Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 септември 2017 г.

Решение на Министерски съвет за промяна на компетентността в ползването и стопанисването на язовир "Огняново" и ограничаване ползването на вода от "Кремиковци" АД от бент "Панчарево"

No. 56
Дата 10.02.1994
Относно Промяна на компетентността в ползването и стопанисването на язовир "Огняново" и ограничаване ползването на вода от "Кремиковци" АД от бент "Панчарево"
/Прот. 11/03.02.94 г., т.6/
Протокол 11/03.02.94 г., т.6
Промени изменя Реш310 дата 03/08/92
Термини
вода за промишлени нужди
НАЦ СЪВЕТ ПО ВОДИТЕ
Софийска област
язовири

           

Решение N 56 на МС

от 10 февруари 1994година

                                      

        ЗА ПРОМЯНА НА КОМПЕТЕНТНОСТТА В ПОЛЗВАНЕТО И СТОПАНИС-

           ВАНЕТО НА ЯЗОВИР "ОГНЯНОВО" И ОГРАНИЧАВАНЕ ПОЛЗВА-

           НЕТО НА ВОДА ОТ "КРЕМИКОВЦИ" АД ОТ БЕНТ "ПАНЧАРЕВО"

                                      

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

                                       

                 1. Точка  1 от  Решение N  310 на Министерския съвет от

            1992 г. се изменя така:

 

                 "1. Предоставя  от 1  април 1994  г. в компетенциите на

            Министерството на промишлеността язовир "Огняново", Софийска

            област,  за   довършване  и  стопанисване.  Язовирът  да  се

            използва за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци" АД."

 

                 2. "Кремиковци"  АД от 21 февруари 1994 г. да ползва от

            бент  "Панчарево"   по  0,5  м3/сек  вода.  При  промяна  на

            хидрометеорологичните условия  и формиране  на приток в бент

            "Панчарево"  посоченото   водно  количество   може  да  бъде

            увеличавано с  разрешение на Националния съвет по водите при

            Министерския съвет.

           

                                       

                 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЛЮБЕН БЕРОВ

                

                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                 МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ СТОЯН ДЕНЧЕВ

           

                 НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

                 "ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /ВЕСЕЛИН ДАКОВ/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ