Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 4 април 2018 г.

Копираме от блога Спаси Витоша информация за разрешителните за водовземане, издадени на концесионера на ски зона Банско – Юлен АД.С настоящото се обръщам към Вас на основание чл.17 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информация с молба да ми бъде предоставена следната обществена информация:

Копия от всички решения на директора на БДЗБР за издаване на разрешителни с титуляр „Юлен“ АД за водовземане и за ползване на повърхностен воден обект за реките, попадащи на територията на Национален Парк Пирин, както и копия от решенията за продължаване на срока на същите разрешителни, а така също и копия от решенията за евентуални изменения на условията на същите разрешителни. Става дума за периода от 2001 година, до настоящия момент.

Моля също така, да ни бъдат предоставени и копия от всички разрешителни за водовземане от подземни води и за техните измемения или удължаване, ако такива са издадени в споменатия период.

Моля, тази част от информацията, която би съдържала лични данни, или би представлявала търговска тайна, или би представлявала под каквато и да било друга форма мотив за отказ за достъп до информацията, да бъде заличена в исканите документи.

Моля, информацията да ми бъде предоставена в следната форма:

Сканирани копия, изпратени на горепосочения електронен адрес:

Предварително благодаря за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ