Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Състояние на водните обекти в страната към 15 ч днес

Състояние на водните обекти в страната към 15 ч днес

30 ноември 2017 | 17:36

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 часа на 30 ноември няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Язовир „Боровица" е пълен на 100%

Язовири с процент на запълване над 90%: язовир „Пчелина" с обем 53,400 млн. м3 и  свободен обем – 0,800 млн. м3; язовир „Среченска бара" с обем 15,2 млн.м3 и свободен обем 0,300 млн. м3; язовир „Ясна поляна" с обем 31,830 млн. м3 и свободен обем 0,490 млн. м3.

Язовирите са с питейно-битово предназначение и обемите им не създават предпоставки за вредно въздействие на водите надолу по течението след тях.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.11.2017 г. е 3 786,9 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,6 % от общия им обем
  • напояване – 42,8 % от общия им обем
  • енергетика – 67,1 % от общия им обем.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Към момента реките на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД "ПБЗН" няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  15, 30 часа днес по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН" и „Напоителни системи" ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи"ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

І. Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

За осигуряване на свободен обем се изпускат, по информация предоставена от общини и Напоителни системи ЕАД:

Община Бургас – не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината. Яз. „Мандра" – изпуска се контролирано, отворени 2 савака.

Община Айтос – на кота мъртъв обем са следните язовири: „Между реките" – с. Караново, „Боаза-1", „Боаза-2", „Аладъна" и „Под селото" Всички останали 20 язовира поддържат нива гарантиращи безопасната им експлоатация. 

Община Карнобат – яз. „Детелина" – контролирано се изпуска

Община Приморско – яз. „Ново Паничарево" контролирано се изпуска  с 0,3 м3

Община Камено – яз. „Трояново" – контролирано се изпуска – 1м3/сек,

Община Созопол – не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината;

Община Малко Търново – не се наблюдават проблеми с нивата на  язовирите на територията на общината. Обстановката е нормална.

Община Стралджа – няма язовири, които се изпускат и преливат и критични и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:  

Община Болярово – няма язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

*Допълнително община Камено са предоставили следната информация:

- Нивото на реките е в нормалните граници за сезона и на този етап няма опастност от излизане извън речните корита.

- Деретата в урбанизираните територии след наводнението на 25.10.2017г. са почистени и с добра проводимост. Извън урбанизираните територии не са почистини и при проливни дъждове се получава тапа.

- Язовирите на територията на общината са изпуснати до 1/ 3 от максималния обем с изключение на яз."Чанаджика 3"с. Трояново,"До село" с.Винарско , „Сарп дере 2 и 3 „ с . Винарско  които поради запушени изпускатели се изпускат сифонно с тръби ПЕВП  Ф 90 и нивото им е спаднало на 1-1,5 м под нивото на преливника.

*Представена информация от Напоителни системи ЕАД, клон Бургас:

язовири

кота водно ниво

наличен обем

общ обем

свободен обем

свободен обем

 

м

млн. мЗ

млн. мЗ

млн. мЗ

%

Порой

27,71

11,587

45,200

33,613

74

Ахелой

143,33

7,920

12,670

4,750

37

Трояново

87,70

2,965

5,900

2,935

50

Крушево

99,72

2,945

11,190

8,245

74

Церковски

147,63

0,850

6,500

5,650

87

Скала 1

465,70

0,945

10,340

9,395

91

Скала 2

-

0,347

0,960

0,613

64

Барган

-

0,378

0,560

0,182

33

Детелина

-

0,445

0,650

0,205

32

Община Шумен – яз.,,Дибич", яз. „Фисек"

Община Смядово – яз. „Кълново"

Обина. Търговище – яз. „Поляница", яз. „Вардун", яз. „Кралево", яз. „Руец", яз. „Лиляк", яз. „Красноселци", яз. „Овчарово", яз. „Черковна"     

Община Нови пазар – яз. „Нови пазар-1", яз. „Нови пазар-2"

Община Аврен – яз. „Тръстиково"няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 20793хм3, при общ обем от 23 780 хм3, кота ВН - 35,99м.

Община Дългопол – яз.,,Елешница" – контролирано източване през ОИ - 0,592 м3/сек;, разполага със свободен обем 7 356хм3, при общ обем от 10 466хм3

Община Провадия – яз. „Снежина"- няма източване през ОИ, разполага със свободен обем 1470хм3, при общ обем от 2 340хм3, кота ВН - 119,30м.  Яз. „Комарево-Храброво" – разполага със свободен обем 165хм3, при общ обем от 404 хм3, кота ВН - 98,64 м контролирано източване през ОИ 0,05м3/сек;

Преливат през преливника и се изпускат:

Община Приморско – яз. „Ново Паничарево" – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,9 м3/ сек

Прелива през преливника:

Няма постъпила информация за преливащи язовири

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: към 15, 30 часа на територията на БДЧР няма превалявания, няма постъпили данни за аварийни ситуации.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

- Басейн на река Марица

Община Мирково

Облачно и много студено, без валежи, с минимална снежна покривка на отделни места от предишен снеговалеж. Нивата на реките и язовирите са в нормални за сезона граници и се наблюдават. Язовирите са под контрол. Няма информация за преливащи язовири. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води.

Община Златица

Облачно и студено. Няма информация за възникнали събития вследствие на високи води.

ИРМ Хасково

В района на ИРМ (изнесено работно място към БД ИБР) Хасково, нивата на реките са по-ниски от обичайното за сезона.

  • Нивото на река Марица при Любимец е спаднало от предходните дни
  • Нивото на река Марица при Тополовград и на Тунджа при Срем са в нормални за сезона граници; слаб снеговалеж в района преди няколко дни, без да повлияе значително на нивата на реките
  • Служителите на община Димитровград в момента обикалят по язовирите в района

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

- Басейн на река Тунджа

Община Елхово

Река Тунджа при Елхово е повишила нивото си от вчера сутринта с 5 см и днес е на 92 см, все още далеч от критичните 340 см.

Община Карнобат

информация за потенциално опасните язовири в община Карнобат:

яз. „Картелка" с. Екзарх Антимово – празен – БД ЧР

яз. „Черково" с. Черково - пълен с готовност за изпускане – БД ЧР

яз. „Ирибой" с. Церковски - пълен на около 50 %

яз. над с. Сигмен - пълен на около 50 %

Всички язовири се контролират от наемателите, с които са проведени телефонни разговори. Реките на територията на общината са в нормално за сезона състояние.

Община Сунгурларе

На територията на община Сунгурларе към настоящия момент няма валежи и не се наблюдава покачване на нивата на язовирите и реките. Ситуацията е в нормите и под контрол.

Към момента няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

- Басейн на река Арда

Община Ивайловград

- Състоянието на реките и дигите е нормално

- Няма постъпили данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения

Община Маджарово

- облачно, без валежи към момента

- няма данни за разливи и възникнали проблеми по диги и укрепителни съоръжения

- няма за момента данни за критични места и проблеми свързани с високи води

По информация на колегите от ИРМ Смолян

- на територията на ИРМ Смолян – слаби превалявания от дъжд и сняг по високите места. Няма информация за настъпили събития вследствие на високи води

Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

  • към 15,30 часа на 30.11.2017 г. на оперативния телефон на БД „ЗБР" няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите

  • Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири.
  • Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

 

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС 

Към 15, 30 часа днес няма постъпила информация във връзка с вредното  въздействие на водите в железопътната инфраструктура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ