Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 24 април 2018 г.

Решение на ВАС по делото за ПУРБ на Дунавски район относно мината в Трън

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/d042b21955b9f8e6c2258272003bc1b0?OpenDocument

РЕШЕНИЕ

5068
София, 19.04.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЮЛИЯ ТОДОРОВА
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЮЛИЯ ТОДОРОВА
по адм. дело 1003/2017. Document Link Icon

  Производството е по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

  Образувано е по жалби на [ЮЛ], със седалище и адрес на управление гр.[населено място], [адрес] и на [фирма] със седалище и адрес на управление гр.[населено място], [адрес], против Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в [наименование] за периода 2016-2021 г., в частта му относно отразяване в окончателния вариант на проект на ПУРБ на мерките по т. 6, 7 и 8 раздел I, буква „Б", като издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на закона.
  Жалбоподателите твърдят, че с обжалваното Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г. (публикувано на интернет страницата на МОСВ, секция „Превантивна дейност" на 22.12.2016 г.), на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 36, ал. 10 и 11 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), министърът на околната среда и водите е съгласувал проект на ПУРБ в [наименование] за периода 2016-2021 г.
  Жалбоподателят [ЮЛ] обосновава правния си интерес от водене на делото с обстоятелството, че в раздел I, буква „Б" на Становището са включени „Мерки за отразяване в окончателния вариант на проекта на ПУРБ". Мярката, предвидена с т. 8 застрашава интересите на неограничен кръг инвестиционни дейности, в т.ч. и на дружествата, осъществяващи миннодобивна и/или миннообогатителна дейност. Мерките, предвидени с т. 6 и т. 7 пряко застрашават интересите на всички миннодобивни и/или миннообогатителни предприятия с потенциален интерес в очертаните зони. Жалбоподателят е организация, защитаваща интереса на дружествата от минния бранш, поради което изтъква, че е процесуално легитимирано лице, да оспори административния акт.
  Жалбоподателят [фирма] поддържа, че в раздел I, буква „Б" на Становището са включени „Мерки за отразяване в окончателния вариант на проекта на ПУРБ". Мярката, предвидена с т. 8 застрашава интересите на неограничен кръг инвеститори, в т.ч. и на дружествата, осъществяващи миннодобивна и/или миннообогатителна дейност. Мерките, предвидени с т. 6 и т. 7 пряко нарушават законните интереси на [фирма], което вече е стартирало процедура по Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение "Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди от находище „[наименование]", землище на гр. [населено място], община [община], област Перник". С оглед на това счита, че е активно легитимирано до подаде жалбата до съда.
  Поддържа се, че мерките по т. 6 и т. 7 представляват предварително въвеждане на забрана за определени дейности, независимо от тяхното конкретно местоположение, без да са ясни конкретните параметри на съответните инвестиционни предложения, без да са проведени съответните процедури по Глава шеста от ЗООС. Не е изготвен Доклад за оценка на съвместимостта, неразделна част от ОВОС, с направени анализ и оценка на потенциалния риск за околната среда и в частност на водите, без анализ и оценка на предвидените в инвестиционните предложения и препоръчаните от ДОСВ смекчаващи и компенсиращи предполагаемото въздействие мерки в зоните по Натура 2000. Незаконосъобразно с ПУРБ се въвеждат забрани за извършване на определени дейности в границите на защитени зони от Натура 2000, без съответните забрани да са изрично включени в заповедите за обявяване на тези защитени зони.
  Становището в оспорената с настоящата жалба част противоречи на чл. 26, ал. 1, б. „а" от Наредбата за ЕО, тъй като съдържа мерки, които не съответстват на нормативната уредба по околна среда. Въведената забрана за водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите при извършване на миннодобивна и миннообогатителна дейност, жалбоподателят изтъква, че противоречи на Закона за биологичното разнообразие. Жалбоподателите се позовават на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, който изисква извършването на оценка на съвместимостта на конкретно инвестиционно предложение с предмета и целите на съответната защитена зона като задължителна предпоставка за допустимост на инвестиционното предложение.
  Изтъква се в жалбите, че оспорените в Становището мерки са включени в ПУРБ, след искания на [ЮЛ] но мерките за отразяване в окончателния вариант на проект на ПУРБ по т. 6, т. 7 и т. 8 не са мотивирани. Поради това оспореният акт е издаден в противоречие с чл. 26, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
  С оглед на изложеното, жалбоподателите молят съдът да отмени Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г. на министъра на околната среда и водите като неправилно и незаконосъобразно в частта му относно отразяване в окончателния вариант на проект на ПУРБ на мерките по т, 6,7 и 8 раздел I, буква „Б". Жалбоподателите прилагат писмено становище по делото.
  Ответникът по жалбата – министърът на околната среда и водите, редовно уведомен се представлява от юрк.Пенева и юрк. Китова, моли да се отхвърли жалбата като неоснователна. Страната депозира писмено становище по делото и претендира юрисконсултско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство пред съда.
  Заинтересованата страна – Басейнова дирекция [наименование] не изразява становище по подадените касационни жалби.
  Заинтересованата страна - Община [община], чрез адв. К. и адв. Г. моли съдът да отхвърли подадените касационни жалби. Депозира писмено становище по делото.
  Жалбите са процесуално допустими като подадени в срок и от активно легитимирани лица, които отговарят на дефинициите за засегната общественост по смисъла на § 1, т. 24 и т. 25 от ДР на ЗООС. Отделно от това дружество [фирма] сочи, че е стартирало процедура по Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение "Добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди от находище „[наименование]", землище на гр. [населено място], община [община], област Перник", което също обосновава правният му интерес да оспори Становището в посочените от него части.
  При извършване на проверката по реда на чл. 168 АПК и на основанията за оспорване по чл. 146 от АПК, съдът намира следното:

  Процесното Становище по екологична оценка №7-3/2016 г., с което е съгласуван проект на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в [наименование], ([наименование]) за периода 2016 – 20121 г. с възложител Басейнова дирекция [наименование] – [населено място], е издадено въз основа на проведена процедура и на осн. чл.26, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 36, ал. 10 и 11 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 37/2007 г.).
  Басейнова дирекция [наименование] ([БД наименование]) в изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредбата ЕО, като възложител на ПУРБ в [наименование]БУ за периода 2016 - 2021г. е осигурила обществен достъп до приетата Обобщената справка, изготвена на основание чл. 29 ал. 1 от същата наредба. Справката е публикувана на интернет страницата на [БД наименование] - [ел. адрес], в секция „Управление на водите", подсекция „План за управление на речните басейни в [наименование] 2016-2021г." в частта „Екологична оценка на проекта на ПУРБ 2016-2021 г.
  Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от Наредбата ЕО директорът на Басейнова дирекция [наименование] е уведомил Министерство на околната среда и водите с писмо изх.№3467 от 04.01.2017 г., че ПУРБ за периода 2016 - 2021 г. и националната програма за изпълнението му са приети с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет. Решението е публикувано и на интернет страницата на [БД наименование] - [ел. адрес], в секция „Управление на водите", подсекция ,"План за управление на речните басейни в [наименование] 2016-2021 г."
  С писмо на Министерство на околната среда и водите изх.№ЕО- 21/23.12.2016г. е уведомена Басейнова дирекция [наименование], че обобщената справка по чл. 29, ал.1 от Наредбата за ЕО е съответна на нормативната уредба.
  Проектът за ПУРБ е изготвен на осн.чл. 155, ал.1, т.2 от Закона за водите и със съдържанието, което изискванията чл. 157, ал.1 от ЗВ, ред. ДВ, бр. 61 от 2010 г. Изработен е в случая конкретно за „[наименование]" [населено място].
  За да приеме становището по екологичната оценка, с което се одобрява проект на ПУРБ, министърът на околната среда и водите е предприел действия, съответни на изискванията на Закона за водите и чл.3 от Директива 2000/60/ЕО.
  От Басейнова дирекция [наименование] - [населено място] ([БД наименование]) е отправено запитване до компетентния административен орган за определяне на приложимата процедура по екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в [наименование] ([наименование]) за периода 2016- 2021 г., с приложен списък от мерки, които се очаква да бъдат включени в ПУРБ (вх. № ЕО-21/06.08.2015 г.). В отговор на запитването с писмо изх. № ЕО-21/11.08.2015 г. МОСВ уведомява възложителя, че ПУРБ подлежи на задължителна процедура по ЕО и ОС. За тази цел е била предложена схема за консултации, сторено е уведомление изх. №21/06.07.2016 г. по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и задание за обхват на ЕО. Извършени са съгласувателни действия по приемане на становището, които се изразяват в извършени проверки и размяна на кореспонденция, обективирани в писмо изх. № ЕО-21/07.07.2016 г. на дирекция ПД до дирекция НСЗП, становище изх. № ЕО-21/14.07.2016г. на дирекция НСЗП. Изпратено е писмо изх. № ЕО-21/07.07.2016 г. на дирекция ПД до отдели „Опасни химични вещества" (ОХВ) и „Предотвратяване на промишленото замърсяване" (ППЗ) (изх. № ЕО-21/07.07.2016 г.). Прието е Становище на отдел ОХВ от 13.07.2016 г. и Становище изх. № ЕО-21/11.07.2016 г на отдел ППЗ във връзка с извършваната екологична оценка.
  На осн. чл. 81, ал.1, ред. ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г. от Закона за опазване на околната среда, екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.
  Процедурата по ЕО на планове и програми завършва със становище компетентния орган, в случая на министъра на околната среда и водите, с което съобразно правомощията си по чл. 26, ал. 1 от НУРИЕОПП съгласува програмата, когато предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност или не съгласува/програмата, когато предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и/или в доклада по ЕО са отразени мотивирани възражения срещу осъществяването или са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност. Оценката на осн. чл. 83, ал.1 от ЗООС е възложена от възложителя на плана, а в случая това е [БД наименование].
  По същество с тази оценка се измерва въздействието върху околната среда при извършване на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.
  В съответствие с изискването да се измери въздействието върху околната среда с ПУРБ, е взето становището на дирекции „Политики по околна среда (ПОС), „ Политика по изменение на климата" (ПИК), „Управление на отпадъците и опазване на почвите" (УООП „Управление на водите" (УВ) и „Опазване чистотата на въздуха" (ОЧВ) съответно с изх. № ЕО-21 /07.07.2016 г., изх. № ЕО-21/14.07.2016 г., изх. № ЕО-21/14.07.2016 г., изх. № ЕО-21/13.07.2016 г. и изх.№ ЕО-21/12.07.2016 г.
  Видно от доказателствата в административната преписка по делото и писмо вх. № 20-21/04.01.2017 г.), в рамките на предвидения в Наредбата за ЕО едномесечен срок за достъп до доклада за оценка въздействието върху околната среда, в Министерството не е постъпила информация и не са подадени писмени становища. Това обстоятелство се установява от писмо от Басейнова дирекция [наименование] ([БД наименование]), с което информира МОСВ за осигуряването на обществен достъп до обобщената справка № 7-3/2016 г. Преди това от [БД наименование] e отправено искане за издаване на становище по екологична оценка с приложени доклад за ЕО, документация от консултации, ДОСВ и резюме на ПУРБ (вх. № ЕО-21/12.12.2016г.). За тази цел е издадена и заповед № 725/13.12.2016 г. на министъра на околната среда и водите за насрочване на заседание на Междуведомствена комисия (МК) - специализиран състав на ВЕЕС на 21.12.2016 г. и писма за уведомяване за насроченото заседание, както и резултатите от провеждането му. Изготвен е проект на решение по т.I от дневния реда на заседанието на МК на 2l.l2.2016 г.
  На осн.чл. чл. 23, ал.1, ред. ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г. от Наредбата за ЕО, възложителят е внесъл искане за издаване на становище по ЕО като е приложил съответния образец съгласно приложение № 5 до компетентния орган по чл. 4. Техническите изисквания също са спазени, като докладът за ЕО е с всички приложения към него и нетехническо резюме, ведно с документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането.
  Искането е внесено на 12.12.2016г. и на осн.чл.25, ал.1 от Наредбата за ЕО в указания срок 30 дни от внасяне на искането по чл. 23, ал. 1, компетентният орган –министъра на околната среда и водите, издава становище въз основа на решение на комисията по чл. 5, ал. 1.
  Видно е от становището, че органът е извършил необходимата преценка на документацията по чл.23, ал.1 и ал.2 и е спазил изискванията за структура и съдържание на доклада за ЕО по чл. 86, ал. 3 ЗООС, а самият доклад е достоверен и актуален. Посочени са основните цели и приоритети на стратегии, планове и програми по околна среда и човешко здраве.
  Установява се от представената по делото административна преписка, че при изготвянето на доклада за оценка степента на въздействие на ПУРБ на [наименование] за басейново управление, административният орган е изготвил надлежен списък с данни за тяхната образователна степен и научно звание. Документите са представи по преписката с вх.№ ЕО – 211 от 28.10.2016г.
  Органът е изготвил и резюме на ПУРБ, което се съдържа в материалите по делото с вх.№ ЕО – 21 от 12.12.2016г. Резюмето носи информация относно код на мярката, съответната група, към която принадлежи, тип на мярката, посочени са действията по нейното изпълнение, водното тяло и мястото на прилагане на мярката по отношение на него. В Резюмето се сочат и органите, които следва да приложат мерките по посочените кодове.
  Видно е от приетия Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на план за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление 2016 – 2021 г., че проектът на Плана (ПУРБ в [наименование]БУ) 2016 -2021 е изготвен въз основа на глава Х, Раздел VI от Закона за водите и чл.13 от Директива 2000/60ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта са взети предвид и разпоредбите на Глава 10, Раздел 3, 4 и 5 от Закона за водите, както изискванията на Директивата.
  Според чл.14 от Директивата и чл.159 от ЗВ, Планът за управление на речните басейни се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му публикуване. Оценката на съвместимостта на актуализирания за новия планов период ПУРБ на [наименование]БУ е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (кодифицирана версия на Директива 2009/147/ЕО).
  Районът обединява речните басейни на 11 реки, вкл. и на река Ерма.
  Съобразно Рамковата директива за водите (РДВ) на осн.чл.4, в раздел 5 на Проекта са формулирани целите на плана. Те най - общо са свързани с дългосрочно и устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на водната среда. Определянето на целите е описано и в чл. 156а – 156ж от ЗВ. В т.2 от Доклада изрично е отбелязано, че макар и да не са идентифицирани стратегически документи, които в съчетание с ПУРБ могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони, може да се очаква потенциално кумулативно въздействие върху речните и езерните местообитания и местообитания на видове като ключови елементи в зоните от едновременното въздействие на инвестиционни предложения (напр. за изграждане на канализационни системи, бентове, прагове и др.) от прилагането на мерките, заложени в плана и по – специално описаните в т.3 – „Елементи на ПУРБ, които самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи". Част от предвидените в ПУРБ мерки предвиждат реализацията на структурни / строителни дейности в изпълнение и при спазване на заложени нормативни изисквания по чл. 116 ал.1 и чл.116, ал.2, от Закона за водите, 120, 134, 156н от същия закон.
  В ПУРБ се записват и неструктурни мерки. Анализът сочи и, че от заложените в ПУРБ структурни / строителни мерки могат да бъдат засегнати 58 защитени зони от мерки за 67 водни тела, описани в Таблица 5.1.
  Относно защитена зона „Руй" се предвиждат определи мерки в границите на защитената зона, като е предписано да се използват съвременни технологии, които обезпечават постигането на нормативните показатели за пречистване на отпадъчни води.
  По делото се прие заключение на комплексна съдебно – техническа експертиза, което ще бъде обсъдено в настоящото изложения с оглед доводите на страните и сочените от тях доказателства.
  При така установените факти съдът намира, че оспореният административен акт е постановен от компетентен орган и в предписаната от закона форма, надлежно е мотивиран съгласно изискването на чл. 26, ал. 2 от НУРИЕОПП. При при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила тъй като е спазена цялата разписана в Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и в съответните редакции на чл. 16 - 26 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми процедура. Проведени са всички задължителни етапи на процедурата по извършване на ЕО и съвместяването й с ОС. Компетентният орган е преценил, че следва да се извърши ЕО и ОС и е определил обхвата им, изготвен е доклад за ЕО, съдържащ и ОС, проведени са консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана; резултатите от консултациите са отразени в доклада за ЕО; определяни са мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата, издадено е Становище по ЕО. Докладът за ЕО съответства на изискванията на чл. 17 от НУРИЕОПП, а оспореното становище е взето при спазване на изискванията на чл. 26, ал. 1 от наредбата. Не са нарушени правилата, предвидени в чл. 33 - 37 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Настоящият случай попада и в хипотезата на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, което означава, че становището по ЕО инкорпорира в себе си и решение по оценка за съвместимостта на изменението на ОУП с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, което по силата на изричната норма на чл. 31, ал. 18 от Закона за биологичното разнообразие подлежи на обжалване по реда на АПК.
  При издаване на оспореното Становище правилно е приложен материалния закон. Неоснователни и недоказани са посочените в жалбите на [ЮЛ], гр. [населено място], и на [фирма] възражения и в писмените им бележки от 10.04.2018г .
  Становището, в частта, в която се дава екологична оценка и по същество се определят мерки по т. 6, 7 и 8, раздел I, буква „Б", е съобразено и в изпълнение на целта на ПУРБ. В т. 6 да се посочва, че е забранено водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите - 33 „Руй" с код BG0000313 и 33 „Руй" с код BG0002112 при извършване на миннодобивна и миннообогатителна дейност.
  Мерките не забраняват миннодобивната дейност на жалбоподателите или на друг субекти, а са насочени към съхранението и подобряването на водните тела и превенция на значително, дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху количеството на подземните води в района. Не само обжалваните мерки в Становището по екологична оценка (ЕО) № 7-3/2016 г. на министъра на околната среда и водите, но всички мерки и условия оспорвания административен акт са насочени към постигането на тази цел, много от тях са насочени към Басейнова дирекция [наименование]. В случая по т.7 от Становището реализацията на инвестиционни предложения, свързани с миннодобивна и миннообогатителна дейност във водосборна площ на поречието на река Ерма, се допуска само след като с конкретни изследвания е доказано, че реализацията на инвестиционните предложения, няма да доведе до влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите. По т.8 в съответствие с целта на Плана, е предвидено, че при разрешаване на бъдещи инвестиционни дейности в Дунавския басейн и по – конкретно в защитената зона, тези дейности ще бъдат прекратени, в случай на констатирано влошаване на количествените и качествените показатели на повърхностите и подземните води, причинено в резултата на дейността. Това следва да е доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условията на изключения, предвидени в 156в-чл.156е от Закона за водите. В района на подземното водно тяло BG1G00000K2038 - пукнатинни води в района на р.Ерма и на р.Искър има констатирано дифузно замърсяване на водите с източник миннодобивна дейност. Като пример е дадено неоспоримото замърсяване с източник Рудодобивния комплекс [фирма] (стр.71 от тройната експертиза, която се основава на данни, посочени в ДЕО). За още два случая, според тройната експертиза (отново стр.71 и отново с позоваване на ДЕО) „би могло да се предполага, че могат да се явят значими дифузни източници на замърсяване за съответните водни тела" - изоставените мини към находище Кремиковци, както и тези във високите части на водосбора на р.Огоста. Водите на подземното водно тяло BG1G00000K2038 - пукнатинни води в района на р.Ерма и на р.Искър са използвани за водочерпене на питейна вода.
  В Дунавския район емисиите от минната промишленост са отчетени като замърсявания от дифузни източници (така и тройната експертиза стр.70).
  Относно възраженията за незаконосъобразност на мярката по т. 6, съдът намира следното:
  Действително в чл. 11 от Директива 2000/60/ЕС от 23 октомври 2000 г., е разписана рамката за действието на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите). Съгласно вторичното право на ЕС за всеки район на речен басейн или част от международен такъв на нейна територия, всяка държава - членка разработва и установява програма от мерки, като взема предвид резултатите от анализите, изискуеми по чл. 5, с цел постигане на целите, установени в чл. 4. Съответна на вторичното право на ЕС е и нормата на чл. 156м от Закона за водите. Съгласно нея за всеки район за басейново управление и за всяка част от международен район за басейново управление се разработва програма от мерки, като се вземат предвид анализите по раздел IV и целите по раздел III".
  В случая, въз основа на представените по делото писмени доказателства и изисканата административна преписка, както и от заключението на тройната съдебно – техническа експертиза, при постановяване на обжалвания административен акт съдът счита, че разпореждането за включване в окончателния вариант на ПУРБ [наименование] на мярката по т. 6, е резултат именно от извършените проучвания за екологичното състояние на река Ерма, за която е предвидена забраната за водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите - 33 „Руй" с код BG0000313 и 33 „Руй" с код BG0002112 при извършване на миннодобивна и миннообогатителна дейност. Видно е от Доклада по делото, че разпореждането за включване е съобразено с характеристиките на речния басейн.
  Неотносимо към спора по същество е представеното Решение №179 от 21.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите. От същото се установява, че жалбоподателят [фирма] е обжалвало друго решение, в случая на РИОСВ Перник.
  Обстоятелството, че вещите лица в своето заключение на тройна съдебно – техническа експертиза заключават, че оцененият проект на ПУРБ в [наименование] не съдържа необходимите статистически данни за извършвани миннодобивни и миннообогатителни дейности в границите на защитени зони „Руй", респ., че в проекта на ПУРБ, за района на река Ерма е споменато единствено действащото находище на строителни материали „Забел", не променят този извод на съда. Касае се за извършване на миннодобивни и миннообогатителни дейности, които вече са извършвани в защитената зона и мярката по т.6 има превантивен характер. Този извод се потвърждава и от обстоятелството, че в самия доклад по т.5.16 в „Защитена зона Руй" изрично се посочва какви са предвижданията на ПУРБ в границите на тази зона. Най - вече те са свързани с това да се намалят потенциалните отрицателни въздействия, а мерките, вкл. и обжалваните целят да се обезпечи постигането на механизми за пречистване на водите, положителни дългосрочни въздействия по отношение на екологичното и химичното състояние на водното тяло. В този смисъл са съображенията и да решение по дело С – 441/2017 на СЕС свързано именно в дефинирането на мерки, които да опазват природата и природните богатства.
  В експертизата се посочва още, че в проекта на ПУРБ в резултат от извършен от страна на [БД наименование] мониторинг върху състоянието на повърхностните и подземните води, не са намерени конкретни данни за кумулативно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, попадащи изцяло или частично в границите на Защитени зони „Руй", произтичащи от миннодобивна или миннообогатителна дейност. Последното не означава, че осъществяването на такива дейности е съответно на целите на плана упоменати по – горе и не противоречи на чл.4 от Директива 2000/60.
  Съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2000/60, за постигане пълна ефективност на програмите от мерки, установени в плановете за управление, държавите членки приемат необходимите мерки, за да изпълнят целите за предпазване от влошаване, за опазване и подобряване на състоянието на повърхностните водни обекти. Употребата на думите „за постигане пълна ефективност" подкрепя тълкуване на тази разпоредба в смисъл, че тя съдържа задължения, които трябва да бъдат спазени от компетентните органи при одобряване на определени проекти в рамките на правния режим за опазване на водите. Поради това съдът намира, че мярката по т.6 от Становището напълно отговаря на изискването за ефективност и постигане на целите на Директивата, дори и да се приеме, че в оценения ПУРБ [наименование] липсва анализ на упражнявана миннодобивна дейност в границите на 33 „Руй", довод за незаконосъобразност на акта, който се сочи в писменото становище на жалбоподателите от 10.04.2018г. по делото. Обстоятелството, че в проекта на ПУРБ е посочено, че липсва методика/подход за определяне на статуса на екосистемите, което не позволява да се правят оценки, както и че не е определено какво водно количество е необходимо за всяка екосистема, както и каква дълбочина на водното ниво е необходимо да се поддържа, не обосновава забраната по т.6, с въведените ограничения в т.7 и т.8 от Становището. Това е така, защото съображение 25 от Директива 2000/60 сочи, че следва да се установят екологичните качествени стандарти, осигуряващи достигането на добро състояние на повърхностните и подземните води в Съюза, както и предпазването им на ниво Съюз от влошаване на състоянието. В случая целта на Становището е именно установяването на такива стандарти (мерки), които да осигурят това добро състояние на защитената зона „Руй", вкл. и с ограничаване и извършване на миннодобивни дейности. Писмо изх. № 6758/2015 г. на [БД наименование] изразява становище на [БД наименование], че дейността по добив и преработка на подземни богатства в района ще окаже негативно въздействие върху режимите на водоизточниците. Съдържа заключение за недопустимост на инвестиционното предложение. Следва да се приеме поради това, че са спазени изискванията и на чл. 26, ал. 2, т. 7 от Наредбата за ЕО. Според цитираната норма мерките и условията, съдържащи се в Становището по ЕО се поставят с цел предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда.
  Видно от съдържанието на Становището и съпътстващите го документи в административната преписка, по повод, на която та е издадено, в него съдържат изводи за вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, фауна, флора, почви, води. Всъщност не е възможно даден проект и изпълнението на планове за управление да се предвидят отделно. Следователно тези проекти попадат в обхвата на задължението за предпазване от влошаване на състоянието на водните обекти, посочено в член 4 от Директива 2000/60. Въпросните проекти обаче могат да получат разрешение, като се приложи системата за изключенията, предвидена в посочения член 4.
  Поради това съдът намира, че поставените условия за включване на забранителен режим за водовземане и водоползване при извършване на миннодобивна и миннообогатителна дейност за територията на защитени зони „Руй" в Становище по ЕО № 7-3/2016 г. на министъра на околната среда и водите, не е в противоречие с възприетия принципен подход от експертите при изготвяне на ДЕО и ДОСВ па ПУРБ, където се посочва (ДОСВ, „Неструктурни мерки", т. 3.1. на стр. 17 и стр. 300 и ДЕО стр. 212), че забрана за добив на подземни богатства в района на водовземане за питейно-битово водоснабдяване на населението е допустима, само ако е доказано с конкретни проучвания и изследвания, че с добивната дейност ще се понижава нивото на подземните води и има опасност от влошаване.
  Мярката по т. 6 не е прекомерна, тя не противоречи с материалноправни разпоредби - чл. 156м от Закона за водите и чл. 4 от Рамковата директива за водите, респ. не противоречи на целта на закона. Същата съответства на даденото разяснение в т . 50 от Решение по дело C-461/13 на СЕС, според което, че освен при прилагане на изключение (което изключение не се доказва от жалбоподателите в дадения случай да е налице), всяко влошаване на състоянието на воден обект трябва да се избягва, независимо от дългосрочно планиране, предвидено в план за управление и програма от мерки. Задължението за предпазване от влошаване на състоянието на повърхностните водни обекти остава задължително за всеки стадий от изпълнението на Директива 2000/60 и се прилага за всеки вид, и за всяко състояние на повърхностен воден обект, за който е приет или е трябвало да се приеме план за управление. Следователно съответната държава членка е длъжна да откаже разрешение за проект, когато последният може да влоши състоянието на съответния воден обект или да застраши достигането на добро състояние на повърхностните водни обекти, освен ако се приеме, че посоченият проект попада в обхвата на изключението по силата на член 4, параграф 7 от Директивата.
  Мерките са предложени за включване в проекта на решение, съответно в становището по ЕО за съгласуване на ПУРБ, по предложение на Басейнова дирекция [наименование] ([БД наименование]), направено с писмо с изх. № 6872/19.12.2016 г. (заведено в деловодната система на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с вх. № 48-00-854/21.12.2016 г.), представено на заседанието на Междуведомствена комисия (МК) - специализиран състав на Висш експертен екологичен съвет (ВЕЕС). Предложението на [БД наименование] е направено в отговор на молбата на [ЮЛ] с вх. № 48-00-854/13.12.2016 г. Предложените три допълнителни мерки от [БД наименование] не са идентични с предложеното от [ЮЛ], като това е изложено мотивирано в становището на [БД наименование].
  Относно възраженията за незаконосъобразност на мярката по т. 7, съдът намира следното:
  Съдържанието на Становището е определено от нормата на чл. 26, ал. 2 от НУРИЕОПП.
  В случая необходимостта от мерките е установена от [БД наименование], като същата е потвърдена чрез гласуването за включване на мерките в проекта на решение от страна на членовете на МК - специализиран състав на ВЕЕС. В съответствие с рамковата директива и цитираното по – горе съображение 35 от нея, при изготвяне на мерките в ПУРБ е състоянието на водните тела, съществуващият антропогенен натиск и въздействието, което този натиск оказва, при отчитане на специфичните условия за отделните водни тела. Мярката по т.7 съответства на чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗВ, за осигуряване на добро състояние на водните тела на най – ранен етап при планиране на инвестиционното предложение (ИП).
  Мярката не представлява забрана за осъществяване на икономическата дейност по добив и преработка на подземни богатства въобще, а напротив предвижда постигане на целите за опазване на околната среда.
  Неоснователни са възраженията и на двамата жалбоподатели, че мярката е немотивирана, като поради това е налице противоречие с чл. 26, ал. 2, т.5 от Наредбата за ЕО. Според текста част от изискуемото съдържание на Становището по ЕО са мотивите, като се имат предвид мотивите за характера на становището (съгласува/не съгласува) - в тази връзка Становище по ЕО № 7-3/2016 г. съдържа 8 мотива. Няма изискване становището по ЕО да съдържа мотиви за всяка една мярка, включена в него. По отношение на конкретните мерки 6, 7 и 8 - мотивите са представени в становището на [БД наименование] с изх. № 6872/19.12.2016 г., с което тези мерки са предложени за включване в проекта на решение.
  Плановете за управление на речните басейни се основават на изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ), която е транспонирана в ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него. Поради това основна цел на ПУРБ по чл. 156а от Закона за водите е постигане на добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми. В програмата от мерки се включват и мерки по свързаните с РДВ директиви, в т.ч. и Директивите 92/43/ЕИО и 2009/147/E0, свързани с екологичната мрежа „Натура 2000".
  В съответствие с чл. 4, т. 2 на Директива 2000/60 когато за даден воден обект се отнасят повече от една от целите от т.1, се приема най-строгата. Във връзка с това при разработване на програмата от мерки се вземат предвид и целите, свързани с изискванията на зоните за защита на водите, част от които са и зони по „Натура 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
  В конкретния случай във водосбора на река Ерма попадат две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000" BG0000313 „Руй" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъците от защитени зони на Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет, както и BG0002112 „Руй" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-544/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 83/2008 г.).
  Съгласно данните от ПУРБ екологичното състояние на водите във водосбора на р. Ерма е оценено в умерено екологично и добро химично състояние. Причината за по-ниското от добро екологично състояние са отклонения по следните показатели: биологичния елемент за качество - риби, което се дължи на кумулативното въздействие на различните компоненти на натиск в участъка - миграционни бариери и водовземане, както и на допълнителното влияние от вливането на непречистени битови отпадъчни води и от земеделски дейности; физико-химични показатели - азотни и фосфорни съединения (N03, N-total, Р-Р04 и P-total), Повишената стойност на тези показатели е индикация за биогенно замърсяване, което се дължи на кумулативното въздействие на вливането на непречистени битови отпадъчни води и земеделски дейности.
  Мярката не забранява извършване на конкретни миннодобивни и миннообогатителни дейности, а изисква извършването на конкретни проучвания, чрез които да се осигури необходимата информация и оценки, които да гарантират че при осъществяването на минните дейности няма да бъде създаден риск за влошаване на количеството и качеството на водите.

  Относно възраженията за незаконосъобразност на мярката по т. 8, съдът намира следното:
  Мярката по т.8 също има превантивен характер и поставя ограничения на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на [наименование] за басейново управление за периода 2016-2012 г. Включва предвиждане на условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга. Изключение ще бъдат случаите, когато са налице условия на чл. 156в - чл. 156е от ЗВ.
  Предложената мярка ъответства на нормативно установеното в чл.156б - чл.156ж от ЗВ. Цитираните текстове определят условията, при които единствено е допустимо да бъде влошено състоянието на водите или да не бъдат изпълнявани мерки за подобряване на вече влошено състояние на водите, а именно обосноваване на изключения по чл. 156в - чл. 156е от ЗВ.
  По отношение на изявлението, че е недопустимо в ПУРБ да се въвеждат забрани за определени дейности в границите на защитени зони, без съответните забрани да са изрично включени в заповедите за обявяването им, съдът намира, че такова изискване не е необходимо. Достатъчно е, както е в случая такива забрани да се предвидени в Националния каталог от мерки за ПУРБ. Такива в случая са включени в Приложение №1 от Приложение към в Националния каталог от мерки за ПУРБ по делото.
  Мерките и по трите точки съответстват на изискванията на Рамковата Директива за водите, Директива 2009/147/E0 за опазването на дивите птици, Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора, фауна.
  Според чл. 119б от ЗВ за зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ мога да бъдат определени специфични изисквания към състоянието на водите, които трябва да се постигнат и/или поддържат според: заповедта за обявяването, издадена по реда на Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие; влязъл в сила план за управление на защитена територия или защитена зона; влязъл в сила план за действие за растителен или животински вид. Именно тези специфични изисквания към състоянието на водите е относимо и към определяне на мерките по т.6, т.7. и по т.8 от Становището. В него се излагат конкретни съображения за обстоятелството, че ПУРБ представлява инструмент за постигане и запазване доброто състояние на водите при устойчиво развитие на икономическите дейности, но няма за цел и не може да контролира осъществяването на съответните икономически дейности в тяхната цялост.
  Проведено е обсъждане, което е задължително и е спазено изискването на чл. 21 от НУРИЕОПП, а чл. 66 от АПК и сл. от АПК, ще е приложим само ако е налице неуреден случай в специалната норма на чл. 21 оТ Наредбата за ЕО. Същото последователно се изразява с следните действия от страна на администрацията:
  Басейнова дирекция [наименование] с писмо на МОСВ е уведомена за положителната оценка на качеството, като са дадени указания за следващите действия по процедурата.
  От [БД наименование] с вх. № ЕО-21/28.10.2016 г. на МОСВ са внесени за провеждане на консултации доклад за ЕО на проекта на ПУРБ с приложенията към него, проект на ПУРБ и съобщение за провеждане на консултации (с което е определен 30-дневен срок от 28.10.2016 г. до 28.11.2016 г. и дата за провеждане на обществено обсъждане 30.11.2016 г.). Съобщението е публикувано на интернет страницата на МОСВ в изпълнение на разпоредбата на чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО на същия ден. Поискани са становища от специализираните дирекции към МОСВ от гледна точка на тяхната функционална компетентност на внесените документи от [БД наименование].
  В МОСВ е получено писмо на [БД наименование] с вх. № ЕО-21/02.11.2016 г., адресирано до заинтересованите страни, за провеждане на консултации по доклада за ЕО, в което е указано мястото за достъп до документацията.
  Въз основа на получени становища от отделите и дирекциите, с писмо на МОСВ с изх. № ЕО-21/17.11.2016 г. до [БД наименование] е изразено становище по доклада за ЕО и проекта на ПУРБ, като на основание чл. 20, ал.8 от Наредбата за ЕО е направено и предложение за мерки по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРБ. Те са съгласувани от [БД наименование] с вх. № ЕО-21/28.11.2016 г., с бележки, които да бъдат отразени, с цел прецизиране и редактиране на мерките.
  Искане за издаване на становище по ЕО по смисъла на чл.23, ал.1 от Наредбата за ЕО е внесено от [БД наименование] с вх. № ЕО-21/12.12.2016 г. Издадена е Заповед № РД-725/13.12.2016 г. на министъра на околната среда и водите за насрочване на заседание на Междуведомствена комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ за 21.12.2016 г.
  С вх.№ 48-00-854/13.12.2016 г. в МОСВ е постъпила молба от [ЮЛ], гр. [населено място], за включване на допълнителни мерки в докладите за ЕО и ОСВ. Копие на молбата е изпратено на [БД наименование] с писмо на МОСВ с изх. № 48-00-854/14.12.2016 г. за мотивирано становище на дирекцията относно извършените анализи и оценки в докладите за ЕО и ОСВ за проекта на ПУРБ предвид конкретното инвестиционно предложение - в т.ч. дали е мотивирана необходимост от включване на мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда в проекта на ПУРБ и за периода на неговото прилагане, възможността за приемане на предложените в молбата на [ЮЛ] мерки за включване в проекта на ПУРБ.
  Получено е писмо на [БД наименование] с вх. № ЕО-21/14.12.2016 г. с корекции по мерките по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРБ. Становището на [БД наименование] по молбата съдържа изричен текст, че предложените от [ЮЛ] мерки, по начина по който са формулирани, са насочени към конкретното инвестиционно проучване, а не към целите на ПУРБ. След преразглеждане на характеристиките и особеностите на водните тела и зоните за защита на водите по повод повишения обществен интерес, от [БД наименование] са предложени за включване допълнителни мерки в ПУРБ. Тези предложения са съобразени както с мотивите и исканията на [ЮЛ], така и с предвидените от жалбоподателя [фирма] дейности за осъществяване на добив на подземни богатства.
  Получено е становище на дирекция НСЗП с изх. № ЕО-21/16.12.2016 г., съгласно което не е постъпвала информация, попадаща в хипотезата на чл. 36, ал. 9 от Наредбата за ОС. Със становището са дадени мотиви за съгласуване на проекта на ПУРБ и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни въздействия.
  Получено е становище на Министерство на здравеопазването (M3) с изх. № 04-00- 100/16.12.2016 г., съгласно което въздействието върху населението и човешкото здраве от изпълнението на плана може да се определи като положително, като е поставена необходимостта от поставяне на мярка в проекта на решение.
  Въз основа на документацията и получените становища е изготвен проект на решение за съгласуване на проекта на ПУРБ, предоставен на членовете на МК - специализиран състав на ВЕЕС, на 15.12.2016 г.
  Заседанието на МК е проведено на 21.12.2016 г. По време на заседанието са представени становища на [БД наименование] с изх. № 6872/19.12.2016 г. (заведено в деловодната система на МОСВ с вх. № 48-00-854/21.12.2016 г.) по молбата на [ЮЛ] и с изх. № 6881/20.12.2016 г. (заведено в деловодната система на МОСВ с вх. № 48-00-854/21.12.2016 г.) по проекта на решение. Становищата са дискутирани, съответно направените предложения в тях - гласувани от членовете на МК. Въз основа на дискусиите и гласуванията, междуведомствената комисия приема проект на решение за предложение до министъра на околната среда и водите да издаде становище по ЕО за съгласуване на ПУРБ.
  На 22.12.2016 г. от министъра на околната среда и водите е постановено Становище по ЕО № 7-3/2016 г. за съгласуване на проекта на ПУРБ в [наименование] за периода 2016-2021 г.
  Становището по ЕО е публикувано на интернет страницата и на информационното табло на МОСВ на 22.12.2016 г. съгласно констативен протокол с вътрешен № ЕО-21/22.12.2016 г. Изпратено е на [БД наименование], с копие до Министерски съвет с писмо с изх. № ЕО-21/23.12.2016 г.
  От страна на [БД наименование], с писмо с вх. № ЕО-21/23.12.2016 г. е внесена обобщена справка по чл. 29, ал.1 от Наредбата за ЕО, като на същия ден с писмо на МОСВ с изх. № ЕО-21/23.12.2016 г. справката е приета като съответстваща на нормативната уредба. 
  Видно е следователно, че обжалваните мерки са възприети в общия административен акт, са били оценявани тъй като е имало дебати и обсъждания на заинтересованите организации. Становището е публикувано на интернет страницата и на информационното табло на МОСВ. Всички, които са били заинтересовани са могли да изразят своето мнение по Становището. То включва обосновка на заключението за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда и мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата, които следва да се предприемат. До становището се осигурява достъп на обществеността, засегнатите и заинтересуваните страни и всяка държава, за която има вероятност да бъде засегната от прилагането на плана или програмата.
  Относно задължителните консултации и обсъждания по процесното Становище, свидетелства и заключението на тройната СТЕ (л. 66- 67 от заключението). Същите съответстват и на заложената в ПУРБ 2016- 2012 г. цел. Последната се изразява в постигане на добро екологично равновесие, състояние на повърхностните води. От изложеното следва, че предмет на настоящото производство е не да се осъществи контрол за законосъобразност върху проекта на План за управление на речните басейни в [наименование] за периода 2016 – 2021 г., а върху неговата екологична оценка.
  В заключение настоящият съдебен състав намира, че оспореното Становище е постановено в съответствие с материалноправните норми на закона и неговата цел. Жалбите на [ЮЛ], гр. [населено място] и на [фирма] са неоснователни и следва да се отхвърлят.
  По разноските:
  С оглед изхода на спора и на осн.чл.143, ал.3 от АПК на ответника по делото – Министерство на околната среда и водите се дължат поисканите разноски за юрисконсултско възнаграждение, за осъществено процесуално представителство по делото за един юрисконсулт, по арг. от 78, ал.1, предл. първо от ГПК. Същите възлизат на 200лв. и се присъждат на осн. чл. 78, ал.8 от ГПК, ред. ДВ бр. 8 от 2017г. и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, издадена на осн. чл.37 от Закона за правната помощ.
  Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 1 от АПК Върховният административен съд, шесто отделение,

  РЕШИ:

  ОТХВЪРЛЯ жалбите на [ЮЛ], гр. [населено място] и на [фирма], против Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г. на Министъра на околната среда и водите за съгласуване на План за управление на речните басейни в [наименование] за периода 2016-2021 г., в частта му относно отразяване в окончателния вариант на проект на ПУРБ на мерките по т. 6, 7 и 8 раздел I, буква „Б".
  ОСЪЖДА [ЮЛ], ЕИК [ЕИК] със седалище и адрес на управление гр.[населено място], [адрес] и [фирма], ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление гр.[населено място], [адрес], да заплатят общо на Министерство на околната среда и водите, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. (двеста лева).
  Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ