Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 24 февруари 2014 г.

Нова заповед опазва защитена зона „Река Янтра” до провеждане на процедурите по обявяването й

Петък, 07 Февруари 2014г. 13:56ч. РИОСВ- Русе
Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова се въвеждат забрани за издаване на разрешителни документи и дейности в защитена зона BG 0000610 „Река Янтра" по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Мярката е предприета на основание чл. 19 от Закона за биологичното разноорбразие, които позволява въвеждането на ограничения за инвестиционни намерения с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на територията на защитената зона до момента на провеждане на процедурите по обябяването й.

Със заповедта се налагат забрани за издаване на разрешителни по Закона за водите за намерения с цел: добив на електроенергия от Водноелектрически централи (ВЕЦ); корекции в участъци на р. Янтра и притоците й, залесяване на ливади, пасища и мери, планиране и извеждане на сечи и др.

Забраната се налага в срок от две години или до издаването на заповед за обявяването й.

В ЗЗ BG 0000610 „Река Янтра" ще се опазват приоритетни за Европейската общност местообитания и тези на животински и растителни видове, обект на специална защита.

Досега за територията на страната са проведени процедурите за обявяване на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици.

Пълният текст на заповедта можете да намерите тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ