Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 15 октомври 2017 г.

Негативна съдебна практика

Това дело имаше доста неприятни последици и торпилира ПУРБ


№ 598
гр. Пловдив, 05.03.2014 год.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и четиринадесета година в състав :
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ
при секретаря Р.П., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 465, по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по реда на чл. 78 от Закона за водите /ЗВ/.
Жалбоподателят   “Стройексперт – Инженеринг – 2005” ЕООД, ЕИК ***** , със седалище и адрес на управление ******  представлявано от управителя Л. С. К., чрез  адвокат  Б. обжалва Решение № РР - 1403 от 12.01.2012г. издадено от Директора на БДУВИР-Пловдив, с което е отказано издаването на разрешение за изменение на разрешително № 31140026/14.11.2008г. за водовземане от повърхностен воден обект -  р. Беленска, приток на р.Тунджа, с цел на водовземането “ производство на електроенергия чрез МВЕЦ “ Джиново” в частта “срок на завършване на строителството“ по постъпило искане от Л. С.К., в качеството й на представител на Стройексперт – Инженеринг – 2005” ЕООД, ЕИК ****** със седалище и адрес на управление ******* 
В жалбата, както и в приложената писмена защита на адв. Б.       /л.175-176/ се твърди незаконосъобразност на оспореното решение,  иска се  неговата отмяна и се претендират съдебни разноски.
Ответникът – директорът на БДУВИР-Пловдив, чрез юрисконсулт Б.счита жалбата за неоснователна, тъй като инвестиционното намерение на "Стройексперт-инженеринг-2005" ЕООД попада в границите на повърхностно водно тяло ВGЗТU700RОЗ2, относимите мерки в ПУРБ-ИБР за което не са обжалвани, видно както от мотивите на касационната жалба срещу решение № 10922/ 01.08.2012г. на ВАС, седмо отделение, така и от текста на решение № 11154/29.07.201Зг. на ВАС, Петчленен състав, Втора колегия, респективно за него продължават да са относими всички посочени забрани и ограничения в ПУРБ-ИБР. Ответникът претендира и  присъждането на съдебни разноски, като подробни съображения излага в писмена защита/ л.177-190/ по делото.
Окръжна прокуратура - Пловдив,  редовно уведомена не встъпва в процеса и не изразява становище.
Жалбата е подадена от лице с правен интерес, в преклузивния  законоустановен срок, поради което същата се явява процесуално допустима, а разгледана по същество същата е основателна, по следните съображения:
Жалбоподателят твърди, че в обстоятелствената част на Решението е допусната техническа неточност, която е от съществено значение за удовлетворяване на заявеното искане. Изграждането на МВЕЦ ” Джиново” не предвижда инсталиране на съоръжения за производство на електроенергия от руслов тип или руслова МВЕЦ, а за изграждане на спомагателни съоръжения / сграда/ обслужваща вече съществуваща деривационна система от канали и тръбопроводи на Напоителни Системи АД ”Средна Тунджа”. Относно предвидените в ПУРБ мерки за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, то те също не намират приложение в конкретния случай, тъй като видно от Решение № С3-152- ПР - 2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  върху водите на р. Тунжда от строителството и експлоатацията на МВЕЦ ще бъде ограничено в обхвата на трасето на съществуващия напорен тръбопровод.  Видно от горецитираното решение няма предвидени вредни въздействия върху местообитанията на животинските видове или защитени растителни видове.
Съдът като взе предвид фактите и събраните по делото доказателства, доводите на страните, както и задължителната съдебна практика  намира за установена  следната фактическа обстановка.
Решението е издадено от директора на БДУВИР-Пловдив, правомощията на който  произтичат пряко от материалната правна норма на закона, чл.73 от ЗВ.   ИАА е издаден в съответната писмена форма, както и  следва да се приеме, че решението е мотивирано от фактическа и правна страна.
Обжалваното Решение № РР - 1403 от 12.01.2012г. на Директора на БДУВИР - Пловдив е издадено по заявление  от 30.09.2011г. на жалбоподателя /л.8/ . Заявлението е за удължаване срока на действие на  разрешително № 31140026/ 14.11.2008г.
По делото са приложени /л.8-26/ заявление от 30.09.2011г. за изменение срока на действие на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, мотиви и обосновка за искане за изменение на Разрешително № 31140026/14.11.2008г., Решение № С3-152-ПР - 2007г. на МОСВ – РИ Стара Загора, Скица на Поземлен имот № 1904/15.04.2010г. ид.14275.47.537, протокол – Решение № 32 от 26.08.2011г.; Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31140026 /14.11. 2008г.; Решение № РР-1403-12.01.2012г., Удостоверение за актуално състояние от АВ, Определение № 4966/04.05.2012г. на ВАС, по ад № 5502/ 2010г. седмо отделение/л.33-39/.
Съдът със  свое  протоколно определение от 17.04.2012г. по искане на  процесуалния представител на жалбоподателят е спрял производството по адм. дело № 465/2012г. до решаване на административно дело № 5502 / 2010г. по описа на ВАС.
По делото са представени Решение № 14119/12.11.2012г.  и Решение № 16058/17.12.2012г. по ад № 5502/2010г. на ВАС , Решение № 11154 / 29.07.2013г., по ад. № 511 / 2013г. на петчленен състав на ВАС,  Решение № 10922 / 01 . 08. 2012г. , по ад № 5502 / 2010г.на ВАС.
С молба от 20.09.2013г. жалбоподателят е поискал на осн. чл.144 от АПК, във връзка с чл.230 ал. 1 от ГПК да бъде възобновено производството във връзка с постановяване на Решение № 11154/20.07.2013г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия, по административно дело № 511/2013г, с което е отменена Заповед № РД 292 от 22.03.2010г.на Министъра на околната среда и водите, с която е утвърден План за управление на речните басейни за територията на Басейнова дирекция за управление на водите.
Съдът е задължил /л.180/ ответната страна  да представи  заверени копия на   заповед № РД-292 / 22.0З.2010г. на  Министъра на околната среда и водите,  приложение № М 7-15 - "Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, ал. 1, т. 5 от ЗВ", както и жалбата на „Стройексперт – Инженеринг – 2005” ЕООД срещу з-д № РД-292/2010г., която е приложена по ад № 5502/ 2010г. на ВАС, 7-мо отделение. Исканите доказателства са представени и приложени по делото / л.184-190/, като от тях се установява, че настоящият жалбоподател е такъв и по ад. 5502/2010г. на ВАС и обжалва Заповед № РД 292 от 22.03.2010г.на Министъра на околната среда и водите.
Съдът установи, че процесното Решение № РР-1403 / 12.01.2012г. е постановено на основание 3аповед № РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУРБ, с който е въведен забранителен режим в зоната на защита на водите по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от Закона за водите и поради обстоятелството, че инвестиционното намерение попада в обхвата на мерките за забрана за изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които  нямат издадено разрешение за строеж по 3УТ към датата на утвърждаване на ПУРБ, която в конкретния случай намира приложение по отношение на басейна на река Тунджа.
Същевременно съдът от представеното окончателно Решение № 11154 от 29.07.2013г. по адм. д. №511/2013г., на петчленен състав на ВАС, установи, че горната Заповед № РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУРБ е отменена по отношение на жалбоподателя "Стройексперт Инженеринг - 2005" ЕООД, в частта с която ПУРБИБР въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на жалбоподателя. Отменена е забраната за ограничение и изграждане на МВЕЦ по Приложение № 7 на ПУРБ (т. 2 от Решение № РР-1403/12.01.2012г.) и забранителния режим, свързан със зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от 3акона за водите.
Предвид горното следва да се приеме, че оспореното Решение № РР-140З / 12.01.2012г на Директора на БДУВИБР е постановено на отпаднало правно основание, а именно Заповед № РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУРБ по отношение на жалбоподателя в настоящото съдебно производство.
Отделно от горното съдът установи, че по повод обсъждането на чл. 11 от  рамкова директива за водите – 2000/60/ЕО от 23.10.2000г. ВАС е приел, че за всеки район на речен басейн или част от международен такъв на нейна територия, всяка държава-членка следва да разработва и установява програма от мерки, като взема предвид резултатите от анализите, изискуеми по чл. 5, с цел постигане на целите, установени в чл. 4. Освен това ВАС е приел в мотивите си, че с  ПУРБ на ИБР се отива на тотална забрана за ВЕЦ- без да е извършен анализ на характеристиките на речния басейн/ с точно и конкретно сочени изградени по вид ВЕЦ и съществуващите инвестиционни намерения; преглед на въздействието на човешките дейности върху състоянието на повърхностните и подземни води, и икономически анализ на водоползването/чл. 5 от Директивата/.
Самата забрана - изграждане на ВЕЦ - видно от експертното заключение- е приета в крайния акт, без същата де е съществувала като мярка в проекта на ПУРБ, подложен на обществено обсъждане; без да е предлагана и обсъждана такава обща забрана, факт който се сочи и от първоинстанционния съд. /Решение № 11154 от 29.07.2013 г. на ВАС по адм. д. № 511/2013 г., 5-членен състав/.
Както по-горе се каза и предвид обсъдената по-горе задължителна съдебна практика на ВАС, следва да се приеме, че оспореното Решение № РР-140З / 12.01.2012г на Директора на БДУВИБР е постановено на отпаднало правно основание, а именно Заповед № РД-292/22.03.2010г. на МОСВ за утвърждаване на ПУРБ по отношение на жалбоподателя в настоящото съдебно производство.
С оглед изхода на спора и с оглед направеното искане за присъждане на разноски такива се установиха / л.2/ в размер на 50 /петдесет/ лева. От приложеното на л. 31 пълномощно не се установява да е договорен и реално изплатен адвокатски хонорар, а приложените / л.195-197/  фактури от бензиностанции не удостоверяват направени разноски по настоящото дело.
Предвид горното и на основание чл. 172 от АПК, вр.с чл. 82 от ЗВ съдът
Р  Е  Ш  И  :
ОТМЕНЯ    по  жалба на  “ Стройексперт – Инженеринг – 2005” ЕООД, ЕИК ******   със седалище и адрес на управление *******  представлявано от управителя Л.С.К.  Решение № РР - 1403 от 12.01.2012г. на Директора на БДУВИР-Пловдив, с което е отказано издаването на разрешение за изменение на разрешително № 31140026/14.11.2008г. за водовземане от повърхностен воден обект -  р. Беленска, приток на р.Тунджа, с цел на водовземането “ производство на електроенергия чрез МВЕЦ “ Джиново” в частта “срок на завършване на строителството“ по постъпило искане от Л. С. К., в качеството й на представител на Стройексперт – Инженеринг – 2005” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ******** 
ОСЪЖДА БДУВИР-Пловдив да заплати  на „Стройексперт – Инженеринг – 2005” ЕООД с ЕИК *********съдебни разноски в размер на  50 /петдесет/ лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
Административен съдия :

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ