Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2019 г.

Доклад на сдружение Балканка по въпроса за каквито и да било изменения на чл.118ж от ЗВ, този път искани от БСК

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание становище на сдружението по въпроса от заглавието:

 

Преди доклада изразявам дълбоко съжаление, че премиерът не прие онзи ден хората от Босилеград, защото всички ние сме убедени, че проблемите там могат да се решат само след междудържавни контакти на най-високо ниво. Съзнаваме огромната заетост на премиера, например за организиране на Междугалактически първенства и олимпиади заедно със сърбите, но все пак към 2030г. вероятно районът на Босилеград ще бъде напълно обезлюден, а ние от своя страна обещаваме за тогава или насетне, а и преди това, тоест още сега разтърсващи събития по време на всяко първенство, организирано съвместно с РСърбия.

 

И понеже в деня на протеста медиите ни дадоха много кратко време, можете да се запознаете с цялата ситуация в Кюстендилското краище от пресконференцията в БТА на следния линк.

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_t54u7ckz

 

Също така информираме, че вече сме изпратили нотификация до гръцкото МОСВ, до управата на парк Керкини и до още няколко приятелски екооргонизации в Гърция.

 

И тъй като намираме, че в случая с Босилеград и бъдещата в минало време мина мина Злогош и ВЕЦ Пчелина е извършено престъпление срещу националната сигурност, в най-скоро време ще изпратим сигнал и до ДАНС. Как е застрашена националната сигурност ще разберете след като Ви препратим сигнала.

 

Обръщаме внимание върху тези неща, защото министър Димов информира по време на протеста, че ще се среща с министър Горан Триван в скоро време. Надяваме се българският министър да преосмисли и преформулира досегашните си твърдения пред медиите у нас, че нямало било проблем и че имало двегодишен гратисен период за пилотни инсталации и технологии преди пристъпване към процедура за трансгранична ОВОС. Каквото и да каже оттук нататък, министърът трябва много ясно да осъзнава, че сръбската пропаганда ще го използва срещу нашите хора в Босилеградско, внушавайки че те лъжат.

 

И още нещо - на срещата с министър Триван ще бъде развивана глинената теория на негово къдраво сиятелство - кметчо на Босилеград, тоест че замърсяване няма, че всичко се дължи на глина и други естествени процеси. Правилният отговор е, че ние и две телевизии у нас, независимо една от друга, взеха проби и ги изследваха в сертифицирани лаборатории и резултатите са потресаващи.

 

Последно по тази тема информираме, че в момента непосредствено под мината Караманица тече бурно почистване на коритото на реката и ако иска някой да хване замърсяването, трябва ние да го заведем и да му покажем откъде да вземе проби от водата и от дънните утайки.

 

И сега - по темата за чл.118ж от ЗВ

            Българската Стопанска Камара е изпратила възвание до МОСВ и до КОСВ на НС с искания, които ние намираме за крайно неуместни най-меко казано.

Ето защо моля, в прикачения файл да откриете становище на сдружението против каквито и да било промени на ч.118ж от ЗВ, придружено от мотиви, обосновка и искания.

 

Моля, от МОСВ и от КОСВ на НС да ни изпратят входящи номера.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието

 ДО:
Министъра на околната среда и водите
др. Нено Димов
Председателя на КОСВ към 44 НС
г-жа Ивелина Василева
СТАНОВИЩЕ
Против: Възвание на БСК за изменение на чл.118ж от ЗВ
Подател: Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87


Уважаеми доктор Димов,
Уважаема госпожо Василева,
До нас достигна информация във връзка с възванието на БСК относно
Проблеми, произтичащи от обхвата на приложението на чл. 118ж от Закона за
водите.
Възванието можете да откриете на следния линк:
https://www.bia-bg.com/standpoint/view/24910/
В горния документ се описват проблемите на инвеститорите, породени от
изискването на чл.118ж, ал.1, т.4. БСК намира казуса с отказите за продължаване на
разрешителни за водовземане/ползване за бъдещи ВЕЦ-ове за проблемен, въпреки
нарушенията на условията на разрешителните /например за крайния срок на
изграждане и реализиране на водовземането/, като настоява за следното:
"Поради това се обръщаме към Вас, с молба да инициирате разрешаване на
проблемния казус, по начин, по който легитимните интереси на инвеститорите
ще бъдат защитени в пълна степен."
Ето защо, отчитайки много по-висшите интереси на обществото, с
настоящото становище ние Ви информираме за следното:
1. В края на 2016г. беше направен първи несръчен опит за промяна на чл.118ж от
ЗВ в посоката, за която настояват сега и от БСК. Беше внесено предложение за
измененение на ЗВ, което после беше оттеглено.
2. Малко след това беше направен втори опит, като същото изменение беше
внесено чрез изменение на ЗВ през ПЗР на ЗИД на друг закон в стила и добрата
практика на 43 и 44 НС. Тогава КОСВ отхвърли предложението напълно
правилно, въз основа на здравия разум, на обществения интерес и на нашите
възражения.
3. В края на 2017г. отново беше направен такъв опит и отново КОСВ отхвърли
предложението за изменение на чл.118ж от ЗВ, пак след наши възражения и пак
напълно правилно.
2
Сега, надяваме се на тези опити най-после да се сложи край веднъж завинаги,
като се имат предвид следните наши съображения:
1. Оттокът на българските реки се характеризира с ясно изразена неравномерност -
постоянен висок максимум през пролетта, когато не може да бъде оползотворен
пълно, фрагментация на оттока през лятото според валежите или сушата и ясно
изразен минимум през есента и зимата. От тази гледна точка:
2. Така наречената малка хидроенергетика у нас е напълно безмислена. Ако бяха
въведени и спазвани строгите правила за осигуряване на минималния допустим
отток, малките ВЕЦ-ове у нас щяха да работят през само пролетта, когато на
никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане. Произвеждайки
никому ненужен ток с гарантирано изкупуване и не стига че им го плащаме на
преференциални цени, на всичко отгоре трябва и да го балансираме, тоест да им
харчим скъпата енергия само за сметка на обществото.
3. На годишна база малките ВЕЦ-ове произвеждат около 2% от общото
производство, като постоянно пресушават реките в тежко нарушение на закона.
Ако изпускат минималните водни количества постоянно, тогава ще произвеждат
по-малко от един процент.
4. Нещо повече, въпреки че все още няма Методиката за минималния допустим
отток и все още, в 21-ви век, МОСВ не влага никакви усилия нито за измерването
на изпусканите водни количества под водохващанията, нито за тяхното
постоянно наблюдение онлайн, Това Няма Да Продължава Вечно. Не и в 21-ви
век, не и в държава член на ЕС. Тогава условията за "инвеститорите" истински
ще се влошат и ще се окаже, че инвестицията им е хипер неизгодна и не се
изплаща. А това просто значи, че държавата прави услуга на инвеститорите, като
ги предпазва от толкова неразумна инвестиция.
5. Фраментацията на речната ни система отдавна е преминала допустимите
граници, а породената загуба на биоразнообразие е чудовищна. Вярваме, че
всички сте се убедили в това от редовните ни доклади.
6. Вкарването на все повече и повече реки в тръби при деривационните ВЕЦ или в
блата при русловите ВЕЦ, влошава значително качествата на водата в реките,
тъй като се елиминира самопречистващата им функция и/или се увеличава
еутрофикацията. А почти всички руслови ВЕЦ са изградени на повече или по-
малко замърсени води, както и повечето от деривационните нисконапорни ВЕЦ.
7. Ако беше разумна, тази стратегия за малките ВЕЦ-ове щеше да е осъществена
още при социализма, който беше свръх активен по темата и щеше да победи
капиталзима, но не успя по друга причина. Дори социализмът прояви повече
разум по темата, просто защото малките ВЕЦ са икономически абсурдни.
8. Както Ви е много добре известно, в момента сме на фаза Пилотна процедура на
ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура по жалбите ни дотук,
заради досега изградените ВЕЦ. Глобите ще ги плаща цялото общество, заради
нарушенията на "инвеститорите" и на държавните органи, позволили реките да се
унищожат.
9. До 2027г трябва да сме изпълнили целите на РДВ за постигане на добро
състояние на реките и потенциал на СМВТ, което налага не нови ВЕЦ-ове, а
мерки за възстановяване на увредените ни реки.
10. Рискът от наводнения е най-важното нещо. Идете и вижте какво става на река
Искър например, въпреки че БДДР започна да прилага най-после разумните
мерки според закона. Пет-шестнайсет парчета някой ден ще им се задръстят
задбаражните езера с тиня догоре и тогава ще се кръстим да не дойде висока
вълна, нали?
3
И какво излиза накрая - под благосклонния поглед на законодателя и на
МОСВ, обществото им плаща високата цена на тока, те крадат водата, която е най-
ценния обществен ресурс и им плащаме с убитите ни реки, ще платим санкциите по
наказателната процедура и накрая ще им платим удоволствието със санкции за
непостиганне целите на РДВ до 2027г., при увеличен риск от наводнения? И си
позволяват да искат още?
Ето защо ние считаме, че "инвеститорите" искат прекалено много от цялото
общество. Всъщност, ние настояваме за точно обратното - за да спазим
изискванията на РДВ на ЕС и да постигнем целите й до 2027г., трябва незабавно да
се пристъпи към подобряване на нормативната рамка по поставените от нас
проблеми. С тази цел представяме следните предложения:
1. Незабавно изготвяне на Методиката за минималния допустим отток, включваща и
забрана за водовземане при водни количества в реките под допустимия отток..
2. Изготвяне на Наредба за измерване и национален мониторинг на изпусканите
водни количества под всички водохващания, включително денонощно онлайн
наблюдение, публично достъпно по всяко време. Все пак живеем в 21-ви век,
нали?
3. Изготвяне на Наредбата за рибните проходи. Гордите легитимни "инвеститори -
жертви" са построили у нас най-глупавите рибни проходи на планетата и това е
доказан, вече световно признат факт.
4. Въвеждане на тежки санкции за нарушителите, защото сега санкциите са смешни
и ГД Околна среда на ЕК много добре знае за проблема, и е задала въпроси в
рамките на Пилотната процедура, и Вие все още нищо не правите по въпроса.
5. Преди издаване или удължаване на което и да било разрешително за ВЕЦ, който
не е изграден - провеждане на пълно биологично и химическо изследване на
състоянието на реката-жертва. Като имаме тези данни, впоследствие
проверяваме периодично и като се установи влошаване - Замърсителят Трябва
Да Плаща!
6. Най-важното - провеждане на Национална Оценка ва Въздействието на досега
изградените ВЕЦ-ове, за да се установи какви са ползите и какви са вредите
дотук. Ползите за обществото са ясни и са равни на кръгла задраскана нула, а
вредите също са ясни, но засега държавата не прави нищо за да ги установи, а
трябва.
7. До изпълнение на предходните точки, настояваме да се въведат пълна забрана
за издаване или удължаване/изменение на разрешителни за
водовземане/ползване и временен мораториум за издаване на нови
разрешения за строеж за нови ВЕЦ. Подчертаваме временен, поне докато не се
поправи нормативната база, не се проведе Националната Оценка на
Въздействието и не се гарантират наистина минималните водни количества под
водохващанията, а така също и миграцията на рибите!
8. И най-важното - за реките с установено влошено състояние трябва да се
премахват ВЕЦ-овете, които са го причинили, и да се търси отговорност на
екпертите по ОВОС/ОС, които са обещавали, гледайки в тавана, че няма да има
отрицателно въздействие. Отговорността на "експертите" и как тя да се търси е
ясно регламентирана в относимото законодателство и то трябва да се приложи!
Идете и вижте какво става на река Лом над Горни Лом или на Благоевградска
Бистрица, или на Давидковска Малка Арда, или на Ретиже и т.н. и т.н. - тук
списъкът е безкраен. Виновниците за това, което ще видите там, Трябва Да
Понесат Отговорност! Част от отговорността трябва да бъде поета във връзка с
мерките за възстановяване на реките, както се изисква от относимотоНяма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ