Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерски съвет ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО във връзка с изграждането на МВЕЦ на язовир „Пчелина”


No. 552
Дата 29.06.2012
Относно ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО – ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ, В ПОЛЗА НА „ПАУЪР ТУЕНТИ ТУЕНТИ" ООД ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ВносителМЗХ
Протокол25.44
Правно основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията
Термини „Пауър Туенти Туенти" ООД,  публична държавна собственост  водностопанско съоръжение
община Ковачевци
язовири
област Перник

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 552

от    29 юни     2012 година

 

за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване, в полза на „Пауър Туенти Туенти" ООД върху поземлен имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на земеделието и храните

 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост и
чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Да се учреди право на прокарване в полза на „Пауър Туенти Туенти" ООД върху имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000290 с площ 48 876 кв. м и с начин на трайно ползване – водностопанско съоръжение, в землището на с. Лобош, община Ковачевци,  във връзка с изграждането на МВЕЦ на язовир „Пчелина" за прокарване на напорен тръбопровод с диаметър DN2000 мм и дължина 179 метра.

2. Областният управител на област Перник да издаде заповед по
чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията за учредяване на
правото по т. 1 след заплащане от титуляря на стойността на правото в
размер 2731,80 лв.

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Цветан Цветанов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ