Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерски съвет ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „ТЕВАНИ 1”

No. 1071
Дата 21.12.2012
Относно ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „ТЕВАНИ 1" В ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕВАНИ И КО" - ПЛОВДИВ
Вносител МРРБ
Протокол 47.9
Правно основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката
Термини
публична държавна собственост
поземлени имоти
община Белово
област Пазарджик
река Марица
„Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Тевани 1"
водноелектрически централи

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   1071

от 21 декември 2012 година

 

 

за учредяване възмездно безсрочно право на строеж върху имот – публична държавна собственост, за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Тевани 1" в полза на дружество с ограничена отговорност „Тевани и Ко" - Пловдив

 

 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на дружество с ограничена отговорност „Тевани и Ко" – Пловдив, върху имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000159 по картата на възстановената собственост за землището на с. Габровица, местността „Висока могила", община Белово, област Пазарджик – река Марица, за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Тевани 1", съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за МВЕЦ „Тевани 1", одобрен с Решение № 752 на Общинския съвет на община Белово по Протокол № 60 от 29 септември 2011 г.

2. Пазарната стойност на правото на строеж върху имота по т. 1 да се определи въз основа на оценка, извършена от сертифициран оценител от Камарата на независимите оценители в България.

3. Областният управител на област Пазарджик:

а) да възложи изготвянето на оценката по т. 2;

б) да сключи договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имота по т. 1 на  цена, не по-ниска от определената по т. 2.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ