Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2019 г.

Допълнено Становище на сдружение Балканка относно ИП за усвояването на коритото на река Марица в гр.Пловдив.

моля, в прикачения файл да се запознаете с допълнено възражение срещу изграждането на строежа по усвояването на коритото на река Марица в гр.Пловдив.

Бихме искали да заострим Вашето внимание също така върху проявения значителен медиен интерес относно този строеж. В случай че отхвърлите изложените от нас съображения и аргументи, Моля, да ни уведомите по най-бързия начин, за да предизвикаме отразяване на проблематиката така, както в момента се развива случаят Мусала. Относно него Ви информираме да гледате Разследването на Нова тази или най-късно следващата неделя.   Ще бъде много интересно, надяваме се, а за Марица, поради естеството на обстоятелствата и значимостта на рисковете, Ви обещаваме много по-голям медиен интерес.

 

Прикачили сме и по-важните относими документи на компетентните органи, издадени до настоящия момент.

 

До останалите получатели становището е изпратено за сведение, с надеждата че те няма да допускат в техните РБУ подобни проблеми. В тази връзка например, информираме БДДР, че община Луковит също си е определила бюджет за коритото на Златна Панега и също се надява на допълнително финансиране от държавата, а на тези неща трябва да се сложи край в самия им зародиш. Затова пилотният случай в Пловдив е толкова важен.  

 

Моля също така, от Приемната на министър председателя, МОСВ, БДИБР и РИОСВ Пловдив да изпратят входящи номера за становището.

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

 СТАНОВИЩЕ
Относно: ИП за "Укрепване и социализация на речното корито на река Марица в
границите на гр.Пловдив...."
Подател: Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87Уважаеми генерал Борисов,
Уважаеми доктор Димов,
Уважаема инженер Кънева,
Уважаеми доцент Шилев,
Във връзка с ужасяващите намерения да се пристъпи към строеж /по смисъла
на ЗУТ/ на процесното ИП и след запознаване с писмо на МОСВ изх.№ 94-00-
570/30.11.2018 и с писмо на кмета на гр.Пловдив, г-н Тотев, изх.№
184Н6454/08.01.2019 /номерът въобще не се чете добре и може да е друг/, за които
писма благодарим, а така също и след запознаване с част от относимата
документация за процесното ИП, молим, при взимането на крайни решения да бъдат
отчетени следните наши основни и допълнителни мотиви за възражение:
I. Общи положения
Освен с гореописаните документи и здравия разум, изложените тук факти и
обстоятества са базирани и на становището за допустимост на процесното ИП,

издадено от БДИБР № КД 04-418/10.09.2016 и на решение № 4 - IV/2018 на
компетентната РИОСВ Пловдив за одобряване на докладите по ОВОС/ОСВ.
По отношение на становището на БДИБР от 2016г. обръщаме изключително
внимание върху факта, че в описанието на ИП в становището никъде не става и
дума за изграждане на каквито и да било препятствия и/или единични прегради в
коритото на реката, като например - пейки, фитнеси, уреди, волейболни игрища,
кошчета за боклуци и пр. До редакционното приключване на това становище в
регистъра на процедурите по ОВОС на МОСВ не успяхме да открием следи от
Описанието на ИП /информация за преценяване/ за да проверим несъответствието.
Както вече сме имали възможност да уведомим МОСВ, въпросният регистър въобще
не се поддържа, а търсенето в сайтовете на РИОСВ е направо невъзможно.
Така или иначе, становището на БДИБР е издадено без да е описано, че
подобни нови съоръжения и прегради ще се появят в речното корито. Проблемите,
които те създават, са коментирани по-надолу в Специалната част.
Самото наличие на препятствия, които не са оценени в становището на
БДИБР обаче, го правят невалидно, тъй като те следва да се считат за изменения,
които не са оценени при съгласуването на ИП чрез становищата за допустимост на
компетентните органи през процедурата по глава шеста от ЗООС.
Едновременно с това, заинтересованата общественост като сдружение
Балканка, например, също е била въведена в заблуждение от становището на
БДИБР, поради липсата на коректни данни в него, за да може да възрази
своевременно.
Ние намираме, че в такъв случай са относими чл.81, ал.1, т.2 във връзка с
чл.81, ал.5 и чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС, поради наличието на изменения в процесното
ИП. Неотносим е чл.85 от ЗООС, доколкото там става дума само за незначителни
изменения на планове и програми, но не и за инвестиционни проекти и
предложения. Нещо повече - в становището на БДИБР от 2016г правилно е
посочено, че ИП не е оценено спрямо ПУРН, защото тогава този стратегически
документ все още го нямаше. При новата оценка на допустимостта, очевидно ще
трябва да бъде оценено изменението на ИП както спрямо ПУРБ 2016-2021, така
и спрямо ПУРН 2016-2021 на ИБР, защото рискът от наводнения в случая е
основния проблем.
При всички положения, като благодарим за отговора на МОСВ и оценяваме
много високо положените усилия за отговора на община Пловдив, в който е
предоставена информация за хидроложките проучвания и доказателства за
проводимостта на коритото на реката, молим, да се има предвид базираната на тези
документи:
II. Специална част
На първо място тук отбелязваме, че в Решение № 4 - IV/2018 на
компетентната РИОСВ Пловдив има подробно описание на новите изкуствени
препятствия, които ще се разполагат в коритото на реката. Там става дума за пейки,
кошчета за боклук, фитнес уреди, детски площадки, волейболни игрища и пр. Поне
една част от тази препятствия трябва да са здраво закотвени и/или фундирани с цел
безопасност на ползвателите - например стълбове за игрища, фитнес уреди, детски
катерушки, пързалки и пр. Ако си представим как се променя реката при наводнения,
знаем, че покачването на нивото на водата става плавно и постепенно. Ситуация, в
която реката довлачва големи дървета и те се заклинват в някои от устойчивите

препятствия е напълно възможна. След заклинването на нови препятствия, реката
покачва нивото, като продължава да влачи други дървета, коренища, храсти,
боклуци, тиня, удавени животни, части от къщи и огради и т.н. Това значи, че
заклинените нови препятствия ще задържат поне една част от въпросните тиня,
наноси, боклуци, дървета, храсти и пр. докато дойде голямата вълна с нейната
пълна сила.
В този смисъл, дори и най-малкото по-здраво препятствие в коритото на
всяка река може да стане много голямо в най-неподходящия момент и щетите
могат да бъдат невъобразими. След подробно запознаване с писмото от община
Пловдив, ние откриваме, че такава ситуация не е изследвана въобще, а сме я
виждали с очите си, например не само с река Марица през 2005г., но и на река
Малък Искър многократно през годините - тя е храктерна с това, че най-редовно
влачи големи дървета, например.
И освен това чл.140, ал.3, т.2 от ЗВ изисква премахването от коритата на
реките на прораснали дървета и дори на храсти, а ние ще слагаме нови твърди
прегради, което очевидно представлява директно нарушение на закона. И ако
всичко това беше описано в становището за допустимост на БДИБР, очевидно
процесното ИП щеше да е обявено за недопустимо, нищо че тогава нямаше ПУРН.
Допълнителни бележки по информацията в писмото на община Пловдив,
изх.№ 184Н6454/08.01.2019 /номерът въобще не се чете добре и може да е друг/,
1. При изследването на проводимостта, на стр.3 от писмото е казано
следното:
"Коефициентите на грапавина са подбрани според условията в различните
участъци, като е отчетено състоянието на терена, растителността,
наличието и състоянието на оградните стени и др."
Потвърждава се, че за отчитане на грапавостта не са взимани предвид нови
твърди препятствия и здраво закотвени съоръжения и причината е, че тяхното
въздействие /тоест увеличаването на преградите/ няма начин да се изследва,
дори някой да иска да го направи.
2. Пак на стр.3 от писмото на община Пловдив е казано следното:
"Предвиждането на засаждане на единични дървета и наличието на паркови
елементи не влияят на пропускната способност на реката и са в рамките на
допустимост на грешката при хидравличните изчисления, респективно
приетата грапавина на речното корито."
Много се извиняваме, ама и какви единични дървета ще засаждате, моля Ви се!
Прочетете пак чл.140, ал.3, т.2 от ЗВ, моля! Там се изисква при чистенето на
коритата на реките да се премахат прораснали във водното течение дървета, а
не да се засаждат нови! То затова му се вика чистене, а не засаждане.
Засаждайте крайречни гори колкото искате и моля, оставете речните корита на
мира. Плюс това, в становището за допустимост на БДИБР никъде не става дума
да се садят и дървета в коритото на реката!
3. На стр.4 от писмото на община Пловдив, след като правилно е установено,
че строежът /а не обекта/ е първа категория по ЗУТ, е казано следното:

"Сеизмичните характеристики на площадката, съгласно Наредба № 2 за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони - 2007г. са
определени по отношение на:... " и са изброни по-важните характеристики
съгласно споменатата Наредба.
Сега, тук на първо място бихме искали да помолим всички получатели, ако някога
оттук нататък имат контакти с представители на хидротехническата мисъл у нас,
да ги помолят любезно, когато съставят документи и отговори до нас, изпълнени
с колебания за познанията си в тази сфера, да проучват най-внимателно
проблематиката, ако ще става дума за сеизмични въздействия! Сдружение
Балканка притежава изключителна експертиза в тази област и наистина страшно
ни затруднява комуникацията с по-несведущи хора, на които да се мъчим да
обясняваме най-елементарни неща. В конкретния случай:
- Относимата понастоящем към сеизмичните въздействия национална
наредбаа е: Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони, а не Наредба №2 от 2007г.
- Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 /
29.12.2011г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.)
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от тяхната категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) строителните конструкции на нови
строежи се проектират, както следва:
1. за строежите от първа и втора категория – по Еврокодовете;
А, както си спомняме всички, обектът правилно е определен като строеж от
Първа категория по чл.137 от ЗУТ! Следователно националните стари норми
не са относими към случая и данните от тях, характеризиращи сеизмичните
въздействия, не интересуват никого въобще и изобщо!
4. Във връзка с горната проблематика, на стр.5 от писмото на община
Пловдив, където става дума за надграждане на подпорни стени и изграждане на
нови, е казано следното:
"Съгласно изискванията на Еврокод 8, подпорни съоръжения с височина под 5м
оразмерявания за сеизмично натоварване не се извършват"
Тук няма да изпадаме в коментари върху терминологичните мъки на
хидротехническата мисъл у нас само в това единствено изречение, за да не
утежняваме становището с поне още две-три страници.
Ще наблегнем само на факта, че ако, след проява на известно въображение
и с висока степен на вероятност, би могло да се приеме, че се реферира към БДС
EN 1998-5 "ЕВРОКОД 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия, Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически
аспекти", Там Няма Такова Изискване за подпорни съоръжения с височина под
5м оразмерявания за сеизмично натоварване да не се извършват.
Между другото, само за сведение на хидротехническата мисъл уточняваме, че
никъде в системата на ЕВРОКОД 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия, в нито една нейна част, няма определение, според което не
оразмерявания, а проверки за удовлетворяване на изискванията за крайно
гранично състояние и за гранично състояние за ограничаване на повредите от
сеизмични въздействия /а не натоварвания/ да не се изискват. Просто няма и
това си е. Тоест, всички подпорни съоръжения се проверяват за удовлетворяване
на цитираните изисквания!!! За всеки случай съобщаваме също така, че и в

ЕВРОКОД 7: Геотехническо проектиране, Част 1 и Част 2 също няма такива
определения, да не вземат сега да ги търсят хидротехниците там.
В заключение на тази точка отбелязваме, че за пореден път се сблъскваме с
ограничените познания на хидротехническата мисъл у нас относно сеизмичните
въздействия. Ситуацията е много тревожна, доколкото тия хора "оразмеряват"
надстроени и/или нови подпорни стени в речните корита, язовирни стени,
хвостохранилища и т.н. В конкретния случай те очевидно не са взели под
внимание и не са "оразмерили" подпорните стени срещу сеизмично
"натоварване", а би трябвало. Припомняме на МОСВ случая с ВЕЦ Кимера 1
/където сеизмичният район и неговите характеристики бяха определени с една
степен по-ниско/, да не говорим за безсмъртния случай с язовир Яденица - там и
Института по Геофизика на БАН установи и потвърди ужасяващата
некомпетентност!
Така че, вземете им кажете на хидротехниците да си изхвърлят проекта в
коша, поради липсата на достатъчна сигурност в сеизмична ситуация най-
после! Ако не ни вярвате пак - Пак Питайте БАН!
И сега следва най-важната част:
5. На стр.5 от писмото на община Пловдив е казано следното:
"... за разлика от сегашното съществуващо положение, при което при
преминаване на максимални водни количества над 1280 m3/s се очакват
преливания над оградните стени, то при новото решение се подобрява
значително пропускната способност на реката и значително се намаля
рискът от наводнение на прилежащите градски части, като се обезпечава
безаварийно преминаване на водни количества до 1705.61 m3/s"
Стойността на последната цифра с точност до втория знак означава, че
изследването е проведено с изключителна прецизност, тоест е вярно. Ето защо
молим, всички да се запознаят с най-проблемното място от гледна точка на
пропускната способност на коритото на Марица в процесния участък на новия
строеж:

Това е моста при панаира. За да се увеличи пропускната способност или трябва да
се увеличи скоростта, или да се увеличат размерите на напречното сечение на
коритото. Да се увеличи скоростта един и половина пъти е абсолютно невъзможно,
пък и се създава риск за сигурността на стълбовете на моста. Увеличаване на
размерите на сечението чрез вдълбаване на коритото също не е възможно, заради
стълбовете на моста, устоите му и плитко фундираните оградни стени.
Следователно пропускната способност на коритото на Реката няма как да се е
увеличила въобще в тази зона. Освен чрез надграждане на оградните стени и
допускането, че мостът ще бъде заливан и т.н, което е напълно абсурдно.
Ето защо припомняме на всички съучастници наводнението от 2005 година -
тогава Реката като див звяр течеше на петдесетина сантиметра под долния ръб на
гредите на този мост и Пловдив се отърва на косъм.
6. Показаният на снимката мост при панаира е с пет речни отвора, всеки по
около 34 метра. Централното кюне, широко 50 метра, няма как да мине под моста
на панаира, защото стълбовете са на по-малко разстояние. Тоест тук се създава
огромен проблем с процесното кюне, което очевидно трябва да се раздели и
поне един стълб на моста да бъде заобиколен и подкопан от двете страни на по-
ниско ниво заради дъното на кюнето! Случаят не фигурира никъде в описанието
на ИП и изобщо трасето на процесното кюне трябва да се съобрази със
стълбовете на всички останали мостове, под които то преминава. Такова нещо не
може да се направи без оценка на сигурността на мостовете, извършена от
експерти в тази област, а не от хидротехници! А ние, естествено, предварително
знаем отговора на мостоваците, по-натам ще стане ясно защо.
7. Пак на стр.5 от писмото на община Пловдив е казано, че освен нова дървесна
растителност /за която стана дума и по-напред/, щяло да се засажда и нова
храстовидна растителност . Коментарът е същият - Това Нещо е Забранено от
ЗВ!
8. На много места в описанията на процесното ИП, например на първа
страница от решението на компетентната РИОСВ Пловдив, е описано, че се
предвижда:
корекция на река Марица с обща дължина 4650 м., като се оформи централно кюне с
широчина 50 м. (за провеждане на ниски води), както и укрепване с габиони
около всеки мостов устой в разглеждания участък

Габиони се споменават и на много други места, за много други неща - например и за
кюнето. Тук се налага да Ви предупредим за следното:
Конструкциите с габиони са крайно неподходящи за укрепването на речните брегове
поначало и особено в този случай!!! Повърхността им е много грапава и са слаби.
През 2005 г. Реката изкопа дупка в Южната стена под моста Съединение, при
положение че оградната стена е от каменна зидария на циментов разтвор!!! Тоест
стената е по-гладка и много по-здрава. Тука пак някой хидротехник се е вихрил.
Щели да укрепват устоите на мостовете с габиони, а? Еми ето Ви укрепването на
устои на мостове с габиони на многократно по-малка и по-спокойна река:
Препоръчваме Ви също така да гледате какво казват местните хора с малко повече


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ