Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 17 ноември 2017 г.

Почистване на река Достатска

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, споделяме информация за предстоящи действия по речните корита на територията на област Пазарджик.

 

В конкретния случай става дума за обявено на 11.09.2017г.намерение на областния управител на област Пазарджик да се почисти коритото на река Доспатска, с което можете да се запознаете от следния линк:

http://www.pz.government.bg/documents/obqv_dospatska.PDF

 

Като поздравяваме областната управа за намеренията, чрез които би следвало да се намали рискът от вредното въздействие на водите по поречието на река Доспатска, отбелязваме, че такова действие, ако наистина е необходимо, би довело до подобряване на качеството на живот на населението, което от своя страна е твърдо заявена цел на министър Димов, подкрепяна от нас безусловно. Нещо повече - сдружение Балканка също извършва дейности по почистване коритата на реките и подобряване на тяхната проводимост, в която дейност се включиха тази година и много служители на Басейновите дирекции, а също така и на някои РИОСВ и на областни управи, даже и един областен управител лично, както всички много добре знаете, и за което молим, да приемете нашата благодарност.

 

От друга страна, след запознаване с горния документ, бихме искали да отбележим следните важни неща:

На първо място - в началото на документа става дума за планово почистване на речното легло на река Доспатска от прораснали и паднали дървета, дънери и храсти, а малко по-надолу се говори за желаещи да се включат в безвъзмездно почистване на речното корито. Подчертаните думи представляват специфични термини, които ще изясним по-надолу.

На второ място - става дума за безвъзмездно почистване на коритото

На трето място - става дума, че се изисква регистрация по чл.241 от ЗГ, тоест кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския Закон и свободните физически лица, които не са търговци, както и сдруженията с нестопанска цел за обществена полза, каквото е нашето, не биха могли да участват безвъзмездно като доброволци.

Ние намираме такова действие за дискриминационно. Нещо повече - след като става дума за безвъзмездно действие, то за нас е необяснимо как и търговците ще участват.

 

От трета страна, обръщаме внимание, че река Доспатска в планирания за почистване участък попада в защитена зона от мрежата Натура 2000 -  ЗЗ Родопи – Западни BG0001030 по директивата за местообитанията, което значи, че отговаря на условията на чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

Тогава, съгласно чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ, е необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден обект, за да може да се извърши планираната дейност. Компетентен орган за издаването на това разрешително е БДЗБР. Понеже става дума за почистване на храсти, паднали дървета и пр., а не на наносни отложения, то за да се издаде разрешително за ползване, е необходимо да се спазят и изискванията на чл.48 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

 

В регистъра на издадените разрешителни на БДЗБР за ползване на повърхностен воден обект не успяхме да открием разрешително за посочената дейност. В страницата Обявления за откриване на процедури на сайта на БДЗБР също не се открива заявление за посочената дейност. Не сме сигурни дали такова разрешително не съществува, но молим БДЗБР да провери това нещо, за да сме сигурни всички ние, че дейността ще бъде напълно законна.

 

Нещо повече - защитената зона приютява приоритетно местообитание 91Е0*, което е налично по бреговете на реката. То не е отбелязано в стандартния Натура формуляр за река Доспатска и това се дължи на липсата на теренна работа по реката, но местообитанието е налично - гарантираме за това. В приложение 2 към специфичния доклад на защитената зона, за целеви обект 91Е0*, е казано:

ПМ 91Е0* е със 78% намаляване на площта. Това се дължи на засилената антропогенна дейност в района. Състои се в изграждане на мВЕЦ, неправилно почистване на речните корита, замърсяване с битови отпадъци и т.н.

 

От четвърта страна се длъжни да отбележим, че описаната дейност е свързана с постоянната защита от вредното въздействие на водите по смисъла на чл.138, ал.4, т.5 от ЗВ и тогава тя може да бъде финансирана и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет при определени условия съгласно чл.140, ал.3 от ЗВ. В същата алинея е описано какви действия се допускат, а ние подчертаваме като най-съществена точка 3. с изискването за "опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност."

 

Само между другото информираме областния управител на Пазарджик за следните важни неща:

1. По смисъла на чл.140, ал.3, т.2 от ЗВ - прораснали здрави дървета не следва да се премахват, а само израсналите в коритото на реката!

2. С цел опазване от вредното въздействие на водите, на почистване подлежат речните легла, които включват речните корита и крайбрежните заливаеми ивици, както са определени в § 1. (1), т.16 от ЗВ. Обаче здрави дървета могат да се махат само от коритото на реката, но не и от крайбрежните заливаеми ивици, както стана дума в предходната точка. Ето защо е необходимо да се прави разлика между речно корито и речно легло.

 

 

От пета страна сме длъжни да отбележим, че ние имаме известен негативен опит с такива "безвъзмездни" почиствания на речните корита от фирми. Много често зад добрите намерения се крие буквално разораване на бреговете с булдозери, изкореняване на дърветата и изнасяне на дървесината. В най-добрия случай сме били свидетели на гола сеч, а тук става дума за зона за защита на водите по смисъла на ЗВ. Тревожното е, че ако това се извършва от търговци, търговецът живее за да печели, а за него няма безплатен обяд. Ето защо ние считаме, че дейността по почистване на коритото се нуждае от непрекъснат и много строг контрол, докато то не приключи. Иначе е възможно да се окаже, че всички дървета по бреговете са "прораснали" или са паднали, или са щели да паднат - всичките до едно!

Защото премахването на крайбрежната растителност, която укрепва бреговете,  вместо да намали риска от вредното въздействие на водите, само ще го увеличи, и затова то не бива да се допуска.

 

Ето защо, на основание чл.140, алинея 2, т.4 и чл.188, ал.1, т.1 и т.2 от ЗВ настояваме компетентният орган - директора на БДЗБР,  да осигури постоянен, стриктен контрол, защото иначе търговците безвъзмездно ще изрежат всичко не само в коритото на реката, но и навсякъде. Нещо повече, считаме, че контрол трябва да се осъществи и от ДГС Селище, а доколкото става дума за защитена зона по директивата за местообитанията и за приоритетни местообитания - контрол трябва да се осъществи и от РИОСВ Пазарджик.

 

И така, за всички, които ще контролират, ще наблегнем още веднъж на най-важното -  трябва да има издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект при спазване на закона, премахват се само дървета, които са израснали в коритото на реката, паднали и опасно наклонени дървета, и в заливаемите ивици не се маха нищо друго, освен паднали и опасно наклонени дървета. Предлагаме наклонените да се оценят от ДГС Доспат дали наистина са опасни и предварително да се маркират за изрязване.

 

Ние от своя страна също обещаваме, че този път ще осъществим изненадващ контрол, а няма да разчитаме само на Басейновата дирекция, както стана на два пъти тази година с река Въча и с БДИБР. Само така ще можем да можем да информираме навреме медиите у нас и не дотам навреме, но все пак и ГД Околна среда на ЕК, ако не се постигнат целите за опазване на местообитанията по бреговете на реката и на видовете в защитената зона. Предвид необятните комуникационни способности на сдружение Балканка, се надяваме да не се стигне дотам, че да се убедите в тях още веднъж.

 

Разбира се, ще информираме всички и ако целите на почистването бъдат постигнати при пълно спазване на закона, за да можем да издигнем авторитета на всички участници пред обществото, след като са извършили нещо много полезно.

 

Само така, всички заедно, ще можем да гарантираме постигането на целите на мероприятието и ще има полза от него, а не вреда.

 

Надяваме се, че справката със законодателството ще е полезна и на останалите БД, а също така и на други областни управи.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ