Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 19 октомври 2017 г.

Дело между два ВЕЦ за едно и също място - съдебна практика

http://www.ac-pleven.org/docs/cases/d2012/11322812.htm

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                                       97

                                                      гр.Плевен, 28 Февруари 2012г.

 

Административен съд-Плевен, VІІ-ми състав, в закрито съдебно заседание на  двадесет и осми февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. К.

 

Като разгледа докладваното от съдия К. адм.дело №113 по описа за 2012г. на Административен съд-Плевен, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид  следното:

Производство по чл.159 т.4 от Административно-процесуален кодекс (АПК)

            Производството по делото е образувано по жалба от „Енержи-КА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от П. Г., в качеството на прокурист, срещу Разрешително №11140052/29.06.2009г. за водовземане с цел производство на електроенергия, посредством комбиниран режим между два броя ВЕЦ – ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", изменено с Решение за изменение №593/04.10.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен, в полза на „Норд Ел" ООД гр.Враца.

В жалбата са наведени доводи, че оспореното разрешително е незаконосъобразно, противоречащо на материалноправните разпоредби, засягащо реално придобити права и издадено при съществени нарушение на административнопроизводствените правила. Претендира се обявяване на неговата нищожност, поради липса на компетентност на представляващия Дирекция Дунавски район-център Плевен, алтернативно да бъде отменено като неправилно.

С разпореждане на съдията-докладчик  от 03.02.2012г. жалбата е оставена без движение, като на оспорващото дружество е указано, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представи по делото документ за внесена по сметка на Административен съд-Плевен държавна такса в размер на 50лв. и е предупредено за последиците от неотстраняване на нередовностите по жалбата. Указано е още да представи доказателства, удостоверяващи участие в процедурата по издаване на оспореното Разрешение за водовземане, а именно подадено възражение или предложени условия, при които да бъде издадено разрешителното за водовземане по реда и в срока по чл.64 от Закона за водите (ЗВ), с оглед доказване на правния интерес от оспорване.

Административният орган е задължен да посочи изрично подавано ли е възражение или предложени ли са условия по реда и в срока на чл.64 от ЗВ от „Енержи-КА" ЕООД, при които да бъде издадено разрешително за водовземане, както и изпращано ли е на последното издаденото Разрешение за водовземане №11140052/2009г.

В писмо вх.№462/13.02.2012г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район- център Плевен е посочено, че при тях няма данни да е подавано възражение или предложение за условията, при които да бъде издадено разрешително, съгласно чл.64 от ЗВ, както и че оспореното такова с титуляр „Норд Ел" ЕООД не е изпращано на оспорващото дружество. Сочи се още, че в хода на процедурата по издаване на оспореното разрешително, поради частично припокриване на заявени участъци, е постигнато споразумение между „Норд Ел" ООД и „МВЕЦ Чомаковци" ООД. С писмо вх.№523/16.02.2012г. са представени документи, удостоверяващи, че Директорът на БД-Плевен е бил в командировка по време на издаване на оспореното разрешително, както и заповед за неговото заместване в случай на отсъствие по обективни причини.

С писма вх.№394/06.02.2012г. и вх.№590/22.02.2012г. от „Енержи-КА" ЕООД по делото са представени платежни документи за внесена по сметка на Административен съд-Плевен държавна такса в размер на 50лв.

В писмо вх.№649/27.02.2012г. от „Енержи-КА" ЕООД е изразено становище относно удостоверяването на участието на дружеството в процедурата по издаване на оспореното разрешително. Сочи се, че чл.64 ал.1 от ЗВ не урежда специални правила за обжалване на издадените разрешителни, а само предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от обявяването му да възразят срещу издаването  или да предложат условия, при които то да бъде издадено. Твърди се, че чл.70 от ЗВ, във връзка с чл.71 от ЗВ, очертава кръга от лицата, които имат право да обжалват, като се сочи, че участието в процедурата по чл.64 от ЗВ е предвидена като абсолютна предпоставка обосноваваща правния интерес от оспорване пред съд на разрешителното, но тя касае само трети лица, не и оспорващото дружество. Твърди се още, че последното, с оглед придобитите права по силата на Разрешително за водовземане №101909/29.01.2007г., попада в кръга на лицата имащи право на оспорване по чл.70 от ЗВ. В подкрепа на правния интерес от обжалване се сочи също, че липсва проведена процедура по обявяване на издаденото разрешително и уведомяване на заинтересованите лица, по конкретно на „Енержи-КА" ЕООД, което следва да бъде уведомено с оглед по-рано придобитите права от 2007г. Твърди се също, че част от параметрите и местоположението на инвестиционното намерение на „Норд Ел" ООД са в „конфликт" с тези по разрешителното за водовземане от 2007г. на оспорващото дружество, поради което същото е следвало да бъде уведомено, като при липсата на уведомяване е лишено от възможността да възрази или да предложи условия, при които да бъде издадено Разрешително №11140052/29.06.2009г.  В заключение се счита, че правният интерес на дружеството е налице и същия е обоснован.

Съдът, след като се запозна с жалбата и становището на оспорващото дружество, въз основа на доказателствата по делото и Закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред административния орган е започнало по заявление от 09.03.2009г. с приложени към него документи от „Норд-Ел" ООД гр.Враца (лист 72 и сл. от делото) за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от р.Искър с цел електропроизводство посредством МВЕЦ „Реселец" и МВЕЦ „Чомаковци-1", както и допълнително представени на 26.03.2009г., 30.04.2009г. и 20.05.2009г. коригирано заявление и документи към него. От страна на НК „Железопътна инфраструктура", като заинтересовано лице, е дадено положително становище по реализирането на инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ „Реселец" при спазване на определени условия. На 05.06.2009г. от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен е изготвено и изпратено съобщение с писмо изх.№ПВ2-00072/05.06.2009г. до Кмета на Община Червен бряг, с копие до ИА „Железопътна администрация", „Напоителни системи" ЕАД, „МВЕЦ Чомаковци" ООД и „Норд-Ел" ООД, за публично обявяване на подаденото заявление, на основание чл.62а ал.1 от ЗВ (лист 47-51).

Видно от доказателствата по делото е, че на 12.06.2009г. съобщението по чл.62а ал.1 от ЗВ е обявено, като е поставено на информационното табло в сградата на Общинска администрация-Червен бряг, а за това е уведомен административният орган с писмо (лист 46 по делото).

От данните по делото се установява, че в 14-дневният срок по чл.64 от ЗВ от страна на „Енержи-КА" ЕООД не е подавано възражение или предложени условия за гарантиране на лични или обществени интереси, при които да бъде издадено оспореното разрешително.

На 29.06.2009г. от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен е издадено Разрешително за водовземане №11140052 с цел производство на ел.енергия, посредством комбиниран режим между два броя ВЕЦ, а именно ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", с място на водовземането р.Искър, в землището на с.Реселец, общ.Червен бряг. Именно това разрешително е предмет на настоящето дело. За последното, с писмо от 08.07.2009г. административният орган уведомява „Норд-Ел" ООД, с копие до Директор на Дирекция „Управление на водите" при МОСВ, ИА „Железопътна администрация", „Напоителни системи" ЕАД, „МВЕЦ Чомаковци" ООД и Кмета на Община Червен бряг, като от данните по делото се установява, че оспорващото дружество „Енержди-КА" ЕООД не е уведомено по реда на чл.70 от ЗВ.

Разрешителното за водовземане №11140052/29.06.2009г. е изменено с Решение №593/04.10.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район-център Плевен, по заявление от 09.03.2011г. от „Норд-Ел" ООД, като е изменен срока за изграждане на ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", без да са изменени параметрите на разрешеното използване на водите (лист 30-38 по делото). Същото е изпратено на „Норд-Ел" ООД с копие до Директор на дирекция „Управление на водите" –МОСВ и Кмета на Община Червен бряг, като не е изпращано на оспорващото дружество.

Във връзка с гореизложените факти, настоящият съдебен състав намира, че жалбата е  недопустима по следните съображения:

Съгласно гл.ІV, раздел ІІ-ри  от Закона за водите, където е уреден разрешителния режим и условията и реда за издаване на разрешително, каквото по съществото си представлява и оспореният административен акт, е предвидена специална процесуална легитимация за право на оспорване. Последното е постановено в зависимост от участието на правните субекти в процедурата по издаване на разрешително до определен етап на производството, предвид неговата двуфазност.

С оглед установяване наличието или липсата на правен интерес у оспорващия, следва да се проследи тяхното участие в административната процедура по издаване на оспорения акт или наличието или липсата на подадено тяхно заявление за същия обект, предмет на разрешителното. Вследствие изменението на нормата на чл.64 ал.1 от ЗВ, считано от ДВ бр.65/2006г., в сила към момента на издаването на оспорения акт, е определено, че в 14-дневен срок от обявлението по чл.62а (която визира изпращане на съобщение до Кмета на общината, на територията на която ще бъде изграден обектът и обявяването на това съобщение от последния на видно място в сградата на Общинската администрация) заинтересуваните лица могат да подават възражения срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които последното да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Съгласно чл.70 от ЗВ, решението на органа по чл.52 ал.1 т.2 и т.3 (за издаденото разрешително) в едноседмичен срок се изпраща писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, както и на заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.

Настоящият съдебен състав, счита, че именно последните две норми (чл.64 ал.1 и чл.70 от ЗВ) очертават кръга на заинтересованите лица, които имат правен интерес да оспорят акта по съдебен ред, а именно лицата, които са подали възражения след обявяването на съобщението по чл.62а от ЗВ в срока по чл.64 ал.1 от с.з. и лицата, които в същия срок са предложили условия, при които разрешителното следва да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Видно е, от изложената по-горе фактическа обстановка, установена от събраните по делото доказателства, че оспорващото дружество не е подавало възражения и предложения по реда на чл.64 ал.1 т.2 и т.3 от ЗВ. С ДВ бр.62 от 06.08.2010г. е създадена нова ал.5 на чл.62а от ЗВ, с която е въведено изискване съобщението по ал. 1 да се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които при преценката по чл. 62 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното използване, както и на собствениците на съоръженията, когато искането е за използване на комплексните и значимите язовири. Към момента на издаване на оспореното разрешително, обаче, не е съществувало такова задължение за административния орган. Ето защо към този момент, титулярите на вече издадени разрешителни следва сами да следят за обявления по реда на чл.62а ал.1 от ЗВ и при наличие на такива, които да засягат техни придобити прави и интереси, да осъществят своето право по чл.64 от ЗВ.  В тази връзка, след като в полза на оспорващото дружество е издадено разрешително за водовземане от 2007г. с място на ползване с.Реселец, изменено с Решение №628/09.12.2011г., то в тежест на последното е било да следи и да упражни своите права по реда на чл.64 от ЗВ при обявяване на заявлението на „Норд-Ел" ООД гр.Враца за иницииране на процедура по издаване на процесното разрешително.

От горното е видно, че законодателят изрично е въвел ограничение за съдебно оспорване на акта за лицата, които не са се възползвали от правата си по чл. 64 от ЗВ, като ако оспорващото дружество бе възразило в 14- дневния срок от обявяването на заявеното от „Норд-Ел" ООД искане за водовземане, то би придобило качество на участник в процедурата и като заинтересовано лице би имало право да обжалва издаденото разрешително. В резултат на неупражняване на правата по чл.64 от ЗВ, оспорващият не  попада в кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл.70 от ЗВ, които имат право да обжалват процесния административен акт по съдебен ред, т.е. липсва правен интерес у жалбоподателя да оспори административния акт, с оглед специалната процесуална легитимация, предвидена в ЗВ, каквато оспорващото дружество по настоящето дело не доказва.

Следва да се посочи още, че процесното разрешително обективира волята на административния орган, по повод осъществяване на дейността му, при прилагане на закона и в негово изпълнение. Оспореният акт съставлява облагоприятстващ индивидуален административен акт, посредством който в полза на адресата-„Норд-Ел" ООД е учредено субективно право за извършване на дейността при наличието на условията, определени от материално-правната норма. Оспореното разрешително, издадено в полза на „Норд-Ел" ООД не съдържа разпореждане, което да обременява правната сфера на оспорващото дружество, тъй като то касае координати различни от тези в разрешителното от 2007г. издадено в полза на „Енерджи-КА", поради което също липсва правен интерес от обжалване.

Правният интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно, дори и при наведени доводи за нищожност на акта, като при липса на правен интерес, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът счита, че жалбата на „Енержи-КА" ЕООД гр.Пловдив е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по адм.дело №113 по описа за 2012г. на Административен съд-Плевен да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

                                               ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Енержи-КА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от П. Г., в качеството на прокурист, срещу Разрешително №11140052/29.06.2009г. за водовземане с цел производство на електроенергия, посредством комбиниран режим между два броя ВЕЦ – ВЕЦ „Реселец" и ВЕЦ „Чомаковци-1", изменено с Решение за изменение №593/04.10.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район-център Плевен, в полза на „Норд-Ел" ООД гр.Враца.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №113 по описа за 2012г. на Административен съд-Плевен.

            Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението.

            Преписи от определението да се изпратят на  „Енерджи-КА" ЕООД гр.Пловдив и Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

 

                                                                                              СЪДИЯ:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ