Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2019 г.

СТАНОВИЩЕ относно ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

word_logo_2.jpg

Риболовен клуб

„БАЛКАНКА"
www.balkanka.bg

 

ДО:

Министъра на енергетиката

г-жа Теменужка Петкова

 

Министъра на околната среда и водитe

др. Нено Димов

 

Председателя на КОСВ към 44 НС

г-жа Ивелина Василева

 

СТАНОВИЩЕ

 

Относно:                     ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА                                                  ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подател:     Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87       

 

 

 

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаеми доктор Димов,

Уважаема госпожо Василева,

 

            След подробно запознаване с гореспоменатия план, по-натам наричан за краткост ИПОЕКРБ, и разкриване на някои дълбоки заблуди, залегнали в него, се обръщаме към Вас с цел да представим нашите бележки, които трябва да се отразят в плана, за да стане той по-реалистичен и постижим. Конкретните ни бележки се отнасят само до сферата на хидроенергетиката и нейното сияйно бъдеще, тъй като това е област, в която Сдружение Балканка притежава изключителна експертиза.

 

I. Общи бележки

            Както е много добре известно поне на МОСВ, признание за експертизата ни в хидроенергийния сектор сме получавали нееднократно през годините от страна на организации и ведомства като:

Главна Дирекция Околна среда, морско дело и рибарство на ЕК

Европейска Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/

Европейска Инвестиционна Банка /ЕИБ/

UNECE

ICOLD

Global Water Partnership

CEE Bankwatch Network

Riverwatch

International Rivers и десетки други природозащитни организации по света.

            Първите три изброени ведомства нееднократно са се обръщали към нас за преглед и оценка на техни базови документи, например за Хидроенергетика и Натура 2000, Ръководство за добри практики при развитието на хидроенергетиката, Социална Политика и Политика по Околна Среда /ESP/ и пр., и винаги са възприемалии нашите препоръки с благодарност.

 

Ето Ви само няколко примера:

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_HP_AND_NATURA2000_BALKANKA_DRAFT1.pdf

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_EIB_HYDROPOWER_GUIDELINE_DRAFT1.pdf

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/Balkanka_EBRD_ESS_Notes.pdf

 

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/POSITION_EBRD_2019_ESP_DRAFT1.pdf

 

            Между другото, съветваме всеки, който сънува някакво сияйно бъдеще за хидроенергетиката у нас, да си завие краката добре и да прочете поне прикачените документи. Няма да е лошо и да се запознае с девет поредни жалби до ГД Околна среда във връзка с ликвидирането на реките ни, за да установи, че бъдещето пред хидроенергийния сектор е само в посока на свиване и това трябва да бъде отчетено в новия ИПОЕКРБ, за да имаме един по-реалистичен сценарий за бъдещето.

 

II. Подкрепящи документи

            Необходимостта от преосмисляне на ИПОЕКРБ се налага във връзка с постигането на целите на следните базови, подкрепящи становището ни документи на ЕС:

 

- Директива 2000/60/EО на Европейския ларламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, по известна като Рамкова Директива за водите

 

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

 

- Директива 2001/42/ЕО — Директива за стратегическа екологична оценка (СЕО)

 

- Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда

 

            И не на последно място, преосмислянето на процесния ИПОЕКРБ се налага от гледна точка на здравия разум.           В следващите раздели става ясно защо.

 

 

III. По отношение на общото развитие на хидроенергийния сектор

 

1. Относно малките хидроенергийни обекти

 

            Тук ще цитираме ИПОЕКРБ, в който е записано следното:

3.1.2. Енергия от възобновяеми източници

iii. Специфични мерки за финансова подкрепа, когато е приложимо — включително подкрепа от страна на Съюза и използване на средства от фондовете на Съюза за насърчаване и използване на енергия от възобновяеми източници в електроенергетиката, отоплението и охлаждането и транспорта

По отношение на увеличаване използването на енергия от ВИ ще бъдат финансирани проекти по следните мерки:

- Ефективно използване на хидроенергийния потенциал: развитие на хидроенергийния потенциал в България чрез изграждане на малки водноелектрически централи с бенефициенти общини и предприятия;

 

            Тук ще обърнем внимание на авторите на ИПОЕКРБ, че хидроенергийният потенциал не може да бъде развиван. Той е такъв, какъвто е, тоест в случая хипер мижав, и може само да бъде оползотворяван или прахосван, а не развиван. Ние твърдим уверено, че за малките ВЕЦ-ове у нас повече Няма Място! Ето причините:

 

1.    Оттокът на българските реки се характеризира с ясно изразена неравномерност -  постоянен висок максимум през пролетта, когато не може да бъде оползотворен пълно, фрагментация на оттока през лятото според валежите или сушата и ясно изразен минимум през есента и зимата. От тази гледна точка:

2.    Така наречената малка хидроенергетика у нас е напълно безмислена. Ако бяха въведени и спазвани строгите правила за осигуряване на минималния допустим отток, малките ВЕЦ-ове у нас щяха да работят през само пролетта, когато на никой не му трябва ток нито за отопление, нито за охлаждане. Произвеждайки никому ненужен ток с гарантирано изкупуване или не, и не стига че им го плащаме на преференциални цени, на всичко отгоре трябва и да го балансираме /което също струва пари/, тоест да им харчим скъпата енергия само за сметка на обществото. В този смисъл каквито и да било бъдещи преференции за нови малки ВЕЦ-ове са пълен абсурд!

3.    На годишна база малките ВЕЦ-ове произвеждат около 2% от общото производство на ток, като постоянно пресушават реките и крадат водата в тежко нарушение на закона. Засега! Когато в недалечното бъдеще започнат изпускат минималните водни количества постоянно, тогава ще произвеждат по-малко и от един процент.

4.    Нещо повече, въпреки че все още я няма Методиката за минималния допустим отток и все още, в 21-ви век, МОСВ не влага никакви усилия нито за измерването на изпусканите водни количества под водохващанията, нито за тяхното постоянно наблюдение онлайн, Това Няма Да Продължава Вечно. Не и в 21-ви век, не и в държава член на ЕС. Тогава условията за "инвеститорите" истински ще се влошат и ще се окаже, че инвестицията им е хипер неизгодна и не се изплаща. А това просто значи, че държавата ще направи услуга на инвеститорите, като ги предпази от толкова неразумна инвестиция, вместо да ги лъже, че малката хидроенергетика има бъдеще.

5.    Фраментацията на речната ни система отдавна е преминала допустимите граници, а породената загуба на биоразнообразие е чудовищна. Вярваме, че всички сте се убедили в това от редовните ни доклади. И всичко това само заради 1% от годишното производство?

6.    Вкарването на все повече и повече реки в тръби при деривационните ВЕЦ или в блата при русловите ВЕЦ, влошава значително качествата на водата в реките, тъй като се елиминира самопречистващата им функция и/или се увеличава еутрофикацията. А почти всички руслови ВЕЦ са изградени на повече или по-малко замърсени води, както и повечето от деривационните нисконапорни ВЕЦ.

7.    Ако беше разумна, тази стратегия за малките ВЕЦ-ове щеше да е осъществена още при социализма, който беше свръх активен по темата и щеше да победи капиталзима, но не успя по друга причина. Дори социализмът прояви повече разум, просто защото малките ВЕЦ са икономически абсурдни.

8.    Както Ви е много добре известно, в момента сме на фаза Пилотна процедура на ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура по жалбите ни дотук, заради досега изградените ВЕЦ. Глобите ще ги плаща цялото общество, заради нарушенията на "инвеститорите" и на държавните органи, позволили реките да се унищожат.

9.    До 2027г трябва да сме изпълнили целите на РДВ за постигане на добро състояние на реките и потенциал на СМВТ, което налага не нови ВЕЦ-ове, а мерки за възстановяване на увредените ни реки. И тогава Ще Махаме най-вредните ВЕЦ-ове, вместо да строим нови - в целия свят вече махат и големи язовири даже

10. Рискът от наводнения е най-важното нещо. Идете и вижте какво става на река Искър например, въпреки че БДДР започна да прилага най-после разумните мерки според закона и да прекратява разрешителните за нови ВЕЦ, само че малко късно, за съжаление. Пет-шестнайсет действащи парчета някой ден ще им се задръстят задбаражните езера с тиня догоре и тогава ще се кръстим да не дойде висока вълна, нали?

 

            И какво излиза накрая - под благосклонния поглед на законодателя, на МЕ и на МОСВ, обществото им плаща високата цена на тока, те крадат водата, която е най-ценния обществен ресурс, плащаме им удоволствията с убитите ни реки, ще платим санкциите по наказателната процедура и накрая ще им платим удоволствието със санкции за непостиганне целите на РДВ до 2027г., при увеличен риск от наводнения? И Министерство на Енергетиката си позволява да иска да ликвидира още реки заради оставащия половин процент от годишното производство? Ще развивате още "хидроенергиен потенциал", ама друг път!

 

2. Относно големите хидроенергийни обекти

            Всяко престъпление, което сме установили при малките ВЕЦ-ове, е умножено стократно при големите хидроенергийни обекти на НЕК ЕАД. Без да броим подязовирните ВЕЦ-ове, които изпускат някаква вода, големите каскади са най-големите престъпници и не спазват абсолютно Нищо. Стотици, да не кажем хиляди, водохващания по деривационните канали, под които не тече ни капка вода в тежко нарушение на ЗВ, и от МОСВ си затварят очите и даже не ги знаят къде са тия водохващания, камо ли да ги проверяват. Пак в тежко нарушение на ЗРА, на нито едно водохващане няма рибни проходи, 90% от тях са на ручеи и бари със средномногогодишно водно количество под 100 литра в секунда и някой ден ще ги затваряме и т.н.

            Подязовирните ВЕЦ-ове също създават проблем, заради ефекта "hydropeaking" и това също няма да продължава вечно!

 

2.1. Зловещите провали на потенциала на хидротехническата мисъл у нас.

            Разработваме тази точка с ясното съзнание, че темата хидроенергетика в ИПОЕКРБ е вдъхновена именно от хидротехническата мисъл, която и в Сахара ще открие хидроенергиен потенциал, за да обосновава смисъла от своето достойно съществувание.

 

2.1.1. Цанков камък - 1.5 милиарда, за 80 мегавата инсталирана мощност?

И язовирът тече ли, тече? И непрекъснато харчим още пари да го прослушваме, тампонираме, бетонираме и т.н. и т.н.  и Той Пак Тече и ще тече Вечно! И като язовирът тече, не може да събере вода и затова ВЕЦ-ът произвежда ток, който се равнява на между 37 и 43 дена работа на пълна мощност ГОДИШНО? Това е най-тъпия ВЕЦ на планетата и някой трябваше да лежи в затвора за него и ще лежи!

 

2.1.2. Деривация Джерман Скакавица

            Тя не е толкова ориентирана към директно производство на ток, но е свързана. Даваме я за пример, като демонстрация на "потенциала" на хидротехническата мисъл у нас. Тия хора нарочно оставиха София без вода за пиене, за да докажат смисъла от Деривацията на Века и смисъла от себе си във вечността. И после то не бяха доклади, оценки, становища, експертизи, проекти и пр., и откакто е построена тая Деривация, тя не е събрала ни една капка вода и водохващанията й вече започнаха да се разпадат!  

 

2.1.3. Язовир Яденица

            Тук ще оставим настрана сеизмичните рискове, които вече сме коментирали нееднократно и за които има становище на Института по Геофизика, Геодезия и География на БАН в подкрепа на нашите предупреждения за рисковете. Не че трябва да ги оставяме настрана, защото рисковете като станат факт, те ще тежат на съвестта на органите, които одобриха това престъпление с една единствена цел - пак да се разделят огромни пари като на Цанков камък при Нулева полза за обществото. 

Та за това недоразумение на няколко места в ИПОЕКРБ е казано следното:

 

2.4.2. Електропреносна и газопреносна инфраструктура

4. Хидро-помпено акумулиращ проект в България – Яденица

Хидроенергиен комплекс Яденица е ключов за балансиране на системата. Проектът е в списъка с ПОИ.

            Ключов, колкото Цанков камък и Джерман Скакавица взети заедно, даже повече! Освен че е изключително рисков, тоя язовир е и изключително глупав. На първо място, защото и Той Ще Тече като сито - районът е разкъсан с тектонски пукнатини и разломи, които Нямат Запушване.

            Ама щял да балансира системата ли? Нищо няма да балансира!

            При наличния обем на язовир Чаира, в момента ПАВЕЦ Чаира може да работи 8.5 часа на генераторен режим и 10.7 часа на помпен.

            Като се увеличи обемът на долния изравнител, ПАВЕЦ Чаира ще може да работи 20 часа на генераторен режим и 22.5 часа на помпен. Обаче, за да може пак да генерира 20 часа, ще трябва да помпи 22.5 часа, а не 10.7 часа, бе уважаеми!

Тоест, в рамките на всеки период, по-дълъг от два дена, нито се увеличава времето на работа в генераторен режим, нито в помпен!

 

С други думи - ползата е равна на кръгла задраскана Нула, с изключение само на първите 20 - 8.5 = 11.5 часа в генераторен режим, ако се появи нужда, каквато не се е появявала никога досега. Причината е, че няма толкова дълги пикове или спадове в потреблението! Ама ако внезапно се наложи изключване на някоя от големите базови мощности, ли? Ами като се наложи, ще можем и ние веднъж на десет години, вместо да продаваме ток за да печелят само определен кръг от хора, да си купим и ние малко ток за първите 11.5 часа разлика, вместо да я строим тая рискована глупост, която ще струва поне половин милиард! Да не говорим, че ако се случи внезапен срив в базовите мощности, който да изисква по-дълго генериране на допълнителен ток, тогава средностатистически в 50% от случаите язовирът ще е пълен догоре и тогава ПАВЕЦ Чаира няма да може да генерира пак Нищо. Защото в такъв момент ПАВЕЦ Чаира няма да може да помпи 22.5 часа и да освободи обем за ново генериране, поради липса на достатъчно ток.

 

И все пак! Ако наистина се очаква такава огромна нужда от балансиране в бъдеще, тогава откъде накъде ще правим цял нов язовир, ами не се трансформират каскадите Арда и Въча така, че да могат да помпят и те?

 

И още нещо! Напълно сме наясно, че хидротехническият "потенциал" и НЕК-аджиите ще се подсмихват снизходително, обяснявайки че не сме наясно въобще, въпреки че горните изчисления са хипер елементарни и абсолютно ясни. Толкова са показателни, че Японската Банка за Международно Сътрудничество е избягала като дявол от тамян, след като се е запознала с параметрите на проекта, за който е била поканена от НЕК ЕАД да го финансира. Причината за бягството е, че няма нужда да си мозъчен хирург, за да разбереш, че язовир Яденица няма никога да се изплати - то се вижда от сто километра!

За по-доверчивите почитатели на НЕК, обаче, ще посочим само още едно, още по-елементарно основание - Язовир Яденица ни се представя сега като най-важния обект за спасяване на електроенергийната ни система, нали така?

Ами като е толкова хипер важен, защо тогава не го построиха него пръв, ами се загробиха с Цанков камък преди това? При положение че за Яденица имаше готова оценка по ОВОС и готов одобрен проект, включително и издадено разрешение за строеж и стартирало строителство? Защо не го построиха него, ами чакаха да му изтече срока на разрешителното за строеж? И какво излиза - че 80-те мегавата на Цанков камък, които работят средно 40 дена годишно, са по-важни? По-важи са, естествено, защото там имаше да се потрошат и разделят в корупционни схеми цели три пъти повече пари, затова бяха по-важни! Ето защо ще си позволим един най-приятелски съвет:

Язовир Яденица просто го забравете, иначе ще Ви направим за смях пред цялото общество!

 

 

2.1.4. Положителните неща.

            Е, има и такива в ИПОЕКРБ и те се крият във факта, че още по-големите глупости на хидротехническия ни "потенциал", като например: Никопол-Търну Магуреле, Силистра-Калъраш, ABC+De, плавателните Марица, Искър, проектът Места и прочее мокри сънища на  "потенциала" ги няма в плана и тях. То и това оставаше, де, но все пак поздравяваме МЕ, че ги няма!

 

 

3. Климатичните промени

            Тук само ще отбележим, че тия промени неизбежно водят до още по-голяма неравномерност на оттока в реките. Все по-често явление ще са периодите, в които водата в реките тече като луда и потенциалът не може да се оползотвори пълно, последвани от дълги периоди на суша, в които ВЕЦ-овете няма да работят, за да осигуряват минималните водни количества в реките. Да не говорим, че речните и крайречни екосистеми ще стават все по-чувствителни към промените и ще им трябва все по-голям отток за да оцеляват, просто защото по-топлата вода съдържа по-малко кислород и тогава водата трябва да е повече, за да осигури достатъчно кислород!

4. Устойчивото бъдеще

            През последните поне пет години прословутият ни "хидротехнически" потенциал не е приел за обучение в УАСГ нито един нов свой студент! По-зле няма накъде да става! След глупостите, които са вършили досега, какво очакват тия хора? Какво очаква държавата и как ще развива каквото и да било, след като идеолозите на "потенциала" започнат да се напикават, тоест съвсем скоро или направо сега? То няма да има хора да поддържат действащите системи, как си въобразявате, че ще проектирате и строите нови?

            А в държавата ще има много работа за хидротехници, стига да влезнат в правия път. Например - възстановяване на реките, премахване на стари съоръжения и язовири, нови рибни проходи, укрепване на брегове в населени места, възстановяване на старите речни корита, влажни зони и заливаеми площи заради риска от наводнения и т.н. и т.н. Всичко това ще иска становища, експертизи, доклади, проекти, строителни дейности и т.н.

            Ама не, те сънуват само язовири и ВЕЦ-ове и нищо друго не щат! Като не щат, няма да имат нито един студент и в скоро време на студентите Няма Да Има Кой Да Им Преподава, дори и да искат!

 

 

5. Какво трябва да се направи?

 

            Ние считаме, че с идеите за още ВЕЦ-ове "инвеститорите" и МЕ искат прекалено много от цялото общество. Всъщност, настояваме за точно обратното - за да спазим изискванията на РДВ на ЕС и да постигнем целите й до 2027г., трябва незабавно да се пристъпи към подобряване на нормативната рамка по поставените от нас проблеми. С тази цел представяме следните предложения:

 

1.    Незабавно изготвяне на Методиката за минималния допустим отток, включваща и забрана за водовземане при водни количества в реките под допустимия отток..

2.    Изготвяне на Наредба за измерване и национален мониторинг на изпусканите водни количества под всички водохващания, включително денонощно онлайн наблюдение, публично достъпно по всяко време. Все пак живеем в 21-ви век, нали?

3.    Изготвяне на Наредбата за рибните проходи. Гордите легитимни "инвеститори - жертви" са построили у нас най-глупавите рибни проходи на планетата и това е доказан, вече световно признат факт.

4.    Въвеждане на тежки санкции за нарушителите, защото сега санкциите са смешни и ГД Околна среда на ЕК много добре знае за проблема, и е задала въпроси в рамките на Пилотната процедура, и Вие все още нищо не правите по въпроса.

5.    Преди издаване или удължаване на което и да било разрешително за ВЕЦ, който не е изграден - провеждане на пълно биологично и химическо изследване на състоянието на реката-жертва. Като имаме тези данни, впоследствие проверяваме периодично и като се установи влошаване - Замърсителят Трябва Да Плаща!

6.    Най-важното - провеждане на Национална Оценка на Въздействието на досега изградените ВЕЦ-ове, за да се установи какви са ползите и какви са вредите дотук. Ползите за обществото са ясни и са равни на кръгла задраскана нула, а вредите също са ясни, но засега държавата не прави нищо за да ги установи, а трябва.

7.    До изпълнение на предходните точки, настояваме да се въведат пълна забрана за издаване или удължаване/изменение на разрешителни за водовземане/ползване и временен мораториум за издаване на нови разрешения за строеж за нови ВЕЦ. Подчертаваме временен, поне докато не се поправи нормативната база, не се проведе Националната Оценка на Въздействието и не се гарантират наистина минималните водни количества под водохващанията, а така също и миграцията на рибите!

8.    И най-важното - за реките с установено влошено състояние трябва да се премахват ВЕЦ-овете, които са го причинили, и да се търси отговорност на екпертите по ОВОС/ОС, които са обещавали, гледайки в тавана, че няма да има отрицателно въздействие. Отговорността на "експертите" и как тя да се търси е ясно регламентирана в относимото законодателство и то трябва да се приложи! Идете и вижте какво става на река Лом над Горни Лом или на Благоевградска Бистрица, или на Давидковска Малка Арда, или на Ретиже и т.н. и т.н. - тук списъкът е безкраен. Виновниците за това, което ще видите там, Трябва Да Понесат Отговорност! Част от отговорността трябва да бъде поета във връзка с мерките за възстановяване на реките, както се изисква от относимото законодателство. Държавата, която също има вина, също трябва да плати за възстановяването!

           

            Едва тогава ще се поохлади ентусиазмът на "инвеститорите" да нарушават екологичните правила, да ликвидират още реки и на всичко отгоре да се правят на невинни жертви за сметка на цялото общество!

 

            Припомняме Ви също така, че всички нови ВЕЦ-ове у нас, с изключение на само два действащи, са изградени в коритата на реките в тежко нарушение на закона, без учредено възмездно право на строеж, тоест са абсолютно незаконни, и Вие успешно заметохте и този проблем под килима. Това важи и за новите енергийни обекти на НЕК ЕАД.

 

            И все пак, още нещо още по-важно по отношение на малките ВЕЦ-ове - досега са построени повече от 170 нови мВЕЦ, при съществуващи около 90 от социализма, включително каскадите. Абсолютно всички сравнително подходящи места вече са заети от нови мВЕЦ, които както вече се видя, биха произвеждали един процент от общото годишно производство на ток, ако спазват закона. Чрез тях вече е ликвидиран животът в прекалено много реки и ако някой си мисли, че за още половин процент от годишното производство на ток ще ликвидира и останалите реки, той е изпаднал в дълбока, тежка заблуда. Просто предстои да се убеди, защото ще махаме ВЕЦ-ове, а няма да строим нови! В момента да инвестираш във ВЕЦ е по-глупаво, отколкото да инвестираш в строежи на Банско дори!

 

            Нещо повече - в рамките на наказателната процедура по жалбите ни, всички нови ВЕЦ, изградени в нарушение на РДВ на ЕС и сума ти водохващания на деривационните канали на НЕК ще бъдат премахнати, а останалите също ще спазват закона. Естествено че и язовир Яденица няма да се строи.

 

            И понеже сега виждаме как от МЕ се подсмихват като четат, нека погледнат дали от МОСВ се подсмихват и да се запитат защо и те не се смеят. Защото знаят много добре - вече имаме един цял целеничък спрян действащ ВЕЦ заради брутални нарушения на законите в разрешителното! Имаме два спряни по средата на строителството, един спрян при осигурен грант, петнайсетина спряни след възражения за незаконосъобразност, а прословутият ни "неизползван хидроенергиен потенциал" се срива напълно под непрекъснатите откази на Басейновите Дирекции да удължават сроковете на разрешителните на непостроените ВЕЦ! Защото знаят какво ще стане при накаазателна процедура, затова от МОСВ не се смеят, уважаеми от МЕ...

 

 

 

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаеми доктор Димов,

Уважаема госпожо Василева,

 

            Въз основа на гореизложеното, прогнозите в ИПОЕКРБ трябва ясно да отразят, че в 2030 година производството на ток от хидроенергетика ще се намали двойно, язовир Яденица трябва да се изтрие и трябва да отпаднат всякакви текстове за допълнително оползотворяване на неизползвания хидроенергиен потенциал, защото отдавна не съществува такъв!

 

 

 

 

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София

 

 

 

                                                                                                                     

Дата 10.02.2019г.                                      Член на УС:..........................................   

 

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ