Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерски съвет ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „КАДИЕВО” НА Р. ВЪЧА” от ЕООД „НАТ 2004” - ДЕВИН

No. 679
Дата 23.08.2012
Относно ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МАЛКА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (МВЕЦ) „КАДИЕВО" НА Р. ВЪЧА" В ПОЛЗА НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „НАТ 2004" - ДЕВИН
Вносител МРРБ
Протокол 31.9
Правно основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката
Термини
водноелектрически централи
право на строеж
община Родопи

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   679

 

от 23 август 2012 година

 

 

за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – публична държавна собственост, за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Кадиево" на р. Въча" в полза на еднолично дружество с ограничена отговорност „НАТ 2004" - Девин

 

 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж в полза на еднолично дружество с ограничена отговорност „НАТ 2004" – Девин, върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) -011001, 005100 - МВЕЦ, сградоцентрала, яз и изтичало, целият с площ 3606 кв. м, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на части от поземлени имоти в землището на с. Кадиево и с. Цалапица, община „Родопи", одобрен със Заповед № 740 на кмета на община „Родопи" от 30 август 2010 г., за изграждане на обект „Малка водноелектрическа централа „Кадиево", състояща се от следните съоръжения: яз с размери в план 23/19,4 м, рибен проход с размери в план – широчина 3 м и дължина 45,50 м, стоманенобетонна стена с насипна дига зад нея и кота било 173,30 м, входно съоръжение с размери в план – широчина 6,85 м и дължина 15,20 м, и сградоцентрала с размери в план - широчина 6,50 м и дължина 21 м -  едноетажна сграда с кота корниз +3.50 (174,45) м и две подземни нива (сутерен и турбинна зала) на коти – 4,25 (166,70) м и – 9,35 (161,60) м, със застроена площ 106 кв. м, с обща разгъната застроена площ 204 кв. м съгласно изготвен инвестиционен проект.

2. Областният управител на област Пловдив:

а) да състави акт за публична държавна собственост за имота по
т. 1;

б) да определи пазарната стойност на правото на строеж върху имота по т. 1;

в) да сключи договор за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имота по т. 1.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ