Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 22 август 2016 г.

Доклад ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка, гр.София за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район". Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, живота в реките при маловодие изнемогва (там където изобщо е останал).

 

Резултатите са както следва:

 

 

ВЕЦ Гьоврен

 

Тази ВЕЦ сме я посещавали преди две години. Две години по-късно, абсолютно нищо не се е променило !!! Посещението е при маловодие, от дата 13.08.2016г., а отнема много вода. 

На практика реката е ликвидирана след това водохващане. Изпусканото количество вода е безобразно малко и е далеч от определените в разрешителното 197л/с. 

Привидно добрият рибен проход е недостижим за водните организми поради излетия бетон под него и малкия плитък улей с дължина 20-тина метра, който е направен пред прохода

и по-който евентуално трябва рибите да пропълзят.

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.654763, E024.381266

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0068-dam/2016-08-13

 

 

ВЕЦ Девин

 

Докладът се отнася до двете водохващания за каскадата Доспат - Въча, изградени на река Триградска и река Тенес дере (Мугленска) и посетени на 13.08.2016г.

Водохващанията са собственост на НЕК ЕАД, която отдавна обявихме за най-големия престъпник.

 

За пореден път се натъкваме на допълнителни сателитни водохващания, обслужващи някои от големите водни каскади на НЕК, но за разлика от друг път, тези две

водохващания присъстват на схемата на водния цикъл на каскада Доспат - Въча.

 

Водохващане "Триградско"

 

Посещението е при маловодие. Водохващането работи, отнема вода и както се вижда от снимките, по-надолу реката съвсем намалява, а на места с големи камъни почти

не се вижда повърхностен отток. Няма изграден рибен проход !!!

 

Въпреки, че изпуска прилично количество вода, то най-вероятно е далеч, от това, което трябва да бъде. 

 

Моля да ни предоставите информация за стойностите на екологичните води по разрешително!

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.666037, E024.367840

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0495-dam/2016-08-13-1

 

Водохващане "Мугленско"

 

Това водохващане не функционира при посещението. В река Тенес дере няма вода и преди водохващането по неизвестни причини.

Няма изграден рибен проход! По информация от колеги риболовци обаче, при други условия, когато в река Тенес дере има вода, водохващането не пуска и капчица вода.

Ще го проверяваме отново!

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.669277, E024.366030

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0495-dam/2016-08-13-2

 

Важно:  Река Триградска, заедно с нейните притоци, попада изцяло в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 ЗЗ „Триград-Мурсалица" BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 

 

Напомняме Ви, че река Триградска (от много години насам), заедно със всичките ѝ притоци, е включена в целогодишната забрана за риболов във водните обекти по

чл.3, ал.1, т.1 от ЗРА (за периода 2016-2018г.), със заповед No РД 09-98/26.02.2016г.на Министъра на земеделието и храните - в раздел 4 от заповедта и във 

връзка със съгласувателно писмо No 12-00-1960/27.01.2016г. на МОСВ, по отношение гореспоменатата заповед No РД 09-98/26.02.2016г., поради установена необходимост

от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в разглежданите водни обекти.

 

Наскоро Ви изпратихме доклад и за ситуацията с ВЕЦ Чаир дере на река Чаир дере, приток на река Триградска и попадаща в същата заповед, целяща създаване на оптимални условия

за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в разглежданите водни обекти.

 

Вярвам ще се съгласите, че това няма как да се случи при този начин на експлоатация на водохващанията ! Очевидно е, че под водохващането за МВЕЦ Гьоврен, реката на практика

е ликвидирана. Но ако се подобрят условията, живота бързо ще се възвърне. 

 

 

ВЕЦ Осика, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

За съжаление река Широколъшка на практика е ликвидирана след водохващането, което отнема вода при посещението. 

Определените по разрешително 20 л/с са спазени, но са много сгрешени при положение, че за разположения по-нагоре по течението ВЕЦ са определени 100 л/с.

Рибния проход е непреодолим за хидробионтите ! Водата през отвора в стената преминава с огромна скорост и никой не може да мине през този отвор.

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.694153, E024.537267

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0204-dam/2016-08-14

 

Важно:  Реката в участъка между водовземането и сградата на ВЕЦ попада в защитени зона от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Западни Родопи" BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 

 

ВЕЦ Горски дол, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което.

Но: изграденият рибен проход не е проектиран и правилно. Отделно, че същият е недостижим за риби и други водни организми,

поради излетия бетон в реката под водохващането. Вмомента риби не могат да мигрират поради същия този бетон и през водата, изтичаща под вдигнатия савак.

 

Напорния водопровод е изпълнен надземен !

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.683723, E024.567069

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0063-dam/2016-08-14

 

 

ВЕЦ Малаков камък, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което.

Изпусканото водно количество е прилично, но много, много малка част от него преминава през изградения рибен проход,

като реално коритата на прохода са недостъпни. Същият е много стръмен и на практика непреодолим за риби и други водни организми.

Отделно, че савакът е разположен много висока в бента и отвора е недостижим.

 

Напорния водопровод е надземен в голяма част !

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.675749, E024.620471

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0168-dam/2016-08-14

 

 

ВЕЦ Речица, река Широколъшка

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Важно: Това е една от четирите централи, изградени само в няколко км преди и след с. Широка лъка, на река Широколъшка.

 

Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което.

При вдигнат савак, риби могат да мигрират през водохващането. Рибния проход е приличен, но се нуждае от преработка в горния край.

Малко под това водохващане, обаче има една изградена лимитираща преграда (бент), която няма как да бъде премината от водните организми.

 

Напорния водопровод е изпълнен надземен !

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.669527, E024.625499

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0243-dam/2016-08-14

 

Напомняме Ви, че река Широколъшка (от много години насам), заедно със всичките ѝ притоци, е включена в целогодишната забрана за риболов във водните обекти по

чл.3, ал.1, т.1 от ЗРА (за периода 2016-2018г.), със заповед No РД 09-98/26.02.2016г.на Министъра на земеделието и храните - в раздел 4 от заповедта и във 

връзка със съгласувателно писмо No 12-00-1960/27.01.2016г. на МОСВ, по отношение гореспоменатата заповед No РД 09-98/26.02.2016г., поради установена необходимост

от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в разглежданите водни обекти.

 

Очевидно е, че това няма как да се случи, при експлоатацията на 4 централи почти една след друга и при неспазване на законови норми и неосигуряване на проходимост за водните организми !

 

За финал оставихме отново "най-соленият" доклад, а ето го и него:

 

ВЕЦ НИК 60:

 

Посещението е при маловодие от дата 14.08.2016. 

 

Тази централа е изградена на река Забърдска, недалеч от вливането в река Чепеларска (Чая).

 

По-нагоре по течението има изградена една централа, ВЕЦ Забърдо, която при последното ни посещение, не изпускаше и капчица вода: http://dams.reki.bg/0105-dam/2014-05-11.

 

ВЕЦ НИК 60 обаче ни "удари в земята" с грандиозния замах, с който е работено, на тази красива и дълбоко вкопана река. Ще се убедите от снимките по-долу.

 

Брутално престъпление! Изпуска по две капки в секунда, а по разрешително трябва да са 220 л/с. Много висока стена и дължината на задбаражното езеро е приблизително 500м.

Реката е напълно ликвидирана под водохващането и няма капчица живот в отделните локви. Изграденият рибен проход не е завършен, но собственика само си е дал парите да се изгради

съоръжение с дължина от десетки метри (да не са и повече) при положение, че тук рибен проход е безмислен.

 

Нищо не може да се направи, за да бъде приведено в съответствие с приложимите законови норми !

 

Единствената полза от тази централа е, че разположена надолу от ВЕЦ Забърдо, тъй като е в близост до устието с река Чепеларска, рибите няма как да се подлъжат да тръгнат нагоре при наличие на вода, след което да останат заклещени в някоя локва, както вече сме Ви демонстрирали ( Водохващане на Крива река: http://dams.reki.bg/0487-dam/2016-07-11 ). Това би било обаче едно много "цинично" мислене и управление на водите.

 

Координатите на водовземането са:

 

N41.827082, E024.681166

 

Можете да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0191-dam/2016-08-14

 

За съжаление, има случаи, както може да се убедите от снимките по-горе, в които нито глоби, нито предписания ще имат някаква полза. Всякакви действие различни от спиране на централата

и демонтаж на съоръженията в корито на реката са безмислени.

 

Молим да не извършвате отделни проверки, освен ако не планирате такива. И без това, очевидно нищо не се променя с години и процесът на унищожение е устойчив.

 

Искаме да Ви напомним, че миналата година, на една среща между БД и НПО във връзка с новите ПУРБ, по предложение от МОСВ, се разбрахме взаимно да си помагаме, за да се подобряват

нещата и да се търси баланса. Виждате, че ние влагаме всички усилия и лични средства да изпълняваме поетия от нас ангажимент и да ви информираме за случващото се дори и в

най-отдалечените точки.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

 

--

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ