Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 10 май 2019 г.

Специален доклад-уведомление на сдружение Балканка относно нови тежки нарушения на законодателството от страна на РИОСВ Монтана в съучастие с БДДР.

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи с цел усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите и избягване на нови наказателни процедури от ЕК, представям на Вашето внимание следващия доклад.

 

В самото начало Ви обръщаме специално внимание, че докладът е изпратен и до всички останали БД в страната с настояване да се запознаят най-внимателно, отчитайки че и в техните становища за допустимост се извършват подобни пропуски и нарушения, каквито БДДР е допуснала в настоящия случай.

 

И така, става дума за едно ИП с наименование:

"Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Езерото" (728.4 дка), разположена в землищата на с. Мартиново и гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана"

 

За процесното ИП е изготвено Становище за допустимост на БДДР № 4051 от 20.07.2017г., прикачено към това уведомление.

 

В становището на БДДР коректно са описани мерките, ограниченията и забраните от ПУРБ 2016-2021 на ДР, от които срред най-важните относими мерки ние откриваме следните:

1.       Марка с код НY_3 и с код на действие HY_3_1, което гласи:

Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 метра от бреговете на реките

2.      Марка с код НY_6 и с код на действие HY_6_9, което гласи:

Забрана за извеждане на голи сечи в райони, отстоящи на по-малко от 500 метра от водни обекти!

 

 

Можете да се запознаете отново и с описанието на процесното ИП, което си го имате в БДДР и РИОСВ. Щяхме да го прикачим, ама е много голям файл. На стр.9 от него ще видите координатите на цялата концесионна площ.

 

По права линия отстоянието на контура на езерото е на около 125 метра от контура на концесионната площ.

 

Най интересното е, че в концесионата площ попадат най-малко два повърхностни водни обекта от категория "река" - единият е вляво от средата на площта на запад по посока към езерото, а другият е точно по линията на точките EZ2-EZ3 в източната част на площта. Тези реки ясно  се виждат на прикачената карта и в близост от западната страна до площта очевидно е гореспоменатият повърхностен воден обект от категория "езеро", за което става въпрос в наименованието на процесното ИП.

Въпросните три водни обекта /езерото и двете реки/ са ни много добре познати, тъй като езерото поддържа живота в планината над Мартиново, а реките са леви притоци на Мартиновска/приток на Чипровска Огоста/, където ние познаваме всеки камък поименно!

/Само за РИОСВ Монтана - ляв приток означава приток, който, ако се движите в посока нагоре по течението, всъщност идва отдясно/

В концесионната площ има още поне три малки потока, тоест повърхностни водни обекта, но нека да не изпадаме в дребни подробности.

 

В рамките на мониторинга върху действията на всички БД и РИОСВ в страната, ние измерихме границите на мярката с код действие на HY_6_9 около двата повърхностни водни обекта категория "река" и около повърхностния воден обект категория "езеро" и не беше никаква изненада за никого, че границите на забраните се презастъпват върху цялата концесионна площ. А това просто означава, че голи сечи в концесионната площ СА ЗАБРАНЕНИ.

Също така на картата се вижда изключително ясно, че поне 95% от концесионната площ на процесното ИП попадат в горска територия. Същото е потвърдено писмено на няколко места в самото описание на ИП. Познавайки района перфектно, защото той попада в обхвата на Мартиновската река, ние също гарантираме, че цялата концесионна площ попада в гора, с изключение на едно-две малки петна.

 

От друга страна, съгласно регистъра на процедурите по ОВОС на МОСВ, за процесното ИП вече е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и тя е приключила с решение с характер на "одобряване" от "компетентния" или не орган РИОСВ Монтана. Тук също го има описанието на ИП:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/12784

 

Въз основа на горната фактическа обстановка, ние намираме, че за да се извършва открит добив на строителни материали в процесната площ Езерото, в който и да е участък от нея, включително и за обслужващите площадки, пътищата и т.н., трябва първо да се изрежат горите в нея до голо, което от своя страна е забранено от ПУРБ 2016-2021 на ДР, както правилно е отразено в становището на БДДР.

 

Ето защо, с настоящото уведомление информираме всички компетентни органи съучастници и висшестоящите тям органи за правните ни изводи относно  поредното тежко нарушение на законодателството, извършено от РИОСВ Монтана в съучастие с БДДР в условията на рецидив! Спомняте си за ВЕЦ Стакевци, например, нали?

 

Също така ние считаме, че единственото спасение за РИОСВ Монтана и БДДР сега е да призоват на помощ остатъците от достойнството си и да извършат съвместна проверка веднага, защото в момента тече дело по случая след обжалване на решението на РИОСВ от местните хора, което значи, че решението на РИОСВ не е влязло в сила.

 

Проверката трябва да установи фактически наличието на въпросните най-малко два водни обекта от категория "река" в концесионната площ и един от категория "езеро" непосредствено на запад до нея, наличието на горите в района на водните обекти и забраните за извеждане на голи сечи.

 

Незабавно след това БДДР трябва да си поправи Явна Фактическа Грешка в Становището за допустимост и да обяви процесното ИП за недопустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 на ДР!

 

Незабавно след това РИОСВ Монтана, с нов директор, естествено, трябва да отстрани Явна Фактическа Грешка в решението си да одобри докладите по ОВОС/ОСВ за процесното ИП, да отмени предишното си решение и да прекрати процедурата окончателно!

 

На фона на следната новина от процесната РИОСВ, ще поставим още един основен въпрос:

https://montana24.net/2019/04/06/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/?fbclid=IwAR2gt8j68VtCQzB9DO9Is_RCv-cgViceRCTgByMHFm5EeSAhO1z0cSD9cVI

 

Уважаеми от РИОСВ,

при наличието на отрицателно становище от община Чипровци за кариера Езерото, съдържащо възражения за сечта, взривовете и прахоляка, който ще дишат хората, с горната покана Вие подигравате ли се? Чист въздух, гори и това онова да засаждат хората ли или да се борят в съда с Вас, за да ги спасяват? Що за уникално нахалство от Ваша страна!  

В качеството си на данъкоплатци, дето Ви издържаме с данъците си, как ще отговорите на въпроса: за какво харчите данъците ни заедно с данъците на хората от община Чипровци?

И, харчейки същите данъци, имате нахалството да защитавате в съда закононарушението, което сте извършили във вреда на интересите на същите хора да имат право на достъп до чист въздух и до чиста околна среда? И те да събират и харчат още пари за делото срещу незаконното Ви решение?

Дано поне да си е заслужавало стимулите от инвеститорите...

 

Фактът, че процесната площ попада в защитени зони от мрежата Натура 2000 въобще няма да коментираме, защото е маловажен на фона на всичко останало.

 

Накрая на това уведомление, настояваме и за незабавната намеса на висшестоящия на процесните РИОСВ Монтана и БДДР орган. Няма да е никак зле да отиде да види в един там отдел на МОСВ - Инспекторат ли беше или нещо такова, дали има живи хора? Ако открие, че има следи от живот в тоя отдел, да ги отвлече за малко от кръстословиците и да ги накара да свършат нещо полезно най-после. И, естествено, да уволни директора на РИОСВ Монтана моментално!

 

В заключение обръщаме внимание на всички БД.

Уважаеми, становищата Ви за допустимост по начина, по който ги пишете, са пълна измама. Изреждате мерките от ПУРБ и от ПУРН, изискванията на закона и после винаги пишете, че което и да е ИП е допустимо винаги, ако не нарушавало мерките. Вие, уважаеми, сте тия, дето срещу данъците ни Трябва Да Проверите дали не са нарушени мерките, иначе за какво сте ни, като ние мерките си ги знаем?

И като проверите параметрите най-внимателно, тогава да пишете за всяко ИП:

 

А. Допустимо е, защото след подробна проверка се оказва, че не нарушава мерките и забраните в ПУРБ и ПУРН,    или

 

Б. Недопустимо е, защото след подробна проверка се оказва, че нарушава мерките и забраните в ПУРБ и ПУРН!

 

 Толкова е просто! Имайте го предвид това нещо в бъдещите си становища, защото нещо прекалено много подобни ИП взеха да стават допустими без въобще да ги проверявате. По същия начин изгребната яма на Хижа Мусала попадаше в коритото на Мусаленска Бистрица и хижата беше допустима и най-прекрасна и т.н... - да припомним на БДДР, от което произхожда в момента тоталната каша там - да не забравите да гледате Разследването на НОВА по случая.

И в конкретния случай беше хипер елементарно точно за две минути БДДР да нанесе контурите на концесионната площ в Google Earth, да си види мерките в ПУРБ, горите и отстоянията на забранените зони за гола сеч и нарушението да им извади очите!

 

Връщайки се на случая, въз основа на гореизложеното, моля, всяко от компетентните ведомства и учереждения, а така също и висшестоящият им орган, в срок от 14 дена да ни информира за бъдещите си действия или бездействия. В противен случай ще трябва да се обърнем отново и към прокуратурата, и към медиите. Да не говорим как ще зарадваме ГД Околна среда на ЕК с новината за начина, по който си спазвате новите ПУРБ, който, всъщност, не е никаква новина за никого.

Прекалено много незаконни становища и решения взехте да издавате напоследък!

 

Отчитайки доказаните нарушения на ПУРБ ако започне сечта, специално от БДДР спешно очакваме документ с поправена Явна Фактическа Грешка в становището за допустимост, която ни трябва за делото, защото РИОСВ Монтана няма да се помръдне при настоящия си директор, а уволнението му ще ни отнеме още малко време, не че е какъвто и да било проблем...

 

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ