спокойно, без да имат права за това.
Нарушения са извършени и от съответните общини посредством издадените разрешения за строеж от
некомпетентен орган и без съгласието на собственика /държавата/ за реконструкция на съоръженията.
Да не говорим как с лека ръка се раздават като подаръци язовири за питейно-битови цели!

Според нас няма начин подобни неща да се случват без подходящи стимули за администрацията в най-
корумпираната държава в Европа.

В обхвата на същите нарушения попадат още язовирите Бебреш /с построен, действащ ВЕЦ/ и Домлян/с ВЕЦ в
процес на изграждане/. Тези два язовира не са от комплексните и значими язовири и собственикът на
съоръженията не ни е известен - община, Напоителни системи или ВиК оператор, но при всички положения те
са обекти от регионално значение и пак трябва да са отдадени с търг и заплащане, а не са. През 2016г язовир
Бебреш беше изотчен до дъно и остави община Ботевград без вода за пиене, без да може да бъде открит
виновник! Ето линк към снимки и видеоклипове, за да се убедите:
https://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10

Идентични нарушения от същия характер са извършени и на напоителните канали под каскадата Въча /ВЕЦ-
ове Лозята 1 и Лозята 2/, на ВЕЦ Лесичово - на напоителния канал под бент Лесичово. Всичките тия

съоръжения Са публична държавна собственост и елементи от техническата инфраструктура с регионално
значение, като само се поддържат и стопанисват от Напоителни Системи ЕАД.
И, разбира се, съществува вероятност същите нарушения да са извършени на всички ВЕЦ-ове на питейни
водопроводи. Тези, за които ние знаем, са - Каскада Благоевградска Бистрица на питейния водопровод на
Благоевград и ВЕЦ-ове Пирин Ват 1 и 2 на питейния водопровод на река Туфча на територията на БДЗБР.
Собствеността на водопроводите тук вероятно е на съответната община, обаче водохващанията са построени
в коритата на реките, които също са публична държавна собственост.
Всичките описани съоръжения са отдадени Без търг и конкурс. Като следствие са нанесени невъобразими
щети на държавата и/или на общините, защото не е имало състезание за отдаване на собствеността и се
плащат такси само за доставената вода, но не и за използването на съоръженията, чието изграждане е
струвало навремето много пари, платени от цялото общество.
И от трета страна, главните архитекти на общините са издавали разрешения за строеж във всичките
описани случаи. Те обаче са имали право да издават разрешенията само що се отнася до новите съоръжения
- сгради и/или тръбопроводи, но в никакъв случай не и за реконструкцията на съоръжения публична
държавна собственост, без необходимите условия за това. Нещо повече - главните архитекти на общините не
са компетентни да издават разрешения за строеж в случаите на строежи, включващи реконструкции на
обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално
значение по смисъла на чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ, каквито са всичките засегнати язовири описани тук!
А накрая, органите на ДНСК са одобрявали построените нови строежи за ВЕЦ, включително
реконструкциите на съществуващи съоръжения публична държавна събственост, в нарушение на
относимото законодателство и са разрешавали пускането им в екплоатация!
Ето защо:УВАЖАЕМИ г-н Цацаров,
Обръщаме се към Вас с искане да извършите проверка по реда на чл.16 (1) т.1 АПК относно
незаконосъобразността на всички процедури по издаване на разрешения за строеж, извършени от главните
архитекти на общини, и на разрешения за ползване от ДНСК за изградените ВЕЦ на съществуващи
съоръжения - язовири, напоителни канали и питейни водопроводи на територията на страната от 2000г. до
настоящия момент. Разрешенията за строеж са издавани в нарушение на чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ от
некомпетентен орган, което обуславя и тяхната нищожност!
Също така да проверите за незаконосъобразност и всички процедури на МОСВ, вкючително издадени
разрешения за водовземане от язовири, канали и питейни водопроводи публична държавна собственост, и
на всички процедури на РИОСВ в страната по преценка за необходимостта от ОВОС, процедури по ОВОС и
Оценка на Степента на Въздействие, и така също и на всички процедури на Басейновите Дирекции /БД/ по
издаване на становища за допустимост и на разрешителни за водовземане и за ползване на повърхностен
воден обект за същите ВЕЦ.
Считаме всички упоменати документи и административни актове за издадени при съществени и
непреодолими нарушения на административно-производствените правила и материално правните
разпоредби, издадени от некомпетентни органи, които обуславят тяхната нищожност по смисъла на чл. 149
(5) от АПК. Нещо повече - действията на изброените държавни учереждения са извършени при ясно
съзнание, че се нарушава законодателството на страната, което няма вероятност да е извършвано от
държавни или общински служители под давление на техните началници безвъзмездно, а са произлезли
значителни щети за държавата и общините.
И най-важното, разбира се, в случаите като ВЕЦ Бебреш и ВЕЦ Ястребино са налице предпоставки за лишаване
на населението от основно негово право - достъп до чиста питейна вода, което създава проблем за здравния
статус на населението и за националната сигурност!
УВАЖАЕМИ арх. Никифоров,
Моля, да предприемете мерки за защита на държавния и на обществения интерес, като извършите проверка
на описаните от нас закононарушения и предприемете мерки по реда на чл. 149 (5) от АПК, както и всички
други неотложно необходими мерки, които се налагат от Вашите задължения. Всички разрешения за строеж,
засягащи реконструкция на съоръжения на язовири дори само от регионално значение, издадени от главните
архитекти на общините, са издадени от некомпетентен орган и при липса на официално съгласие на
собственика на съоръженията!
Моля също така, на всички виновни лица, допуснали описаните нарушения, да бъде потърсена
административна или наказателна отговорност, съобразно деянието.
Следва да се има предвид и че на язовирите Ястребино, Тракиец и Домлян строежите не са готови и са на
различен етап на реализация. Следователно Вашите действия трябва да се извършат незабавно, като се
изясни кристално на инвеститорите и общините, че строежите на мижавите им ВЕЦ Не Могат Да Бъдат
Пуснати в Експлоатация, белким не си харчат парите напразно!
УВАЖАЕМИ г-н Георгиев,
Осигуряването на питейна вода е стратегическа дейност съгласно Заключителни разпоредби
към ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 12 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 181
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И
ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Засега само за питейната вода на София органите на МОСВ не са посмели да приложат същата грабителска
тактика. Просто не смеят все още, а не че не им е минало през акъла. Имаше един неумел опит на БДДР за
ликвидиране на питейния водоизточник за София на река Черни Искър при разклона за хижа Вада над
Говедарци, но ние се саморазправихме с лекота с този конкретен проблем. Имаше и опит да се отдаде
питейният водоровод на София от язовир Искър за строителството на осем ВЕЦ-а, но и той се провали.
Както се изясни, освен рисковете за здравния статус на населението, загубата на питейните водоизточници
непрекъснато води до преселение на хората от местата без вода за пиене към големите градове. За големите
градове, и особено за София, това води допълнителни проблеми - презастрояване, презаселване,
пренатоварване на инженерната инфраструктура и на транспортните системи на града, неизменно
увеличаващо се замърсяване на въздуха, за което Също имаме наказателна процедура от ЕК срещу МОСВ и
също ще плащаме глоби.
Надяваме се в описаните нарушения на закона и последващите ефекти да откриете рисковете за
националната сигурност, които са много по-значими от липсата на съвременни изтребитали, да речем.
Когато от МОСВ успеят да ликвидират и последния източник на питейна вода, тогава нацията ще спре да
съществува на практика! А парите не стават за пиене, ама няма кой да им го обясни това на МОСВ?
В заключение се обръщаме отново към г-н Цацаров с още една молба. При предишен наш сигнал относно
незаконосъобразност на всички ВЕЦ-ове заради липсата на учредено възмездно право на строеж в коритата
на реките, които също са публична държавна собственост, ВАП ни отговори, че имало било създадена
държавна комисия и че предстои решение на проблема. Последното заседание на тази комисия е от април
2017 и никакво решение не беше намерено!
И при предходния ни сигнал за увреждането на ЗЗ Земен от Директивата за хабитатите на ЕС от ВЕЦ Пчелина
на едноименния язовир, ВАП препрати сигнала за становище от самия престъпник - МОСВ?! Въпреки че ние
представихме доказателства за увреждането на защитената зона във вид на специален доклад от
Националния Природонаучен Музей /НПМ/ на БАН. И засега МОСВ търсят нов екип от експерти, който да
направи нова оценка на въздействието на ВЕЦ Пчелина, която да отмени доклада на НПМ и да докаже, че в
река Струма под язовир Пчелина има живот. МОСВ разполага с такива "експертни" екипи и те могат да
докажат живот и на тъмната страна на Луната или даже на Марс, стига да се намери някой да им плати. В
конкретния случай това единствено ще доведе до малко нов корупционен натиск върху собственика на ВЕЦ
Пчелина... Обаче живот в увредената река Струма от язовир Пчелина, до гр.Земен няма и няма начин да има.
Наблюдавайки описаните действия на ВАП, ние се убеждаваме, че ръководените от Вас ведомства имат
навика да питат самия престъпник дали е престъпил закона, което намираме за несъвместимо с целите на
правораздавателните органи за гарантиране върховенството на закона в правовата държава.
Надяваме се да Ви просветли съзнанието, че подобни бездействия на ръководеното от Вас учереждение
вдъхновяват нарушителите от МОСВ да извършват все повече нарушения, с все по-голям, нестихващ
ентусиазъм. Включените в настоящото уведомление нарушения са безспорно доказателство за това!
Ето защо сега настояваме действията на съответната прокуратура да бъдат насочвани лично от Вас, за да не
успеят да заметат и този случай под килима, както успяха да направят с предходните ни сигнали. Иначе за
какво взимат заплати от нашите данъци и тия хора, абсолютно не ни е ясно!
Нарушителите на законите НЕ могат да проверяват сами себе си!
И все пак, още нещо по-важно накрая. Всичко казано дотук по отношение на нарушенията на МОСВ в
стремежа им целенасочено да ликвидират питейните водоизточници от повърхностни водни обекти заради
далаверите на поредния мижав собственик на ВЕЦ, важи с още по-голяма сила за опитите им да се
ликвидират източниците на вода за питейно битови цели от подземни води, заради печалбите на
инвеститорите в минната индустрия.
В момента цари тотална вакханалия по издаване на разрешения за търсене и проучване на подземни
богатства от страна на МЕ, като се раздават по близо 200 квадратни километра за проучване на всеки, който
ги пожелае, стига да има необходимите връзки. Е не съвсем на всеки, естествено, обаче във всички случаи
разрешителните за търсене въобще не се съобразяват с наличието на питейни водоизточници от подземни и
повърхностни води в отдадените площи, нито с ограниченията на ПУРБ 2016-2021 за такива дейности, криещи
риск от замърсяване, да не говорим за мерките от Националния Каталог от мерки към ПУРБ.
И МОСВ съгласува ли, съгласува подобни разрешителни за търсене и проучване, отново без да налага
изискваните ограничения в съответствие с ПУРБ и закона.
В момента в страната обявените от МЕ площи за търсене и проучване за добив на подземни богатства в
съучастие с МОСВ общо са достигнали 10 000 квадратни километра, а това представлява 9% от цялата

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ