Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2019 г.

Възражение на Сдружение Балканка гр.София срещу пресушаването на язовир Ястребино от нов малък ВЕЦ, разрешен с решение на РИОСВ Шумен и становище на БДДР


Уважаеми дами и господа,


 

Моля, в прикачения файл да приемете Възражение на сдружението срещу  решение № ШУ-17-ПР/2019г.  на директора РИОСВ Шумен. С това становище се отваря възможността язовир Ястребино, водата от който се използва за питейно битови цели и за напояване, да бъде пресушаван за да работи един мижав чисто нов ВЕЦ под язовира, от който би могъл да печели само собственикът му, не че и той ще  спечели нещо. Опитът ни досега с язовирите Бебреш и Пчелина, които бяха източени от нови малки ВЕЦ-ове по същия начин, показва, че нито водата вече стига за останалите цели, за които са построени тези язовири през социализма, нито ВЕЦ-овете могат да си покрият разходите, понеже просто няма достатъчно вода за ВЕЦ в тия язовири.

 

Ако имаше какъвто и да било смисъл, социализмът щеше да е построил този ВЕЦ на язовир Ястребино.

 

Така или иначе, в процесното решение на РИОСВ Шумен, както и в становището за допустимост на БДДР има такива брутални нарушения на законодателството, включително европейското, с каквито ние никога досега не сме се сблъсквали. А имаме изключително богат опит, както много добре знаят ведомствата и учережденията в състава на МОСВ.

 

Възражението е изпратено и до другите БД, с надеждата да не допускат подобни действия при сходни условия на територията на техните РБУ.

 

Възражението е изпратено и с копие до областния управител на област Търговище, с цел да бъде информиран относно действия на Напоителни Системи ЕАД, на РИОСВ Шумен и на БДДР, в съучастие с община Антоново, които са несъвместими с целите за снабдяване на населението с чиста питейна вода и с целите на развитието на интензивното земеделие в областта.

 

Моля, от РИОСВ Шумен и от МОСВ да ни изпратят входящи номера.

 

 

От името на сдружение Балканка, предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички.

 

С дълбоко уважение

Сдружение Балканка, гр.СофияЖАЛБА
Против: Решение № ШУ-17-ПР/2019г. на директора РИОСВ Шумен за:
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху
околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение /ИП/:
Изграждане на малка ВЕЦ с номинална мощност 0.850MW в поземлен имот с
идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в
землището на село Любичево, община Антоново, област Търговище.
Подател: Сдружение „Балканка", гр. София, ул.Александър Малинов №87


Обжалваме в срок пред по-горестоящия на директора на РИОСВ Шумен орган
Решение № ШУ-17-ПР/2019г. на директора РИОСВ Шумен (Решението), с което е
решено Да Не Се Извърши ОВОС за процесното ИП.
Същото считаме за незаконосъобразно, издадено при съществени нарушения
на административно-производствени правила и в противоречие с относимите
материалноправни разпоредби. Нещо повече - решението е в противоречие с
обществения интерес за задоволяване на нуждите на населението от чиста питейна
вода и задоволяване на нуждите на земеделието в община Антоново от вода за
напояване, което води до пряко нарушаване на целите за повишаване на качеството
на живот на хората, за сметка на печалбите на само един инвеститор.
Ето защо молим, да отмените като незаконосъобразно,
нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона това решение по
следните причини:
I. Обща част.
Решението е публикувано на сайта на процесната РИОСВ Шумен на
09.05.2019г. Ето линк към самия документ:
https://riosv-shumen.eu/documents/files/%D0%A8%D0%A3-17-%D0%9F%D0%A0-
2019.pdf
Тук на първо място ще обърнем внимание на факта, че от 2018г. за
процесното ИП има и уведомително писмо на същата РИОСВ Шумен
№1724/24.04.2018г. с препоръка до инвеститора с характер Да Се Извърши ОВОС,
като процедурата се съвмести с оценка на степента на въздействие върху ЗЗ
Голяма река BG0000432 от мрежата Натура 2000 по Директивата за
местообитанията. Това уведомително писмо не фигурира никъде в сайта на РИОСВ
Шумен, нито в регистъра на процедурите по ОВОС на МОСВ по обясними причини.
Със същото можете да се запознаете от следния линк:
https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/YASTREBINO_RIEW_SHUMEN_2018.pdf
Документът не е в перфектно състояние, но на последната страница ясно е
цитирано относимото към тогавашния момент /2018г./ становище за допустимост на
БДДР №2838/18.04.2018г. за същото ИП, със същото име.
Относимо към случая е също така, че директорът на РИОСВ Шумен от 2018г.
е сменен и нов директор сега издава решение в обратния смисъл - да не се
извършва ОВОС. Предвид нарушенията, доказателства за които ще наведем по-
натам в изложението, се надяваме да си представите реакцията на ГД Околна среда
в рамките на пилотната процедура срещу МОСВ за продължаващи в условията на
рецидив нарушения на законодателството на ЕС. Вярваме, не се съмнявате, че
съобразно Вашето решение, незабавно ще излети или не следващото допълнение
към жалбите ни до ГД Околна среда на ЕК.
Това е и много лош пример и за всички останали директори на всички
ведомства и учереждения в състава на МОСВ - какво ще им се случи, ако спазват
законодателството както трябва, вместо да се навеждат на поредния връзкар да
унищожава природните ресурси.
Само така може да се обяснят и чудовищните нарушения на БДДР по случая,
както и фактът, че становището за допустимост на БДДР от 22.04.2019г. не беше
качено на сайта на дирекцията, та се наложи ние да искаме то да бъде качено чак на
12.05.2019г., което е абсолютен срам!
3
Становището на БДДР ще коментираме по-натам, но никога не сме вярвали,
че ще изпаднат дотам, че недостойно да крият от заинтересованата общественост
какви ги вършат.
Отбелязваме също така, че водното тяло, от което се осигуряват водните
ресурси за процесното ИП е язовир Ястребино, както ясно е записано на стр.2 от
становище за допустимост на БДДР № ОБ 3894(7)/22.04.2019г. както следва:
"При експлоатация на ВЕЦ Ястребино ще се водовзема от язовир
Ястребино, посредством..."
Язовир Ястребино е водно тяло езерен тип на река Биюкдере според ПУРБ
2016-2021 на ДР с код BG1YN600L1024. Този язовир попада в списъка на
комплексните и значими язовири от приложение №1 на ЗВ под №51. Компетентен
орган за издаването на разрешителни за водовземане/ползване е министърът на
ОСВ. В регистъра на МОСВ за издадените разрешителни се открива, че има
издадени разрешителни на два ползвателя на водни ресурси - Напоителни системи
ЕАД и община Антоново, област Търговище, както следва:
А. Водоснабдяване за напояване
Титуляр: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД—КЛОН ТЪРГОВИЩЕ
Разрешително №: 000231/ 30.3.2001
Място на водовземане: водовземна кула
Използва се за: НС "Попово" - 111135 дка
Разрешено Q [m3/сек]: 6,5000
Разрешен годишен W [млн. м3]: 22
Условия: от април до октомври
Срок на действие: 30.3.2005
Последно изменение - актуално
Титуляр: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД—КЛОН ТЪРГОВИЩЕ
Решение №: 298/ 3.11.2010
Място на водовземане: водовземна кула
Използва се за: НС "Попово" - 97883 дка
Разрешено Q [m3/сек]: 6,5000
Разрешен годишен W [млн. м3]: 22,1
Условия: от април до октомври
Срок на действие: 1.11.2020
с Решение № 298/03.11.2010 е продължен срокът на № 0166/01.11.2004, нов №
01420004
Б. Водоснабдяване за питейно-битови цели
Титуляр: Община Антоново, обл. Търговище
Разрешително №: 003504/17.1.2005
Място на водовземане: водовземна кула
Използва се за: гр. Антоново и 18 села
Разрешено Q [m3/сек]: 0,12
Разрешен годишен W [млн. м3]: 3,800
Условия: Целогодишно
Срок на действие: 17.1.2025
4
Разрешителното е изменено с Решение № 276/17.10.2012 в раздел място на
водоползването - уточнени са населените места и са изброени. Крайният срок на
действие не е изменян и разрешителното е валидно понастоящем!
Тук само обръщаме изключително внимание върху факта, че в момента
са налице намерения и община Омуртаг също да взима вода за питейно-
битови цели от язовир Ястребино! За целта има стар водопровод, който трябва
да се смени.
И така, от гореописаната фактическа обстановка се навеждат следните
правни изводи:
1. При експлоатация на ВЕЦ Ястребино ще се водовзема от язовир
Ястребино. Това е директен цитат от становище на БДДР.
2. Язовир Ястребино, както и напоителният канал на НС ЕАД, а така и самата
река под язовира Биюкдере попадат в ЗЗ Голяма река BG0000432 от
мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията!
3. Язовир Ястребино се използва за водовземане за напояване от април до
октомври.
4. Язовир Ястребино се използва за водовземане за питейно-битови цели
целогодишно. Ползвателите за същите цели тепърва ще се увеличават.
5. Никъде в решението на процесната РИОСВ Шумен не се споменава, че
язовирът се използва за питейно-битови цели, нито има позоваване на
становище на ВиК оператора. В случая ВиК Търговище бяха много неприятно
изненадани от новината, когато я споделихме с тях.
6. В страната има вече натрупан негативен опит за такива ИП - типичен
пример е ВЕЦ Бебреш на едноименния язовир ПАК на територията на БДДР,
който остави Ботевград без вода за пиене през 2016г и ще я оставя пак. Тия
от тая БДДР изглежда нищо няма да научат никога! Да не говорим за ВЕЦ
Пчелина на територията на БДЗБР.
7. Изграждането на нов ВЕЦ на язовир, на който Социализмът не е построил
ВЕЦ, е безумно - по-натам в изложението ще стане ясно защо!
Накрая на тази част ще обърнем внимание на гордия инвеститор, който
поради естетвото на заеманата от него длъжност в момента, ще прочете също
настоящата жалба: Уважаеми, прочетете отново точка №7, понеже ние знаем, че
тежко сте заблуден от така наречените проектанти идеолози на подобни ИП на
територията на БДДР - ще ги наречем засега с условно кодово име Славка К.
Инвестицията в процесното ИП никога няма да се изплати, по-натам ще разберете
защо и после да не ревете! Ако не ни вярвате - идете и питайте гордите собственици
на ВЕЦ Бебреш или на ВЕЦ Пчелина, които са в същото положение! Не че
процесното ИП ще се случи някога в крайна сметка, разбира се, независимо още
колко хора ще трябва да бъдат уволнени от структурите на МОСВ. А ако все пак се
случи, при бруталните нарушения на директивите на ЕС, някой ден този ВЕЦ ще
бъде премахнат!
II. По отношение на самото Решение № ШУ-17-ПР/2019г. на директора на РИОСВ
Шумен.
Решението на РИОСВ Шумен е издадено в тежко нарушение на
законодателството и в противоречие със становището за допустимост № ОБ
3894(7)/22.04.2019г. на БДДР! Извършени са следните нарушения:
5
1. Не е взето мнението на ВиК оператора, който има разрешително за водовземане
от същия язовир Ястребино за да водоснабдява Антоново. На самия ВиК
оператор обещаваме същите проблеми, каквито в момента имат ВиК Ботевград.
2. При преценка да не се извършва ОВОС, няма да бъдат проведени консултации с
обществеността, която в случая ще бъде страшно засегната, защото ще остане
без вода за пиене. Това значи, че са налице предпоставки за нарушаване на вече
придобити права на други водоползватели, а също и на други бъдещи
ползватели за питейно битови цели в лицето на община Омуртаг, без те да могат
да участват в консултациите.
3. На стр.2 от Решението на РИОСВ Шумен ясно е записано следното:
"При средногодишна използваемост около 8000 часа, произведената
електрическа енергия ще достигне 6 800 000 KWh..............."
Това означава, че ще се водовзема с цел производство на електроенергия
целогодишно, включително и през месеците с най-малък приток на вода в
язовира, чрез съоръжение за напояване, на което собственикът има
разрешително за водовземане само от април до октомври?
4. На стр.11 в раздел III. от Решението на РИОСВ Шумен ясно е записано
следното:
6. Максималното използвано водно количество ще достигне 14 400 m3/h,
което е средночасов дебит от 4000 l/s.
5. На стр.2 от становище за допустимост № ОБ 3894(7)/22.04.2019г. на БДДР ясно е
записано следното:
"Използвано водно количество ще достигне 250 m3/h"
Тук се налага първият коментар - РИОСВ Шумен си е позволила да
допусне без оценка на въздействието и без съгласието на компетентната по
тези въпроси БДДР отнемане от язовир Ястребино на водно количество 57.6
пъти по-голямо отколкото е оценила БДДР в становището си за допустимост!
Нещо повече - годишният лимит на НС ЕАД, заедно с годишния лимит на
водовземането за питейно-битови цели в община Антоново, възлиза на 25.9
милиона кубика общо, а 8000 часа работа с използване на 14 400 кубика на час
правят 115.2 милиона кубика годишно, при положение че обемът на язовира е
63 милиона кубика и реката, която го пълни, е хипер мижава!
Това означава също така, че отнемането на води от язовира на годишна
база ще се увеличи 4.44 пъти над досегашното! И Омуртаг се надява някой ден
да взима вода за пиене? Да отидат да питат в Ботевград какво остава след Славка
К. в язовирите на територията на БДДР! Това обяснява и нереалния факт, че за 250
кубика на час се слага тръба ф1600! 250 кубика на час са 70 литра в секунда,
които едва ще намокрят дъното на тръбата ф1600, бе уважаеми от РИОСВ!
Ние намираме подобно действие на РИОСВ Шумен за безпрецедентно
нарушение на ЗВ, ЗООС и на чл.4а от Наредбата за ОВОС, очевидно взето под
страх да не бъдат уволнени всичките заедно в тая РИОСВ. Само между другото - тук
най-вече си личи вещата ръка на консултантите на инвеститора, които условно
нарекохме Славка К, кой знае защо. А в тоя язовир през годината не влиза токова
вода изобщо, бе уважаеми от РИОСВ, ама нали сте умрели от страх...
И все пак, по-големите нарушения тепърва предстоят, както следва:
Независимо какво пише в което и да е свое становище за допустимост
"компетентната", умряла от страх БДДР, всяка РИОСВ е длъжна да познава
6
законодателството и да го спазва в своите решения. Допускайки процесното ИП, без
значение със или без ОВОС, но особено без ОВОС, РИОСВ Шумен е извършила
още следните брутални нарушения:
6. Нарушение на ч.118ж, ал1, т.4, във връзка с 119а, ал.1, т.5 от ЗВ!
Съгласно цитираните членове на ЗВ, Не се разрешава водовземане с цел
производство на електроенергия в ЗЗ Голяма река BG0000432 от мрежата
Натура 2000 по Директивата за местообитанията!
Съгласно чл.44, ал.2 от ЗВ:
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Водовземането включва отнемането на
води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на
водата.
Съгласно ДР на ЗВ:
§ 1. (1) По смисъла на този закон:
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) "водовземането" обхваща всички дейности,
свързани с отнемане на води от водните обекти;
И тука няма никакво значение от кой воден обект или от кое водно тяло ще се
извърши отнемането и отклоняването на води чрез тръба Ф1600 и ще се използва
енергията на водата! Тоест, няма значение дали водовземането ще е от канала на
НС ЕАД, който по смисъла на ЗВ е воден обект, без значение от коя негова шахта,
която Не Е воден обект, а е част от съоръжението /канала/ за отклоняване на води
от самия воден обект, или ще се водовзема от язовира, който по смисъла на ЗВ е
водно тяло - водовземането за производство на електроенергия НЕ СЕ РАЗРЕШАВА
в защитената зона!
7. Нарушение на ч.118ж, ал1, т.5 от ЗВ!
В приложение №7.2.7 на ПУРБ 2016-2021 на ДР има мярка с код HY_7 и действие
за изпълнение на мярката с код HY_7_1, което умрялата от страх БДДР
"случайно" е изпуснала в становището си за допустимост. Ето самото действие
HY_7_1:
1. Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим
(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови
водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за
защита на водите.
В случая ще се извършва водовземане от водно тяло езерен тип на река
Биюкдере Язовир Ястребино с код BG1YN600L1024. Същото попада в зона за
защита на повърхностните води, предназначени за питейно битово
водоснабдяване с код BG1DSWYN1024 съгласно приложение №3.1.1 в ПУРБ
2016-2021 на ДР! Обръщаме внимание, че тук няма никакво значение кое е водното
тояло, от което ще се водовзема, да не вземат от РИОСВ или БДДР да се въртят и
усукват нещо за напоителни канали и шахти! Водното тяло ще претърпи негативна
промяна от водовземането за ВЕЦ, което е забранено от ПУРБ!
8. Пак нарушение на ч.118ж, ал1, т.5 от ЗВ!
В приложение №7.2.7 на ПУРБ 2016-2021 на ДР има мярка с код DW_3 и
действие с код DW_3_1, което умрялата от страх БДДР плахо е цитирала,
надявайки се да им се размине гневът на началниците и да не ги уволнят. Ето
самото действие DW_3_1:
Ограничаване на водовземането с всяка друга цел, когато съществува риск
да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на
населението.
7
Водовземане на 14 400 кубика на час - което е одобрено от РИОСВ Шумен без
да се извърши ОВОС, е 4.44 пъти над досегашното общо потребление на ресурса от
язовира и РИОСВ е преценила, че водното тяло няма да претърпи негативна
промяна и че няма риск за питейно битовото водоснабдяване, поради което не се
налага ОВОС в брутално нарушение на закона!
9. На стр.3 от решение № ШУ-17-ПР/2019г. на директора на РИОСВ Шумен е
записано, че: Конкретното ползвано водно количество ще бъде определено в
съответствие с изисквания и договорни отношения с "НАПОИТЕЛНИ
СИСТЕМИ" ЕАД и месечните графици за ползване на води от значими язовири
издавани от МОСВ. Обаче НС ЕАД има разрешително за водовземане от
язовира само в поливния сезон от април до октомври! За сведение на РИОСВ,
конкретното и всяко друго водно количество се определя първо в условията на
разрешителните за водовземане!
10. В неполивен сезон отработваните от ВЕЦ-а води няма да се изпускат в реката
под язовира, както е досега, а ще се изпускат 504 метра по-надолу, а
пресушеният участък от реката попада в ЗЗ от Натура 2000! Тоест, този участък
от реката в защитената зона вече ще бъде постоянно пресушен, включително и
през най-маловодните месеци от есента и зимата.
11. По време на поливния сезон няма да има вода и в 504- метровия участък от
канала за напояване, което е ограничаване на вече придобити права за
напояване.
12. В неполивен сезон водата вече няма да се акумулира в язовира, за да бъде
осигурено водоподаването за питейни нужди целогодишно и за напояване в
напоителния сезон. Напротив, тя ще бъде точена в огромни количества от новия
ВЕЦ! А месечните графици се издават от ведомството, в което новият собственик
на новия ВЕЦ взима решения! Който не ни вярва - да отиде и да види мижавата
река, която Не Може да напълни тръба ф1600 в 99% от времето през годината!
13. Не на последно място - Напоителни системи ЕАД няма разрешително да
използва енергията на водата. Няма и разрешително да извършва
водовземане от язовира в неполивен сезон от ноември до март. При
описаните условия става ясно, че за да се използва енергията на водата от
новия ВЕЦ целогодишно трябва да се издаде ново разрешително за
водовземане на новия инвеститор. Такава е константната практика досега с
ВЕЦ-ове на напоителни канали и питейни водопроводи. Уточняваме този факт,
да не би някой по-нов и неопитен в МОСВ да си въобразява, че ще мине без
такова ново разрешително за водовземане.
МОСВ е компетентния орган да издаде разрешителното за водовземане за
новия ВЕЦ, за да може той да използва енергията на водата, а
разрешителното е невъзможно да бъде издадено при описаните нарушения
на законодателството! Ако не ни вярвате, ще разберете като го издадете,
защото ще го направим на прах пред съда!
III. Допълнително по отношение на становище за допустимост на БДДР № ОБ
3894(7)/22.04.2019г.
Уважаеми от БДДР, срам ни е от Вас... В такова падение даже и БДИБР при
новия си директор не е изпадала! С какви очи ще се гледаме при обсъждането на
следващия Ви ПУРБ и за какво воъбще ги пишете тия хартии, та да си губим
времето и да ги обсъждаме със самите Вас?
Извън описаните дотук закононарушения и пропуснати мерки и действия по
ПУРБ 2016-2021 на ДР, в становището Ви за допустимост има още един куп
проблеми, които правилно са обективирали срамежливото му качване на сайта Ви,
8
едва след оказан натиск от нас. Пак добре че го качихте, де. Може би защото
правилно сте предположили, че ние знаем за него още преди да го издадете и си го
имаме...
Както и да е, ето какви още пропуски се наблюдават в Становището Ви,
уважаеми:
1. На стр.2 най-горе сте написали, че водовземането се осъществява от язовир
Ястребино, който попада в зона за защита на питейните води BG1DSWYN12.
2. Най-горе в таблицата пак на стр.2 сте написали, че сега пък ИП Не Попада в
зона за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване...
3. И кое сега е вярното?
4. Нито едното, нито другото! Съгласно новия ви ПУРБ 2016-2021 на ДР, уважаеми,
водното тяло язовир Ястребино попада в зона за защита на питейните води,
обаче не с код BG1DSWYN12, а с код BG1DSWYN1024! Тоест, кодът
BG1DSWYN12 е от стария Ви ПУРБ 2010-2015, в безметежните времена на
хидроенергетиката и управлението на водите у нас, когато ние не Ви следяхме
какви ги вършите. Да не би да изпаднахте в реминисценция по тия времена или
пък в абстиненция относно тях и искате да се върнат?
5. Като написахте водно количество от 250м3/час в документа си до тръба ф1600,
нещо не Ви ли направи впечатление? Например, че 250м3/час са 69.44 литра в
секунда - в тръба ф1600? Знаем за ползотворното Ви сътрудничество с
консултатните като Славка К., обаче не трябваше ли историята с ВЕЦ Бебреш да
Ви е научила на нещо поне?
6. И още нещо прави впечатление, разбира се. В стила и добрата практика на
идеолога си Славка К. и на Вас, един и същ ВЕЦ с две сгради в два парцела
очевидно не му е чиста работата, ако ни питате нас. Почти сигурно става дума за
два ВЕЦ-а, каскадно изградени и свързани, иначе за какво са им две сгради, а?
Може би не би било зле да изоставите кръстословиците за малко и да проверите
за какво точно става въпрос, защото каскадно изграждане също е забранено,
нали знаете или не?
Заключение:
Преди да обективираме искане до министъра на ОСВ доктор Димов, се
обръщаме към кметовете на общини Антоново и Омуртаг:
Уважаеми господа,
Със съгласието на община Антоново, която е предоставила парцели,
сервитути и т.н. за процесния ВЕЦ, населените места в общината са осъдени да
останат без вода за пиене. Язовирът е с полезен обем 63 милиона кубика, а ВЕЦ-ът
ще точи по 14 400 кубика на ден! Идете и вижте реката преди язовира и си я
представете как пълни тръба ф1600!
За Омуртаг нов питеен водопровод от язовира се превръща в една
неосъществима мечта. Дори и да остава малко вода на дъното на язовира, тя ще е
със силно влошени качества. И на всичкото отгоре самата община Антоново е
осъдила сама себе си завинаги - защото после няма да има отърване от тоя ВЕЦ!
Ако не ни вярвате - говорете с кмета на Ботевград и го питайте! От цялата работа
ще печели само един човек - гордият собственик на този ВЕЦ, обаче и той си мисли,
че ще спечели, излъган от консултанта си Славка К. Дано да си е заслужавало
стимулите в община Антоново, защото такива "услуги" никога не се вършат
безплатно, нали.
9
Ако все пак Ви интересува какво ще се случи, ето Ви го язовир Бебреш през
есента на 2016г. в снимките и клиповете от следния линк, при друг инвеститор, но
същия консултант. Приятно гледане:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=x03hW1HGwhk
До областния управител на област Търговище:
Уважаеми г-н Стайков,
Вие можете да помогнете на хората от засегнатите общини, като
предприемете законовите мерки за отмяна на всички решения на община Антоново
за процесното ИП - например за отдадените парцели, чрез които ще се реализира
забранена дейност по водовземане за производство на електроенергия в Защитена
Зона от мрежата Натура 2000 и в зона за защита на водите за питейно битови цели.
Направете го преди да е станало късно. Построят ли го тоя ВЕЦ, после няма да има
отърване от него - инвеститорът ще е гладен и стръвен да си възстанови разходите
за нула време и никой няма да може да го спре при описаното дотук Решение на
РИОСВ Шумен! И понеже е излъган от консултанта си Славка К., че ще има някаква
полза, а няма да може дори да си връща заемите, ще е още по-неудържим. Би било
добре и Вие да разгледате видеото от предния линк за язовир Бебреш.
Искане до министъра на ОСВ:
Уважаеми доктор Димов,
Въз основа на гореизложеното, настояваме да отмените като
незаконосъобразно, нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона, а също
така издадено в противоречие с материалноправните разпоредби и с обществения
интерес решение № ШУ-17-ПР/2019г. на директора на РИОСВ Шумен, поради грубо
нарушение на действащото законодателство. Не оставяйте местното население без
вода за пиене и не обричайте развитието на земеделието и туризма в района на
завинаги да останат без вода за напояване и животновъдство! Защото при
одобрените от РИОСВ Шумен огромни водни количества точно това ще се случи -
язовирът няма да може да събира вода през ненапоителния сезон, за да се
използва тя за напояване през сезона!
Настояваме също така, в решението Ви за отмяна на решението на РИОСВ
Шумен ясно и категорично да е указано, че за новия ВЕЦ е необходимо ново
разрешително за водовземане от язовир Ястребино, което би било в тежко
нарушение на ЗВ, поради което не може бъде издадено! И ако изобщо процедурата
ще продължи, очевидно трябва да се издаде ново, законосъобразно становище за
допустимост на БДДР, с което процесното ИП да се обяви за недопустимо.
Разбира се, което и да е Ваше действие, бездействие или контрадействие
няма да предотврати новата ни жалба до ГД Околна среда на ЕК. Крайно време е да
ги информираме как у нас Басейновите Дирекции спазват собствените си хартии, кой
знае защо наречени ПУРБ! Да не говорим как директори на РИОСВ се сменят,
докато не се намери някой най-после, който да реши да не спази закона. Но все пак,
ако отмените процесното решение на РИОСВ Шумен, това действие вероятно би
могло да смекчи реакцията на ЕК, надяваме се.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ