Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерския съвет за концесия върху язовир "Раков дол"

No. 680
Дата 24.08.2004
Относно Отменяне на Решение N 84 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия присъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху бъдещ обект - водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него - публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера (ДВ, бр. 14 от 2004 г.)
/Прот. 30/19.08.2004 г., т.21/
Вносител МЗГ
Протокол 30/19.08.2004 г., т.21
Обнародвано в ДВ
бр.77 от 2004
ДВ брой
77
ДВ година
2004
Промени
отменя Реш 84 дата 16/02/04
Термини
концесии
област Бургас
община Созопол
община Средец
язовири
водно стопанство
срокове
строителство

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   N 680

от   24 август   2004 година

 

За отменяне на Решение N 84 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия присъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху бъдещ обект – водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него – публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера (ДВ, бр. 14 от 2004 г.)

 

/Обнародван, ДВ, бр. 77 от 2004 г./

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Решение N 84 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия присъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху бъдещ обект – водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него – публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера.

2. Министърът на земеделието и горите до 31 декември 2004 г. да внесе в Министерския съвет мотивирано предложение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия върху бъдещ обект – водностопански съоръжения язовир "Раков дол", изравнителен водоем и гравитачна деривация от него – публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ